LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL IŠ LIETUVOS RESPUBLIKAI IŠ PRISITAIKYMO PRIE „BREXIT’O“ REZERVO PAGAL PRIEMONĘ „PRISITAIKYMAS PRIE „BREXIT’O: PAGALBA VERSLUI“ (SFMIS2014 NR. 15.1.1-CPVA-V-862) SKIRTŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ FINANSUOTI VALSTYBĖS PROJEKTŲ

SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. birželio 27 d. Nr. 4-847

Vilnius

 

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikai iš Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo skirtų lėšų administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gegužės 18 d. nutarimu Nr. 507 „Dėl Lietuvos Respublikai iš Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo skirtų lėšų administravimo“, 19 punktą ir atsižvelgdama į VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros 2022 m. gegužės 18 d. raštu Nr. 2022/2-2430 „Dėl prisitaikymo prie „Brexit“ rezervo projektinių pasiūlymų vertinimo“ pateiktas išvadas,

t v i r t i n u  Iš Lietuvos Respublikai iš prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo pagal priemonę „Prisitaikymas prie „Brexit’o: pagalba verslui“ (SFMIS2014 Nr. 15.1.1-CPVA-V-862) skirtų lėšų siūlomų finansuoti valstybės projektų sąrašą (pridedama).

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                                        Aušrinė Armonaitė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro

2022 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 4-847

 

 

IŠ LIETUVOS RESPUBLIKAI IŠ PRISITAIKYMO PRIE „BREXIT’O“ REZERVO PAGAL PRIEMONĘ „PRISITAIKYMAS PRIE „BREXIT’O: PAGALBA VERSLUI“ (SFMIS2014 NR. 15.1.1-CPVA-V-862) SKIRTŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ FINANSUOTI VALSTYBĖS PROJEKTŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Galimas pareiškėjas

Preliminarus iš Lietuvos Respublikai iš Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo skirtų lėšų (toliau – Rezervo lėšos) siūlomo finansuoti valstybės projekto (toliau – projektas) pavadinimas

Preliminari iš Rezervo lėšų tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma, eurais

Projektui numatomo skirti finansavimo iš Rezervo lėšų suma, eurais

Projektui numatoma skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma iš Rezervo lėšų netinkamam finansuoti pridėtinės vertės mokesčiui sumokėti, eurais

Planuojami nustatyti projekto stebėsenos rodikliai ir jų siektinos reikšmės

Paraiškos finansuoti projektą pateikimo įgyvendinan-čiajai institucijai terminas

 

Projekto parengtumo reikalavimai (jei taikoma)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Viešoji įstaiga Inovacijų agentūra

„Brexit’o“ pasekmėms švelninti skirtų priemonių įgyvendinimas, siekiant tolesnio ekonominio bendradarbiavimo Jungtinės Karalystės rinkoje

 

494 790,00

494 790,00

69 127,00

Produkto stebėsenos rodiklis: įmonių, kurioms suteikta konsultacinė parama, skaičius.

Produkto stebėsenos rodiklio siektina reikšmė: 100 įmonių.

Rezultato stebėsenos rodiklis: padedant sertifikavimo informaciniam centrui sertifikuotų naujų arba esamų produktų prekybai Jungtinės Karalystės rinkoje skaičius.

Rezultato stebėsenos rodiklio siektina reikšmė: 20 produktų.

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-07-31  

Iki paraiškos finansuoti projektą pateikimo su Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba suderintas pagal priemonę „Prisitaikymas prie „Brexit’o: pagalba verslui(SFMIS2014 Nr. 15.1.1-CPVA-V-862) teikiamos de minimis pagalbos teikimo sąlygų projektas

 

___________________________

 

part_d2a1b70f20054912a0ff000dc168fcbf_end