LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M. GRUODŽIO 6 D. ĮSAKYMO NR. V-1149 „DĖL VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KOMPENSAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. sausio 22 d. Nr. V-76

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 6 d. įsakymą Nr. V-1149 „Dėl Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 1 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Ieva Greičiūtė-Kuprijanov – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos politikos skyriaus patarėja (pirmininkė);“.

2.   Pakeičiu 1 punkto trečiąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Vilma Meldžiukaitė – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos politikos skyriaus patarėja (pirmininko pavaduotoja);“.

3.   Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. P a v e d u :

3.1. Komisijos sekretoriaus funkcijas vykdyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos politikos skyriaus vyriausiajai specialistei Jolitai Volkavičienei, o jos nesant – šio skyriaus vyriausiajai specialistei Reginai Pakštaitienei;

3.2. Įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.“

4. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos darbo reglamentą:

4.1. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Komisijos nariai už pareigų, nustatytų Farmacijos įstatyme, Tvarkos apraše, šiame reglamente ir kituose teisės aktuose, nevykdymą ar netinkamą vykdymą šalinami iš Komisijos ir atsako įstatymų nustatyta tvarka. Netinkamu komisijos nario pareigų vykdymu ar nevykdymu laikomas toks Komisijos nario elgesys, kuriuo pažeidžiama Farmacijos įstatyme ir Tvarkos apraše nustatyta paraiškų įrašyti ligą, vaistinį preparatą ar medicinos pagalbos priemonę į Sąrašus ar Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašą, nagrinėjimo ir sprendimų dėl jų priėmimo tvarka. Sužinojus apie galimą Komisijos nario pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, Komisijos pirmininkas, o jei įtariamas Komisijos pirmininkas, Komisijos pirmininko pavaduotojas, kreipiasi į įtariamąjį ir per 5 darbo dienas paprašo Komisijos primininkui, o jei įtariamas padaręs pažeidimą Komisijos pirmininkas, Komisijos pirmininko pavaduotojui, pateikti raštu paaiškinimą dėl galimų pažeidimų. Įvertinęs pateiktą paaiškinimą, Komisijos pirmininkas (Komisijos pirmininko pavaduotojas) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas teikia siūlymą sveikatos apsaugos ministrui pašalinti nurodytą Komisijos narį iš Komisijos, nurodydamas pašalinimo priežastis. Sveikatos apsaugos ministrui pritarus (pritarimas įforminamas rezoliucija) siūlymui, Sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos politikos skyrius parengia sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl Komisijos sudėties keitimo projektą. Komisijos nario elgesyje esant Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 681 straipsnyje numatyto administracinio nusižengimo požymių, Sveikatos apsaugos ministerijoje, vadovaujantis ANK, pradedama administracinio nusižengimo nagrinėjimo procedūra. Jeigu komisijos narys yra valstybės tarnautojas, apie jo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą informuojamas institucijos ar įstaigos vadovas.“

4.2. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Su Komisijos veikla susijusį techninį ir organizacinį darbą atlieka Sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos politikos skyrius.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                 Aurelijus Veryga