Logo  Description automatically generated

vALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. spalio 29 d. nutarimo Nr. O3E-1420 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2022 metams nustatymo“ pakeitimo

 

2022 m. gegužės 27 d. Nr. O3E-778

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (toliau – Įstatymas)
9 straipsnio 3 dalies 6 punktu ir
69 straipsnio 3 dalimi, Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo ir jų apimčių nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 916 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo ir jų apimčių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 1157 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 2012 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. O3-279 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“, Tarybos 2022 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. O3E-699 „Dėl prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos 2022 m. antrajam pusmečiui nustatymo“ ir atsižvelgdama į Tarybos Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2022 m. gegužės 24 d. pažymą Nr. O5E-700 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2022 metams perskaičiavimo“, Taryba n u t a r i a:

1. Pakeisti Tarybos 2021 m. spalio 29 d. nutarimą Nr. O3E-1420 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2022 metams nustatymo“:

1.1. Pakeisti 2.1 papunktį ir išdėstyti jį taip:

2.1. elektros energijos gamintojams už pagamintą ir į tinklus patiektą elektros energiją, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius – 34 736 tūkst. EUR;“

1.2. Pakeisti 3 punktą ir išdėstyti jį taip:

3. Nustatyti 2022 metams VIAP kainą visiems asmenims – 0 ct/kWh.

1.3. Pakeisti 4 punktą ir išdėstyti jį taip:

4. Nustatyti, kad Elektros energetikos įstatymo 74 straipsnio 2 dalies 1–8 punktuose nurodytų paslaugų ir Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2019 m. balandžio 30 d.) 21 straipsnio 1 dalyje nurodytos paslaugos kainos yra 0 ct/kWh.

2. Nustatyti, kad šio nutarimo 1.2 ir 1.3 papunkčiais nustatytos kainos taikomos nuo 2022 m. liepos 1 d.

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

 

Tarybos pirmininko pavaduotojas                                                                                 Jonas Makauskas