LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
2018 M. GRUODŽIO 27 D. ĮSAKYMO NR. A1-765/V-1530 „DĖL SPECIALIOJO NUOLATINĖS SLAUGOS, SPECIALIOJO NUOLATINĖS PRIEŽIŪROS (PAGALBOS), SPECIALIOJO LENGVOJO AUTOMOBILIO ĮSIGIJIMO IR JO TECHNINIO PRITAIKYMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOS POREIKIŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. balandžio 20 d. Nr. A1-295/V-785

Vilnius

 

P a k e i č i a m e Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. A1-765/V-1530 „Dėl Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiame 7 punktą ir jį išdėstome taip:

7. Asmuo ar asmens atstovas asmens sveikatos priežiūros įstaigos nustatyta tvarka kreipiasi į asmenį gydantį gydytoją dėl siuntimo į NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti ir nurodo savo ir asmens, dėl kurio kreipiasi, vardą, pavardę, gimimo datą. Jei asmuo ar asmens atstovas į asmenį gydantį gydytoją kreipiasi dėl kitos priežasties ir asmenį gydantis gydytojas nustato, kad po asmeniui taikyto gydymo ir (ar) medicininės reabilitacijos išlieka ilgalaikis sveikatos būklės pablogėjimas, jis vizito ar konsultacijos metu informuoja asmenį ar asmens atstovą apie galimybę kreiptis į NDNT dėl specialiųjų poreikių nustatymo.

2. Pakeičiame 8 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstome taip:

8. Asmenį gydantis gydytojas, siųsdamas asmenį į NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti, Elektroninėje sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS) pateikia klinikinius elektroninius dokumentus E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“ ar E003 „Stacionaro epikrizė“ ir E027 „Siuntimas konsultacijai, tyrimams, gydymui“, nurodytus Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, priede (toliau klinikiniai elektroniniai dokumentai E025 ar E003 ir E027), ir juose nurodo diagnozę (-es), dėl kurios (-ių) asmuo siunčiamas į NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti, asmeniui taikytą gydymą ir (ar) medicininę reabilitaciją, taip pat įvertina, ar ESPBI IS nurodytos visos asmeniui suteiktos konsultacijos, atlikti instrumentiniai, klinikiniai laboratoriniai ir (ar) kiti tyrimai, patvirtinantys nustatytą (-as) diagnozę (-es). Jeigu visa reikalinga informacija yra ESPBI IS, asmenį gydantis gydytojas vizito ar konsultacijos metu informuoja asmenį ar asmens atstovą apie galimybę kreiptis į NDNT dėl specialiųjų poreikių nustatymo. Jei nėra galimybės klinikinius dokumentus E025 ar E003 ir E027 ar dokumentus, patvirtinančius taikytą gydymą ir (ar) medicininę reabilitaciją, visas asmeniui suteiktas gydytojų specialistų konsultacijas, atliktus instrumentinius, klinikinius laboratorinius ir (ar) kitus tyrimus, išsaugoti ESPBI IS, asmenį gydantis gydytojas parengia ir vizito ar konsultacijos metu įteikia asmeniui ar asmens atstovui arba elektroninių ryšių priemonėmis pateikia NDNT šiuos dokumentus, tai pažymėdamas ESPBI IS klinikiniame elektroniniame dokumente E027:“.

3. Pakeičiame 8.2 papunktį ir jį išdėstome taip:

8.2. medicininių tyrimų (instrumentinių, laboratorinių) išrašus, patvirtinančius ligos sunkumą ir diagnozę, prireikus – išrašus iš formos Nr. 003/a „Gydymo stacionare ligos istorija“, nurodytos Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąraše ir saugojimo terminuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“, ir (ar) formos Nr. 025/a „Ambulatorinė asmens sveikatos istorija“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“, bei kitus dokumentus (priklausomai nuo asmens organizmo funkcijų sutrikimo pobūdžio), nurodytus Bazinio funkcionavimo lygmens balų lentelėje (Aprašo 1 priedas) (toliau – Bazinio funkcionavimo balų lentelė).“

4. Pakeičiame 81 punktą ir jį išdėstome taip:

81. Asmenį gydantis gydytojas, nustatęs, kad asmens sveikatos būklė nepasikeitė nuo paskutinio jo specialiųjų poreikių vertinimo, atlikto per paskutinius 36 mėnesius, ESPBI IS klinikiniuose elektroniniuose dokumentuose E025 ar E003 ir E027 arba siuntime į NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti pagal anksčiau gydytojų specialistų pateiktus ir atliktais instrumentiniais, klinikiniais laboratoriniais ir (ar) kitais tyrimais patvirtintus duomenis nurodo tikslią (-ias) diagnozę (-es) ir patvirtina, kad asmens sveikatos būklė nuo paskutinio jo specialiųjų poreikių vertinimo, atlikto per paskutinius 36 mėnesius, nepasikeitė. Tokiu atveju asmeniui papildomų tyrimų atlikti ir jų rezultatų pateikti NDNT nereikia, ESPBI IS pateikiami klinikiniai elektroniniai dokumentai E025 ar E003 ir E027 arba asmeniui išduodamas siuntimas į NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti. NDNT vertina tik tyrimų, asmeniui atliktų per paskutinius 36 mėnesius, rezultatus.“

5. Papildome 82 punktu:

82. Jei ESPBI IS klinikinius elektroninius dokumentus E003 ir E027 rengia arba siuntimą į NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti pildo asmenį stacionare gydantis gydytojas, jis prireikus raštu kreipiasi į asmenį gydantį gydytoją arba gydytoją psichiatrą dėl siuntimo į NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti arba dėl informacijos, reikalingos vertinant asmens specialiuosius poreikius, papildymo (kreipimesi nurodomos asmenį stacionare gydančio gydytojo pareigos, vardas, pavardė ir asmens, dėl kurio kreipiamasi, vardas, pavardė, gimimo data, prašomų duomenų gavimo pagrindas, jų naudojimo tikslas, teikimo būdas ir apimtis).

6. Pakeičiame 9 punktą ir jį išdėstome taip:

9. Asmuo ar asmens atstovas per 60 kalendorinių dienų nuo klinikinių elektroninių dokumentų E025 ar E003 ir E027 pateikimo ESPBI IS dienos arba siuntimo į NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti išdavimo dienos Tvarkos aprašo 10 punkte nurodytais būdais kreipiasi į NDNT, pateikdamas prašymą nustatyti asmens specialiuosius poreikius. Jei per šį laikotarpį asmuo ar asmens atstovas prašymo nustatyti asmens specialiuosius poreikius NDNT nepateikia, ESPBI IS pateikti klinikiniai elektroniniai dokumentai E025 ar E003 ir E027 arba siuntimas į NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti asmens ar asmens atstovo prašymu rengiami iš naujo.“

7. Pakeičiame 10 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstome taip:

10. Asmuo ar asmens atstovas per 60 kalendorinių dienų nuo klinikinių elektroninių dokumentų E025 ar E003 ir E027 pateikimo ESPBI IS dienos arba siuntimo į NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti išdavimo dienos kartu su Tvarkos aprašo 10.2 papunktyje nurodytu prašymu reikalingus dokumentus gali pateikti atvykęs į NDNT (asmens pateikiamų dokumentų, išskyrus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, nurodytą Tvarkos aprašo 10.1 papunktyje, kopijas padaro ir patvirtina NDNT specialistai, o originalai grąžinami juos pateikusiam asmeniui; NDNT specialistas, įsitikinęs asmens tapatybe, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą grąžina jį pateikusiam asmeniui, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija nedaroma) arba registruotu laišku (siunčiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos šiuos dokumentus išdavusios Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės institucijos, notaro (ar asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus), konsulinio pareigūno arba kompetentingo užsienio valstybės pareigūno), arba elektroninių ryšių priemonėmis, jei valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga, leidžianti nustatyti asmens tapatybę (kartu su prašymu ir dokumentais nereikia pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopijos). Asmuo ar asmens atstovas turi pateikti šiuos dokumentus:“.

8. Pakeičiame 12.1 papunktį ir jį išdėstome taip:

12.1. jei asmuo, kurio specialieji poreikiai vertinami, kviečiamas be pateisinamų priežasčių neatvyksta į NDNT ar atsisako dalyvauti specialiųjų poreikių vertinimo procedūroje arba jei asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurios asmenį gydantis gydytojas ESPBI IS pateikė klinikinius elektroninius dokumentus E025 ar E003 ir E027 arba išdavė siuntimą į NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti, ar kitos institucijos raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis informuoja NDNT, kad asmuo be pateisinamos priežasties atsisako papildomo (-ų) tyrimo (-ų) (nurodomos informaciją pateikusio asmens pareigos, vardas, pavardė ir asmens, kurio specialieji poreikiai vertinami ir kuris be pateisinamos priežasties atsisako papildomo (-ų) tyrimo (-ų), vardas, pavardė, gimimo data ir tyrimas (-ai), kurio (-ių) atsisakyta be pateisinamos priežasties). Apie priimtą sprendimą nevertinti asmens specialiųjų poreikių asmuo informuojamas raštu per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos, pateikiant šio sprendimo kopiją. Sprendimas nevertinti asmens specialiųjų poreikių priimamas ir tuo atveju, jei asmuo miršta. Pateisinamomis pripažįstamos šios neatvykimo priežastys: šeimos narių ar artimųjų giminaičių mirtis, nelaimingas atsitikimas, liga, su(si)žalojimas, gimdymas, šeimos nario priežiūra ar slaugymas, informacijos apie specialiųjų poreikių vertinimą iš NDNT negavimas ar pavėluotas gavimas, kitos nuo asmens nepriklausančios neatvykimo priežastys, vertinimą atliekančio NDNT skyriaus vedėjo pripažintos svarbiomis;“.

9. Pakeičiame 12.2 papunktį ir jį išdėstome taip:

12.2. NDNT kreipėsi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kurios asmenį gydantis gydytojas ESPBI IS pateikė klinikinius elektroninius dokumentus E025 ar E003 ir E027 arba išdavė siuntimą į NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti, arba į kitas institucijas ar įstaigas, kitus juridinius asmenis, organizacijas ar jų filialus (toliau – kitos institucijos) dėl papildomų medicininių dokumentų (informacijos) pateikimo ir asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurios gydytojas ESPBI IS pateikė klinikinius elektroninius dokumentus E025 ar E003 ir E027 arba išdavė siuntimą į NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti, ar kitos institucijos informuoja, kad asmuo be pateisinamos priežasties atsisako papildomo (-ų) tyrimo (-ų);“.

10. Pakeičiame 13.1 papunktį ir jį išdėstome taip:

13.1. raštu kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kurios asmenį gydantis gydytojas ESPBI IS pateikė klinikinius elektroninius dokumentus E025 ar E003 ir E027 arba išdavė siuntimą į NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti (kreipimesi nurodomos NDNT teritorinio skyriaus darbuotojo pareigos, vardas, pavardė ir asmens, dėl kurio kreipiamasi, vardas, pavardė, gimimo data, prašomų duomenų gavimo pagrindas, jų naudojimo tikslas, teikimo būdas ir apimtis), dėl papildomų medicininių dokumentų (informacijos), reikalingų asmens specialiesiems poreikiams nustatyti, pateikimo, į kitas įstaigas ar institucijas – dėl papildomų dokumentų (informacijos), reikalingų asmens specialiesiems poreikiams nustatyti, pateikimo, jeigu gauti medicininiai ar kiti dokumentai yra neišsamūs ar jų nepakanka;“.

11. Pripažįstame netekusiu galios 14 punktą.

12. Pakeičiame 163 punktą ir jį išdėstome taip:

163. Jei savivaldybės darbuotojo ar įgalioto darbuotojo užpildytame klausimyne pateikta informacija prieštarauja informacijai, pateiktai klinikiniuose elektroniniuose dokumentuose E025 ar E003 ir E027 arba siuntime į NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti, savivaldybės darbuotojas ar įgaliotas darbuotojas klausimyną užpildo iš naujo, dalyvaujant asmeniui ir NDNT atstovams. Tokiu atveju anksčiau užpildytas klausimynas netenka galios.“

13. Pakeičiame 24 punktą ir jį išdėstome taip:

24. NDNT, priėmusi sprendimą dėl specialiųjų poreikių nustatymo, per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos raštu informuoja asmenį apie priimtą sprendimą, pateikdama jo kopiją, ir išduoda NDNT direktoriaus patvirtintą Specialiųjų poreikių nustatymo pažymą (asmens prašymu, kuris gali būti teikiamas Tvarkos aprašo 10 punkte nurodytais būdais, nurodant asmens, kurio specialieji poreikiai buvo vertinti, ir asmens atstovo, jeigu jis kreipėsi dėl asmens specialiųjų poreikių vertinimo, vardus, pavardes, gimimo datas ir dokumento, kurį prašoma išduoti, pavadinimą) (toliau – pažyma) bei NDNT direktoriaus, suderinus su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, patvirtintos formos rekomendaciją dėl specialiosios pagalbos priemonių.“

14. Pakeičiame 26 punktą ir jį išdėstome taip:

26. Jei asmuo dėl pateisinamų priežasčių praleidžia pakartotinio specialiųjų poreikių vertinimo laiką ir jei jis prašo, specialieji poreikiai gali būti nustatyti atgaline data, jeigu NDNT pateikiami visi dokumentai (duomenys), reikalingi specialiesiems poreikiams nustatyti atgaline data, bet ne daugiau kaip už 12 mėnesių, skaičiuojant nuo dokumentų, nurodytų Tvarkos aprašo 8 ir 10 punktuose, gavimo NDNT dienos. Į šį laikotarpį neįskaičiuojamas laikotarpis, kuriuo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje asmuo negalėjo pateikti NDNT visų dokumentų (duomenų), reikalingų specialiesiems poreikiams nustatyti atgaline data.“

15. Pakeičiame 37 punktą ir jį išdėstome taip:

37. Jei asmuo, apskundęs NDNT teritorinio skyriaus priimtą sprendimą dėl specialiųjų poreikių nustatymo, su nauju prašymu nustatyti specialiuosius poreikius ir Aprašo 8 ir 10 punktuose nurodytais dokumentais kreipiasi į NDNT dėl pakartotinio specialiųjų poreikių nustatymo, jo pateiktas skundas dėl NDNT teritorinio skyriaus sprendimo dėl asmens specialiųjų poreikių nustatymo nenagrinėjamas ir apie tai jam raštu pranešama per 3 darbo dienas nuo dokumentų, nurodytų Aprašo 8 ir 10 punktuose, gavimo NDNT dienos.

16. Papildome nauju 39.1 papunkčiu:

39.1. kreiptis į gydantį gydytoją dėl siuntimo į NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti;“.

17. Buvusius 39.1–39.3 papunkčius laikome atitinkamai 39.2–39.4 papunkčiais.

18. Pakeičiame 41 punktą ir jį išdėstome taip:

41. Už pateiktų klinikinių elektroninių dokumentų E025 ar E003 ir E027 parengimą ir (ar) siuntimo į NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti ar duomenų, pateiktų ESPBI IS, teisingumą atsako asmenį gydantis gydytojas. Už konkrečios konsultacijos išvados teisingumą atsako konsultaciją suteikęs ir išvadą parengęs gydytojas specialistas. Apie gautus neteisingus medicininius dokumentus NDNT per 3 darbo dienas nuo jų gavimo NDNT dienos raštu informuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje dirba asmenį gydantis ir (ar) jį konsultavęs gydytojas, vadovą, nurodydama medicininio dokumento datą, pavadinimą, dokumentą parengusio asmens pareigas, vardą ir pavardę. NDNT, gavusi iš asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų papildomas išvadas, NDNT direktoriaus nustatyta tvarka atlikusi išsamų (-ius) tyrimą (-us) ir nustačiusi, kad pateikti neteisingi duomenys, t. y. padarytas šiurkštus pažeidimas, bet šis pažeidimas neturi veikos, dėl kurios gydytojui gali būti taikoma baudžiamoji atsakomybė, požymių, raštu informuoja Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, pateikdama jai motyvuotą kreipimąsi, kuriame nurodo gydytojo, dėl kurio kreipiamasi, vardą, pavardę, gydymo įstaigą, pareigas, ir tyrimo dokumentų kopijas.“

19. Pakeičiame 42 punktą ir jį išdėstome taip:

42. Už asmens supažindinimą su specialiųjų poreikių nustatymo procedūra, Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyno pildymo tvarka ir už asmens specialiųjų poreikių vertinimo teisingumą bei pagrįstumą atsako NDNT darbuotojai, atlikę specialiųjų poreikių vertinimą. Už sprendimo dėl asmens specialiųjų poreikių nustatymo teisingumą ir pagrįstumą atsako NDNT teritorinio skyriaus, kuriame buvo vertinami asmens specialieji poreikiai ir priimtas sprendimas dėl jų nustatymo, vedėjas arba asmuo, NDNT direktoriaus įgaliotas priimti sprendimus.“

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                 Monika Navickienė

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                              Arūnas Dulkys