LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2000 M. KOVO 29 D. ĮSAKYMO NR. 36 „DĖL NEPRIKLAUSOMYBĖS GYNĖJO, NUKENTĖJUSIO NUO 1991 M. SAUSIO 11–13 D. IR PO TO VYKDYTOS SSRS AGRESIJOS, IR NUKENTĖJUSIO NUO 1991 M. SAUSIO 11–13 D. IR PO TO VYKDYTOS SSRS AGRESIJOS ASMENS TEISINIO STATUSO PRIPAŽINIMO, PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO BEI JŲ APSKAITOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. vasario 23 d. Nr. A1-152

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 29 d. įsakymą Nr. 36 „Dėl Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos nuostatų patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens pažymėjimų formos ir Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos nuostatai nauja redakcija nedėstomi):

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEPRIKLAUSOMYBĖS GYNĖJO, NUKENTĖJUSIO NUO 1991 M. SAUSIO 11–13 D. IR PO TO VYKDYTOS SSRS AGRESIJOS, IR NUKENTĖJUSIO NUO
1991 M. SAUSIO 11–13 D. IR PO TO VYKDYTOS SSRS AGRESIJOS ASMENS TEISINIO STATUSO PRIPAŽINIMO, PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO BEI JŲ APSKAITOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų ir kitų nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenų teisinio statuso pripažinimo įstatymo 6 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 7 d. nutarimu Nr. 263 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų ir kitų nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenų teisinio statuso pripažinimo įstatymą“:

1. Tvirtinu:

1.1. Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens pažymėjimų formas (pridedama);

1.2. Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos nuostatus (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad specialūs pažymėjimai, išduoti žuvusių už Lietuvos Respublikos laisvę asmenų šeimų nariams, taip pat asmenims, kurie tapo invalidais dėl 1991 m. sausio 11–13 d. vykdytos agresijos ir po to buvusių įvykių, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. sausio 16 d. nutarimo Nr. I-955 „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl papildomų socialinių garantijų šeimoms asmenų, nukentėjusių, kovojant už Lietuvos Respublikos laisvę, nuo 1991 m. sausio 11–13 d. vykdytos agresijos ir po to buvusių įvykių įsigaliojimo“ 2 dalimi, netenka galios nuo 2001 m. sausio 1 d.

3. Pavedu:

3.1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Administravimo departamentui:

3.1.1. organizuoti pažymėjimų, nurodytų šio įsakymo 1.1 papunktyje, gamybą;

3.1.2. išduoti savivaldybių administracijoms pažymėjimus, nurodytus šio įsakymo 1.1 papunktyje, pagal jų pateiktas paraiškas;

3.2. šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                            Monika Navickienė