STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL Studijų krypčių išorinio vertinimo metodikos ir Ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo metodikos, PATVIRTINTŲ STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2019 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMU NR. v-149, PAKEITIMO

 

 

2020 m. balandžio 14 d. Nr. V-46

Vilnius

 

 

1.    Pakeičiu Studijų krypčių išorinio vertinimo metodikos, patvirtintos Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-149:

1.1. 16 punktą ir išdėstau jį taip:

16. Savianalizės suvestinės bendrosios dalies tekstas turi būti pateiktas „doc“, „docx‘‘ arba „pdf“ formato dokumente. Savianalizės suvestinė pateikiama lietuvių ir anglų kalbomis. Savianalizės suvestinės dalys yra šios: įžanga, krypties ir pakopos studijų analizė, priedai. “;

1.2. 42 punktą ir išdėstau jį taip:

 

„42. Aukštoji mokykla ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo vertinimo išvadų projekto išsiuntimo dienos gali Centrui pateikti pastabas dėl vertinimo išvadų projekte esančių faktinių klaidų ir jomis grindžiamų vertinimų. Pastabos dėl faktinių klaidų ir jomis grindžiamų vertinimų teikiamos lietuvių ir anglų kalbomis.“;

1.3. 57 punktą ir išdėstau jį taip:

57. Aukštosios mokyklos apeliacija išnagrinėjama Studijų kokybės vertinimo centro apeliacinėje komisijoje (toliau – Apeliacinė komisija), veikiančioje pagal Apeliacinės komisijos nuostatus, patvirtintus Centro direktoriaus įsakymu, per 45 dienas nuo apeliacijos gavimo dienos. Apie Apeliacinės komisijos priimtą sprendimą Centras aukštąją mokyklą informuoja raštu.”;

1.4. 1 priedo 7.1.1.2. punktą ir išdėstau jį taip:

7.1.1.2. Aprašoma, kokie žmonių ir materialieji ištekliai skiriami efektyviam studijų krypties valdymui ir tobulinimui.“.

2.    Pakeičiu Ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo metodikos, patvirtintos Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-149:

2.1. 8.2.4. punktą ir išdėstau jį taip:

8.2.4. Visų aukštųjų mokyklų partnerių pasirašytos jungtinės studijų programos vykdymo sutarties kopija, jei teikiama jungtinė studijų programa.“;

2.2. 11 punktą ir išdėstau jį taip:

11. Aukštoji mokykla Centrui dokumentus, pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu, pateikia adresu kokybe@skvc.lt arba per E. pristatymo informacinę sistemą, arba kompiuterinėje laikmenoje. Studijų programos aprašo elektroninė forma  pateikiama „doc“, „docx“ arba „pdf“ formatu. Informacija apie studijų programą, kurios reikia programai įregistruoti Registre, pateikiama tik „doc“ arba „docx“ formatu. Kiekvienas studijų programos aprašo priedas elektroninėje versijoje pateikiamas atskiru dokumentu.“;

2.3. 40 punktą ir išdėstau jį taip:

40. Aukštosios mokyklos apeliacija nagrinėjama Studijų kokybės vertinimo centro apeliacinėje komisijoje (toliau – Apeliacinė komisija), veikiančioje pagal Apeliacinės komisijos nuostatus, patvirtintus Centro direktoriaus įsakymu. Apeliacinės komisijos sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 45 darbo dienas nuo apeliacijos gavimo dienos.“.

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Almantas Šerpatauskas