LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-388 „DĖL MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO (ANTIRECIDYVINIO) GYDYMO ORGANIZAVIMO KARANTINO METU VISOJE LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 16 d. Nr. V-884

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymą Nr. V-388 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo karantino metu visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje“ ir 1 punktą išdėstau taip:

1. N u s t a t a u, kad:

1.1. suaugusiesiems nustatytų profilių medicininės reabilitacijos Reabilitacijos II ir Reabilitacijos III paslaugos teikiamos po gydymo stacionare;

1.2. vaikams nustatytų profilių medicininės reabilitacijos Reabilitacijos II, Reabilitacijos III ir Sveikatą grąžinamojo gydymo paslaugos teikiamos po gydymo stacionare;

1.3. Sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo, pakartotinės ir palaikomosios reabilitacijos bei ambulatorinės reabilitacijos paslaugos karantino metu neteikiamos.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Aurelijus Veryga