LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. RUGSĖJO 7 d. įsakymo Nr. V-839 „DĖL VALSTYBINĖS MEDICININIO AUDITO INSPEKCIJOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS REORGANIZAVIMO, REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO IR VALSTYBINĖS AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. vasario 27 d. Nr. V-225

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugsėjo 7 d. įsakymą Nr. V-839 „Dėl Valstybinės medicininio audito inspekcijos prie Sveikatos apsaugos ministerijos reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašo ir Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos 75 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 8 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ 1.8.4 papunkčiu ir 2 punktu:

1. Tvirtinu Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatus (pridedama).

2. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.“

2. Įgalioju Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorę Norą Ribokienę pasirašyti pakeistus Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatus ir atlikti visus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus veiksmus, susijusius su šių nuostatų įregistravimu Juridinių asmenų registre.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                    Aurelijus Veryga


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2011 m. rugsėjo 7 d. įsakymu

Nr. V-839

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2017 m. vasario 27 d. įsakymo

Nr. V-225       

redakcija)

 

VALSTYBINĖS AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS 

Bendrosios nuostatos

 

1. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) yra biudžetinė įstaiga prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos.

2. Tarnybos paskirtis yra organizuoti ir koordinuoti asmenų vykdomos sveikatos priežiūros veiklos, naudojamų sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis (prietaisais) (toliau – medicinos priemonės), vertinimą, medicinos priemonių atitikties būtiniesiems reikalavimams vertinimo valdymą, naudojamų medicinos priemonių našumą ir efektyvumą, siekiant užtikrinti saugių, efektyvių ir tinkamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygas.

3. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymu, Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

4. Tarnyba yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Tarnyba gali turėti kitų įstatymuose numatytų finansavimo šaltinių.

5. Tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitų bankuose ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

6. Tarnybos buveinės adresas – Jeruzalės g. 21, Vilnius, Lietuvos Respublika. Tarnybos interneto svetainės adresas yra www.vaspvt.gov.lt.

7. Tarnybos vieši pranešimai skelbiami Tarnybos interneto svetainėje, o įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais – ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

8. Tarnybos savininkė yra valstybė. Tarnybos savininkės teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl Tarnybos reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Sveikatos apsaugos ministerija), kuri:

8.1. tvirtina, keičia, pildo Tarnybos nuostatus;

8.2. teisės aktų nustatyta tvarka skiria Tarnybai pavedimus ir kontroliuoja jų vykdymą;

8.3. skiria Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas Tarnybai išlaikyti;

8.4. įgyvendina kitas šiuose nuostatuose ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose jos kompetencijai priskirtas teises ir pareigas.

9. Tarnybos nuostatai keičiami teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

II SKYRIUS

tarnybos VEIKLOS TIKSLAI ir funkcijos

 

10. Tarnybos veiklos tikslai:

 

10.1. teisės aktų nustatyta tvarka vertinti asmenų atitiktį asmens sveikatos priežiūros licencijuojamai ir akredituojamai veiklai keliamiems reikalavimams;

10.2. teisės aktų nustatyta tvarka vertinti asmenų atitiktį visuomenės sveikatos priežiūros licencijuojamai veiklai keliamiems reikalavimams;

10.3. teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti įgaliotosios institucijos funkcijas medicinos priemonių atitikties vertinimo srityje;

10.4. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti ir vykdyti sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, vertinimą;

10.5. teisės aktų nustatyta tvarka vertinti naudojamų medicinos priemonių efektyvumą ir našumą;

10.6. teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės valstybinę priežiūrą;

10.7. teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti pacientų saugos priežiūrą.

11. Tarnyba, įgyvendindama veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas:

11.1. organizuoja ir vykdo medicinos praktikos licencijavimą: išduoda medicinos praktikos licencijas, jų dublikatus, patikslina šių licencijų duomenis, sustabdo ir panaikina licencijų galiojimą bei panaikina licencijų galiojimo sustabdymą;

11.2. organizuoja ir vykdo licencijuojamos veiklos – medicinos praktikos – sąlygų laikymosi priežiūrą;

11.3. organizuoja ir vykdo slaugos praktikos licencijavimą: išduoda slaugos praktikos licencijas, jų dublikatus, patikslina šių licencijų duomenis, sustabdo ir panaikina licencijų galiojimą bei panaikina licencijų galiojimo sustabdymą;

11.4. organizuoja ir vykdo licencijuojamos veiklos – slaugos praktikos – sąlygų laikymosi priežiūrą;

11.5. organizuoja ir vykdo akušerijos praktikos licencijavimą: išduoda akušerijos praktikos licencijas, jų dublikatus, patikslina šių licencijų duomenis, sustabdo ir panaikina licencijų galiojimą bei panaikina licencijų galiojimo sustabdymą;

11.6. organizuoja ir vykdo licencijuojamos veiklos – akušerijos praktikos – sąlygų laikymosi priežiūrą;

11.7. registruoja ir suteikia numerius asmens sveikatos priežiūros specialisto spaudams;

11.8. vykdo sveikatos srities valstybės ir žinybinių registrų ir informacinių sistemų tvarkytojų funkcijas, teikia siūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai dėl sveikatos srities valstybės registrų ir informacinių sistemų;

11.9. dalyvauja įteisinant Lietuvos medicinos normas;

11.10. organizuoja ir vykdo Lietuvos Respublikoje įsteigtų juridinių asmenų ar užsienio valstybėje įsteigtų juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų, įsteigtų Lietuvos Respublikoje, (toliau – juridiniai asmenys) licencijavimą asmens sveikatos priežiūros veiklai: išduoda įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijas, patikslina šias licencijas, sustabdo ir panaikina licencijų galiojimą bei panaikina licencijų sustabdymo galiojimą;

11.11. organizuoja ir vykdo asmens sveikatos priežiūros veiklai licencijuotų juridinių asmenų licencijų sąlygų laikymosi priežiūrą;

11.12. organizuoja ir vykdo juridinių asmenų akreditavimą sveikatos priežiūros veiklai;

11.13. dalyvauja formuojant nacionalinę kokybės politiką, susijusią su sveikatos priežiūros paslaugomis;

11.14. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant įstatymus, Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros veiklą vykdančių asmenų licencijavimo ir jų veiklos vertinimo reglamentavimu bei visuomenės sveikatos priežiūros veiklą vykdančių asmenų licencijavimo reglamentavimu;

11.15. organizuoja ir vykdo asmenų licencijavimą visuomenės sveikatos priežiūros veiklai: išduoda visuomenės sveikatos priežiūros licencijas, patikslina šias licencijas, sustabdo ir panaikina licencijų galiojimą bei panaikina licencijų galiojimo sustabdymą;

11.16. dalyvauja formuojant nacionalinę kokybės politiką, susijusią su medicinos priemonių atitikties vertinimu;

 

11.17. rengia ir atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijų darbo organuose medicinos priemonių atitikties vertinimo klausimais;

11.18. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos teisės aktus, įgyvendinančius Europos Sąjungos teisės aktus medicinos priemonių atitikties vertinimo srityje;

11.19. nagrinėja medicinos priemonių gamintojų, įgaliotųjų atstovų, paskelbtųjų įstaigų, Europos Sąjungos valstybių narių įgaliotųjų institucijų, medicinos priemonių platintojų ir naudotojų ir kitų asmenų paklausimus dėl gaminių priskyrimo medicinos priemonėms, medicinos priemonių klasifikavimo;

11.20. registruoja teikiamas rinkai medicinos priemones;

11.21. registruoja ir vertina asmenų pateiktus pranešimus apie nesaugias medicinos priemones, kaupia, tikrina pateiktus faktus (renka informaciją, atlieka medicinos priemonių rinkos tikrinimus, teikia prietaisus bandymų laboratorijoms), rengia išvadas;

11.22. vertina asmenų pateiktus dokumentus medicinos priemonių klinikiniams tyrimams atlikti ir teikia išvadas Lietuvos bioetikos komitetui arba regioniniam biomedicininių tyrimų etikos komitetui;

11.23. išduoda pažymėjimus, suteikiančius asmenims teisę atlikti medicinos priemonių techninės būklės tikrinimą;

11.24. teikia informaciją Europos Sąjungos medicinos priemonių duomenų bazei EUDAMED;

11.25. išduoda laisvos prekybos pažymėjimus medicinos priemonių gamintojams, procedūrinius rinkinius ir (arba) sistemas surenkantiems ir (arba) sterilizuojantiems asmenims, turintiems buveinę Lietuvos Respublikoje;

11.26. dalyvauja Lietuvos standartizacijos departamento Standartizacijos technikos komitetų veikloje, susijusioje su medicinos priemonių standartais;

11.27. paskiria bandymų laboratorijas, sertifikacijos ir kontrolės įstaigas, pageidaujančias būti paskelbtosiomis įstaigomis medicinos priemonių atitikties įvertinimo srityje, atlieka medicinos priemonių paskelbtųjų įstaigų priežiūrą, išplečia, atnaujina jų vykdomos veiklos aprėptį, sustabdo ir atšaukia šioms įstaigoms suteiktus įgaliojimus;

11.28. organizuoja ir vykdo medicinos priemonių rinkos priežiūrą:

11.28.1. tikrina gamybos, platinimo, naudojimo vietose esančias medicinos priemones;

11.28.2. informuoja medicinos priemonių gamintojus, įgaliotuosius atstovus, paskelbtąsias įstaigas, Europos Sąjungos valstybių narių įgaliotąsias institucijas, medicinos priemonių platintojus ir naudotojus apie tikrinimų metu nustatytus pažeidimus;

11.28.3. taiko poveikio priemones Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

11.29. organizuoja ir vykdo medicinos priemonių budrą;

11.30. organizuoja ir vykdo sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, vertinimą ir valdymą;

11.31. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant įstatymus, Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, susijusius su sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, vertinimo ir valdymo reglamentavimu;

11.32. organizuoja ir vykdo  Lietuvos Respublikoje naudojamų medicinos priemonių stebėseną efektyvumo, našumo aspektu ir teikia rekomendacijas šiuo klausimu;

11.33. dalyvauja formuojant nacionalinę kokybės politiką, susijusią su sveikatos priežiūros technologijomis, susijusiomis su medicinos priemonėmis;

11.34. rengia ir atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijų darbo organuose sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, vertinimo klausimais;

11.35. renka, sistemina ir tvarko informaciją apie sveikatos priežiūros technologijas, susijusias su medicinos priemonėmis, ir teikia dėl jų rekomendacijas;

11.36. pagal kompetenciją kontroliuoja, kaip laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, prieinamumą, pacientų teises, reikalavimų;

11.37. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, susijusius su sveikatos priežiūros paslaugų kokybės, pacientų saugos reglamentavimu;

11.38. vykdo asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo planinę ir neplaninę valstybinę priežiūrą;

11.39. vykdo pacientų teisių priežiūrą, tiria pacientų skundus;

11.40. pagal kompetenciją bendradarbiauja su visomis sveikatos priežiūros įstaigas kontroliuojančiomis institucijomis ir kitomis valstybės bei savivaldybių įstaigomis, taip pat su Pasaulio sveikatos organizacija ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių kompetentingomis institucijomis;

11.41. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo programų priemones;

11.42. konsultuoja asmenis asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros licencijavimo, jų veiklos vertinimo, akreditavimo, sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, vertinimo, medicinos priemonių atitikties vertinimo, medicinos priemonių naudojimo ir valdymo, sveikatos priežiūros paslaugų kokybės, prieinamumo, pacientų teisių ir saugos klausimais;

11.43. dalyvauja ir organizuoja pasitarimus, seminarus, konferencijas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros licencijavimo, akreditavimo, sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, vertinimo, medicinos priemonių atitikties vertinimo, medicinos priemonių naudojimo ir valdymo, sveikatos priežiūros paslaugos kokybės, prieinamumo, pacientų teisių ir saugos klausimais;

11.44. rengia ataskaitas, pranešimus, siūlymus asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros licencijavimo, akreditavimo, standartizacijos, sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, medicinos priemonių atitikties vertinimo, medicinos priemonių naudojimo ir valdymo, sveikatos priežiūros paslaugos kokybės, prieinamumo, pacientų teisių ir saugos klausimais;

11.45. pagal savo kompetenciją ir įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją ir kitas paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims;

11.46. pagal savo kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus;

11.47. pagal kompetenciją vykdo Sveikatos apsaugos ministerijos pavestas Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros nacionalinio kontaktinio centro funkcijas;

11.48. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatytais atvejais pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir siunčia juos teismui, įgaliotam nagrinėti administracinio nusižengimo bylą, arba nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka;

11.49. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas.

 

III skyrius

tarnybos teisės

 

12. Tarnyba, siekdama savo veiklos tikslų ir vykdydama nustatytas funkcijas, turi teisę:

12.1. pagal savo kompetenciją atstovauti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai kitose institucijose;

12.2. pasitelkti reikiamus specialistus, institucijas ir įstaigas juridiniams ir fiziniams asmenims licencijuoti, akredituoti, medicinos priemonėms, sveikatos priežiūros technologijoms, susijusioms su medicinos priemonėmis, vertinti, asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo priežiūrai atlikti, pacientų bei jų atstovų skundams tirti bei kitoms teisės aktų priskirtoms funkcijoms vykdyti;

12.3. kreiptis į kitas institucijas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros licencijavimo, akreditavimo, asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimo, pacientų saugos, sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, medicinos priemonių, informacinių sistemų tvarkymo ir kitais klausimais;

12.4. gauti iš juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir paaiškinimus Tarnybos kompetencijai priskirtais klausimais;

12.5. atlikti asmens sveikatos priežiūrai licencijuotų juridinių asmenų, medicinos priemonių gamintojų, jų įgaliotųjų atstovų, medicinos priemonių importuotojų, platintojų paskelbtųjų įstaigų, kitų asmenų, galimai vykdančių neteisėtą sveikatinimo veiklą, tikrinimus; reikalui esant pasitelkti į pagalbą teisėsaugos institucijų pareigūnus;

12.6. gauti iš tikrinamų subjektų visą reikalingą informaciją, paaiškinimus ir dokumentų kopijas;

12.7. duoti tikrinamiems subjektams privalomus nurodymus;

12.8 taikyti sankcijas ir poveikio priemones Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

12.9. nemokamai imti bandinį, t. y. medicinos priemonę ar tam tikrą medicinos priemonių kiekį, reikalingą atitikčiai teisės aktų reikalavimams patikrinti;

12.10. įpareigoti medicinos priemonių atitikties vertinimo įstaigas sustabdyti ar pripažinti netekusiais galios išduotus atitikties įvertinimo dokumentus;

12.11. pateikus tarnybinį pažymėjimą ir paskyrimo dokumentą įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui netrukdomai patekti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir atlikti sveikatos priežiūros paslaugų kokybės, prieinamumo priežiūrą;

12.12. atliekant asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės, prieinamumo priežiūrą, kviesti dalyvauti tinkamos kompetencijos sveikatos priežiūros specialistus, prašyti jų pateikti klinikines išvadas, naudotis asmens sveikatos priežiūros įstaigų vidaus medicininio audito medžiaga, teismo medicinos ekspertizės išvadomis bei kitais dokumentais, reikalingais patikrinimui atlikti;

12.13. reikalauti ir gauti iš juridinių ir fizinių asmenų visą reikalingą informaciją, dokumentus, laboratorinių mėginių duomenis, ligonių medicininių apžiūrų ir tyrimų duomenis, įstaigos vadovų ir kitų darbuotojų žodinius ir raštiškus paaiškinimus, kurie reikalingi patikrinimui atlikti;

12.14. informuoti teisėsaugos institucijas, jei nustatomi požymiai veikų, užtraukiančių baudžiamąją atsakomybę;

12.15. dalyvauti kitų institucijų pasitarimuose, renginiuose, svarstant klausimus, susijusius su asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros licencijavimu, standartizacija, medicinos priemonių atitikties vertinimu, medicinos priemonių naudojimu ir valdymu, sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, vertinimu, sveikatos priežiūros paslaugų kokybės, prieinamumo užtikrinimu, pacientų sauga ir informacinių sistemų tvarkymu;

12.16. dalyvauti tarptautiniuose renginiuose, konferencijose, tarptautinėse stažuotėse, perimant Europos Sąjungos ir kitų šalių patirtį asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros licencijavimo, akreditavimo, sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, vertinimo, medicinos priemonių atitikties vertinimo, medicinos priemonių naudojimo ir valdymo, sveikatos priežiūros paslaugų kokybės, prieinamumo, pacientų saugos klausimais;

12.17. pagal kompetenciją stoti į ne pelno organizacijas, asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;

12.18. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka naudoti jai skirtas biudžeto ir kitas teisėtai gautas lėšas;

12.19. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka sudarinėti sutartis;

12.20. kreiptis į Sveikatos apsaugos ministeriją dėl Tarnybos nuostatų papildymo ir pakeitimo;

12.21. vykdyti Tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, ir valstybės tarnautojų (toliau kartu vadinami darbuotojais) kvalifikacijos tobulinimą.

13. Tarnyba gali turėti ir kitų teisės aktuose nustatytų teisių.

 

 

 

IV SKYRIUS

tarnybos VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

14. Tarnyba veiklą organizuoja pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Tarnybos metinį veiklos planą.

15. Tarnybos administracijos struktūrą tvirtina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras.

16. Tarnybos darbo organizavimas reglamentuojamas Tarnybos direktoriaus tvirtinamais: Tarnybos darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, skyrių ir poskyrių nuostatais, darbuotojų pareigybių aprašymais ir kitais dokumentais.

17. Tarnybai vadovauja direktorius, kurį ketverių metų kadencijai priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų, skatina ir skiria tarnybines nuobaudas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo  nustatyta tvarka. Tarnybos direktorius gali būti skiriamas eiti pareigas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Tarnybos direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui.

18. Tarnybos direktorius turi pavaduotoją (-us), kurį (-iuos) jis priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Tarnybos direktoriaus pavaduotojai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Tarnybos direktoriui, kuris nustato jų administravimo sritį ir kompetenciją.

19. Tarnybos direktorius:

19.1. organizuoja Tarnybos darbą ir atsako už Tarnybai pavestų veiklos tikslų ir funkcijų, taip pat Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro pavedimų vykdymą, priima sprendimus visais Tarnybos veiklos klausimais, atstovauja Tarnybai arba suteikia įgaliojimus kitiems Tarnybos darbuotojams atstovauti Tarnybos interesams Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse bei tarptautinėse organizacijose;

19.2. pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

19.3. neviršydamas nustatyto metinio darbo užmokesčio fondo, nustato Tarnybos darbuotojų atlyginimą;

19.4. tvirtina Tarnybos darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus;

19.5. tvirtina pareigybių aprašymus;

19.6. tvirtina Tarnybos ataskaitas;

19.7. teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, juos skatina, skiria jiems nuobaudas ir pašalpas;

19.8. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

20. Jeigu Tarnybos direktoriaus laikinai nėra, jo funkcijas vykdo sveikatos apsaugos ministro paskirtas Tarnybos direktoriaus pavaduotojas arba kitas Tarnybos valstybės tarnautojas.

21. Tarnybos darbuotojų priėmimo į darbą (pareigas), darbo užmokesčio mokėjimo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, kiti įstatymai ir teisės aktai.

 

v SKYRIUS

TARNYBOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

22. Tarnybos valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

23. Tarnybos finansų kontrolę atlieka Tarnybos direktoriaus paskirti Tarnybos darbuotojai.

24. Tarnybos vidaus auditą atlieka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Vidaus audito skyrius.

 

25. Tarnybos metinio strateginio ir veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

 

vi SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Tarnyba reorganizuojama, pertvarkoma, likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

_________________