LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2008 M. GRUODŽIO 9 D. ĮSAKYMO NR. V-1242 „DĖL BENDRŲJŲ VIDAUS LIGŲ STACIONARINIŲ ANTRINIO LYGIO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO IR BENDRŲJŲ SPECIALIZUOTŲ VIDAUS LIGŲ PROFILIŲ STACIONARINIŲ TRETINIO LYGIO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m .liepos 20 d. Nr. V-894

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymą Nr. V-1242 „Dėl Bendrųjų vidaus ligų stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo ir Bendrųjų specializuotų vidaus ligų profilių stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL BENDRŲJŲ VIDAUS LIGŲ STACIONARINIŲ ANTRINIO LYGIO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO IR BENDRŲJŲ SPECIALIZUOTŲ VIDAUS LIGŲ STACIONARINIŲ TRETINIO LYGIO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 10 straipsnio 6 punktu:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Bendrųjų vidaus ligų stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašą;

1.2. Bendrųjų specializuotų vidaus ligų stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašą.

2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.“

2. P a k e i č i u nurodytu įsakymu patvirtintą Bendrųjų vidaus ligų stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašą:

2.1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

2.2. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI SPECIALISTAMS“.

2.3. Papildau 31 punktu:

31. Ultragarsinius ir endoskopinius tyrimus atlieka gydytojai, kuriems tokia kompetencija nustatyta atitinkamoje Lietuvos medicinos normoje, taip pat gydytojai, kuriems tokia teisė suteikta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-680 „Dėl medicinos praktikos licencijų išdavimo gydytojams, turintiems specializuotos medicinos praktikos licenciją ar sertifikatą, ir teisės verstis siaura medicinos praktika įgijimo“.“

2.4. Papildau II1 skyriumi:

 

II1 SKYRIUS

REIKALAVIMAI MEDICINOS PRIEMONĖMS (PRIETAISAMS)

 

32. ASPĮ privalo turėti:

32.1. diagnostinę ultragarsinę medicinos priemonę (prietaisą) su doplerio režimu;

32.2. gastroduodenoskopą;

32.3. rektoromanoskopą;

32.4. bronchoskopą (infektologijos, onkologijos chemoterapijos, onkologijos radioterapijos, pulmonologijos, klinikinės toksikologijos paslaugas teikiančios ASPĮ);

32.5. kolonoskopą (gastroenterologijos, infektologijos, onkologijos chemoterapijos, onkologijos radioterapijos, klinikinės toksikologijos paslaugas teikiančios ASPĮ).“

2.5. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS

TYRIMŲ ATLIKIMO REIKALAVIMAI“.

2.6. Pakeičiu 4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.2. ultragarsiniai tyrimai, kai juos atlieka gydytojai, kuriems tokia kompetencija nustatyta atitinkamoje Lietuvos medicinos normoje, taip pat gydytojai, kuriems tokia teisė suteikta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-680 „Dėl medicinos praktikos licencijų išdavimo gydytojams, turintiems specializuotos medicinos praktikos licenciją ar sertifikatą, ir teisės verstis siaura medicinos praktika įgijimo“;“.

2.7. Papildau 4.21 papunkčiu:

4.21 endoskopiniai tyrimai:

4.21.1. gastroduodenoskopija;

4.21.2. rektoromanoskopija;

4.21.3. bronchoskopija (infektologijos, onkologijos chemoterapijos, onkologijos radioterapijos, pulmonologijos, klinikinės toksikologijos paslaugas teikiančios ASPĮ. Kiti skyriai ar ASPĮ, teikiančios specializuotas paslaugas, nurodytas šio Aprašo 1 punkte, paslaugą gali užtikrinti pagal sutartis su kitomis ASPĮ);

4.21.4. kolonoskopija (gastroenterologijos, infektologijos, onkologijos chemoterapijos, onkologijos radioterapijos, klinikinės toksikologijos paslaugas teikiančios ASPĮ. Kiti skyriai ar ASPĮ, teikiančios specializuotas paslaugas, nurodytas šio Aprašo 1 punkte, paslaugą gali užtikrinti pagal sutartis su kitomis ASPĮ).“

2.8. Pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI KITOMS PASLAUGOMS, TEIKIAMOMS VISĄ PARĄ“.

2.9. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. ASPĮ, teikiančiose tik tas antrinio lygio vidaus ligų paslaugas, kurioms, vadovaujantis Vidaus ligų profilio paslaugų teikimo specialiaisiais reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1085 „Dėl Vidaus ligų profilio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“, reanimacijos ir intensyvios terapijos tarnyba (Reanimacija II suaugusiesiems) yra nebūtina, užtikrinamos reanimacijos ir intensyvios terapijos (Reanimacija I-2) paslaugos.“

2.10. Papildau 8 punktu:

8. Radiologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos vadovaujantis Radiologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. V-881 „Dėl Radiologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“.“

2.11. Pripažįstu netekusiu galios 1 priedą.

3. P a k e i č i u nurodytu įsakymu patvirtintą Bendrųjų specializuotų vidaus ligų profilių stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašą:

3.1. Pakeičiu pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„BENDRŲJŲ SPECIALIZUOTŲ VIDAUS LIGŲ STACIONARINIŲ TRETINIO LYGIO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠAS“.

3.2. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

3.3. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Bendrųjų specializuotų vidaus ligų stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) nustato bendruosius reikalavimus, kuriuos turi atitikti asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ), teikiančios alergologijos, dermatovenerologijos, endokrinologijos, gastroenterologijos, hematologijos, kardiologijos, nefrologijos, neurologijos, onkologijos chemoterapijos, onkologijos radioterapijos, pulmonologijos, reumatologijos, stacionarines tretinio lygio paslaugas suaugusiesiems.“

3.4. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI SPECIALISTAMS“.

3.5. Papildau 41 punktu:

41. Ultragarsinius ir endoskopinius tyrimus atlieka gydytojai, kuriems tokia kompetencija nustatyta atitinkamoje Lietuvos medicinos normoje, taip pat gydytojai, kuriems tokia teisė suteikta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-680 „Dėl medicinos praktikos licencijų išdavimo gydytojams, turintiems specializuotos medicinos praktikos licenciją ar sertifikatą, ir teisės verstis siaura medicinos praktika įgijimo“.“

3.6. Papildau II1 skyriumi:

II1 SKYRIUS

REIKALAVIMAI MEDICINOS PRIEMONĖMS (PRIETAISAMS)

 

42. ASPĮ privalo turėti:

42.1. diagnostinę ultragarsinę medicinos priemonę (prietaisą) su doplerio režimu;

42.2. gastroduodenoskopą;

42.3. rektoromanoskopą;

42.4. bronchoskopą;

42.5. kolonoskopą.“

3.7. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS

TYRIMŲ ATLIKIMO REIKALAVIMAI“.

3.8. Pakeičiu 5.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.2. ultragarsiniai tyrimai, kai juos atlieka gydytojai, kuriems tokia kompetencija nustatyta atitinkamoje Lietuvos medicinos normoje, taip pat gydytojai, kuriems tokia teisė suteikta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-680 „Dėl medicinos praktikos licencijų išdavimo gydytojams, turintiems specializuotos medicinos praktikos licenciją ar sertifikatą, ir teisės verstis siaura medicinos praktika įgijimo“;“.

3.9. Papildau 5.21 papunkčiu:

5.21. endoskopiniai tyrimai:

5.21.1. gastroduodenoskopija;

5.21.2. rektoromanoskopija;

5.21.3. bronchoskopija;

5.21.4. kolonoskopija.“

3.10. Pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IV SKYRIUS

KITŲ VISĄ PARĄ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI“.

3.11. Papildau 8 punktu:

8. Radiologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos vadovaujantis Radiologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. V-881 „Dėl Radiologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“.“

3.12. Pripažįstu netekusiu galios 1 priedą.

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Aurelijus Veryga