Pagegiu

 

Pagėgių savivaldybės taryba

 

sprendimas

dėl pAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO nR. T-194 „dĖL  PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 23 d. Nr. T-60

Pagėgiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.83 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. D1-770 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. D1-358 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. D1-612 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdinių taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“, Pagėgių savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimą Nr. T-194 „Dėl Pagėgių savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“:

1.1. 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13. Planinis patikrinimas užbaigiamas Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimo akto (toliau – aktas) surašymu, kurio pavyzdinė forma pateikta pavyzdinių taisyklių priede. Akte nurodomi valdytojo pateikti dokumentai, trūkumai, kuriuos valdytojas nedelsdamas pašalino, aprašoma valdytojo veikla, jos įvertinimas, rekomendacijos, informuojama apie pradėtą administracinio nusižengimo teiseną dėl patikrinimo metu nustatytų valdytojo veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų. Aktas surašomas 2 egzemplioriais. Vienas pasirašytinai įteikiamas valdytojui, antras saugomas savivaldybės vykdomosios institucijos teisės aktų nustatyta tvarka.“.

1.2.  14 punktą ir jį išdėstyti taip:

14. Kai valdytojas (atstovas) atsisako aktą pasirašyti, savivaldybės vykdomoji institucija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo akto surašymo dienos aktą valdytojui išsiunčia taisyklių 26 punkte nustatytu būdu.“.

1.3.  30 punktą ir jį išdėstyti taip:

30. Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens, taip pat kontrolieriaus veiksmai ar neveikimas gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“.

1.4. Pagėgių savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių priedą (pridedama).

2. Sprendimą paskelbti Teisės aktų registre ir Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje www.pagegiai.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotiems asmenims dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                       Vaidas Bendaravičius

 

Pagėgių savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų

valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų

ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų

bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos,

susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems

priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės

taisyklių priedas

 

 

(Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimo akto forma)

 

____________________________________________________________________

(viešojo administravimo subjekto pavadinimas)

 

 

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ VALDYTOJO

VEIKLOS PATIKRINIMO AKTAS

 

20 __ m. ____________ ___ d. Nr.

 

___________________

(surašymo vieta)

 

 

Aš, daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos priežiūros ir kontrolės

vykdytojas _________________________________, _____________________ patikrinimo metu

(pareigos, vardas, pavardė)                           (planinio, neplaninio)

patikrinau ______________________________________________________________________

(valdytojo vardas, pavardė arba pavadinimas ir juridinio asmens kodas, jeigu valdytojas juridinis asmuo)

veiklą, susijusią su įstatymų ir kitų teisės aktų jam priskirtų funkcijų vykdymu, ir n u s t a č i a u:

 

1. Bendrojo naudojimo objektų valdytojas atsakingas už _________________________

________________________________________________________________ administravimą.

(namo adresas)

2. Bendrojo naudojimo objektų valdytojas pateikė šiuos dokumentus (nereikalingą nubraukti):

 

DOKUMENTO PAVADINIMAS

PATEIKĖ

NEPATEIKĖ

PASTABOS

2.1.valdytojo paskyrimo ar išrinkimo dokumentą (paskyrimo aktas, protokolas)

TAIP

NE

 

2.2. butų ir kitų patalpų savininkų sąrašą

TAIP

NE

 

2.3. bendrijos narių sąrašą

TAIP

NE

 

2.4. bendrojo naudojimo objektų aprašą

TAIP

NE

 

2.5. metinį namo priežiūros ūkinį-finansinį planą

TAIP

NE

 

2.6. ilgalaikį namo atnaujinimo planą

TAIP

NE

 

2.7. kaupiamųjų lėšų namui atnaujinti sąskaitos sutartį

TAIP

NE

 

2.8. banko sąskaitos išrašą apie sukauptų lėšų naudojimą (ne mažiau kaip už vienus metus)

TAIP

NE

 

2.9. dokumentus apie vykdytus pirkimus (ne mažiau kaip už vienus metus)

TAIP

NE

 

2.10. laisvos formos informaciją apie interneto svetainę, skelbimų lentas, taikomas kitas informacijos pateikimo butų ir kitų patalpų savininkams priemones

TAIP

NE

 

2.11. informaciją apie gautas butų ir kitų patalpų savininkų pretenzijas, skundus

TAIP

NE

 

2.12. metinę veiklos ataskaitą ir informaciją apie jos pateikimą butų ir kitų patalpų savininkams

TAIP

NE

 

2.13. informaciją apie einamaisiais metais šauktus butų ir kitų patalpų savininkų, bendrijos narių susirinkimus ar balsavimus raštu

TAIP

NE

 

2.14. bendrojo naudojimo objektų administratoriaus civilinės atsakomybės draudimą

TAIP

NE

 

2.15. informaciją apie taikomus tarifus

TAIP

NE

 

2.16. informaciją apie daugiabučio namo techninei priežiūrai skirtų lėšų panaudojimą

TAIP

NE

 

2.17. kitus kontrolieriaus prašomus pateikti dokumentus (nurodyti, kokius)

TAIP

NE

 

 

3. Bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos aprašymas ir įvertinimas (aprašoma, kaip valdytojas vykdo pavestas funkcijas, kokie nustatyti veiklos trūkumai): ________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

4. Nustatyti pažeidimai, kuriuos bendrojo naudojimo objektų valdytojas nedelsdamas pašalino: ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

5. Rekomendacijos: _______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

 

6. Informavimas apie pradėtą administracinio nusižengimo teiseną dėl patikrinimo metu nustatytų valdytojo veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų (ši informacija pildoma, jei patikrinimo metu nustatyta pažeidimų):_____________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________.

 

Priežiūros ir kontrolės vykdytojas (kontrolierius) _______________ _______________________

(parašas) (vardas ir pavardė)

 

 

Aktą gavau:  ______________          _________________________________________________

(parašas) (bendrojo naudojimo objektų valdytojo (atstovo) vardas ir pavardė)