LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS 2019 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. KS-14 „DĖL TEISIŲ TURĖTOJŲ PRAŠYMŲ TAIKYTI PRIVALOMUS NURODYMUS INTERNETO PRIEIGOS PASLAUGŲ TEIKĖJAMS NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. lapkričio 18 d. Nr. KS-150

Vilnius

 

 

Lietuvos radijo ir televizijos komisija n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2019 m. kovo 27 d. sprendimą Nr. KS-14 „Dėl teisių turėtojų prašymų taikyti privalomus nurodymus interneto prieigos paslaugų teikėjams nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

 

„LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL TEISIŲ TURĖTOJŲ PRAŠYMŲ TAIKYTI PRIVALOMUS NURODYMUS INTERNETO PRIEIGOS PASLAUGŲ TEIKĖJAMS NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. kovo 27 d. Nr. KS-14

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 78  straipsnio 5 dalimi, Lietuvos radijo ir televizijos komisija nusprendžia:

Patvirtinti Teisių turėtojų prašymų taikyti privalomus nurodymus interneto prieigos paslaugų teikėjams nagrinėjimo tvarkos aprašą (pridedama).“

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                    Mantas Martišius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos

2019 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. KS-14

(Lietuvos radijo ir televizijos komisijos

2020 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. KS-150

redakcija)

 

 

TEISIŲ TURĖTOJŲ PRAŠYMŲ TAIKYTI PRIVALOMUS NURODYMUS INTERNETO PRIEIGOS PASLAUGŲ TEIKĖJAMS NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Teisių turėtojų prašymų taikyti privalomus nurodymus interneto prieigos paslaugų teikėjams nagrinėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato autorių teisių, gretutinių teisių ir sui generis teisių subjektų (toliau – teisių subjektai) prašymų taikyti privalomus nurodymus interneto prieigos paslaugų teikėjams, teikiantiems paslaugas tretiesiems asmenims, kurie šiomis paslaugomis naudojasi vykdydami veiklą, kuria kūriniai, gretutinių teisių ar sui generis teisių objektai (toliau – autorių teisių saugomas turinys) neteisėtai viešai paskelbiami viešo naudojimo kompiuterių tinklais (internete) nagrinėjimą Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje (toliau – Komisija), prašymo taikyti privalomus nurodymus interneto prieigos paslaugų teikėjams formos ir turinio reikalavimus.

2. Komisija, nagrinėdama prašymus taikyti privalomus nurodymus interneto prieigos paslaugų teikėjams, teikiantiems paslaugas tretiesiems asmenims, kurie šiomis paslaugomis naudojasi vykdydami veiklą, kuria autorių teisių saugomas turinys neteisėtai viešai paskelbiamas viešo naudojimo kompiuterių tinklais (internete), (toliau – prašymas) vadovaujasi Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu (toliau – Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas), Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu (toliau – Visuomenės informavimo įstatymas), Privalomų nurodymų taikymo interneto prieigos paslaugų teikėjams tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. ĮV-771 „Dėl Privalomų nurodymų taikymo interneto prieigos paslaugų teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau - Privalomų nurodymų taikymo interneto prieigos paslaugų teikėjams tvarkos aprašas), kitais teisės aktais ir šiuo Aprašu.

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Įgalioti asmenys – tai asmenys, veikiantys pagal įgaliojimą ir licenciatai, veikiantys pagal autorių teisių, gretutinių teisių ar sui generis teisių subjekto (licenciaro) išduotą licenciją.

4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, Viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 290 „Dėl Viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarkos patvirtinimo ir Privalomų nurodymų taikymo interneto prieigos paslaugų teikėjams tvarkos“ apraše.

 

II SKYRIUS

PRAŠYMŲ PATEIKIMAS, PRAŠYMO FORMOS IR TURINIO REIKALAVIMAI

 

 

5. Prašymus Komisijai turi teisę pateikti šie subjektai:

5.1. teisių subjektai ar jų įgalioti asmenys;

5.2. kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo organizacijos.

6. Pasirašyti prašymai Komisijai siunčiami paštu, elektroninių ryšių priemonėmis ar pateikiami asmeniškai.

7. Prašymų priėmimo Komisijoje vietos adresas ir telefono ryšio numeris bei elektroninio pašto adresas skelbiami Komisijos interneto svetainėje www.rtk.lt. Prašymai nurodytoje vietoje priimami darbo dienomis Komisijos darbo valandomis.

8. Prašymas laikomas pateiktu jo gavimo Komisijoje dieną.

9. Teisių subjektas ar jo įgaliotas asmuo ar kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo organizacija (toliau – pareiškėjas), kreipdamasi į Komisiją, pateikia:

9.1. užpildytą prašymo formą (Aprašo priedas) arba prašymą, atitinkantį Aprašo 13 punkte nustatytus reikalavimus, kurį pasirašo pareiškėjas;

9.2. prašyme išdėstytas aplinkybes patvirtinančių dokumentų kopijas, jei turi;

9.3. įgaliojimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį atstovo įgaliojimus, jeigu prašymą pateikia teisių subjekto atstovas;

9.4. dokumentą, patvirtinantį autorių teisių perleidimą, jei prašymą pateikia autorių teisių perėmėjas.

10. Pareiškėjas, prieš pateikdamas prašymą Komisijai, privalo išnaudoti neteismines priemones siekdamas, kad būtų nutrauktas autorių teisių saugomo turinio viešas skelbimas viešo naudojimo kompiuterių tinklais (internete). Neteisminės priemonės, kurias prieš pateikdamas prašymą Komisijai privalo išnaudoti pareiškėjas, yra šios:

10.1. kreipimasis raštu, įskaitant elektroniniu paštu, į interneto svetainės, kurioje neteisėtai viešai paskelbtas autorių teisių saugomas turinys, administratorių, prašant iš interneto svetainės visam laikui pašalinti neteisėtai viešai paskelbtą autorių teisių saugomą turinį ir užtikrinti, kad toks turinys interneto svetainėje nebus neteisėtai viešai paskelbtas pakartotinai;

10.2. kreipimasis raštu, įskaitant elektroniniu paštu, į interneto svetainės, kurioje patalpintas autorių teisių saugomas turinys, prieglobos paslaugų teikėją su prašymu visam laikui pašalinti elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjo saugomą neteisėtai viešai paskelbtą autorių teisių saugomą turinį ir užtikrinti, kad toks turinys interneto svetainėje nebus neteisėtai viešai paskelbtas pakartotinai arba panaikinti galimybę šią informaciją pasiekti.

11. Laikoma, kad Aprašo 10 punkte nurodytos priemonės yra išnaudotos, jei interneto svetainėje neteisėtai viešai paskelbtas autorių teisių saugomas turinys nebuvo pašalintas arba nebuvo panaikinta galimybė šią informaciją pasiekti per 5 darbo dienas nuo pareiškėjo kreipimosi į Aprašo 10.1 ir 10.2 papunkčiuose nurodytus subjektus dienos.

12. Jeigu pareiškėjas savo prašyme pagrindžia ir objektyviais duomenimis įrodo, kad jis neturi informacijos, kuria naudodamasis galėtų susisiekti su Aprašo 10.1 ir 10.2 papunkčiuose nurodytais subjektais, ir be nepagrįstai didelių sąnaudų ar kitų apsunkinimų negali tokios informacijos gauti, pareiškėjas turi teisę pateikti prašymą neišnaudojęs Aprašo 10 punkte nurodytų neteisminių priemonių. 

13. Komisijai teikiamame prašyme turi būti nurodyta:

13.1. institucijos, kuriai teikiamas prašymas, pavadinimas;

13.2. pareiškėjo vardas, pavardė arba pavadinimas ir duomenys ryšiui palaikyti (adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas);

13.3. asmuo, paskelbęs autorių teisių saugomą turinį viešo naudojimo kompiuterių tinklais (internete) (juridinio asmens pavadinimas, fizinio asmens vardas ir pavardė), jei žinoma;

13.4. interneto svetainės, kurioje neteisėtai viešai paskelbtas autorių teisių saugomas turinys, adresas;

13.5. konkretus autorių teisių saugomas turinys, kuris neteisėtai viešai paskelbtas viešo naudojimo kompiuterių tinklais (internete), nurodant konkrečius tinklalapių adresus, kuriais pasiekiamas neteisėtai viešai paskelbtas autorių teisių saugomas turinys;

13.6. pareiškėjo reikalavimas;

13.7. žinomus ir įmanomus surinkti (nustatyti) duomenis apie interneto svetainę, kurioje neteisėtai viešai paskelbtas autorių teisių saugomas turinys, pagal Aprašo 39 ir 40 punktuose nurodytus kriterijus;

13.8. pareiškėjo patvirtinimas, kad jam ar jo atstovaujamam subjektui (atstovaujamiems subjektams) priklauso autorių, gretutinės ar sui generis teisės į autorių teisių saugomą turinį, kuris neteisėtai viešai paskelbtas viešo naudojimo kompiuterių tinklais (internete) ir dėl kurio teikiamas prašymas;

13.9. informacija apie tai, ar pareiškėjas, prieš kreipdamasis į Komisiją, išnaudojo Aprašo 10 punkte nurodytas neteismines priemones siekdamas, kad būtų nutrauktas autorių teisių saugomo turinio viešas skelbimas viešo naudojimo kompiuterių tinklais (internete);

13.10. informacija, ar prašymas dėl tos pačios interneto svetainės, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu pareiškėjo iniciatyva nėra nagrinėjamas ar nebuvo išnagrinėtas Komisijoje ar teisme;

13.11. pridedamų dokumentų kopijų (prašymo priedų) sąrašas, jei teikiami;

13.12. prašymo surašymo data.

14. Prašymas turi būti išsamus, teisių pažeidimas turi būti nurodytas aiškiai, tiksliai suformuluotas reikalavimas pagal Komisijai suteiktą kompetenciją.

15. Prašymas, įskaitant jo priedus, turi būti surašytas lietuvių kalba arba turi būti pridėtas įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas prašymo ir jo priedų vertimas į lietuvių kalbą.

16. Pareiškėjas privalo nurodyti, kurie duomenys sudaro valstybės, tarnybos, komercinę, banko, profesinę ar kitą įstatymų saugomą paslaptį ir kurių duomenų konfidencialumas turi būti užtikrintas. Komisija gali nepripažinti jai pateiktos informacijos konfidencialia, jeigu įstatymas nustato, kad tokia informacija nėra laikoma konfidencialia.

17. Jeigu pateiktas prašymas neatitinka Aprašo 13–15 punktų reikalavimų arba Komisija mano, kad būtina patikslinti prašymo esmę ar prašymo reikalavimus, pateikti papildomus dokumentus ar duomenis, Komisija raštu informuoja pareiškėją apie šalintinus prašymo trūkumus ir nustato ne trumpesnį kaip 5 kalendorinių dienų terminą̨ jiems pašalinti.

18. Pareiškėjui per nustatytą terminą nepašalinus pagal Aprašo 17 punktą nustatytų trūkumų, Komisija gali atsisakyti nagrinėti prašymą, jei esant esminiams prašymo trūkumams, Komisija negali tinkamai išnagrinėti pareiškėjo prašymo. Komisijos atsisakymas nagrinėti prašymą turi būti motyvuotas.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMO PRIĖMIMAS

 

19. Visi prašymai, gauti paštu, elektroninių ryšių priemonėmis, pateikti asmeniškai ar persiųsti kitų institucijų, jų gavimo dieną priimami ir registruojami Komisijos dokumentų valdymo informacinėje sistemoje, prašymui suteikiamas numeris. Prašymai, gauti nedarbo dienomis, yra registruojami artimiausią darbo dieną.

20. Kai pareiškėjas prašymą pateikia asmeniškai, jo prašymo antrame egzemplioriuje (kopijoje) dedamas registracijos spaudas su priėmimo data ir registracijos numeriu.

21. Komisijos administracijos darbuotojas, gavęs prašymą elektroninių ryšių priemonėmis, nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, privalo prašymą perduoti registruoti Komisijos administracijos darbuotojui, atsakingam už Komisijoje gautų dokumentų registravimą dokumentų valdymo informacinėje sistemoje.

22. Komisijos pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo pavedimu (rezoliucija) dokumentų valdymo informacinėje sistemoje ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo Komisijoje dienos patikrina, ar prašymas atitinka visus Aprašo 13-15 punktuose nurodytus reikalavimus, ir priima sprendimą dėl prašymo priėmimo ir nagrinėjimo.

23. Pateikto prašymo priėmimo faktas patvirtinamas raštu, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo dienos.

 

IV SKYRIUS

ATSISAKYMAS NAGRINĖTI PRAŠYMĄ

 

24. Komisija atsisako nagrinėti prašymą, jeigu:

24.1. neturi įgaliojimų priimti sprendimą dėl prašyme nurodyto reikalavimo;

24.2. pareiškėjo vardu prašymą padavė neįgaliotas asmuo;

24.3. nebuvo išnaudotos Aprašo 10 punkte nurodytos neteisminės priemonės ir nėra Aprašo 12 punkte nurodytų aplinkybių;

24.4. tuo pačiu klausimu Komisija jau yra priėmusi sprendimą ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti priimtą sprendimą.

25. Apie Komisijos atsisakymą nagrinėti prašymą pareiškėjui turi būti pranešta ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo pareiškėjo prašymo gavimo, išskyrus atvejus, kai prašyme nenurodyta jokių pareiškėjo kontaktinių duomenų. Komisijos atsisakymas nagrinėti prašymą turi būti motyvuotas, jame turi būti nurodytas prašymo atsisakymo nagrinėti pagrindas.

26. Atsisakymas nagrinėti prašymą pareiškėjui neatima galimybės vėl kreiptis į Komisiją su tuo pačiu prašymu, jeigu yra pašalintos arba išnyko aplinkybės, kliudžiusios prašymą priimti nagrinėti.

27. Komisija, atsisakiusi nagrinėti prašymą Aprašo 24.3 papunktyje nurodytu pagrindu, pateikia pareiškėjui siūlymus ir rekomendacijas dėl neteisminių priemonių siekiant, kad būtų nutrauktas autorių teisių saugomo turinio viešas skelbimas viešo naudojimo kompiuterių tinklais (internete), taikymo.

 

V SKYRIUS

PRAŠYMO NAGRINĖJIMAS

 

28. Priimtas nagrinėti prašymas Komisijos pirmininko pavedimu (rezoliucija) perduodamas nagrinėti Komisijos administracijos darbuotojui pagal kompetenciją.

29. Komisijos administracijos darbuotojas prašymą nagrinėja rašytinio proceso tvarka pagal pateiktus dokumentus.

30. Prašymas turi būti išnagrinėtas ir Komisijos sprendimas priimtas per 14 kalendorinių dienų nuo Aprašo 13-15 punktuose nurodytus reikalavimus atitinkančio prašymo ir jį pagrindžiančių dokumentų gavimo dienos.

31. Prašymų nagrinėjimo kalba – valstybinė lietuvių kalba.

32. Pareiškėjas turi teisę:

32.1. susipažinti su prašymo nagrinėjimo metu gautais dokumentais ir kita informacija;

32.2. pateikti papildomą informaciją ir duoti paaiškinimus;

32.3. pareikšti nušalinimą prašymą nagrinėjančiam Komisijos administracijos darbuotojui;

32.4. teikti savo nuomonę prašymo nagrinėjimo metu kylančiais klausimais;

32.5. raštu atsisakyti prašymo ir prašyti Komisijos prašymo nagrinėjimą nutraukti. Rašytiniame prašyme turi būti nurodyta, kad pareiškėjui yra žinomos prašymo atsisakymo pasekmės;

32.6. gauti Komisijos sprendimą;

32.7. teisės aktų nustatyta tvarka apskųsti Komisijos priimtą sprendimą;

32.8. turėti atstovą.

33. Pareiškėjas privalo:

33.1. jam suteiktomis teisėmis naudotis sąžiningai, jomis nepiktnaudžiauti;

33.2. teikdamas prašymą nurodyti, kuri informacija yra konfidenciali;

33.3. raštu informuoti Komisiją apie savo adreso pasikeitimą prašymo nagrinėjimo metu. Nesant informacijos apie pareiškėjo adreso pasikeitimą, sprendimas išnagrinėjus prašymą siunčiamas paskutiniu Komisijai žinomu adresu arba oficialiai deklaruotu gyvenamosios vietos, buveinės adresu ir laikoma, kad sprendimas įteiktas tinkamai.

34. Komisija turi teisę:

34.1. reikalauti, kad pareiškėjas pateiktų papildomus paaiškinimus dėl aplinkybių, sudarančių privalomų nurodymų interneto prieigos paslaugų teikėjams taikymo pagrindą, ir (ar) jas pagrindžiančius dokumentus;

34.2. imtis priemonių, būtinų patikrinti, ar konkretus autorių teisių saugomas turinys yra viešai paskelbtas nurodytoje viešoje interneto prieigoje (interneto svetainėje), įskaitant atlikti veiksmus, reikalingus gauti naudojimosi vieša interneto prieiga (interneto svetaine) teises;

34.3. peržiūrėti ir (ar) užfiksuoti viešai prieinamą apie šią interneto prieigą (interneto svetainę) skleidžiamą informaciją;

34.4. atlikti tyrimo veiksmus, reikalingus įvertinti Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 78 straipsnio 6 dalyje nurodytus kriterijus ir jų reikšmingumą;

34.5. sujungti kelių Komisijos žinioje esančių prašymų nagrinėjimą, jeigu, Komisijos nuomone, prašymų nagrinėjimą sujungus, jie bus išnagrinėti greičiau ir efektyviau;

34.6. nagrinėjant prašymą naudoti su prašymo nagrinėjimu susijusią kitais tikslais Komisijos gautą informaciją;

34.7. kitas įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytas teises.

35. Dokumentų ir informacijos, reikalingų prašymo nagrinėjimui, reikalavimas iš pareiškėjo turi būti teisėtas ir motyvuotas. Komisija gali reikalauti tik tų dokumentų ir informacijos, kurių nėra valstybės registruose ar kitose valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose, išskyrus atvejus, kai tokius dokumentus ir informaciją privaloma pateikti pagal įstatymus. Dokumentams ir informacijai pateikti turi būti nustatytas konkretus terminas. Pakartotinai reikalauti dokumentų ir informacijos iš pareiškėjo galima tik išimtiniais atvejais ir tinkamai motyvuojant šių dokumentų ir informacijos būtinumą.

36. Prašymui nagrinėti reikalingą informaciją, kurią turi Komisija arba kuri yra valstybės registruose ar kitose valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose, turi surinkti Komisija.

37. Jeigu pareiškėjas nusprendžia pakeisti savo prašymo dalyką̨ (reikalavimą̨) arba pagrindą̨ (aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą̨), Aprašo 30 punkte nustatytas terminas pradedamas skaičiuoti iš naujo nuo pakeisto prašymo Komisijoje gavimo dienos.

38. Komisija, nagrinėdama prašymą, vadovaujasi Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje ir 51 straipsnio 3 dalyje numatytomis autorystės ir gretutinių teisių turėjimo prezumpcijomis.

39. Nagrinėdama prašymą Komisija įvertina interneto svetainės, prie kurios prašoma panaikinti prieigą, blokuojant interneto domeno vardą, identifikuojantį interneto svetainę:

39.1. paskirtį ir veikimo principus, t. y. ar interneto svetainė sukurta ir naudojama autorių teisių saugomo turinio neteisėtam viešam paskelbimui;

39.2. tai, kokią dalį šios svetainės turinio sudaro neteisėta informacija;

39.3. svetainėje skelbiamos informacijos pobūdį, t. y. ar interneto svetainėje skelbiama tik autorių teisių saugoma informacija (filmai, muzikos kūriniai, kompiuterių programos, nuotraukos, paveikslai, literatūros kūriniai ir pan.), ar ir kitokio pobūdžio informacija, kuriai netaikoma autorių teisių apsauga;

39.4. interneto svetainės administratorių požiūrį, t. y. ar vartotojai tiesiogiai ar netiesiogiai yra skatinami neteisėtai viešai skelbti autorių teisių saugomą turinį, jį atsiųsti, atgaminti ar kitaip naudoti (pvz., reitingavimo sistema);

39.5. papildomų priemonių, kuriomis naudojantis galima inicijuoti neteisėto autorių teisių saugomo turinio viešo paskelbimo nutraukimą interneto svetainėje, įdiegimą;

39.6. ar interneto svetainėje vykdoma veikla siekiama komercinės naudos (kūriniai platinami atlygintinai, už papildomą mokestį galima įgyti privilegijuotą narystę, įgalinančią gauti papildomas paslaugas ar pan.).

40. Komisija, siekdama įvertinti, ar panaikinus prieigą prie pareiškėjo nurodytos interneto svetainės nebus paneigta asmens teisė į informaciją, taip pat įvertina, ar autorių teisių saugomas turinys, kuris neteisėtai padarytas viešai prieinamu interneto svetainėje, prie kurios prašoma panaikinti prieigą, yra viešai prieinamas teisėtose platinimo vietose.

41. Prašymai ir pranešimai dėl interneto svetainių, kurios pagal Privalomų nurodymų taikymo interneto prieigos paslaugų teikėjams tvarkos aprašą yra priskirtinos interneto svetainių kopijoms, nagrinėjami nereikalaujant iš pareiškėjo išnaudoti Aprašo 10 punkte nurodytas neteismines priemones. Komisija tokių interneto svetainių, kurios taip pat gali būti nustatomos ir Komisijos iniciatyva, atžvilgiu taiko dinaminį blokavimą, laikydamasi Privalomų nurodymų taikymo interneto prieigos paslaugų teikėjams tvarkos apraše nustatytos tvarkos.

 

VI SKYRIUS

PRAŠYMO NAGRINĖJIMO SUSTABDYMAS

 

 

42. Komisija sustabdo prašymo nagrinėjimą, jeigu paaiškėja, kad prašymą tuo pačiu klausimu pradėjo nagrinėti teismas.

43. Apie Komisijos prašymo nagrinėjimo sustabdymą pareiškėjui turi būti pranešta ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo dienos, kai paaiškėja Aprašo 42 punkte nurodytos aplinkybės. Komisijos prašymo nagrinėjimo sustabdymas turi būti motyvuotas, jame turi būti nurodytas prašymo nagrinėjimo sustabdymo pagrindas.

44. Prašymo nagrinėjimas atnaujinamas išnykus aplinkybėms, dėl kurių jis buvo sustabdytas pareiškėjo pareiškimu arba Komisijos iniciatyva. Atnaujintas prašymo nagrinėjimas vyksta pagal bendruosius Apraše nustatytus reikalavimus.

45. Pareiškėjas informuojamas apie prašymo nagrinėjimo atnaujinimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo nagrinėjimo atnaujinimo dienos.

 

VII SKYRIUS

PRAŠYMO NAGRINĖJIMO NUTRAUKIMAS

 

 

46. Komisija nutraukia prašymo nagrinėjimą, jeigu:

46.1. paaiškėja Aprašo 24 punkte nurodytos aplinkybės;

46.2. pareiškėjas atsisakė prašymo;

46.3. paaiškėja, kad pareiškėjas piktnaudžiavo suteiktomis teisėmis ar veikė nesąžiningai.

47. Apie Komisijos prašymo nagrinėjimo nutraukimą pareiškėjui turi būti pranešta ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo dienos, kai prašymo nagrinėjimas nutraukiamas. Komisijos prašymo nagrinėjimo nutraukimas turi būti motyvuotas, jame turi būti nurodytas prašymo nagrinėjimo nutraukimo pagrindas.

48. Komisijai nutraukus prašymo nagrinėjimą, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu vėl kreiptis į Komisiją pareiškėjas neturi teisės.

 

VIII SKYRIUS

SPRENDIMAS IŠNAGRINĖJUS PRAŠYMĄ

 

49. Prašymo nagrinėjimas baigiamas Komisijos sprendimo dėl privalomų nurodymų interneto prieigos paslaugų teikėjams panaikinti galimybę pasiekti neteisėtai viešai paskelbtą autorių teisių saugomą turinį, blokuojant interneto domeno vardą, identifikuojantį interneto svetainę, taikymo (toliau – sprendimas) priėmimu.

50. Komisija sprendimą priima Komisijos posėdžio metu, vadovaudamasi Visuomenės informavimo įstatymo 47 straipsnio 12, 13 ir 14 dalimis.

51. Komisijos sprendimą turi sankcionuoti Vilniaus apygardos administracinis teismas Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 78 straipsnio 9 dalyje nustatyta tvarka ir terminais. Taikant dinaminį blokavimą, kaip tai numatyta Aprašo 41 punkte ir laikantis Privalomų nurodymų taikymo interneto prieigos paslaugų teikėjams tvarkos apraše nustatytos tvarkos, Komisija priima sprendimą dėl privalomų nurodymų davimo interneto prieigos paslaugų teikėjams, o šio sprendimo Vilniaus apygardos administracinis teismas sankcionuoti neturi.

52. Komisija sprendimą priima vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais ir teisės principais, atsižvelgdama į prašymo nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes ir į šiuos vertinimo kriterijus:

52.1. vieša interneto prieiga (interneto svetainė) sukurta ir naudojama autorių teisių saugomo turinio neteisėtam viešam paskelbimui;

52.2. viešoje interneto prieigoje (interneto svetainėje) vartotojai tiesiogiai ar netiesiogiai skatinami neteisėtai viešai skelbti autorių teisių saugomą turinį, jį atsisiųsti, atgaminti ar kitaip naudoti;

52.3. viešą interneto prieigą (interneto svetainę) administruojantis asmuo nesiėmė priemonių pagal teisių subjekto, jo įgalioto asmens ar kolektyvinio administravimo organizacijos pateiktą prašymą pašalinti neteisėtai viešai paskelbtą autorių teisių saugomą turinį.

53. Aprašo 52.1–52.3 papunkčiuose nurodyti vertinimo kriterijai įvertinami atsižvelgiant į prašymo nagrinėjimo metu vadovaujantis Aprašo 39 punktu nustatytas aplinkybes.

54. Išnagrinėjus prašymą, sprendime turi būti nurodyta:

54.1. sprendimo priėmimo data ir vieta;

54.2. sprendimą priėmusios institucijos pavadinimas;

54.3. prašymo esmė;

54.4. prašymo nagrinėjimo metu nustatytos faktinės aplinkybės;

54.5. teisės aktų, kuriais vadovaujantis priimtas sprendimas, nuostatos, teisiniai argumentai;

54.6. Aprašo 52.1–52.3 papunkčiuose nurodytų vertinimo kriterijų įvertinimo pagrindimas;

54.7. Komisijos sprendimas dėl pareiškėjo prašymo reikalavimo:

54.7.1. patenkinti pareiškėjo reikalavimus;

54.7.2. iš dalies patenkinti pareiškėjo reikalavimus;

54.7.3. pareiškėjo reikalavimų netenkinti;

54.8. sprendimo apskundimo tvarka.

55. Pareiškėjui apie priimtą Komisijos sprendimą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo įsigaliojimo pranešama raštu išsiunčiant sprendimo kopiją.

 

IX SKYRIUS

SPRENDIMO PASKELBIMAS IR APSKUNDIMAS

 

56.  Sprendimas yra viešas ir per 1 darbo dieną nuo jo pasirašymo dienos paskelbiamas Komisijos interneto svetainėje nepažeidžiant asmens duomenų apsaugos, valstybės, tarnybos, komercinės, banko, profesinės ir kitų įstatymų saugomų paslapčių apsaugos reikalavimų, taip pat pareiškėjo teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą. 

57. Pareiškėjas turi teisę apskųsti Komisijos priimtą sprendimą Vilniaus apygardos administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka.

58. Interneto svetainės valdytojui ar administratoriui pašalinus autorių teisių saugomo turinio pažeidimą iš interneto svetainės bei jos kopijų ir pateikus tai patvirtinančią informaciją Komisijai, o Komisijai nustačius, jog autorių teisių saugomo turinio pažeidimas yra pašalintas, Komisija per 1 darbo dieną išbraukia interneto svetainę iš interneto svetainių, naudojamų neteisėtai viešai paskelbti autorių teisių saugomą turinį, sąrašo bei per 1 darbo dieną nuo išbraukimo iš sąrašo – praneša apie tai interneto prieigos paslaugų teikėjams. Interneto prieigos paslaugų teikėjai per 5 dienas nuo tada, kai gaunama informacija iš Komisijos, panaikina pritaikytus privalomus nurodymus.

 

__________________

 

Teisių turėtojų prašymų taikyti

privalomus nurodymus interneto

prieigos paslaugų teikėjams

nagrinėjimo tvarkos aprašo

priedas

 

 

(Prašymo taikyti privalomus nurodymus interneto prieigos paslaugų teikėjams forma)

 

 

(Pareiškėjo/pareiškėjo įgalioto asmens vardas, pavardė/ pavadinimas)

 

(Pareiškėjo/pareiškėjo įgalioto asmens adresas, telefonas/ el. paštas)

 

 

Lietuvos radijo ir televizijos komisijai

 

 

PRAŠYMAS

TAIKYTI PRIVALOMUS NURODYMUS INTERNETO PRIEIGOS PASLAUGŲ TEIKĖJAMS

________________
(data)

 

I. INTERNETO SVETAINĖS DUOMENYS

 

 

 

 

 

 

 

 

Interneto svetainės administratoriaus / asmens, paskelbusio autorių teisių saugomą turinį, duomenys, jei žinoma

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavadinimas:

 

 

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

Adresas (buveinė):

 

 

 

 

 

 

 

Telefonas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El. paštas:

 

 

 

 

 

 

 

 

Interneto svetainės, kurioje neteisėtai paskelbtas autorių teisių saugomas turinys, adresas____________________________ ________________________________________________________________________________________________________

 

 

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 78 straipsnio 4 dalis numato, kad teisių subjektai prieš kreipdamiesi į Lietuvos radijo ir televizijos komisiją privalo išnaudoti neteismines priemones siekdami, kad būtų nutrauktas autorių teisių saugomo turinio viešas skelbimas internete:

 

·      Ar kreipėtės raštu į interneto svetainės administratorių?                                                      Taip       Ne

·      Ar kreipėtės raštu į interneto svetainės prieglobos paslaugų teikėją?                                   Taip       Ne

·      Ar po kreipimosi į interneto svetainės administratorių ir prieglobos paslaugų

teikėją autorių teisių saugomas turinys   ir toliau skelbiamas interneto svetainėje?          Taip        Ne

·      Ar nėra įsiteisėjusio pareiškėjui žinomo teismo sprendimo dėl tos pačios

interneto svetainės?                                                                                                                Taip     Ne

·      Ar teismas nenagrinėja to paties pareiškėjo skundo dėl tų pačių autorių teisių pažeidimų? Taip       Ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2 II. AUTORIŲ TEISIŲ PAŽEIDIMO ESMĖ

 

 

 

Pažeidimo esmė:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkretus autorių teisių saugomas turinys, neteisėtai viešai paskelbtas interneto svetainėje:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interneto tinklalapiai (angl. hyperlinks), kuriais pasiekiamas neteisėtai viešai paskelbtas autorių teisių saugomas: turinys:

 

 

saugomas turinys

 

 

 

 

 

 

 

 

Prireikus naudokite atskirą popieriaus lapą, kuris turi būti Jūsų pasirašytas.

 

III. PRAŠYMAS

 

 

Patvirtinu, kad man ar mano atstovaujamam subjektui (atstovaujamiems subjektams) priklauso autorių, gretutinės ar sui generis teisės į autorių teisių saugomą turinį, kuris neteisėtai viešai paskelbtas viešo naudojimo kompiuterių tinklais (internete) ir dėl kurio teikiamas prašymas.          Taip       Ne

 

Prašau:

Taikyti privalomus nurodymus interneto prieigos paslaugų teikėjams panaikinti galimybę pasiekti neteisėtai viešai paskelbtą autorių teisių saugomą turinį, blokuojant interneto domeno vardą, identifikuojantį interneto svetainę.

Interneto domeno vardas (vardai), kurį (kuriuos) prašoma blokuoti:__________________________________
_________________________________________

 

 

 

IV. ĮRODYMAI

 

 

Pateikite Jums žinomus ir įmanomus surinkti (nustatyti) duomenis pagal žemiau nurodytus kriterijus apie prašomą blokuoti interneto svetainę:

 

Kriterijai

Duomenys apie prašomą blokuoti interneto svetainę

1) kokią dalį interneto svetainės turinio sudaro neteisėta informacija:

 

2) interneto svetainės paskirtis ir veikimo principai, t. y. ar interneto svetainė sukurta ir naudojama autorių teisių saugomo turinio neteisėtam viešam paskelbimui:

 

3) svetainėje skelbiamos informacijos pobūdis, t. y. ar interneto svetainėje skelbiama tik autorių teisių saugoma informacija (filmai, muzikos kūriniai, kompiuterių programos, nuotraukos, paveikslai, literatūros kūriniai ir pan.), ar ir kitokio pobūdžio informacija, kuriai netaikoma autorių teisių apsauga:

 

4) ar vartotojai tiesiogiai ar netiesiogiai yra skatinami neteisėtai viešai skelbti autorių teisių saugomą turinį, jį atsiųsti, atgaminti ar kitaip naudoti (pvz., reitingavimo sistema):

 

5) ar įdiegtos papildomos priemonės, kuriomis naudojantis galima inicijuoti neteisėto autorių teisių saugomo turinio viešo paskelbimo nutraukimą interneto svetainėje:

 

6) ar interneto svetainėje vykdoma veikla siekiama komercinės naudos (kūriniai platinami atlygintinai, už papildomą mokestį galima įgyti privilegijuotą narystę, įgalinančią gauti papildomas paslaugas ar pan.):

 

7) ar autorių teisių saugomas turinys, kuris neteisėtai padarytas viešai prieinamu interneto svetainėje, prie kurios prašoma panaikinti prieigą, yra viešai prieinamas teisėtose platinimo vietose:

 

 

·      Pateikiami duomenys turi būti pagrindžiami ekrano momentinėmis kopijomis, interneto tinklalapių nuorodomis ir pan., pridedamais kaip priedai prie šio prašymo.   

 

 

V. PRIDEDAMI DOKUMENTAI

 

 

Jei turite, prie šios formos pridėkite po vieną šių patvirtinančių dokumentų (kreipimosi į interneto svetainės administratorių ir (ar) interneto svetainės prieglobos paslaugų teikėją, jų atsakymų ir kt.) kopiją, interneto svetainės momentines ekrano kopijas, atspindinčias autorių teisių saugomo turinio viešą paskelbimą, bei kitų turimų autorių teisių pažeidimo esmę patvirtinančių dokumentų kopijas.

 

Pridedama:

1.

 

5.

 

 

2.

 

6.

 

 

3.

 

7.

 

 

4.

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pareiškėjo/pareiškėjo įgalioto asmens parašas)

 

(Pareiškėjo/pareiškėjo įgalioto asmens vardas, pavardė; įgaliojimo data ir Nr.)

 

 

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                                 Mantas Martišius

 

____________________