LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2020 M. GEGUŽĖS 22 D. ĮSAKYMO NR. V-771 „DĖL VALSTYBĖS PARAMOS TEIKIMO STUDIJOMS, AKADEMINIAM MOBILUMUI IR LITUANISTINIAM ŠVIETIMUI LIETUVOJE IR UŽSIENYJE“ PAKEITIMO

 

2022 m. kovo 24 d. Nr. V-436

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 22 d. įsakymą Nr. V-771 „Dėl valstybės paramos teikimo studijoms, akademiniam mobilumui ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje ir užsienyje“:

1. Papildau 2.4 papunkčiu:

2.4. dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, įgyvendinant šio įsakymo 1.1 papunkčiu patvirtinto Valstybės paramos teikimo užsieniečių ir užsienio lietuvių studijoms ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) nuostatas, laikomasi šių sąlygų:

2.4.1. magistrantūros studijose studijuojantiems Ukrainos piliečiams, kurie dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje išeina akademinių atostogų, finansavimas studijoms nėra nutraukiamas. Tokiu atveju finansavimas sustabdomas studento akademinių atostogų laikotarpiui, o jam sugrįžus iš akademinių atostogų – atnaujinamas iki studijų pabaigos datos. Tuo atveju, kai asmens akademinių atostogų metu Lietuvos mokslo ir studijų institucija yra gavusi Fondo finansavimą asmens studijoms, vadovaujantis Aprašo 34 punktu, Fondui turi būti grąžinta neišmokėta stipendija ir nepanaudota išmokos dalis. Studentui grįžus iš akademinių atostogų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijai informavus apie tai Fondą, Fondas perveda Lietuvos mokslo ir studijų institucijai lėšas už studento likusį studijų laikotarpį sutartyje tarp Fondo ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijos nurodytais terminais. Bendra asmeniui skiriama paramos suma negali viršyti pirminės skirtos sumos;

2.4.2pilnamečiams Ukrainos piliečiams, jų šeimos nariams ir asmenims be pilietybės, gyvenantiems Ukrainoje, pasitraukusiems iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje (toliau – pasitraukę užsieniečiai), organizuojami papildomi lietuvių kalbos ir kultūros kursai. Pasitraukę užsieniečiai, norintys dalyvauti lietuvių kalbos ir kultūros kursuose, turi pateikti kursus organizuojančiai institucijai asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduotą užsieniečio registracijos pažymėjimą arba galiojantį kelionės dokumentą, arba kitus dokumentus, suteikiančius teisę jiems atvykti ir būti Lietuvos Respublikoje. Stipendijos kursų dalyviams nėra mokamos, skiriama tik išmoka kainai už lietuvių kalbos ir kultūros kursus padengti.“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Aprašą ir 31.3 papunktį išdėstau taip:

31.3. išeina akademinių atostogų, išskyrus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus atvejus;“.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                       Jurgita Šiugždinienė