PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

įsakymas

DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. GRUODŽIO 13 D. ĮSAKYMO

NR. 1-420 „DĖL SAVIVALDYBIŲ PRIEŠGAISRINIŲ TARNYBŲ IR VALSTYBINĖS PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO TARNYBOS REIKALAVIMŲ DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJAI, ŠIŲ DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR PERIODIŠKUMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. vasario 22 d. Nr. 1-96

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos reikalavimų darbuotojų kvalifikacijai, šių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo ir periodiškumo tvarkos aprašo, patvirtinto Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1-420 „Dėl Savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos reikalavimų darbuotojų kvalifikacijai, šių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo ir periodiškumo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. SPT darbuotojų teorines žinias ir praktinius įgūdžius tikrina įstaigos vadovas. VPGT darbuotojų teorines žinias ir praktinius įgūdžius tikrina padalinių viršininkai, atlikdami pareigūnų teorinių žinių ir praktinių įgūdžių vertinimą.

 

 

 

Direktorius

vidaus tarnybos generolas                                                                                             Saulius Greičius