LIETUVOS RESPUBLIKOS

GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. I-1338 2, 3, 5, 9 IR 10 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m. gruodžio 23 d. Nr. XIV-874

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 2 straipsnio 1 dalį 38 punktu:

38) žvalgybos kontrolieriai ir jų šeimos nariai.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Šio straipsnio 1 dalies 1–23, 29–36 ir 38 punktuose nurodyti asmenys privalo deklaruoti turtą tik tuo atveju, jeigu jie yra nuolatiniai Lietuvos gyventojai. Šio straipsnio 1 dalies 1–24,
27–35, 37 ir 38 punktuose nurodytais šeimos nariais laikomi sutuoktiniai ir kartu gyvenantys vaikai (įvaikiai) iki 18 metų, kurie privalo deklaruoti turtą tik tuo atveju, jeigu jie yra nuolatiniai Lietuvos gyventojai. Nuolatinis Lietuvos gyventojas yra fizinis asmuo, kuris laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą. Šio straipsnio 1 dalies 28 punkte nurodytų gyventojų šeimos nariais taip pat laikomi nedirbantys asmenys nuo 18 iki 24 metų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose ar aukštosiose mokyklose pagal dieninės ir nuolatinės studijų formų programas, asmenys laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo mokyklų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, taip pat asmenys, teismo tvarka pripažinti šeimos nariais, ir sutuoktinių ar vienišo asmens kartu gyvenantys tėvai (įtėviai)
.“

 

2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnio 1 dalies nuostatą ir ją išdėstyti taip:

1. Šio Įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 1–24, 27–38 punktuose nurodyti gyventojai privalo deklaruoti šį savo turimą turtą:“.

 

3 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Šio Įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 1–23, 29–38 punktuose nurodyti gyventojai deklaruoja kalendorinių metų, už kuriuos teikiama gyventojo turto deklaracija (toliau – deklaracija), gruodžio 31 dieną turimą turtą, pateikdami mokesčio administratoriui vieną deklaracijos egzempliorių. Šių gyventojų pageidavimu gali būti pateikiami du deklaracijos egzemplioriai. Vienas iš jų su žyma, kad deklaracija yra pateikta, grąžinamas deklaraciją pateikusiam gyventojui.“

 

4 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Šio Įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 1–23, 26, 29–38 punktuose nurodyti turtą deklaruoti privalantys gyventojai, vengiantys pateikti deklaracijas laiku arba iš viso jų nepateikę, taip pat šio Įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 24 ir 28 punktuose nurodyti turtą deklaruoti privalantys gyventojai, neteisingai nurodę duomenis, atsako administracine ar baudžiamąja tvarka.“

 

5 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Kalendorinių metų, už kuriuos deklaruojamas turimas turtas, gruodžio 31 dieną ėjusių pareigas Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo narių, Europos Parlamento narių, Ministro Pirmininko, ministrų, Vyriausybės kanclerio, Vyriausybės kanclerio pavaduotojų, Ministro Pirmininko patarėjų, viceministrų, savivaldybių tarybų narių, ministerijų kanclerių, Lietuvos Respublikos teismų pirmininkų, teismų pirmininkų pavaduotojų, teismų skyrių pirmininkų, teisėjų, Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės narių, Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos narių, generalinio prokuroro, generalinio prokuroro pavaduotojų, Generalinės prokuratūros struktūrinių padalinių, taip pat apygardų ir apylinkių prokuratūrų vadovų, valstybės kontrolieriaus, valstybės kontrolieriaus pavaduotojų, kitų Valstybės kontrolės darbuotojų, Seimo kontrolierių, žvalgybos kontrolierių, Vyriausybės įstaigų, prie ministerijų įsteigtų departamentų, tarnybų, inspekcijų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų (generalinių direktorių, direktorių, viršininkų) ir vadovų pavaduotojų, valstybės ir savivaldybių įstaigų, kitų biudžetinių įstaigų vadovų, jų pavaduotojų, viešųjų įstaigų, kurių steigėja ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovų, jų pavaduotojų, valstybės ir savivaldybių įmonių, strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių valstybės ir savivaldybės įmonių ir akcinių bendrovių bei nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovų, jų pavaduotojų, akcinių bendrovių, kurių akcininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovų, jų pavaduotojų, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, Lietuvos banko valdybos pirmininko, valdybos pirmininko pavaduotojų ir valdybos narių, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir teritorinių muitinių valstybės tarnautojų, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir teritorinių mokesčių inspekcijų valstybės tarnautojų, Vidaus reikalų ministerijos valdymo srities statutinių įstaigų valstybės tarnautojų, valstybės saugumo sistemos valstybės tarnautojų ir jų šeimos narių deklaracijų duomenys, išskyrus asmenų, kurių duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti, bei jų šeimos narių ir kriminalinės žvalgybos subjektų valstybės tarnautojų ir pareigūnų, kurių veiklą reglamentuoja Kriminalinės žvalgybos įstatymas ir Žvalgybos įstatymas, ir jų šeimos narių bei žvalgybos pareigūnų ir jų šeimos narių deklaracijų duomenis, yra skelbiami be šių gyventojų rašytinio sutikimo.“

 

6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda