vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. o3-347 „Dėl VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ LĖŠŲ ir KAINos 2017 metams NUSTATYMO“ pakeitimo

 

2016 m. gruodžio 16 d. Nr. O3-434

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies
7 punktu, 74 straipsniu, Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 916 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 1157 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 23 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikėjų ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimo apimties 2017 metams nustatymo“, Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2012 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. O3-279 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“, bei atsižvelgdama į Komisijos Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2016 m. gruodžio 12 d. pažymą Nr. O5-352 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. O3-347 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2017 metams nustatymo“ pakeitimo“, Komisija n u t a r i a:

Pakeisti Komisijos 2016 m. spalio 31 d. nutarimą Nr. O3-347 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2017 metams nustatymo“:

1.  Papildyti 1.6 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

1.6. už elektros energetikos sistemos rezervų užtikrinimą nustatytose elektrinėse, kurių veikla būtina valstybės energetiniam saugumui užtikrinti – 34,308 mln. EUR.

2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Nustatyti VIAP kainą visiems asmenims, išskyrus asmenis, nurodytus Aprašo 21 punkte – 1,386 ct/kWh be PVM.“

3.  Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. Nustatyti VIAP kainą asmenims, nurodytiems Aprašo 21 punkte – 1,466 ct/kWh be PVM.“

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                           Inga Žilienė