VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. 1s-85 „DĖL KOMISIJOS SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS AR PARAIŠKOMIS PROCEDŪROS PROTOKOLŲ PRIVALOMŲJŲ REKVIZITŲ APRAŠO IR KOMISIJOS SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS AR PARAIŠKOMIS PAVYZDINIŲ PROTOKOLŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2019 m. birželio 26 Nr. 1S-101

Vilnius

 

 

Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2158 19 straipsnio bei Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2159 15 straipsnio nuostatas,

p a k e i č i u Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 7 d. įsakymą Nr. 1S-85 „Dėl Komisijos susipažinimo su pasiūlymais ar paraiškomis procedūros protokolų privalomųjų rekvizitų aprašo ir komisijos susipažinimo su pasiūlymais ar paraiškomis pavyzdinių protokolų formų patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas):

1. Pakeičiu įsakymo 2 punktą ir išdėstau jį taip:

2. Nustatau, kad perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai šio įsakymo 1 punkte nurodytais dokumentais vadovaujasi vykdydami 2017 m. liepos 1 d. pradėtus viešuosius pirkimus ir pirkimus, atliekamus pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ar Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nuostatas, ir vykdydami 2019 m. vasario 1 d. pradėtus viešuosius pirkimus ir pirkimus, atliekamus pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo nuostatas. Atliekant supaprastintus viešuosius pirkimus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 3 ir 4 dalyse numatytais atvejais, mažos vertės viešuosius pirkimus, atliekamus pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, pradėtus 2017 liepos 1 d., supaprastintus pirkimus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 17 straipsnio 5 dalyje numatytu atveju ir mažos vertės pirkimus, atliekamus pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo nuostatas, pradėtus 2019 vasario 1 d., šio įsakymo 1 punkte nurodyti dokumentai yra tik rekomendaciniai. Šio įsakymo 1 punkte nurodyti dokumentai yra netaikomi, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi ar Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 34 straipsnio 2 dalimi, su pasiūlymais susipažįstama naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos siūlomomis elektroninėmis priemonėmis.“.

 

 

 

2. Pakeičiu Įsakymo 1.1 punktu patvirtinto Komisijos susipažinimo su pasiūlymais ar paraiškomis procedūros protokolų privalomųjų rekvizitų aprašo 2 priedo 1 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„1.

Ksp-1

Ksp-2

Ksp-3

Ksp-4

Ksp-5

Ksp-6

Ksp-7

Ksp-8

Ksp-9

Įvadinė protokolo dalis iki Lentelė Nr. 1

Įvadinėje protokolo dalyje rašoma protokolo teksto antraštė, kurioje nurodomas pirkimo pavadinimas ir numeris (jei suteiktas), kuris suteikiamas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) sukūrus skelbimą (pirkimo numeris nesuteikiamas vykdant mažos vertės pirkimą). Pasirenkama posėdžio data, įrašomas posėdžio pradžios laikas (nurodant dieną, o jeigu pirkimas atliekamas neelektroninėmis priemonėmis – nurodant dieną, valandą ir minutę), protokolo surašymo vieta (adresas), protokolo numeris.“

 

 

 

 

 

Direktorė                                                                                                                                                                                                                                                         Diana Vilytė