Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL VALSTYBINIŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ, MOKSLINIŲ SEKRETORIŲ, MOKSLO DARBUOTOJŲ IR KITŲ TYRĖJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR KAI KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

2013 m. gruodžio 18 d. Nr. 1231
Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140; 2012, Nr. 53-2639) 10 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Valstybinių mokslinių tyrimų institutų vadovų, jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis nutarimas netaikomas mokslininkams stažuotojams.

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 4 d. nutarimą Nr. 337 „Dėl Mokslo ir studijų institucijų vadovų, jų pavaduotojų, akademinių padalinių vadovų, jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų darbo apmokėjimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 42-1582);

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimą Nr. 867 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 337 „Dėl Mokslo ir studijų institucijų vadovų, jų pavaduotojų, akademinių padalinių vadovų, jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų darbo apmokėjimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 93-3733);

3.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimą Nr. 1380 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 337 „Dėl Mokslo ir studijų institucijų vadovų, jų pavaduotojų, akademinių padalinių vadovų, jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų darbo apmokėjimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 137-5604);

3.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimą Nr. 1381 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 337 „Dėl Mokslo ir studijų institucijų vadovų, jų pavaduotojų, akademinių padalinių vadovų, jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų darbo apmokėjimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 137-5605);

3.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 337 „Dėl Mokslo ir studijų institucijų vadovų, jų pavaduotojų, akademinių padalinių vadovų, jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų darbo apmokėjimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 150-6087);

3.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 19 d. nutarimą Nr. 876 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 337 „Dėl Mokslo ir studijų institucijų vadovų, jų pavaduotojų, akademinių padalinių vadovų, jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų darbo apmokėjimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 102-4258);

3.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimą Nr. 1729 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 337 „Dėl Mokslo ir studijų institucijų vadovų, jų pavaduotojų, akademinių padalinių vadovų, jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų darbo apmokėjimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 157-7084);

3.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 29 d. nutarimą Nr. 1841 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 337 „Dėl Mokslo ir studijų institucijų vadovų, jų pavaduotojų, akademinių padalinių vadovų, jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų darbo apmokėjimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 158-8031).

4. Šis nutarimas įsigalioja 2014 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                                                           Dainius Pavalkis

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1231

 

 

VALSTYBINIŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTŲ vadovų, jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų daRBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinių mokslinių tyrimų institutų vadovų, jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja valstybinių mokslinių tyrimų institutų (toliau – institutai), veikiančių kaip biudžetinės įstaigos, vadovų, jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų (toliau – darbuotojai) darbo apmokėjimą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (įskaitant pajamų įmokų lėšas) ir kitų teisėtai gautų lėšų.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme (Žin., 2009, Nr. 54-2140).

3. Institutų darbuotojų darbo užmokestį sudaro tarnybinis atlyginimas, priedai ir priemokos.

4. Tarnybinis atlyginimas apskaičiuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos bazinės mėnesinės algos dydį padauginus iš atitinkamo tarnybinio atlyginimo koeficiento, nustatyto laikantis Aprašo nuostatų.

5. Kiekvienam darbuotojui tarnybinio atlyginimo, priedų ir priemokų dydžius, vadovaudamasis Aprašu, nustato darbdavys arba jo įgaliotas asmuo. Priedai ir priemokos darbuotojams nustatomi neviršijant institutui atitinkamų metų programų sąmatose patvirtintų lėšų darbo užmokesčiui.

 

II. institutų VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ ir MOKSLINIŲ SEKRETORIŲ DARBO APMOKĖJIMAS

 

6. Institutų vadovų ir mokslinių sekretorių tarnybinių atlyginimų koeficientai yra šie:

6.1. instituto vadovo – 26,4–47,1;

6.2. instituto mokslinio sekretoriaus – 18,4–37,9.

7. Institutų vadovų pavaduotojų tarnybinių atlyginimų koeficientai yra 10–20 procentų mažesni už jų tiesioginių vadovų koeficientus, nurodytus Aprašo 6.1 punkte.

8. Institutų vadovams, jų pavaduotojams ir moksliniams sekretoriams gali būti mokamas tarnybinio atlyginimo priedas už veiklos efektyvumą.

9. Institutų vadovams, jų pavaduotojams ir moksliniams sekretoriams gali būti mokama priemoka už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą.

10. Aprašo 8 punkte nurodytas tarnybinio atlyginimo priedas ir Aprašo 9 punkte nurodyta priemoka skiriami nurodant konkretų terminą, bet ne ilgesnį kaip iki kalendorinių metų pabaigos, ir gali būti mažinami arba panaikinami, jeigu pablogėja atitinkamo darbuotojo darbo rezultatai arba jis neatlieka darbų, už kuriuos priedas arba priemoka skirti.

11. Aprašo 8 punkte nurodyto tarnybinio atlyginimo priedo ir Aprašo 9 punkte nurodytos priemokos suma neturi viršyti 300 procentų darbuotojui nustatyto tarnybinio atlyginimo, tačiau priedo ir priemokos dalis, išmokėta iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (išskyrus pajamų įmokų lėšas), neturi viršyti tam darbuotojui nustatyto tarnybinio atlyginimo.

Instituto vadovui nustatytas mėnesinis darbo užmokestis (tarnybinis atlyginimas, priedas ir priemoka) negali viršyti instituto mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų praėjusių metų 4 vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių. Instituto mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų praėjusių metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis apskaičiuojamas praėjusiais metais šiems darbuotojams apskaičiuotas bruto darbo užmokesčio lėšas (į jas įskaitomos lėšos minėtų darbuotojų tarnybiniams atlyginimams, priedams, priemokoms ir vienkartinėms piniginėms išmokoms) padalijus iš vidutinio sąlyginio tų metų jų skaičiaus ir gautą dalmenį padalijus iš 12. Mėnesio vidutinis sąlyginis instituto mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų skaičius apskaičiuojamas sudėjus visą mėnesį visą darbo dieną dirbančių šių darbuotojų skaičių ir ne visą mėnesį, ne visą darbo dieną ar ne visą savaitę dirbančių šių darbuotojų, perskaičiuotų į dirbančius visą mėnesį visą darbo dieną, skaičių. Vidutinis sąlyginis praėjusių metų minėtų darbuotojų skaičius apskaičiuojamas sudėjus praėjusių metų kiekvieno mėnesio vidutinius sąlyginius instituto mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų skaičius ir šią sumą padalijus iš 12.

12. Institutų vadovams, jų pavaduotojams ir moksliniams sekretoriams, tame pačiame institute einantiems papildomas mokslo darbuotojo arba kito tyrėjo pareigas, už darbą šiose pareigose apmokama Aprašo III skyriuje nustatyta tvarka.

 

III. MOKSLO DARBUOTOJŲ IR KITŲ TYRĖJŲ DARBO APMOKĖJIMAS

 

13. Mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų tarnybinių atlyginimų koeficientai yra šie:

13.1. vyriausiojo mokslo darbuotojo – 22,7–40,9;

13.2. vyresniojo mokslo darbuotojo – 15,6–31,8;

13.3. mokslo darbuotojo, tyrėjo – 13,2–24,2;

13.4. jaunesniojo mokslo darbuotojo – 13,2–16,7.

14. Mokslo darbuotojams ir kitiems tyrėjams, vykdantiems tarptautinius mokslo ir technologinės plėtros programų projektus arba ūkio subjektų užsakymus pagal atskirą susitarimą (nurodant konkrečią mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros veiklą, susijusią su projekto ar užsakymo vykdymu, konkretų darbo valandų skaičių ir konkretų valandinį darbo užmokestį už faktiškai dirbtą laiką), darbo apmokėjimas nustatomas vadovaujantis Aprašo 13.1–13.4 punktais, juose nustatytus tarnybinių atlyginimų koeficientus didinant ne daugiau nei 3 kartus. Šiuo atveju atlyginimai mokami iš tarptautinių mokslo ir technologinės plėtros programų projektams skirtų lėšų, gautų iš tarptautinių organizacijų, arba iš lėšų, ūkio subjektų skirtų jų užsakymams vykdyti.

15. Mokslo darbuotojams ir kitiems tyrėjams prie tarnybinio atlyginimo gali būti mokami:

15.1. priedas už einamas šias vadovaujamas pareigas:

15.1.1. instituto mokslo tarybos vadovo ir jo pavaduotojo – iki 25 procentų tarnybinio atlyginimo;

15.1.2. instituto struktūrinio padalinio (skyriaus, laboratorijos, kito struktūrinio padalinio, kurio pagrindinė veikla yra moksliniai tyrimai ir (ar) eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra, taip pat šiam padaliniui instituto įstatuose prilyginto kito padalinio) vadovo ir jo pavaduotojo – iki 15 procentų tarnybinio atlyginimo;

15.2. priedas už skubių, svarbių ar sudėtingų darbų (užduočių) atlikimą;

15.3. priemoka už laikinai nesančio darbuotojo funkcijų (pareigų) arba rašytiniu darbuotojo sutikimu – papildomų darbų atlikimą.

16. Aprašo 15.1 ir 15.2 punktuose nurodytų priedų ir Aprašo 15.3 punkte nurodytos priemokos suma neturi viršyti 300 procentų darbuotojui nustatyto tarnybinio atlyginimo, tačiau priedų ir priemokos dalis, išmokėta iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (išskyrus pajamų įmokų lėšas), neturi viršyti tam darbuotojui nustatyto tarnybinio atlyginimo. Priedai ir priemoka skiriami nurodant konkretų terminą, bet ne ilgesnį kaip iki kalendorinių metų pabaigos, ir gali būti mažinami arba panaikinami, jeigu pablogėja atitinkamo darbuotojo darbo rezultatai arba jis neatlieka darbų, už kuriuos priedas arba priemoka skirti.

17. Mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų valandinis atlygis už pedagoginį darbą apskaičiuojamas Aprašo 13 ir 14 punktuose nurodytus mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų tarnybinių atlyginimų koeficientus padauginus iš 3,06 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto bazinio valandinio atlygio dydžio.

18. Pakviestiems dirbti užsienio mokslo darbuotojams ir kitiems tyrėjams institutų nustatyta tvarka gali būti nustatomas personalinis atlyginimas už darbą, neatsižvelgiant į Aprašo 13 punkte nustatytus tarnybinių atlyginimų koeficientus, tačiau neviršijant institutų programų sąmatose patvirtintų lėšų darbo užmokesčiui.

 

IV. VIENKARTINĖS PINIGINĖS IŠMOKOS IR MATERIALINĖS PAŠALPOS

 

19. Institutų darbuotojams, neviršijant institutų programų sąmatose patvirtintų lėšų darbo užmokesčiui, gali būti skiriamos vienkartinės piniginės išmokos šiais atvejais:

19.1. už labai gerą darbą kalendoriniais metais;

19.2. už atliktas vienkartines ypač svarbias užduotis;

19.3. Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatytų švenčių progomis;

19.4. darbuotojų gyvenimo ir darbo metų jubiliejinių sukakčių progomis;

19.5. darbuotojams išeinant į pensiją.

20. Kiekvienu atveju, nurodytu Aprašo 19 punkte, vienkartinė piniginė išmoka gali būti skiriama ne daugiau kaip kartą per kalendorinius metus ir negali viršyti darbuotojui nustatyto tarnybinio atlyginimo. Vienkartinė piniginė išmoka neskiriama darbuotojui, turinčiam galiojančią drausminę nuobaudą.

21. Instituto darbuotojui, kurio materialinė būklė sunki dėl jo paties ligos, šeimos nario (sutuoktinio, vaiko (įvaikio), motinos, tėvo (įmotės, įtėvio) ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, jeigu yra darbuotojo rašytinis prašymas ir pateikti atitinkami tai patvirtinantys dokumentai, gali būti išmokama materialinė pašalpa. Ši pašalpa negali viršyti 5 minimalių mėnesinių algų. Materialinė pašalpa dėl darbuotojo mirties gali būti išmokama jo šeimos nariams.

 

__________________