PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio 23 d. Nr. T1-56

Plungė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 12 ir 22 punktais, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 3 dalimi, Socialinių paslaugų planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132, Plungės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Plungės rajono savivaldybės 2020 m. socialinių paslaugų planą (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Audrius Klišonis

 

PATVIRTINTA

Plungės rajono savivaldybės

tarybos 2020 m. balandžio 23 d. 

sprendimu Nr. T1-56

 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

2020 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS

 

I SKYRIUS

ĮVADAS

 

1. Bendra informacija.

Plungės rajono savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Socialinių paslaugų planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132, Socialinių paslaugų išvystymo normatyvais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-23 „Dėl Socialinių paslaugų išvystymo normatyvų patvirtinimo“,  ir kitais teisės aktais.

Socialines paslaugas Plungės rajono savivaldybės gyventojams planuoja ir organizuoja Plungės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius. Socialinių paslaugų teikėjai – Savivaldybės, valstybės socialinių paslaugų įstaigos bei visuomeninės organizacijos. Socialinės paramos skyrius, siekdamas organizuoti ir teikti geros kokybės paslaugas gyventojams, sistemingai ir kompleksiškai vertina savivaldybės gyventojų poreikius socialinėms paslaugoms, planuoja realias jų plėtros apimtis, nustato savivaldybės socialinių paslaugų sistemos plėtros prioritetus.

Identifikuojant Plungės rajono savivaldybės pagrindines socialines problemas, remtasi Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbiamais duomenimis, Plungės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos, Buhalterinės apskaitos skyrių kaupiamais duomenimis, taip pat Plungės rajono seniūnijų, socialinių paslaugų įstaigų ir nevyriausybinių neįgaliųjų organizacijų pateiktais duomenimis.

Plungės rajono savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų planas atitinka Plungės rajono savivaldybės 2010 - 2020 metų Strateginio plėtros plano 1 prioriteto „Rajono infrastruktūra“ 1.4. tikslą „Padidinti socialinio sektoriaus viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą“ ir šio tikslo uždavinius, taip pat atitinka Plungės rajono savivaldybės 2019 - 2021 metų Strateginio veiklos plano pirmojo tikslo „Ugdyti išsilavinusią ir kultūrą puoselėjančią bendruomenę socialiai saugioje aplinkoje“ 04 „Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programą“. Remiamasi Plungės rajono sveikatos ir socialinių paslaugų plėtros galimybių studija.

Šiame plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

2. Socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai.

Socialinės paslaugos teikiamos siekiant užkirsti kelią asmens, šeimos, bendruomenės socialinėms problemoms kilti, taip pat visuomenės socialiniam saugumui užtikrinti. Socialinių paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.

Svarbiausi socialinių paslaugų  plėtros tikslai:

·          didinti socialinių paslaugų prieinamumą;

·          plėsti socialines paslaugas senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims ir jų šeimoms;

·          kurti ir plėtoti bendruomenines socialines paslaugas vaikams, likusiems be tėvų

globos;

·      teikti kompleksines paslaugas šeimoms ir jų vaikams;

·      plėsti paslaugų tinklą ir formuoti vieningą kompleksinę socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo sistemą.

3. Socialinių paslaugų plano rengėjai.

2020 metų Socialinių paslaugų plano parengimą organizavo Plungės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius. Rengiant planą, dalyvavo socialines paslaugas teikiančių įstaigų vadovai, socialiniai darbuotojai.

 

II SKYRIUS

BŪKLĖS ANALIZĖ

 

4. Savivaldybės socialinės, ekonominės ir demografinės situacijos įvertinimas.

Plungės rajono savivaldybės privalumais laikoma palyginti patogi geografinė padėtis, Klaipėdos uosto įtakos zona, magistralės Šiauliai-Palanga, Tauragė-Mažeikiai, turizmo plėtrai tinkami gausūs rekreaciniai ištekliai. Rajono plotas -110 540 hektarų.

Rajone yra: 1 miestas – Plungė;

4 miesteliai: Alsėdžiai, Kuliai, Plateliai ir Žemaičių Kalvarija;

206 kaimai;

11 seniūnijų: Alsėdžių, Babrungo, Kulių, Nausodžio, Paukštakių, Platelių, Stalgėnų, Šateikių, Žemaičių Kalvarijos, Žlibinų ir Plungės miesto.

 

4.1. Vidutinis metinis gyventojų skaičius ir sudėtis:

Eil. Nr.

Rodiklis

Gyventojų skaičius

 

 

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019  m.

2020 m.

1.

Gyventojų skaičius

35 514

34 737

33 749

33 279

32 987

 

iš jų:

 

 

 

 

 

1.1.

mieste

18 593

18 014

17 318

16 945

16 750

1.2.

kaime

16 921

16 723

16 431

16 334

16 237

2.

Iš bendro gyventojų skaičiaus:

 

 

 

 

 

2.1.

pensinio amžiaus gyventojų

7 836

7 749

7 688

7 602

7 526

2.2.

darbingo amžiaus gyventojų

22 120

22 016

20 339

20 614

20 273

2.3.

neįgaliųjų skaičius

2551

2 551

2 432

2 338

2 157 

2.4.

vaikų iki 18 metų, iš jų:

7 304

6 527

5 722

5 063

5 149

2.4.1.

vaikų su negalia

208

208

223

244

244

2.4.2

globojamų (rūpinamų) vaikų

98

99

97

75

66

3.

Socialinės rizikos šeimos, esančios VTAS apskaitoje

156

165

177

195

175

3.1.

vaikų skaičius socialinės rizikos šeimose

340

363

403

404

361

 

2020 metų pradžioje, išankstiniais Statistikos departamento duomenimis, Plungės rajono savivaldybėje gyveno 32 987 gyventojai. Rajono centre – Plungėje – gyvena apie 50,8 proc. visų savivaldybės gyventojų, 49,2 procento gyvena seniūnijų centruose ir kaimuose. Plungės rajone nemažą gyventojų dalį sudaro pagyvenę ir neįgalūs asmenys. Palyginti su bendru rajono gyventojų skaičiumi, jie sudaro 30,1 procento. Tai žmonės, kuriems reikalingos kompleksiškai teikiamos socialinės paslaugos.

Iki šiol Plungės rajono savivaldybėje dėl mažo vaikų gimstamumo ir didelio žmonių mirtingumo nuolat mažėjo gyventojų skaičius. Tačiau Socialinės paramos skyriaus duomenimis, 2019 metais užregistruota daugiau gimusių vaikų nei mirusių rajono gyventojų:

 

2015 – 2019 metų gyventojų prieaugis

Rodikliai

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

Gimė vaikų

449

433

423

409

412

Mirė asmenų

494

479

455

465

392

Prieaugis (vnt.)

-45

-46

-32

-56

+20

 

4.2. Gyventojų socialinių paslaugų poreikius sąlygojantys veiksniai.

Plungės rajono savivaldybės gyventojų socialinių paslaugų poreikį lemia panašūs veiksniai: visuomenės senėjimas, negalia, emigracija, socialinė rizika, nedarbas.

 

4.2.1. Visuomenės senėjimas. Šį veiksnį atspindi demografinis senatvės koeficientas, kuriuo nustatomas pagyvenusių (65 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių skaičius, tenkantis šimtui vaikų iki 15 metų amžiaus. Plungės rajono savivaldybėje per 2015-2019 metų laikotarpį demografinis senatvės koeficientas didėjo, tačiau yra mažesnis už Lietuvos Respublikos vidurkį. Spartūs amžiaus struktūros pokyčiai turi įtakos naujų socialinių problemų atsiradimui, didėja poreikis socialines paslaugas teikti vyresnio amžiaus asmenims.

 

 

4.2.2. Negalia. Neįgalieji ir pensinio amžiaus asmenys – tai viena labiausiai pažeidžiamų asmenų grupė, reikalaujanti pagalbos. Vienas iš socialinių paslaugų tikslų – asmens (šeimos) socialinių ryšių su visuomene palaikymas, socialinės atskirties įveikimas nepaisant turimos negalios. Negalia sąlygoja poreikį bendrosioms, socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugoms, aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis, būsto pritaikymą neįgaliųjų poreikiams. Įgyvendinant neįgaliųjų socialinės integracijos tikslus, svarbu teikti paslaugas pagyvenusiesiems ir neįgaliesiems bei jų šeimoms, užtikrinti lygias galimybes jiems dalyvauti visose gyvenimo srityse.

Neįgaliųjų ir pensinio amžiaus asmenų skaičius  nuolat kinta, įstatymo nustatyta tvarka jiems yra įvertinami specialieji poreikiai socialinėms paslaugoms gauti,  nustatomi specialiųjų poreikių lygiai ir išduodami neįgaliojo pažymėjimai.  Nuo 2019 m. sausio 1 d. asmenims specialiuosius poreikius ir  specialiųjų poreikių lygį nustato bei neįgaliojo pažymėjimus jiems išduoda Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniai skyriai (NDNT).

Tuo atveju, kai vertinami specialieji poreikiai asmens, sukakusio senatvės pensijos amžių, nuo 2019 m. liepos 1 d. yra atliekamas Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyno pildymas. Šiuos klausimynus turi užpildyti Savivaldybės paskirtas socialinis darbuotojas. Savivaldybės kaimiškose seniūnijose gyvenančių asmenų Asmens veiklos gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimynus užpildo seniūnijų socialinio darbo organizatoriai, o Plungės miete gyvenančių pensinio amžiaus asmenų  - 3 Socialinės paramos skyriaus paskirti darbuotojai.

Laikotarpiu nuo 2019 m. liepos 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. iš viso užpildyta 160 Asmens veiklos gebėjimų dalyvauti įvertinimo klausimynų, aplankant asmenis jų namuose ar gydymosi įstaigose, iš jų: 84 asmenų, gyvenančių Plungės mieste ir 76 asmenų - kaimiškosiose seniūnijose.

 

2015 – 2019 metais asmenims buvo nustatyti specialieji poreikiai:

 

 

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

1.

Asmenų skaičius, kuriems nustatytas:

888

1297

1268

1518

1694

1.1.

specialusis nuolatinės slaugos poreikis

459

561

514

650

706

1.2.

specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos)  poreikis

429

736

754

868

988

2.

Asmenų skaičius, kuriems atliktas Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyno įvertinimas

-

-

-

-

160

 

4.2.3. Socialinė rizika – tai veiksniai ir aplinkybės, dėl kurių asmenys patiria ar yra pavojus patirti jiems socialinę atskirtį: suaugusiųjų socialinių įgūdžių tinkamai prižiūrėti ir ugdyti vaikus (įvaikius) stoka ar nebuvimas; vaikų (įvaikių) visapusiško fizinio, protinio, dvasinio, dorovinio vystymosi ir saugumo sąlygų neužtikrinimas; psichologinė, fizinė ar seksualinė prievarta; smurtas; įsitraukimas ar polinkis įsitraukti į nusikalstamą veiklą; piktnaudžiavimas narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis, alkoholiu, priklausomybė nuo narkotinių, psichotropinių medžiagų, alkoholio, azartinių lošimų; elgetavimas, valkatavimas, skurdas ir benamystė; motyvacijos dalyvauti darbo rinkoje stoka ar nebuvimas.

Šeimoms, patiriančioms socialinę riziką, yra paskiriamos ir teikiamos socialinės priežiūros paslaugos. Šeimų skaičius nuolat didėja dėl visuomenės skiriamo didesnio dėmesio probleminėms šeimoms ir vaikų nepriežiūrai.

 

Skaičius šeimų, kurioms 2016-2020 metais teikiamos socialinės priežiūros paslaugos

Eil.

Nr.

 

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m

2020 m.

 

1.

Šeimų, patiriančių socialinę riziką, skaičius

165

177

195

175

190

2.

 

Vaikų, augančių šiose šeimose, skaičius

363

403

404

361

400

 

Pagrindinė to priežastis yra socialinę riziką patiriančių šeimų migracija tarp savivaldybių – šie asmenys yra labiau linkę keisti gyvenamąją vietą, tokiu būdu tikėdamiesi išspręsti kylančias problemas ar išvengti atsakomybės.

Vadovaujantis LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr.A1-141 „Dėl Atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo“, nebeliko socialinės rizikos šeimų apskaitos, socialinis darbas organizuojamas taikant atvejo vadybą visoms probleminėms šeimoms. Vaiko teisių pažeidimai 2019 metais užfiksuoti 175 socialinę riziką patiriančiose šeimose, kuriose auga 361vaikas.

Atvejo vadybos procesą koordinuoja Plungės socialinių paslaugų centre dirbantys 5 atvejo vadybininkai, kurie per 2019 metus suorganizavo 553 atvejo vadybos posėdžius.

Šeima, kuriai taikoma atvejo vadyba, – tai šeima, kurioje vyrauja krizė dėl to, kad vienas ar keli šeimos nariai piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis arba (ir) yra priklausomi nuo azartinių lošimų, arba (ir) dėl turimos negalios, skurdo, socialinių įgūdžių stokos negali ar nemoka prižiūrėti vaikų, arba (ir) naudoja psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, arba (ir) gaunamą valstybės paramą panaudoja ne šeimos interesams.

Per 2019 metų ataskaitinį laikotarpį 73 šeimoms atvejo vadybos procesai buvo užbaigti, nes:

-           neliko šeimoje nepilnamečių vaikų (2 šeimos);

-           neterminuotai apribota valdžia (2 šeimos);

-           išnyko priežastys, dėl ko šeimai taikytas atvejo vadybos procesas (64 šeimos);

-           šeima išvyko gyventi į kitą savivaldybę (4 šeimos);

-           tėvai mirė (1 šeima).

Siekiama sukurti tokį socialinių paslaugų tinklą, kad būtų galima sumažinti šeimų patiriamas neigiamas socialines problemas. Plungės rajono savivaldybėje, 2020 m. kovo mėnesio duomenimis, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas šeimoms, patiriančioms socialinę riziką, teikia 17 socialinių darbuotojų ir 6 atvejo vadybininkai, iš kurių  10 darbuotojų dirba kaimiškose seniūnijose, 7 socialiniai darbuotojai ir 6 atvejo vadybininkai -  Plungės socialinių paslaugų centre. Socialiniai darbuotojai dirba tiesioginį socialinį darbą ir betarpiškai kontaktuoja su šeima ir vaikais,  suteikia reikalingą informaciją, žinias, padeda ugdyti socialinius įgūdžius, tarpininkauja dėl pagalbos  gavimo.

 

4.2.4. Nedarbas. Nedarbas siejamas su asmens (šeimos) mažomis pajamomis, negebėjimu apsirūpinti pirmos būtinybės ir kitomis prekėmis, apmokėti mokesčių, sveikatos draudimo nebuvimu.

Plungės rajono savivaldybėje registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus asmenų santykis yra mažas. 2020 m. sausio 1 d. nedarbo lygis sudarė 7,2 proc., ir jis yra mažesnis, palyginti su Telšių apskrities bei šalies vidurkiais.

 

Bedarbių santykis su darbingo amžiaus gyventojais 2020 m. sausio 1 d. (proc.)

Nedarbo lygis (proc.)

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Plungės rajono savivaldybė

8,0

7,1

6,5

7,1

7,2

Rietavo savivaldybė

7,5

6,8

6,5

7,4

7,0

Vidutiniškai Telšių apskrityje

9,7

8,7

8,3

8,9

8,7

Vidutiniškai Lietuvoje

8,7

8,1

7,9

8,5

8,4

 

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento Plungės skyriuje 2020 m. sausio 1 d. buvo įregistruota 1 821 ieškantis darbo asmuo, iš kurių 1 659 asmenys - bedarbiai. Tarp bedarbių žmonių moterys sudarė 50,4 proc., kaimo gyventojai - 42,9 proc., jaunesni kaip 25 metų amžiaus bedarbiai – 10,7 procento ir vyresni nei 50 m. amžiaus sudarė 41,7 procento.

 

2016 - 2020 metų darbo rinkos apžvalga Telšių apskrities Plungės rajono savivaldybėje

(2020 m. sausio 1 d.)

Rodikliai

 

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

1. Įregistruota ieškančių darbo asmenų

2296

3183

1850

2257

1821

2. Įregistruota bedarbių, iš jų:

1903

3081

1602

2045

1659

2.1. moterų

923

1294

842

1077

837

2.2. gyvenančių kaimo vietovėse

867

1223

729

979

712

2.3. jaunimo iki 25 m. amžiaus

206

674

173

180

178

2.4. vyresnių nei 50 m. amžiaus

356

347

339

856

693

3. Darbo rinkoje papildomai remiami bedarbiai

1519

2084

329

1596

1230

4.2.5. Migracija. Analizuojant gyventojų migraciją, remiamasi Lietuvos statistikos departamento informacija, kurioje fiksuoti tik registruotos migracijos duomenys. Šie duomenys šiek tiek skiriasi nuo realaus gyventojų judėjimo. Daugiausia emigruoja jauni ir (ar) darbingo amžiaus žmonės.

 

Vidaus ir tarptautinė migracija Plungės rajono savivaldybėje 2015-2019 metais

 

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

Atvyko asmenų

1009

1172

1060

1282

1179

Išvyko asmenų

1464

1871

1945

1608

1449

Neto migracija

-455

-699

-885

-326

-270

 

4.2.6. Mažos pajamos. Mažas pajamas gaunantiems asmenims (šeimoms) mokamos socialinės pašalpos. Vidutiniškai 2019 metais socialinės pašalpos buvo mokamos 1 159 gavėjams, per metus išmokėta 542 087 eurai. Socialinė pašalpa buvo skiriama ne tik bedarbiams, bet ją gaudavo ir dalis dirbančiųjų šeimų, nes jų gaunamų pajamų dydis buvo mažesnis nei valstybės remiamų pajamų dydis. Asmenų (šeimų) bedarbystės ar nepritekliaus atvejais teikiama ne tik piniginė socialinė parama, bet ir socialinės paslaugos: daug dėmesio skiriama informavimui, tarpininkavimui, atstovavimui, aprūpinimui maisto produktais. Bedarbiai skatinami integruotis į darbo rinką.

 

 

5. Esamos socialinių paslaugų infrastruktūros savivaldybėje analizė.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Savivaldybė atsako už socialinių paslaugų teikimo savo teritorijos gyventojams užtikrinimą, planuodama ir organizuodama socialines paslaugas, kontroliuodama bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę. Socialinių paslaugų tinklą Plungės rajono savivaldybėje sudaro stacionarios ir nestacionarios socialinių paslaugų įstaigos, kurios yra sukoncentruotos Plungės mieste, taip pat paslaugos, perkamos iš kito pavaldumo socialinių įstaigų.

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų infrastruktūros analizė 2019 m.

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų įstaigos tipas pagal žmonių socialines grupes[1]

Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas

Pavaldumas[2]

Gavėjų skaičius

Iš viso

Iš jų -finansuojamų Savivaldybės

1.

Socialinės globos namai (seniems, suaugusiems su negalia asmenims, vaikams su negalia)

 

Plungės parapijos senelių globos namai

Religinės bendruomenės

33

33

Žemaičių Kalvarijos „Carito“ skyriaus globos namai

21

21

Rietavo parapijos senelių globos namai

22

22

Kvėdarnos parapijos senelių globos namai

4

4

Viliaus Gaigalaičio globos namai

Klaipėdos r. savivaldybė

4

4

Plungės rajono savivaldybės ligoninės Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius

Plungės rajono savivaldybė

14

5

Dienos veiklos centro Salantų padalinys

Kretingos r. savivaldybė

 

1

1

VšĮ „Senevita“

Vilniaus r. savivaldybė

1

1

Dūseikių socialinės globos namai

 

SADM

 

4

4

Stonaičių socialinės globos namai

30

30

Padvarių socialinės globos namai

3

3

Prūdiškių socialinės globos namai

3

3

Antavilių pensionatas

1

1

Ventos socialinės globos namai (vaikų)

1

1

Šiaulių vaikų globos namai „Šaltinis“

2

2

2.

 

Šeimynos ir bendruomeniniai vaikų globos namai

Plungės socialinių paslaugų centro globos grupė

Plungės rajono savivaldybė

10

10

Palydimoji globa vaikams virš 18 metų amžiaus

4

4

Bendruomeniniai vaikų globos namai (Vėjo g. 12-17, Plungėje)

6

6

3.

Laikino gyvenimo namai

Plungės krizių centras, iš jų:

Nakvynės namų skyrius

Moterų krizių centro skyrius

Plungės rajono savivaldybė

 

58

5

 

28

18

Plungės socialinių paslaugų centras

(moterims su vaikais pagal projektą)

15

15

4.

Dienos socialinės globos centras

Plungės socialinių paslaugų centras: dienos užimtumo grupė

 

integrali pagalba

Plungės rajono savivaldybė

 

17

 

35

 

17

 

30

5.

Savarankiško gyvenimo namai

-

 

-

-

6.

Socialinės priežiūros centrai

Plungės vaikų globos agentūra „Cyrulis“

 

 

 

 

NVO

 

40

40

Vaikų ir jaunimo centras „Vilties vėrinėliai“

39

39

Šateikių vaikų dienos centras

31

31

Vaikų dienos centras „DraugAUK“

15

15

Vaikų dienos centras „Mes“

30

30

Plungės socialinių paslaugų centras (Socialinė priežiūra neįgaliesiems įstaigoje, probleminėms šeimoms jų namuose, pagalba namuose senyvo amžiaus asmenims)

Plungės rajono savivaldybė

421

421

7.

Bendruomeninės įstaigos

VšĮ Plungės bendruomenės centras

 

VšĮ

40

40

8.

Kitos socialinių paslaugų įstaigos

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Plungės viltis“.

NVO

64 nariai

64

nariai

Plungės sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija „Mūsų atžala“

47

nariai

47

nariai

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Plungės rajono filialas

83 nariai

83

nariai

Telšių apskrities sergančiųjų nervų – raumenų ligomis asociacija

54 nariai

54

nariai

Plungės rajono neįgaliųjų draugija

104 nariai

104 nariai

Plungės sergančiųjų cukriniu diabetu klubas

96

nariai

96

nariai

Cerebrinio paralyžiaus asociacijos Plungės skyrius

55

nariai

55

nariai

Plungės pagyvenusių žmonių klubas „Pilnatis“

45 nariai

45

nariai

VšĮ „Edukacija kitaip“

1311 gavėjai

 

 

Plungės rajono savivaldybėje pagrindiniai socialinių paslaugų teikėjai yra Plungės rajono savivaldybės biudžetinės įtaigos, viešosios įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos. Ugdymo ir lavinimo paslaugos yra teikiamos vaikų lopšelio – darželio „Pasaka“ globos grupėje bei Plungės specialiojo ugdymo centre.

5.1. Plungės socialinių paslaugų centras (toliau - PSPC) yra įsikūręs Mendeno g. 4, Plungėje.  Nuo 2018 metų PSPC sujungtas su Plungės vaikų globos namais, įsikūrusiais V. Mačernio g. 31, Plungėje, ir jam pavesta vykdyti visas priskirtas funkcijas. Teikiamomis socialinėmis paslaugomis siekiama stiprinti įvairių socialinių grupių asmenų gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, padėti įveikti socialinę atskirtį ir užtikrinti socialinį saugumą.

Socialinių paslaugų centras gyventojams teikia šias socialines paslaugas:

1. Bendrąsias socialines paslaugas:

·  Specialaus transporto paslauga;

·  Nemokamo maitinimo paslauga labdaros valgykloje.

2. Socialinės priežiūros paslaugas:

·  Atvejo vadyba ir socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų teikimas šeimoms,

patiriančioms socialinę riziką, ir jose augantiems vaikams;

·  Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas suaugusiems asmenims su proto negalia;

·  Pagalbos į namus paslaugos senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims;

·  Apgyvendinimo krizių centre paslaugos krizinėje situacijoje atsidūrusioms šeimoms su

vaikais.

3. Socialinės globos paslaugas:

·  Dienos socialinė globa asmenims su negalia institucijoje;

·  Integralios pagalbos paslaugas asmenims jų namuose pagal projektą „Integrali pagalba“;

·  Socialinės globos ir kitas paslaugas tėvų globos netekusiems vaikams ar laikinai

apgyvendintiems vaikams.

4. Globos centro ir budinčių globotojų veikla:

·  Vykdo globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paiešką, rengimą, atranką, konsultavimą ir pagalbos jiems

teikimą pagal GIMK programą;

·  Teikia ir organizuoja pagalbą budintiems globotojams ir  vaikus globojančioms šeimoms;

·  Sudaro individualius pagalbos vaikui planus, organizuoja ir koordinuoja pagalbos vaikui

teikimą.

5. Neįgaliųjų aprūpinimas kompensacine technika.

6. Dalyvauja Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projekte ir „Maisto banko“ akcijose, organizuoja iš „Iki“ parduotuvių gautų paskutinės dienos maisto produktų dalinimą gyventojams

7. Vykdo neveiksnių asmenų gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo funkciją.

Plungės socialinių paslaugų centras  turi reikiamas licencijas ir leidimus įstaigos veiklai vykdyti.

Plungės socialinių paslaugų centras vykdo šiuos projektus:

1. Projektas „Šeimos modelio bendruomeninių vaikų globos namų paslaugos vaikams, netekusiems tėvų globos, ir jų šeimoms Telšių regione 2“.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugo ir darbo ministerijos ir Plungės socialinių paslaugų centras 2018 m. pasirašė sutartį, pagal kurią  bendruomeniniuose vaikų globos namuose  teikiamos paslaugos vaikams, netekusiems tėvų globos, ir jų šeimoms.  Paslaugos teikiamos 12 mėn. laikotarpiu nuo pirmo vaiko (vaikų) apgyvendinimo šiuose namuose dienos. Sutarties trukmė 16 mėnesių, tačiau terminas pratęstas 2 kartus po 2 mėnesius iki 2020 m. kovo 31 d. 

Bendruomeniniai vaikų globos namai (toliau – BVGN)  įsikūrė Vėjo g. 12 -17, Plungėje. 2018 m. gruodžio mėnesį įsikėlė pirmieji 6 vaikai (4 mergaitės ir 2 berniukai). 2019 m. vasario mėnesį 2 vaikai keitėsi (t. y. 1 mergaitė,1 berniukas buvo paimti į globą), jiems išvykus atvyko kiti vaikai, t. y. 1 mergaitė ir 1 berniukas. 2019 m. rugpjūčio mėnesį vėl 2 vaikai keitėsi, t. y. 2 vaikai sulaukė pilnametystės ir pagal palydimosios globos planą gyvena savarankiškai. 2019 m. gruodžio mėnesį 2 mergaitės grįžo į savo biologinę šeimą, vietoje jų atvyko kitos 2 mergaitės (1 iš jų - kūdikis). Iš viso per visą BVGN laikotarpį gyveno 12 vaikų (8 mergaitės ir 4 berniukai).

2. Projektas „Socialinės priežiūros paslaugos, teikiant kompleksinę pagalbą besilaukiančioms moterims ir motinoms, vienoms auginančioms vaiką (vaikus) iki 3 m. amžiaus Telšių regione”.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Plungės socialinių paslaugų centras 2018 m. birželio mėnesį pasirašė sutartį, pagal kurią teikiamos socialinės priežiūros paslaugos ir kompleksinė pagalba besilaukiančioms moterims ir motinoms, vienoms auginančioms vaikus iki 3 metų amžiaus.  Atsižvelgiant į sutarties sąlygas ir įvertinus teikiamos paslaugos poreikį bei siekiant sutartinio paslaugų teikimo tęstinumo, paslaugų teikimo terminas pratęstas iki 2019 m. lapkričio 30 dienos.  Pagal projektą  iš viso apgyvendinta ir suteikta socialinių paslaugų 15 moterų ir 27 vaikams.

Projektui pasibaigus, stengiamasi užtikrinti Plungės rajono gyventojams ir jų vaikams paslaugų tęstinumą. Nuo 2020 m. sausio mėnesio organizuojama vaikų laikinoji priežiūra, kai vaikai kartu su tėvais apgyvendinami Plungės socialinių paslaugų centro Pagalbos šeimai tarnyboje. Šiuo metu čia gyvena 4 moterys su vaikais ir 1 vyras su vaiku, iš viso 10 asmenų.

3. Plungės socialinių paslaugų centro globotiniai (rūpintiniai) dalyvavo projekte „Vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programų rėmimas“. Globos centras kartu su Vaikų globos grupės (toliau - VGG) ir  BVGN padaliniais  organizavo stovyklą „Pašėlusi vasara”. Iš viso dalyvavo 28 vaikai, tarp jų 14 BVGN, VGG globojamų (rūpinamų) vaikų ir 5 vaikai moterų, gyvenančių įstaigoje pagal ES projektą.  Paraišką dėl dalyvavimo projekte Globos centras planuoja teikti ir 2020 m.

4. Plungės socialinių paslaugų centras dalyvavo iš Plungės rajono savivaldybės biudžeto Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, skirtų Visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai, projekte „Sveikame kūne - sveika siela“. Dalyvavo 30 įstaigos paslaugų gavėjų, t. y. globotiniai (rūpintiniai) ir neįgaliųjų dienos centro padalinio paslaugų gavėjai. Paraišką dėl dalyvavimo projekte planuojama teikti ir 2020 m.

5. Projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtra“. Pasirašius jungtinės veiklos (partnerystės) trišalę sutartį tarp Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos, Plungės rajono savivaldybės administracijos ir Plungės socialinių paslaugų centro, skirtos ESFA lėšos Plungės socialinių paslaugų centro Globos centro veiklai iš dalies finansuoti. Projektas pradėtas įgyvendinti nuo 2019 m. sausio 2 d. Plungės socialinių paslaugų centro Globos centrui skirtas 92 671 Eur finansavimas. Šios lėšos skiriamos darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų finansavimui, darbo vietų įkūrimui iš dalies finansuoti bei transporto priemonei įsigyti. Iš projekto lėšų nuo 2019 m. sausio mėnesio įdarbintas 1 socialinio darbo organizatorius, atliekantis globos koordinatoriaus funkciją, bei socialinis darbuotojas (0,5 etato darbo krūviu), taip pat priimtas psichologas (0,25 etato darbo krūviu), kuris konsultuoja budinčius globotojus, globėjus (rūpintojus), įtėvių šeimas bei jose augančius vaikus, padeda budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams) ar vaikams psichologiškai pasirengti, kai vaikas apsigyvena šeimoje arba išvyksta iš jos ir kt.

Iš projektui finansuoti skirtų lėšų Plungės socialinių paslaugų centras įsigijo lengvąjį automobilį „Ford Fiesta“, kuris paspartins Globos centro darbuotojų susisiekimą su projekto paslaugų gavėjais. Projekto trukmė – 4 metai.

5.2. Plungės krizių centras, įsikūręs Dariaus ir Girėno g. 50, Plungėje, teikia šias socialines paslaugas suaugusiems socialinę riziką patiriantiems asmenims:

1. Bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo).

2. Socialinės priežiūros paslaugas socialinės rizikos suaugusiems asmenims:

2.1. laikino apnakvindinimo paslaugos (iki 3 parų);

2.2. apgyvendinimo Nakvynės namuose ir Krizių centre paslaugos;

2.3. intensyvi krizių įveikimo pagalba.

Krizių centro klientams ugdomi darbiniai įgūdžiai, organizuojamos sociokultūrinės paslaugos, mokoma tėvystės įgūdžių, organizuojamos sveikatos priežiūros paslaugos. Klientai motyvuojami ieškoti darbo ir įsidarbinti, spręsti gyvenamojo būsto paieškos klausimus. Įstaiga bendradarbiauja su labdaros ir paramos fondu „Maisto bankas“, dalyvauja rengiamose akcijose.

5.3. Plungės parapijos senelių globos namai ir Žemaičių Kalvarijos „Carito“ skyriaus globos namai teikia ilgalaikės socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus bei negalią turintiems asmenims. Juose šiuo metu gyvena po 21-33 asmenys.

5.4. Stonaičių socialinės globos namai, esantys Plungės rajono savivaldybės teritorijoje, teikia ilgalaikės socialinės globos paslaugas 160 proto ir psichinę negalią turinčių  asmenų. 

5.5. Plungės rajono savivaldybės ligoninės Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius teikia trumpalaikės socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia bei asocialiems asmenims. Iš viso 5 vietos.

5.6. Dienos veiklos centro Salantų padalinyje, Kretingos rajono savivaldybėje, yra teikiamos trumpalaikės socialinės globos paslaugos vienam Plungės rajono savivaldybės suaugusiam asmeniui su sunkia negalia 6 mėnesius per metus.

5.7. Nevyriausybinės neįgaliųjų įstaigos teikia gyventojams bendrąsias socialines paslaugas, ypač sociokultūrines, tarpusavio pagalbos, iš dalies teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo bei kitas paslaugas.

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Plungės sergančiųjų cukriniu diabetu klubui skirtu 9 vietų neįgaliesiems pritaikytu automobiliu 2019 metais gydymosi tikslais buvo teikiamos pavėžėjimo paslaugos negalią turintiems rajono gyventojams.

5.8. Plungės vaikų globos agentūra „Cyrulis“, „Vilties vėrinėliai“, Šateikių vaikų dienos centras, vaikų dienos centras „DraugAUK“ ir vaikų dienos centras „Mes“ teikia dienos socialinės priežiūros paslaugas socialinę riziką patiriančių ir mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams ir jų tėvams. Juos lanko  155 mokyklinio amžiaus vaikų.

5.9. VšĮ „Edukacija kitaip“ teikia kompleksines paslaugas Bendruomeniniuose šeimos namuose, esančiuose M. Oginskio rūmų  patalpose. Projektas parengtas vadovaujantis Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016–2020 m. veiksmų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. A1-133 „Dėl Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016–2020 m. veiksmų plano patvirtinimo“, ir finansuojamas iš ES struktūrinių fondų lėšų. 

Šis projektas papildytas dar viena priemone, tai - Asmeninio asistento paslaugų organizavimas ir teikimas asmenims su fizine ir (ar) kompleksine negalia. Minėtos socialinės paslaugos skirtos asmenims nuo 16 metų amžiaus, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimų) ir (ar) kompleksinės negalios. Plungės rajono savivaldybėje ši paslauga pradėta teikti nuo 2019 m. rugpjūčio mėnesio. Šiuo metu jos yra teikiamos 5 asmenims su fizine ir kompleksine negalia.

5.10. VšĮ Plungės bendruomenės centras įsteigtas 2019 metų pradžioje Plungės parapijos namuose, o savo veiklą pradėjo nuo liepos 1 d. organizuodamas dienos užimtumo paslaugas neįgaliems bendruomenės  nariams. Veikla vykdoma iš Savivaldybės biudžeto ir projektinių lėšų.

5.11. Plungės specialiojo ugdymo centras yra įsikūręs Mendeno g. 4, Plungėje. Čia teikiamas pradinis ir pagrindinis specialusis ugdymas specialiuosius poreikius turintiems 78 vaikams su intelekto ir fizine negalia, atidarytas Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyrius autizmo sindromą turintiems vaikams, jų tėvams ir pedagogams. Centre yra bendrabutis, kuriame šiuo metu gyvena 45 vaikai. Jis skirtas atokiau gyvenantiems vaikams, o vaikai, gyvenantys iki 3 km nuo Centro, nemokamai vežami specialiu transportu.

5.12. Vaikų lopšelio - darželio „Pasaka“  vaikų su negalia grupėje teikiamos ugdymo paslaugos  22 vaikams su negalia nuo 3 iki 7 metų amžiaus.

 

6. Savivaldybės galimybių teikti socialines paslaugas ir socialinių paslaugų poreikio įvertinimas.

Pagrindiniai socialinių paslaugų gavėjai Plungės rajono savivaldybėje yra senyvo amžiaus asmenys, asmenys su negalia, likę be tėvų globos vaikai, globėjai (rūpintojai), socialinę riziką patiriantys asmenys ir įvairių problemų turinčios šeimos  ir socialinę riziką patiriantys jų vaikai.

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, vykdydamas teisės aktais nustatytas socialinių paslaugų organizavimo funkcijas, seniūnijų socialiniai darbuotojai teikia informavimo bei konsultavimo paslaugas, vykdo kitas  nustatytas administravimo procedūras: socialinių paslaugų skyrimą, socialinių paslaugų poreikio nustatymą, finansinių galimybių vertinimą. Plungės rajono savivaldybės gyventojams siekiama teikti kuo daugiau ir įvairesnių socialinių paslaugų, atsižvelgiant į jų poreikius.

 

 

 

Plungės rajono savivaldybėje 2020 metais teikiamos socialinės paslaugos pagal žmonių socialines grupes

 

Socialinių paslaugų rūšys pagal žmonių socialines grupes[3]

Asmenų skaičius, kuriems nustatytas socialinių paslaugų poreikis

Socialinių paslaugų tenka 1000 gyventojų

/32 987/

Įvertintas

Nepatenkintas

Tenka vietų

1

2

3

4

5

1.

Ilgalaikė socialinė globa

145

28

4,4

1.1.

Senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia

126

27

x

1.2.

Vaikams su negalia

1

x

x

4

Likusiems be tėvų globos vaikams

17

x

x

2.

 

Trumpalaikė socialinė globa senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia

19

19

0,58

3.

Dienos socialinė globa

48

27

1,45

3.1.

Sunkią negalią turintiems asmenims institucijoje Plungės socialinių paslaugų centre

17

x

x

3.2

Sunkią negalią turintiems asmenims jų namuose (integralios pagalbos paslaugos)

31

27

x

4.

Socialinės priežiūros paslaugos

855

10

25.92

4.1.

Specialiųjų poreikių turinčių asmenų apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

10

10

x

4.2.

Pagalbos į namus paslaugos teikiamos specialiųjų poreikių turintiems asmenims

230

x

x

4.3.

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos teikiamos socialinę riziką patiriančioms šeimoms ir jose augantiems vaikams

175 šeimos

361 vaikai

x

x

4.4.

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos proto negalią turintiems asmenims Socialinių paslaugų centre

16

x

x

4.5.

Laikino apnakvindinimo (iki 3 parų) paslaugos teikiamos Plungės krizių centre

19

x

x

4.6.

Apgyvendinimo paslaugos teikiamos Plungės krizių centre

44

x

x

5.

Bendrosios socialinės paslaugos

699

x

21.2

5.1.

Maitinimo organizavimas (karštas maistas valgykloje, sauso maisto daviniai)

645

x

x

5.2.

Transporto organizavimas

54

 

x

5.3.

Kitos bendrosios paslaugos

Pagal poreikį

x

x

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų analizė.

Plungės rajono savivaldybėje teikiamos šios socialinės paslaugos, kurių klasifikaciją ir turinį apibrėžia Socialinių paslaugų katalogas.

6.1. Socialinės globos paslaugos. Dienos socialinės globos, trumpalaikės socialinės globos ir ilgalaikės socialinės globos paslaugos teikiamos senyvo amžiaus ar negalią turintiems suaugusiems asmenims ir vaikams. Socialinės globos paslaugos taip pat teikiamos ir be tėvų globos likusiems vaikams.

6.1.1. Dienos socialinės globos paslaugas sunkią negalią turintiems asmenims teikia Plungės socialinių paslaugų centras. Neįgaliems asmenims teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu nuo 3 iki 8 val. per dieną kiekvieną darbo dieną. Ši paslauga teikiama 17 lankytojų, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės  slaugos poreikis.

Socialinių paslaugų centras įgyvendina ES fondo finansuojamą projektą „Integrali pagalba“ ir teikia kompleksines (slaugos ir socialinės globos) paslaugas asmens namuose. Kompleksinių paslaugų teikimui įsigyti 3 automobiliai. Mobilią komandą sudaro slaugytoja, socialinė darbuotoja ir jų padėjėjos, reabilitacijos specialistas bei psichologas. Kiekviena komanda paslaugas teikia 10 Plungės rajone gyvenančių asmenų, kuriems įvertintas slaugos ir dienos socialinės globos poreikis. 2019 metais integralios pagalbos paslaugos suteiktos 35 sunkią negalią turintiems asmenims.

Vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (negalia, sutrikimai, mokymosi sunkumai), pagal Pedagoginės psichologinės tarnybos specialųjį nustatytą poreikį yra teikiama švietimo specialistų pagalba. Lopšelyje – darželyje „Pasaka“ organizuojamas ikimokyklinis ugdymas neįgaliems vaikams nuo 3 iki 7 metų amžiaus. Šiuo metu ugdymo ir lavinimo paslaugas gauna 22 neįgalių vaikų.

Plungės specialiojo ugdymo centras teikia specialiojo ugdymo paslaugas vaikams su intelekto ir fizine negalia. Centrą lanko 78 mokiniai iki 21 metų amžiaus. Centre veikia Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyrius, teikiantis pagalbą darbuotojams, vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimų, ir vaikų tėvams. Švietimo specialistų pagalba vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, teikiama visose bendrojo ugdymo mokyklose.

6.1.2. Trumpalaikės socialinės globos paslaugos Plungės rajono savivaldybės ligoninės Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje yra teikiamos asmenims, kuriems dėl ligos,  nepriežiūros, neįgalumo, senatvės ar sveikatos privalomuoju draudimu nedraustiems asmenims ši paslauga yra reikalinga. Poreikis išauga šaltuoju metų laiku, kai vieniši asmenys nebegali savarankiškai pasirūpinti savo buitimi, asocialūs asmenys neturi nuolatinio šildomo būsto, neturi artimųjų, kurie galėtų jais toliau rūpintis. 2019 metais šia paslauga pasinaudojo 14 Plungės rajono gyventojų, iš kurių 12 turėjo sunkią negalią.

Nuo 2018 metų trumpalaikės socialinės globos paslaugos (ne ilgiau kaip 6 mėnesius) perkamos vienam asmeniui su sunkia negalia iš Dienos veiklos centro Salantų padalinio Kretingos rajono savivaldybėje. Ši paslauga asmeniui teikta ir 2019 metais.

2019 metais trumpalaikės socialinės globos paslaugos buvo perkamos ir iš Dūseikių socialinės globos namų. Šios paslaugos skirtos ir teiktos 4 proto ir (ar) psichinę negalią turintiems rajono gyventojams.

6.1.3. Ilgalaikės socialinės globos paslaugos teikiamos nesavarankiškiems senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia, kuriems  reikalinga nuolatinė specialistų priežiūra ir  artimieji dėl objektyvių priežasčių negali jais pasirūpinti. 2020 metų sausio 1 d. stacionarios socialinės globos paslaugos buvo perkamos iš parapijinių Plungės, Rietavo, Žemaičių Kalvarijos, Kvėdarnos senelių globos namų bei kitų valstybinių socialinės globos įstaigų, iš viso 127 Plungės rajono savivaldybės gyventojams, iš kurių 85 asmenys buvo su sunkia negalia ir 42 - senyvo amžiaus ir neįgalūs asmenys. Vienas vaikas, turintis sunkią negalią ir emocijų sutrikimų, gyvena Ventos vaikų socialinės globos namuose. Palyginti su 2019 metais, globos namuose gyvena 9 asmenimis daugiau. Per 2019 metus globos namuose apgyvendinta 20 asmenų.

Skiriant ilgalaikes socialinės globos paslaugas asmenims, yra vertinamas socialinės globos poreikis ir asmenų finansinės galimybės mokėti už teikiamas paslaugas. Asmuo už paslaugas kiekvieną mėnesį moka 80 proc. gaunamų pajamų, 1 proc. nuo turimo turto vertės, viršijančios normatyvą, ir 100 proc. gaunamos tikslinės slaugos ar tikslinės priežiūros (pagalbos) išlaidų kompensacijos. Susidariusį skirtumą tarp nustatytos paslaugos kainos per mėnesį ir asmens įmokų nuo gaunamų pajamų apmokama iš specialiosios tikslinės dotacijos ir Savivaldybės biudžeto lėšų.

6.1.4. Socialinės globos paslaugos teikiamos tėvų globos netekusiems vaikams, kuriems nustatoma laikinoji ar nuolatinė globa arba rūpyba. 2020 metų pradžioje šios paslaugos Plungės socialinių paslaugų centro vaikų globos grupėje buvo teikiamos 16 vaikų, iš kurių 6 vaikai gyvena Bendruomeniniuose vaikų globos namuose, Vėjo g. 12-17, Plungėje, 1 vaiką globoja budintis globotojas. 

 

Metai

Nustatomų globų (rūpybų)

skaičius per metus

Bendras globojamų

(rūpinamų) vaikų skaičius

Iš bendro globojamų (rūpinamų) vaikų skaičiaus:

šeimoje

institucijoje

2015

11

98

50

48

2016

24

99

59

41

2017

26

97

66

31

2018

16

75

52

23

2019

18

66

49

16

 

Nustatant vaikams laikiną ar nuolatinę globą, siekiama laikytis globos nustatymo šeimoje prioriteto ir tenkinti pagrindinį vaiko interesą – augti šeimos aplinkoje, tačiau tai įgyvendinti gana sudėtinga, nes neatsiranda šeimų, sutinkančių globoti ir įvaikinti vaikus. Dažnai šeimos pageidauja globoti vaikus iki 3 metų amžiaus, dažniausiai - mergaites, dėl to vyresnio amžiaus vaikai lieka globojami institucijoje. Bet kokio amžiaus vaikus į šeimą globoti dažniausiai priima artimi giminaičiai - vyresni broliai ar seserys, dėdės, tetos ir seneliai.

Per 2019 metus nustačius antrąjį grėsmės lygį, iš šeimų buvo paimta 15 vaikų, 8 vaikai apgyvendinti giminaičių šeimose, 2 perduoti globoti budinčiam globotojui, 5 vaikai globojami PSPC globos grupėje. Šiuo metu iš jų 5 grąžinti tėvams. Nuo 2020 m. sausio 1 d. grėsmės lygių vaikui nustatymas panaikintas.

Plungės socialinių paslaugų centro Globos centrui pradėjus vykdyti budinčių globotojų veiklos organizavimą, pasirašytos sutartys su 2 budinčiais globotojais, kurie bet kuriuo paros metu į savo šeimą įsipareigoja priimti 3 tėvų globos netekusius vaikus, kurių amžius nuo 0 iki 13 metų. Nustačius vaikui laikinąją globą (rūpybą), įstatyminiu vaiko atstovu yra paskiriamas Plungės socialinių paslaugų centro Globos centras, nors vaikai prižiūrimi budinčių globotojų šeimose. 2019 metais budinčio globotojo šeimoje buvo apgyvendinti 2 vaikai, kuriems nustatyta laikinoji globa, šiuo metu ta pati šeima globoja 7 mėnesių kūdikį. Budinčiam globotojui už vaiko priežiūrą yra mokamos išmokos Plungės rajono savivaldybės tarybos  patvirtinta tvarka. Globos centras  pagal poreikį teikia ir organizuoja socialines paslaugas bei kitą pagalbą budinčiam globotojui ir jo prižiūrimam vaikui.

Vykdant Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimos ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014-2020 metų veiksmų planą, patvirtintą  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. A1-83, antrame pertvarkos etape  yra suplanuota iš projekto lėšų įkurti antrus bendruomeninius vaikų globos namus, pastatant naują gyvenamąjį namą, kuriame, planuojama, gyvens 8 vaikai.  Siekiama, kad 2020 m. gruodžio 31 d. PSPC vaikų grupėje neliktų tėvų globos netekusių vaikų.

6.2. Socialinės priežiūros paslaugas, pagal Socialinių paslaugų katalogą, sudaro: pagalba į namus; socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas;  apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose;  laikinas apnakvindinimas;  intensyvi krizių įveikimo pagalba; psichosocialinė pagalba; apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių centruose ir pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams. Socialinės priežiūros paslaugos teikiamos socialinių paslaugų įstaigose ar asmens namuose,  paslaugos teikimo dažnumas priklauso nuo konkrečios paslaugos ir nuo individualaus asmens (šeimos) tos paslaugos poreikio vertinimo. Plungės rajono savivaldybėje teikiamos šios žemiau išvardytos socialinės priežiūros paslaugos.

6.2.1. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo (dienos užimtumo) paslaugos yra teikiamos Socialinių paslaugų centre dienos metu sutrikusio intelekto asmenims virš 18 metų amžiaus. Centras lankytojus atsiveža iš Plungės miesto, Platelių, Žlibinų ir Babrungo seniūnijų. Jį lanko 16 asmenų. Jiems teikiamos bendrosios socialinės paslaugos, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo, darbinių įgūdžių ugdymo, sociokultūrinės bei sveikatos stiprinimo paslaugos.

6.2.2. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos yra teikiamos šeimoms, patiriančioms socialinę riziką ir auginančioms nepilnamečius vaikus. Per 2019 metus buvo paskirtos socialinės priežiūros paslaugos 175 šeimoms, patiriančioms socialinę riziką dėl tėvų socialinių įgūdžių stokos, tėvų girtavimo, tėvų smurto prieš vaikus ir vaikų nepriežiūros.

Įgyvendinant naująjį Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, pasikeitė pagalbos vaikui ir šeimai organizavimo modelis - įvesta nauja tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius pareigybė, įkurtas globos centras ir atvejo vadybos specialistai koordinuoja kompleksinės pagalbos teikimą vaikui ir  jo atstovams pagal įstatymą.

Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Telšių teritorinio skyriaus Plungės rajono savivaldybėje (toliau - VVTAĮT) vaiko teisių apsaugos specialistai, gavę pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą (smurtą, nepriežiūrą ir pan.), atlieka vaiko situacijos vertinimą ir priima sprendimą dėl būtinų apsaugos priemonių vaikui taikymo. Nustačius rizikos veiksnius vaiko atžvilgiu, VVTAĮT pateikia vaiko situacijos vertinimo anketą ir kitus turimus dokumentus bei informaciją Atvejo vadybos proceso taikymui.

Atvejo nagrinėjimo posėdžio metu sudaromas Pagalbos šeimai planas ir skiriamos socialinės priežiūros paslaugos, kurias  šeimai teikia socialiniai darbuotojai.

 

2020 m. kovo 1 d. Duomenys apie šeimas, kurioms teikiamos socialinės priežiūros paslaugos

Seniūnijos pavadinimas

2019 m. etatų skaičius

Šeimos, patiriančios socialinę riziką

Vaikų skaičius šiose šeimose

atvejo vadybininkų

socialinių darbuotojų

2018 m.

2019 m.

2018 m.

2019 m.

Alsėdžių

 

1

7

11

16

25

Babrungo

 

1

10

10

19

20

Kulių

 

1

9

9

16

16

Nausodžio

 

1

13

7

31

15

Paukštakių

 

1

6

8

18

16

Platelių

 

1

11

7

20

19

Stalgėnų

 

0,5

4

2

5

2

Šateikių

 

1

18

21

41

43

Žemaičių Kalvarijos

 

1

15

13

37

33

Žlibinų

 

1

13

13

39

37

Plungės miesto

5

7

89

74

162

135

IŠ VISO:

5

16,5

195

175

404

361

 

Paslaugas šeimoms teikia 10 socialinių darbuotojų (9,5 etato) seniūnijose ir 7 darbuotojai (7 etatai) Plungės socialinių paslaugų centre. Vidutiniškai vienam socialiniam darbuotojui tenka aptarnauti po 11 šeimų ir 21 jose augantį vaiką.

Pagalbą socialinę riziką patiriantiems vaikams ir jų šeimoms koordinuoja atvejo vadybininkai.  Atvejo vadyba – atvejo vadybininko koordinuojamos kompleksinės pagalbos vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą organizavimas bei teikimas, siekiant jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, kurių sėkmingas sprendimas sudarytų prielaidas išvengti galimų vaiko teisių pažeidimų ir sudarytų sąlygas savarankiškai užtikrinti vaiko teises bei teisėtus interesus.  Plungės rajono savivaldybėje atvejo vadybos procesą koordinuoja 5 Plungės socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkai, kurie dirba su visomis savivaldybėje socialinę riziką patiriančiomis šeimomis.  Vienas atvejo vadybininkas vienu metu  gali koordinuoti pagalbą  vidutiniškai 20-30 šeimų.

6.2.3. Socialinės priežiūros paslaugas vaikams iš socialinę riziką patiriančių bei skurdžiai gyvenančių šeimų teikia 5 vaikų dienos centrai. Vaikams teikiamos įvairios socialinės priežiūros bei ugdymo paslaugos: socialinė, psichologinė, pedagoginė pagalba, organizuojamas vaikų maitinimas bei parvežimas namo po užsiėmimų, vaikų higieninių poreikių tenkinimas, prasmingas užimtumas.

Didžiausią darbo patirtį yra sukaupusi Plungės vaikų globos agentūra „Cyrulis“, dirbanti nuo 1997 m. Agentūros vaikų dienos užimtumo ir socialinės paramos centrą „Cyruliukai“ 2019 m. lankė 40 vaikų. Žemaičių Kalvarijoje nuo 2005 m. veikia jaunimo dienos centras „Vilties vėrinėliai“, kurį lanko 39 vaikai. Šateikių vaikų dienos centras savo veiklą vykdo nuo 2011 metų tam pritaikytose patalpose. Centrą lanko 31 vaikas. Senamiesčio mokyklos patalpose veikia vaikų dienos centras „DraugAUK“, jį lanko 15 vaikų; Plungės vyskupo Motiejaus Valančiaus pradinėje mokykloje veikia vaikų dienos centras „MES“, kurį lanko iki 30 vaikų. Centrai išsilaiko  iš Savivaldybės biudžeto, rėmėjų ir projektinių lėšų.

Parengtas projektas „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Plungės rajono savivaldybėje“, ir dienos centrų įrengimui planuojama iš ES socialinio fondo gauti 78,9 tūkst. eurų. Šiais metais savo veiklą planuoja vykdyti du nauji vaikų dienos centrai: VšĮ „Edukacija kitaip“ Vaikų dienos centras Alsėdžių seniūnijoje, galintis priimti 15 vaikų, ir Plungės rajono Stalgėnų seniūnijos šeimų bendruomenės „Gija“ įkurtas Stalgėnų bendruomenės vaikų dienos centras, veiklas planuojantis organizuoti ne mažau 12 vaikų.

Vaikų dienos centrų veiklai vykdyti 2020 metais iš Savivaldybės biudžeto lėšų skirta 70,0 tūkst. eurų.

6.2.4. Pagalbos į namus paslaugas asmenims teikia Plungės socialinių paslaugų centras. Teikiamų socialinių paslaugų į namus sudėtis konkrečiam asmeniui gali būti skirtinga, bet susidedanti ne mažiau kaip iš 3 paslaugų. Paslaugas namuose teikia  18 lankomosios priežiūros darbuotojų.  Pagalbos namuose paslaugos 2019 metais suteiktos 230 asmenų, šiuo metu jos yra teikiamos 213  asmenų, iš kurių 105 asmenims  - Plungės mieste ir 108 asmenims - seniūnijose, tačiau šis skaičius nuolatos kinta.

6.2.5. Laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo Nakvynės namuose ir Krizių centre paslaugas socialinę riziką patiriantiems asmenims teikia Plungės krizių centras. Laikino apnakvindinimo (iki 3 parų) paslaugos 2019 metais buvo suteiktos 19 asmenų; apgyvendinimo paslaugomis pasinaudojo 44 asmenys. Nakvynės namų skyriuje šią paslaugą per metus gavo 58 asmenys. Moterų krizių skyriuje ši paslauga suteikta 5 moterims.

Intensyvi krizių įveikimo pagalba teikiama nukentėjusiems nuo smurto šeimose ar atsidūrusiems kritinėse situacijose asmenims. Šiai paslaugai teikti tikslinga stiprinti jau teikiamą psichologinę pagalbą Krizių centre gyvenantiems asmenims ir plėtoti šios paslaugos teikimą kitiems savivaldybės gyventojams.

Krizinėje situacijoje atsidūrusioms moterims su vaikais apgyvendinimo paslaugos pradėtos organizuoti ir teikti Plungės socialinių paslaugų centro Pagalbos šeimai tarnyboje, siekiant šeimoje augantiems vaikams sudaryti saugią gyvenamąją ir kiek įmanoma artimą jiems namų aplinką.

6.2.6. Telšių krizių centras Telšių apskrityje teikia specializuotą pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims. Centras paslaugas Plungės rajono savivaldybės gyventojams teikia telefonu. Per 2019 metus specializuota kompleksinė pagalba buvo suteikta 133  suaugusiems asmenis, kurie patyrė smurtą artimoje aplinkoje. Šiose, smurtą artimoje aplinkoje patyrusiose, šeimose auga 52 vaikai, kurie buvo smurto artimoje aplinkoje liudininkai.

6.2.7. Didelis dėmesys skiriamas alkoholizmu sergantiems asmenims, kuriamas socialinių paslaugų tinklas, rūpinamasi sergančiųjų reabilitacija ir priklausomybių prevencija bei „saugia nakvyne“. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T1-28 patvirtinta 2018-2025 metų Priklausomybių mažinimo Plungės rajono savivaldybėje programa. Ji skirta Plungės rajono savivaldybės gyventojams, nesaikingai vartojantiems alkoholį arba priklausomiems nuo jo, taip pat turintiems priklausomybę nuo kitų priklausomybę sukeliančių medžiagų, jų šeimų nariams ir kitoms gyventojų grupėms, kurioms yra tikslingos priklausomybės ligų prevencinės priemonės. Šią programą įgyvendina Visuomenės sveikatos biuras; veiklai vykdyti įsteigti gydytojo psichiatro ir koordinatoriaus etatai.

Darbuotojai 2019 metais suteikė 1 191 konsultaciją 115 naujų, priklausomybių turinčių, asmenų.

Konsultacijų metu 54 asmenys nukreipti medicinos specialistų intervencijai, 10 asmenų darbuotojai padėjo spręsti probacijos tarnybos iškeltas sąlygas, 21 asmeniui padėjo registruotis Užimtumo tarnyboje, dėl 4 asmenų darbuotojai tarpininkavo juos įdarbinant, 7 asmenims padėjo vykdyti Atvejo vadybos proceso metu iškeltus jiems įpareigojimus. 413 asmenų dalyvavo paskaitose priklausomybių tema. Organizuotuose renginiuse – mokymuose, skirtuose asmenims, priklausomiems nuo alkoholio, ir jų šeimoms, dalyvavo 39  asmenys.

Sprendžiant nesaikingai vartojančių asmenų „saugios nakvynės“ asmenims klausimą, Plungės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T1-183 nustatyta VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninėje neblaivių asmenų laikino apnakvindinimo paslaugos kaina – 16,42 Eur už parą. Ši paslauga teikiama prie ligoninės pastatytame priestate, kuriame yra 4 lovos  - 2 moterims ir 2 vyrams. Atvežti neblaivūs asmenys yra apžiūrimi medicinos personalo, vykdoma jų registracija bei užtikrinamas šių asmenų saugumas. Saugumui užtikrinti yra samdoma apsaugos tarnyba. Dėl teikiamų paslaugų mažėja „saugios nakvynės“ paslaugas gaunančių krizinėje situacijoje atsidūrusių asmenų patiriamos traumos, nušalimai ir kiti susirgimai. Ši paslauga 2019 metais suteikta 275 asmenims.

6.2.8.  Pagalbą globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams  vykdo Plungės socialinių paslaugų centro Globos centras pagal Globėjų ir įtėvių mokymo programą.

PCPC Globos centre dirba: Globos centro vadovas, 2 atestuoti GIMK specialistai, 2 socialinio darbo organizatoriai, atliekantys globos koordinatoriaus funkcijas, socialinis darbuotojas ir psichologas (0,25 etato darbo krūviu). PSPC Globos centro teikiamos paslaugos – budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų), įtėvių, šeimynos dalyvių atrankos, konsultavimo ir mokymo, tarpininkavimo paslaugos, psichosocialinė pagalba, intensyvi pagalba, laikino atokvėpio paslaugos, sociokultūrinė ir kita pagalba.

 

Pagalbos paslaugų teikimas globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams bei globojamiems vaikams

2019 metais

 

 

Paslaugos gavėjai

 

Konsultavimo paslaugos

(kartai)

Informavimo paslaugos (kartai)

 

 

Ketinantys įvaikinti

2

6

Ketinantys globoti (rūpintis)

6

4

Įtėviai

-

1

Globėjai (rūpintojai)

67

115

Budintys globotojai

27

33

Globėjai giminaičiai

87

77

Globojami (rūpinami), įvaikinti vaikai

26

82

Bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojai

-

3

Kiti asmenys

-

-

Iš viso:

215

321

 

Atestuotų GIMK specialistų veikla:

Pagrindiniai mokymai vyksta pagal Bendrą globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo programą. 2019 metais sudarytos 4 grupės iš 17 dalyvių. Paruošta 12 išvadų dėl asmenų, siekiančių globoti (rūpinti) ar įvaikinti vaikus. Parengta viena rekomendacija fiziniam asmeniui dėl pasirengimo priimti vaiką laikinam svečiavimuisi. Dėl įvaikinimo, vaiko globos (rūpybos) kokybės vertinimo ir papildomo vertinimo pateikta 14 išvadų. 12 asmenų organizuoti tęstiniai mokymai pagal globėjų (rūpintojų) ir įtėvių tęstinių mokymų programą.

Pagal specializuotą globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą GIMK specialistai organizavo vienus mokymus iš 6 dalių 2 budinčioms globotojoms. Buvo suformuotos 3 savitarpio paramos grupės 17 dalyvių, viename iš jų globėjai turėjo galimybę susitikti su psichologe.

Globos centro veikla nuolat viešinama: yra pagamintas stendas, skrajutės, plakatai, marškinėliai su įstaigos užrašu ir logotipu. 2019 metais parengti ir Plungės rajono spaudoje paskelbti 5 straipsniai, informacija apie Globos centro veiklą reguliariai atnaujinama pranešimuose ir žinutėse socialiniame tinkle Facebook‘e, Plungės rajono savivaldybės internetiniame puslapyje, SPC internetiniame puslapyje. Stiprinant sklaidą specialistai dalyvauja seniūnijų bendruomenių susitikimuose, kuriuose teikia visą informaciją apie vykdomą Globos centro veiklą. Susitikimuose  asmenys kviečiami globoti ar įvaikinti vaikus. Veikla viešinama Plungės miesto šventės ir Plungės kultūros centro organizuojamų renginių metu. PSPC Globos centro specialistai nuolat kelia savo kvalifikaciją.

6.3. Bendrosioms socialinėms paslaugoms priskiriama: informavimas; konsultavimas; tarpininkavimas ir atstovavimas; maitinimo organizavimas; aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne; transporto organizavimas; sociokultūrinės paslaugos; asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas; kitos bendrosios socialinės paslaugos.

Bendrosios socialinės paslaugos teikiamos  asmeniui (šeimai), kurio gebėjimai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu gali būti ugdomi be specialistų pagalbos. Šios socialinės paslaugos savivaldybės gyventojams yra teikiamos socialinių paslaugų įstaigose, Socialinės paramos skyriuje, seniūnijose ir nevyriausybinėse organizacijose.     

6.3.1. Nemokamo maitinimo paslaugas  ir aprūpinimą  maisto produktais teikia Plungės socialinių pasaugų centras.

Labdaros valgykloje 2019 metais nemokamo maitinimo paslaugas gavo apie 29 Plungės miesto gyventojai ir 32 dienos centro lankytojai.

Plungės rajono savivaldybės administracija kartu su Plungės socialinių pasaugų centru dalyvauja Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projekte „Parama maisto produktais“. 2019 metais parama maisto produktais labiausiai nepasiturintiems asmenims buvo dalijama šešis kartus; 2 332 savivaldybės gyventojams išdalyta 47,612 tonos maisto produktų už 73 396,76 euro. Parėjusiais metais taip pat teikta parama higienos prekėmis. Ši parama išdalyta per tris kartus už  14 786,61 euro. Vienam paramos gavėjui per metus teko 20,42 kg maisto produktų už 31,74 euro, higienos prekių - už 6,34 euro. Paramą gavo 886 Plungės miesto gyventojai ir 1 446 - seniūnijose gyvenantys asmenys. Nepanaudotas maisto produktų likutis perduodamas labdaros valgyklai, o higienos prekės – Plungės krizių centrui. Papildančių priemonių įgyvendinimui tikslinės grupės paramos gavėjams išleista 3 600 eurų.

Bendradarbiaudamas su labdaros ir paramos fondu „Maisto bankas“ ir „Iki“ tinklo parduotuvėmis, Plungės socialinių paslaugų centras teikia paramą maisto produktais mažas pajamas turintiems Plungės rajono gyventojams. Minėtiems asmenims per 2019 metus  suformuoti  ir  išdalyti  583 maisto produktų paketai.              

6.3.2. Specialaus transporto paslaugas Plungės socialinių paslaugų centras teikia asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl sveikatos ar pajamų trūkumo negali naudotis visuomeniniu transportu. Transporto paslaugos teikiamos neįgaliems asmenims, lankantiems Socialinių paslaugų centro dienos užimtumo grupę, taip pat neįgalūs asmenys vežami į dializės procedūras bei teikiamos vienkartinio pobūdžio specialaus transporto paslaugos, kai asmenys vežami į gydymo įstaigas. Per 2019 metus specialaus transporto paslauga skirta ir suteikta 27 asmenims. Toliau išlieka poreikis įsigyti neįgaliųjų poreikiams pritaikytą automobilį, nes jo trūkumas apriboja paslaugų teikimą neįgaliesiems.

Cukrinio diabeto klubas  teikia transporto paslaugas Plungės rajone gyvenantiems neįgaliems ir juos lydintiems asmenims, sudaro galimybę rajono neįgaliesiems nuvykti į tolimesnius miestus, ypač gydymosi tikslais.  Neįgaliųjų prašymu vienkartinė transporto paslauga skiriama nuvykimui į sveikatos priežiūros, reabilitacijos įstaigas, į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą, į ortopedijos įmones, vykti apsigyventi į socialinės globos įstaigas ir kitais asmens prašyme nurodytais tikslais ir atvejais.  Transporto paslaugai teikti 2019 metais Plungės rajono savivaldybė skyrė 14 tūkst. eurų, transporto paslaugos  suteiktos 27 neįgaliesiems 93 kartus.

6.3.3. Gyventojų aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis vykdo Plungės socialinių paslaugų centras. Per 2019 m. įstaiga priėmė 343 gyventojų prašymus kompensacinei technikai gauti ir jiems išdavė 371 kompensacinę priemonę neįgaliųjų specialiųjų poreikių tenkinimui už 15.2 tūkst. eurų, 341 techninė pagalbos priemonė buvo grąžinta.

6.3.4. Būsto pritaikymo programa. Judėjimo negalią turintiems asmenims iš Savivaldybės ir valstybės biudžetų lėšų pritaikomas jų gyvenamasis būstas. Taip sudaroma žmonėms palankesnė gyvenamoji aplinka. Įgyvendinant Neįgalių žmonių būsto pritaikymo programą, 2019 metais būsto ir aplinkos pritaikymui suaugusiems neįgaliesiems panaudota 21 676,77 euro: 13 176,82 euro -  iš valstybės ir 8 499,95 euro  - iš Savivaldybės biudžetų lėšų. Trims pareiškėjams, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, buvo pritaikytas gyvenamasis būstas pagal poreikius - dviem pareiškėjams nupirkti laiptų kopikliai nusileisti iš gyvenamųjų namų. Neįgaliesiems būsto pritaikymo darbus vykdė MB „Vonių meistras“. Laiptų kopiklius Plungės rajono savivaldybės administracija pirko  iš UAB „Dianeta“.

Įgyvendinant Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką programą, buvo nupirktos sensorinės pagalbos priemonės dviem sunkią negalią turintiems vaikams. Priemonėms pirkti panaudota 3 799,99 euro valstybės biudžeto lėšų.

Plungės rajono savivaldybėje yra daug visuomeninės paskirties pastatų, nepritaikytų neįgaliųjų poreikiams.

6.3.5. Nevyriausybinės organizacijos yra svarbūs bendrųjų socialinių paslaugų teikėjai gyventojams. Plungės rajono neįgaliųjų draugija, Telšių apskrities sergančiųjų nervų - raumenų ligomis asociacija, Cerebrinio paralyžiaus asociacijos Plungės skyrius  2019 metais  įsikūrė naujose VšĮ Plungės bendruomenės centro patalpose, esančiose Vytauto g. 29, kurios yra pritaikytos neįgaliųjų poreikiams. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Plungės filialas yra įsikūręs nuošalioje gatvėje -Vandentiekio g. 17, Plungės m., dviejų aukštų pastate. Plungės sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija „Mūsų atžala“ ir Plungės sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Plungės viltis“ 2019 metais išsinuomojo patalpas, esančias J.Tumo - Vaižganto g. 54, Plungėje. 

Plungės rajono savivaldybė skatina neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų veiklą, sėkmingai organizuoja socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų įgyvendinimą. Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektams įgyvendinti 2020 metais skyrė 53 445 eurus, Plungės rajono savivaldybės taryba – 10 755 eurus. Paraiškas pateikė 6 nevyriausybinės organizacijos

 

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti skirtų valstybės ir Savivaldybės biudžetų lėšų paskirstymas 2016 - 2020 metais

 

 

organizacijos pavadinimas

Skirta lėšų iš viso

2020 m.

2016 m.

2017 m.

2018

m.

2019 

m.

VB

SB

1.

Viešoji įstaiga LASS Šiaurės rytų centras

9827

7800

8200

13 300

9 980

2 020

2.

Plungės sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija „Mūsų atžala“

7400

8800

8500

9 800

7 830

1 570

3.

Plungės sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Plungės viltis“

8135

9500

9400

10 600

9 330

1 870

4.

Plungės rajono neįgaliųjų draugija

15800

10649

10 900

11 700

9 660

1 940

5.

Cerebrinio paralyžiaus asociacijos Plungės skyrius

5900

7900

6500

9 600

7 660

1 540

6.

Telšių apskrities sergančiųjų nervų- raumenų ligomis asociacijos Plungės skyrius

4500

6400

7400

10 400

8 985

1 815

7.

Plungės sergančiųjų cukriniu diabetu klubas

4580

8300

8600

-

-

-

8.

Viešoji įstaiga Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centras

0

0

0

-

-

-

 

Iš viso

56143

59349

59500

65 400

53 445

10 755

 

Plungės rajono savivaldybėje  aktyviai veikia  22 kaimiškos  bendruomenės, Plungės pagyvenusių žmonių klubas „Pilnatis“,  kurios vykdo įvairią socialinę kultūrinę veiklą bendruomenėje.                                                                                                                                

6.3.6. Siekiama sutvarkyti Šv. Jono Krikštytojo parapijos patalpas, esančias Vytauto g. 29, Plungėje, ir jas pritaikyti bendruomenės ir neįgaliųjų poreikiams ir veiklai. Šiai veiklai organizuoti Plungės rajono savivaldybė kartu su Šv. Jono Krikštytojo parapija įsteigė viešąją įstaigą Plungės bendruomenės centrą, kurio pagrindinė paskirtis - organizuoti ir teikti socialines paslaugas bendruomenės nariams, stiprinti nevyriausybinių organizacijų veiklą.

Parengtas projektas „ Grupinio gyvenimo namų bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Plungės rajone“, kurio vertė - apie 2 000,0 tūkst. Eurų, ir planuojamas įgyvendinti per 3 metus. Iš projekto lėšų planuojama:

·          pastatyti 3 grupinio gyvenimo namus (GGN) asmenims, turintiems proto ir psichinę negalią asmenims, kuriuose bus apgyvendinti 23 Dūseikių socialinės globos namų gyventojai ir 7 Plungės rajono gyventojai;

·          pritaikyti parapijos namų I – 3 aukštus neįgaliųjų ir bendruomenės poreikiams, kuriuose  bus teikiamos dienos užimtumo paslaugos GGN gyvenantiems asmenims bei bendruomeninės paslaugos įvairių socialinių grupių asmenims ir šeimoms.

 

6.3.7. Kompleksinės paslaugos šeimoms ir jose augantiems vaikams  teikiamos, įgyvendinant projektą „Kompleksinių paslaugų teikimas šeimoms bendruomeniniuose šeimos namuose“. Šio projekto pagrindinis tikslas - padėti šeimoms spręsti krizines situacijas, susijusias su fizinių, emocinių, saugumo, socialinių, vaikų ugdymo, tarpusavio santykių, saviraiškos poreikių tenkinimu, taip pat sudaryti palankias sąlygas derinti šeimos nariams darbo įsipareigojimų, profesinės veiklos ir šeimos, vaikų priežiūros pareigas. Viešoji įstaiga „Edukacija kitaip“ vieno langelio principu vykdo „Kompleksinių paslaugų teikimo bendruomeniniuose šeimos namuose“ projektą, koordinuoja šių paslaugų teikimą Plungės rajono savivaldybės gyventojams:

·       psichosocialinė pagalba;

·       šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos;

·       pozityvios tėvystės mokymai;

·       vaikų priežiūros paslaugos.

Bendruomeniniuose namuose dirbantys specialistai per 2019 metus psichosocialinės pagalbos konsultacijų suteikė 322 asmenims (individualių – 211, grupinių – 121), o iš viso per trejus metus nuo projekto pradžios – 1 304 asmenims. Šeimos įgūdžių ugdymo paslaugų suteikta 296 asmenims (grupinių užsiėmimų metu – 273, sociokultūrines paslaugas gavo 50, išvykose dalyvavo 63), o iš viso nuo projekto pradžios - 1 164 asmenims. Organizuojamuose pozityvios tėvystės mokymuose dalyvavo 127 asmenys (individualiuose užsiėmimuose – 19, grupiniuose – 98), o iš viso nuo projekto pradžios - 394 asmenys. Projekto metu veiklose dalyvavę 37 suaugusieji pasinaudojo vaikų priežiūros paslauga, o per trejus metus nuo projekto  pradžios  - 138 asmenys.

2019 metais projekto veiklomis susidomėjo ir į jas įsitraukė 244 nauji rajono gyventojai. Iš viso per trejų metų projekto gyvavimo laikotarpį skaičiuojama 1 311 veiklose dalyvavusių rajono gyventojų. Projekto veiklos organizuojamos gyventojams ir šeimoms patogiu laiku – po darbo valandų, savaitgaliais. Noriai talkina rajono seniūnijos, bendruomenių pirmininkai, bibliotekos ir kaimų kultūros centrų darbuotojai.

Aktyviai veikia tėvų, auginančių autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų, savipagalbos grupė, kurią vienija 14 asmenų. Džiugina, kad į viešus grupės renginius noriai įsitraukia ir įvairių ugdymo įstaigų pedagogai. Didelio susidomėjimo sulaukė suaugusiems skirta dailės terapijos grupė. Grupių veiklose dalyvavusieji nariai Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje surengė darbų parodą ir pristatė savo veiklą visuomenei.

Įstaiga plečia savo veiklą. Nuo 2019 metų rugpjūčio mėnesio vykdomą projektą papildžius dar viena priemone, Plungės rajono neįgaliesiems su fizine ir (ar) kompleksine negalia pradėtos teikti asmeninio asistento paslaugos. Minėtos paslaugos skiriamos darbingo amžiaus grupės asmenims nuo 16 metų amžiaus, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimų) ir (ar) kompleksinės negalios. Ši paslauga teikiama 5 asmenims.

Projektas bus vykdomas  iki 2022 metų gruodžio mėnesio.

 

7. Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius savivaldybėje.

Teikiamų socialinių paslaugų kokybė labai priklauso nuo darbuotojų kvalifikacijos, kompetencijos ir gebėjimų tinkamai atlikti pareigas. Socialinių paslaugų įstaigose ir seniūnijose dirbantys socialiniai darbuotojai  kelia  savo kvalifikaciją  įvairiuose mokymuose bei seminaruose.  Seniūnijose bei socialinių paslaugų įstaigoje dirbantiems socialiniams darbuotojams 2019 metais buvo organizuojami mokymai, už kuriuos buvo apmokėta iš valstybės biudžeto tikslinių dotacijų lėšų, iš viso 8 000  eurų. Mokymus organizavo Plungės socialinių paslaugų centras, ir kiekvienas socialinis darbuotojas išklausė po 53 valandas mokymų. 2020 metais supervizijų organizavimui ir kvalifikacijos kėlimui numatyta skirti tiek pat  - 8 000 eurų.

 

Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius savivaldybėje 2019 metais

Eil. Nr.

įstaigos

Socialinių darbuotojų skaičius

Socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius

iš viso

iš jų - finansuojamų iš valstybės biudžeto

1.

Savivaldybės socialinių paslaugų įstaigose:

31

13

37

1.1.

biudžetinėse

30

13

37

1.2.

viešosiose

1

ES

-

2.

Savivaldybės administracijoje

18

11

5

 

Iš viso

50

24

42

 

8. Ankstesnių metų socialinių paslaugų plano įgyvendinimo rezultatų trumpa apžvalga.

Vadovaujantis Socialinių paslaugų planavimo metodika, Socialinių paslaugų planas sudaromas tryliktą kartą. Savivaldybė yra pagrindinė institucija, planuojanti, organizuojanti ir garantuojanti socialines paslaugas savo rajono gyventojams. Įgyvendinant 2019 metų Socialinių paslaugų planą, didelę įtaką turėjo padidėjęs rajono gyventojų poreikis socialinėms paslaugoms ir skiriamos lėšos.

Įgyvendinant plano priemonę „Mažinti institucinės socialinės globos paslaugų  teikimą tėvų globos netekusiems vaikams, organizuojant  paslaugas vaikams bendruomenėje“, 2019 metais buvo pasiekta, kad metų pabaigoje Plungės socialinių paslaugų centro vaikų globos grupėje liko gyventi 10 vaikų ir 6 vaikai gyvena Bendruomeniniuose vaikų globos namuose.  Palyginti  su praėjusių metų duomenimis, 7 globojamais vaikais buvo mažiau.

Vykdant plano priemonę Įgyvendinti  „Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtros“ projektą  ir aktyvinti Globos centro veiklą“,  Plungės socialinių paslaugų centro Globos centre dirba vadovas, 2 GIMK darbuotojai, 2 socialiniai darbuotojai, vykdantys globos koordinatorių funkcijas, ir psichologas. Globos centras ieško ir ruošia globėjus (rūpintojus), organizuoja socialinių paslaugų teikimą tėvų globos netekusiems vaikams ir teikia koordinuotą pagalbą budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams (rūpintojams) giminaičiams, įtėviams ir bendruomeninių globos namų darbuotojams. Ataskaitiniu laikotarpiu budinčios globotojos šeimoje buvo globojami 3 tėvų globos netekę vaikai iki 3 metų amžiaus. Iš projektui finansuoti skirtų lėšų Plungės socialinių paslaugų centro Globos centras įsigijo lengvąjį automobilį „Ford Fiesta“.

Įgyvendinant plano priemonęStiprinti koordinuotą pagalbą šeimoms, patiriančioms socialinių problemų, telkiant ir jungiant įvairių sričių specialistus“, 2019 metais PSPC dirbo 5  atvejo vadybininkai, kurie vertina ir organizuoja kompleksinių paslaugų teikimą šeimoms: bendradarbiauja su šeima ir į procesą jungia bei įtraukia daugiau įvairių sričių specialistų problemoms spręsti, koordinuoja socialinių paslaugų teikimą šeimoms.

Betarpiškai socialinės priežiūros paslaugas šeimoms teikiantys 7 socialiniai darbuotojai dirba PSPC ir 10 –seniūnijose.

Įgyvendindami plano priemonę „Motyvuoti Plungės rajono savivaldybės šeimas pradėti savo šeimose globoti tėvų globos netekusius vaikus“, Globas centro darbuotojai nuolatos ir įvairiomis priemonėmis viešino informaciją apie globėjų  paiešką, dalyvavo susitikimuose su bendruomenėmis, su potencialiais globėjais kalbėjosi asmeniškai. Savivaldybės taryba 2019 metais nusprendė padidinti išmokas, mokamas budintiems globotojams už prižiūrimus tėvų globos netekusius vaikus, bei pagalbos pinigus, mokamus visiems globėjams iš Savivaldybės biudžeto lėšų,

Įgyvendinant plano priemonę Teikti  socialinės globos paslaugas suaugusiems asmenims su  negalia ir senyvo amžiaus asmenims“, buvo siekiama sutrumpinti  apgyvendinimo globos namuose laukimo laikotarpį, todėl paslaugos buvo pradėtos pirkti iš Kvėdarnos parapijos, Prūdiškių, Viliaus Gaigalaičio, VšĮ „Senevita“  socialinės globos namų. Metų pabaigoje globos namuose gyveno 127 asmenys, arba 9 asmenimis daugiau nei metų pradžioje.

Įgyvendinant plano priemonę „Teikti integralios pagalbos paslaugas sunkią negalią turintiems asmenims jų namuose“, pagal ES fondo lėšomis finansuojamą programą 2019 metais dirbo 3 mobilios komandos, kurias sudaro slaugytojas, slaugytojo padėjėjai ir reabilitacijos specialistas, ir teikia integralios (slaugos ir socialines globos) pagalbos paslaugas neįgaliesiems jų namuose. Paslaugos teikiamos 30 sunkią negalią turinčių savivaldybės gyventojų. Per 2019 metus šias paslaugas gavo 35 asmenys. Paslaugas bus teikiamos ir iš šiais metais.

Įgyvendinant plano priemonę „Tęsti Priklausomybių mažinimo programos priemonių įgyvendinimą“, Plungės visuomenės sveikatos biure įdarbinti gydytojas psichiatras ir koordinatorius,  finansuojami iš programai skirtų Savivaldybės biudžeto lėšų. Per 2019 metus specialistai suteikė 1 191 konsultaciją 115 naujų asmenų. Iš jų 54 asmenims skirtas medikamentinis gydymas, organizuotos kitos paslaugos. 413 asmenų išklausė paskaitas priklausomybių temomis, organizuoti mokymai, renginiai 39 asmenims ir jų šeimoms priklausomybių problemoms spręsti.

Įgyvendinant plano priemonę „Organizuoti neblaivių asmenų išblaivinimo ir priežiūros paslaugas (saugios nakvynės programa)“, VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninė pastatytame priestate įsteigė 4 vietas ir teikia laikino apnakvindinimo – saugios nakvynės - paslaugas neblaiviems asmenims. Atvežti neblaivūs asmenys yra apžiūrimi medicinos personalo, užtikrinamas jų saugumas.  Ši paslauga teikiama antrus metus. Ši paslauga 2019 metais suteikta 275 asmenims.

Įgyvendinama plano priemonė „Dalyvauti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projekto „Parama maisto produktais“ veikloje bei kitose „Maisto banko“ ir prekybos centrų „Iki“ organizuojamose akcijose“. Per 2019 metus iš „Maisto banko“ (2 kartus per metus) ir „Iki“ (4 kartus per savaitę) surinkti maisto produktai suformuoti į 583 maisto produktų paketus, kurie išdalyti mažas pajams gaunantiems dienos centro neįgaliesiems; vienišiems senyvo amžiaus asmenims ir neįgaliesiems, kuriems yra teikiamos pagalbos namuose paslaugos; taip pat probleminėms šeimoms, kurioms yra teikiamos socialinės priežiūros paslaugos, bei kitiems asmenims, atsidūrusiems krizinėse situacijose ir pateikusiems prašymus. Dalis surenkamų maisto produktų paskirstyti Bendruomeniniuose vaikų globos namuose gyvenantiems vaikams ir Plungės socialinių paslaugų centre apgyvendinimo krizių centre paslaugą gaunančioms moterims su vaikais jų kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymui namų ruošoje.

Įgyvendinant ES fondo „Parama maisto produktais ir higienos prekėmis“ projektą, praėjusiais metais 6 kartus buvo tiekta parama maisto produktais ir 2 kartus per metus tiektos higienos prekės 2 332 Plungės rajono gyventojams. Neišdalyti maisto produktų ir higienos prekių likučiai paskirstyti Plungės socialinių paslaugų centro labdaros valgyklai bei Plungės krizių centrui, kuris teikia apgyvendinimo paslaugas. 2019 metais iš ES projekto skirta lėšų papildančioms priemonėms įgyvendinti, už kurias seniūnijos ir Plungės socialinių paslaugų centras paramos gavėjams organizavo mokomuosius seminarus (apie finansų valdymą ir pilnavertę mitybą), edukacinius užsiėmimus, pažintines, pramogines išvykas ir kt. veiklas. Iš viso organizuota 12 papildančių veiklų.

Dauguma numatytų priemonių buvo įgyvendintos, tačiau socialinei paslaugų plėtrai Savivaldybės biudžeto lėšų reikėtų skirti daugiau. Didėjant socialinių paslaugų poreikiui bei siekiant geresnės teikiamų paslaugų kokybės, turi būti plečiamas ne tik socialinių paslaugų įstaigų tinklas, bet ir užtikrinama bendruomenės, organizacijų, ginančių žmonių socialinių grupių interesus ir teises, pagalba. 

III SKYRIUS

UŽDAVINIAI IR PRIEMONIŲ PLANAS

 

9. Plungės rajono savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų plėtros kryptys.

9.1. 2020 metų prioritetinės socialinių paslaugų rūšys:

·  Mažinti tėvų globos netekusiems vaikams socialinės globos paslaugų teikimą institucijoje ir kurti alternatyvias socialinių paslaugų teikimo formas - vaikus apgyvendinti  šeimose ir (ar) bendruomeniniuose  vaikų globos namuose.

·  Plėtoti teikiamas bendrąsias ir socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinę riziką patiriantiems vaikams ir šeimoms jų namuose, vaikų dienos centruose, bendruomenėje, gerinti jų prieinamumą, vaikams ir jų įstatyminiams atstovams teikti apgyvendinimo Krizių centre paslaugas.

·  Plėsti socialinių paslaugų tinklą psichinę negalią turintiems asmenims, įgyvendinant Dūseikių socialinės globos namų pertvarką: statyti grupinio gyvenimo namus, organizuoti neįgaliųjų dienos užimtumo paslaugas bendruomenėje, teikti Apsaugoto būsto paslaugą neįgaliesiems;

·  Skatinti viešosios įstaigos Plungės bendruomenės centro veiklas, siekiant pritaikytose Plungės parapijos patalpose organizuoti dienos užimtumo paslaugas nevyriausybinių neįgaliųjų organizacijų bendruomenėms, rengiant projektus ir ieškant finansavimo Plungės parapijos namuose esančių patalpų pritaikymui neįgalių žmonių ir bendruomenės poreikiams.

9.2. Prioritetinės žmonių socialinės grupės:

·          našlaičiai ir be tėvų globos likę vaikai;

·          socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos;

·          psichinę negalią turintys asmenys ir priklausomybės ligomis sergantys asmenys;

·          senyvo amžiaus asmenys.

Socialinė parama bei paslaugos asmeniui (šeimai) ir toliau bus teikiamos atsižvelgiant į Plungės rajono savivaldybės gyventojų individualius  poreikius ir  interesus bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo nuostatomis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Priemonių planas.

Lentelėje naudojami sutrumpinimai: SB Savivaldybės biudžetas, VB valstybės biudžeto tikslinė dotacija, V valstybės biudžetas, AM  asmens mokėjimas PL- projekto lėšos, K –kitos lėšos..

Uždaviniai

Priemonės

Lėšos

(eurais),

finansavimo šaltiniai

Atsakingi vykdytojai

Laukiamas rezultatas

 

1

2

3

4

5

 

1. Organizuoti socialinės priežiūros, dienos, trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimą tėvų globos netekusiems vaikams, neįgaliems vaikams  bei socialinę riziką patiriantiems vaikams ir jų  šeimoms

1. Mažinti institucinės socialinės globos paslaugų  teikimą tėvų globos netekusiems vaikams, organizuojant paslaugas vaikams bendruomenėje

 

 

VB-50 000;

SB-200 000

Plungės socialinių paslaugų centras

Socialinės globos paslaugos tėvų globos netekusiems ar laikinai paimtiems vaikams teikiamos bendruomenėje, šeimose ar pas budinčius globotojus. Iš ES projekto lėšų įkurti antrus bendruomeninius vaikų globos namus naujai pastatytame name.

2. Įgyvendinti „Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtros“ projektą ir aktyvinti Globos centro veiklą

SB-29 000

PL-21 200

Plungės socialinių paslaugų centras

Rengiami ir konsultuojami asmenys, pageidaujantys globoti vaikus savo šeimoje, teikiama kompleksinė pagalba budintiems globotojams ir globėjams (rūpintojams)

3.Skatinti naujų dienos centrų veiklą seniūnijose (Alsėdžių, Stalgėnų sen. ) ir plėsti dienos užimtumo paslaugas vaikams iš socialinę riziką patiriančių bei skurdžiai gyvenančių šeimų („Cyrulis“, „Vilties vėrinėliai“, Šateikių ir kiti vaikų dienos centrai)

PL- 78 900

SB-70 000;

Socialinės paramos skyrius,

NVO

Iš projekto lėšų ir  Savivaldybės biudžeto lėšų  remti organizacijas, teikiančias dienos socialinės priežiūros paslaugas  vaikams.  Plėsti įstaigų tinklą  seniūnijose.

4. Stiprinti koordinuotą pagalbą šeimoms, patiriančioms socialinių problemų, telkiant ir jungiant įvairių sričių specialistus.

 

 

 

 

VB- 398 500

SB- 5 000

Plungės socialinių paslaugų centras,

seniūnijos

Atvejo vadybos specialistai koordinuoja kompleksinės pagalbos teikimo šeimai procesą, jungia ir įtraukia daugiau įvairių sričių specialistų problemoms spręsti, socialiniai darbuotojai teikia socialinės priežiūros paslaugas šeimoms

5. Motyvuoti Plungės rajono savivaldybės šeimas pradėti savo šeimose globoti tėvų globos netekusius vaikus

SB-62 000

Socialinės paramos skyrius

Mokėti   pagalbos pinigus  budintiems globotojams ir  globėjams,  globojantiems vaikus  šeimoje

2. Organizuoti dienos, trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimą neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims

1. Teikti  socialinės globos paslaugas suaugusiems asmenims su  negalia ir senyvo amžiaus asmenims socialinės globos namuose

VB- 370 600;

SB-183 600

Socialinės paramos skyrius

Organizuojant socialinės globos paslaugų teikimą asmenis, parinkti labiausiai jų poreikius ir negalią atitinkančius socialinės globos namus.

2. Teikti dienos socialinės globos paslaugas  negalią turintiems asmenims

VB- 18 000

SB -70 000

K -1 200;

Plungės socialinių paslaugų centras

Teikti dienos globos paslaugas 13-15 suaugusių asmenų su sunkia negalia

3. Teikti integralios pagalbos paslaugas sunkią negalią turintiems asmenims jų namuose 

VB-6 000

PL- 90 000

K -1 000

Plungės socialinių paslaugų centras

Siekti teikti kompleksines (slaugos ir socialinės globos) paslaugas daugiau nei 30 asmenų

4. Globos namuose pageidaujantiems gyventi senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims atlikti socialinės globos poreikio vertinimą bei nustatyti jų finansines galimybes mokėti už suteiktas paslaugas

SB -25 000

Socialinės paramos skyrius

Įvertinti asmenų socialinės globos poreikį, finansinę galimybę mokėti už paslaugas. Organizuoti asmenų apgyvendinimą globos namuose bei apmokėti už suteiktas socialines paslaugas

5. Plėsti socialinių paslaugų teikimą psichinę negalią turintiems asmenims. Įgyvendinant Dūseikių socialinės globos namų pertvarką, steigti slaugos namus Plungės rajono savivaldybės ligoninės patalpose, statyti grupinio gyvenimo namus, organizuoti neįgaliųjų dienos užimtumo paslaugas bendruomenėje

PL-300 000

VB-150 000

Savivaldybės

taryba

Iš ES projekto lėšų pastatyti 3 grupinio gyvenimo namus Plungės rajono savivaldybėje ir pritaikyti Plungės Parapijos namus dienos užimtumo paslaugų teikimui

3. Plėtoti socialinės priežiūros paslaugas   Plungės rajono savivaldybės gyventojams

1. Plėsti pagalbos  namuose paslaugas, gerinti jų kokybę ir prieinamumą

SB-182 000;

K- 4 000;

 

Plungės socialinių paslaugų centras

Siekti, kad pagalbos namuose paslaugos senyvo amžiaus ir vienišiems asmenims būtų teikiamos didesnį valandų skaičių ir atitiktų kokybišką paslaugų teikimą

2. Pradėti teikti apsaugoto būsto paslaugą proto ir (ar ) psichinę negalią turintiems asmenims bendruomenėje

PL- 20 000

NVO

SADM konkursą laimėjusios NVO planuoja teikti apsaugoto būsto paslaugas  8 asmenims turintiems  psichikos negalią. Bus  išnuomoti būstai ir  skiriamas socialinis darbuotojas.

3. Teikti dienos užimtumo paslaugas  proto  negalią turintiems asmenims

SB-80 000;

K-1 000;

Plungės socialinių paslaugų centras

Dienos centre teikiamos užimtumo paslaugos 16-18 asmenų su proto negalia virš 18 metų amžiaus.

4. Teikti laikino apnakvindinimo (iki 3 parų) ir apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugas Plungės krizių centre  suaugusiems socialinę riziką patiriantiems asmenims

SB- 180 000;

K -10 000

Plungės krizių centras

Paslaugos teikiamos suaugusiems asmenims, patiriantiems socialinę riziką

 

5.  Teikti   socialinės priežiūros paslaugas (apgyvendinimo krizių centre) krizinėje situacijoje atsidūrusiems  asmenims su vaikais, suteikiant  apgyvendinimo, įgūdžių ugdymo, psichosocialines ir kitas paslaugas

SB - 40 000;

Kt- 3 000

 

Plungės socialinių paslaugų centro

Pagalbos šeimai tarnyboje teikiamos paslaugos 20 krizinėje situacijoje atsidūrusioms besilaukiančioms moterims ir (ar) moterims su vaikais

6. Tęsti Priklausomybių mažinimo programos priemonių įgyvendinimą

SB -45 800

Visuomenės sveikatos biuras

Medikamentiniu gydymu ir kitomis paslaugomis padėti asmenims įveikti priklausomybes, atstatant jų savarankiškumą rūpintis savo asmeniniu gyvenimu

 

7. Organizuoti neblaivių asmenų išblaivinimo ir priežiūros paslaugas (saugios nakvynės programa)

SB-37 000

Plungės rajono savivaldybės ligoninė

Teikti neblaivių asmenų saugios nakvynės paslaugas

4. Plėtoti bendrąsias socialines paslaugas Plungės rajono savivaldybėje

 

 

1. Teikti nemokamo maitinimo paslaugas labdaros valgykloje, ieškoti kitų maitinimo organizavimo būdų

SB-14 000

Plungės socialinių paslaugų centras

Teikti maitinimą Centro lankytojams ir kitiems asmenims, neturintiems

sąlygų pasigaminti karšto maisto savo namuose, didinti maitinimo paslaugos kainą

2. Dalyvauti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projekto „Parama maisto produktais“ veikloje bei kitose „Maisto banko“ ir prekybos centrų „Iki“ organizuojamose akcijose

SB-7 000

ES-90 000

Socialinės paramos skyrius, Plungės socialinių paslaugų centras, seniūnijos

Sudaryti mažas pajamas gaunančių asmenų sąrašus,  organizuoti produktų sandėliavimo ir transportavimo paslaugas, taip pat išdalyti produktus gyventojams pagal sudarytus sąrašus , organizuoti papildančių priemonių įgyvendinimą

3. Teikti specialaus transporto paslaugas neįgaliems asmenims, spręsti naujo specialaus automobilio įsigijimą

SB -30 000;

AM -700;

Plungės socialinių paslaugų centras,

NVO, Cukrinio diabeto klubas

Gerinti teikiamų specialaus transporto

paslaugų  kokybę.

Asmenis dializės procedūroms vežti su lydinčiu asmeniu.

Teikti specialaus transporto paslaugas didesniam neįgaliųjų skaičiui

4. Organizuoti aprūpinimą būtiniausiais daiktais ir avalyne

 

Plungės krizių centras, Plungės socialinių paslaugų centras,  NVO

Esant poreikiui, aprūpinti asmenis ir šeimas būtiniausiais daiktais iš labdarai gaunamos paramos

5. Sukurti saugią aplinką visiems bendruomenės nariams

1. Pradėti teikti asmeninės higienos ir priežiūros paslaugas (pirties) socialinės rizikos asmenims

SB-3 000

 

Plungės bendruomenės centras

Suteikti be patogumų gyvenantiems socialinę riziką patiriantiems asmenims pirties (dušo) paslaugas

2. Aprūpinti neįgalius žmones techninės pagalbos priemonėmis

VB-15 000

Plungės socialinių paslaugų centras

Organizuoti techninių pagalbos priemonių parvežimą ir išdalijimą pagal poreikius negalią turintiems asmenims

3. Pritaikyti gyvenamąjį būstą žmonėms su negalia ir šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus

VB- 25 000;

SB-30 000;

Socialinės paramos ir Vietos ūkio skyriai

Pagal neįgalių žmonių specialiuosius poreikius pritaikyti gyvenamuosius būstus neįgaliesiems ir šeimoms, auginančioms sunkią negalią turinčius vaikus

4. Organizuoti Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje programos įgyvendinimą

VB-56 000; SB -11 000;

 

Socialinės paramos skyrius

Organizuoti programų vykdymą ir paslaugų teikimą

5. Organizuoti VšĮ   Plungės bendruomenės centro veiklą 

SB-40 000

PL- 10 000;

Plungės bendruomenės centras

Organizuoti paslaugas bendruomenės nariams Šv. Jono Krikštytojo parapijos patalpose, Vytauto g. 29, Plungėje, 

6. Teikti kompleksines paslaugas šeimoms Bendruomeniniuose šeimos namuose

PL-66 400

VšĮ „Edukacija kitaip“

Įgyvendinant ES finansuojamą projektą, teikti  šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrines paslaugas; pozityvios tėvystės mokymus; vaikų priežiūros ir asmeninio asistento paslaugas.

7. Užtikrinti socialines paslaugas teikiančių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą

 

SB -3 000

VB - 8 000

Savivaldybės   administracija,

Plungės socialinių paslaugų centras

Socialiniai darbuotojai per metus išklauso 16 valandų kvalifikacijos kėlimo kursus, dalyvauja supervizijose

10. Per įvairias sklaidos priemones teikti informaciją gyventojams apie Savivaldybės teikiamas socialines paslaugas, organizuoti bendrus renginius, seminarus

SB - 500

Socialinės paramos skyrius

Teikti informaciją Savivaldybės tinklalapyje, rajoniniuose laikraščiuose

 

2020 metais sėkmingai įgyvendinami ES finansuojami „Integralios pagalbos“ ir „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimo Bendruomeniniuose šeimos namuose“ projektai bei baigiamas įgyvendinti „Socialinių paslaugų neįgaliesiems plėtra Plungės rajone“ projektas.

Plungės socialinių paslaugų centras organizuoja Globos centro veiklą, tobulina GIMK darbą bei teikia pagalbą globėjams ir įtėviams. PSPC tėvų globos netekusiems vaikams organizuoja bendruomenines paslaugas atskiruose gyvenamuosiuose namuose (butuose), krizinėje situacijoje atsidūrusioms besilaukiančioms moterims, moterims su vaikais teikia apgyvendinimo krizių centre paslaugas, taip pat atokvėpio paslaugas globėjams ir neįgalius vaikus auginantiems tėvams.

 

11. Regioninių socialinių paslaugų poreikis 2020 m. Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos yra perkamos iš valstybės ir kitų savivaldybių pavaldumo įstaigų:

 

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų rūšys pagal žmonių socialines grupes

Socialinės globos įstaiga

Mastas

(vietų sk.)

1

2

3

4

1.

Ilgalaikė socialinė globa

Dūseikių socialinės globos namai

4

Stonaičių socialinės globos namai

30

Padvarių socialinės globos namai

3

Antavilių pensionatas

1

Prūdiškių socialinės globos namai

3

Viliaus Gaigalaičio socialinės globos namai

4

Rietavo parapijos senelių globos namai

22

Kvėdarnos parapijos senesne globos namais

4

Ventos socialinės globos namai (vaikams)

1

2.

Trumpalaikė socialinė globa psichinėmis ligomis sergantiems asmenims

Kretingos rajono savivaldybės Dienos veiklos centro Salantų padalinys

1

Dūseikių socialinės globos namai

2

3.

Kitos socialinės paslaugos

 

 

 

IV SKYRIUS

FINANSAVIMO PLANAS

 

12. Socialinių paslaugų finansavimas.

Socialinių paslaugų teikimo Plungės rajono savivaldybėje finansavimo šaltiniai yra Savivaldybės biudžeto, tikslinės valstybės biudžeto lėšos, skirtos darbuotojų, teikiančių paslaugas socialinės rizikos šeimoms, darbo užmokesčiui apmokėti, ir asmenims su sunkia negalia socialinei globai teikti, taip pat ES finansuojamų projektų lėšos. Savivaldybės biudžeto lėšų poreikis socialinėms paslaugoms teikti nuolat auga, nes didėja paslaugų gavėjų skaičius, siekiama teikti kokybiškas paslaugas.   

 

12.1. Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai:                                                                     

Eil. Nr.

 

Faktinės

Planinės  išlaidos

2020 m.

(eurais)

Palyginti 2020 m. su 2019 m., proc.

išlaidos

2019 m.

(eurais)

1

2

3

4

5

1.

Savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms paslaugoms

1 411 800

1 661 900

117.7

 

Savivaldybės biudžetas

43 715 800

46 190 000

105,6

1.1.

palyginti su bendru Savivaldybės biudžetu, proc.

3,2

3,6

 

2.

LR valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

1 026 400

1 032 617

100,6

 

iš jų:

 

 

 

2.1.

socialinės rizikos šeimų socialinei priežiūrai organizuoti

326 832

398 500

121,9

2.2.

asmenų su sunkia negalia socialinei globai organizuoti

370 600

336 000

90,7

2.3.

vaikų globos (rūpybos) išmokos globojamiems vaikams

207 768

192 000

92.4

2.4.

Plungės socialinių paslaugų centro (vaikų globos namų) išlaikymo išlaidos

64 000

50 000

78,1

2.5

Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje

57 200

56 117

98,1

3.

ES struktūrinių fondų lėšos 

226 337

806 874

 

3.1

Integralios pagalbos paslaugų programai

85 630

90 000

105,1

3.2

Kompleksinių paslaugų šeimai programai (VšĮ „Edukacija kitaip“)

48 400

66 400

137,2

3.3

Socialinių paslaugų infrastruktūros bendruomenėje plėtra Plungės rajone projektas (Parapijos namai)

x

150 000

x

3.4

Grupinio gyvenimo namų bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalią plėtra Plungės rajone

x

300 000

x

3.5

Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtros programai

39343

21200

53,9

3.6

Bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra Plungės rajono savivaldybėje

x

90 000

x

3.7

Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Plungės rajono savivaldybėje

x

78 900

x

3.8

Plungės socialinių paslaugų centro vykdomi projektai „Kompleksinė pagalba moterims“ ir „Bendruomeniniai vaikų globos namai“

52 964

10 374

19,6

4.

Asmenų mokėjimas už socialines paslaugas

43 700

41 000

93,8

5.

Kitos lėšos (būsto pritaikymas, kompensacinė technika)

32 900

39 000

118,5

 

Iš viso, Eur

(Savivaldybės ir valstybės biudžetų lėšos)

2 741 137

3 581 391

 

130,6

 

12.2. Socialinių paslaugų finansavimo šaltinių įvertinimas.

Plungės rajono savivaldybė socialinėms paslaugoms teikti 2020 metais iš Savivaldybės biudžeto skyrė 3,6 proc. lėšų nuo visų lėšų, suplanuotų savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti. Socialinių paslaugų teikimas finansuojamas iš įvairių šaltinių: didžiausia dalis – 46,4 proc. - iš Savivaldybės biudžeto lėšų, 28,8 proc. - iš valstybės biudžeto tikslinės dotacijos lėšų, 22,5 proc. sudaro vykdomų projektų ES struktūrinių fondų lėšos. Palyginti su 2019 m., daugiausia keičiasi planuojamos ES struktūrinių fondų lėšos, nes numatomi įgyvendinti nauji projektai.

 

13. Socialinių paslaugų finansavimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų būdai:

 

Eil. Nr.

Finansavimo būdai

Faktinės

Planinės

lėšos

2020 m. (eurai)

2020 m., palyginti su 2019 m., proc.

lėšos

2019 m. (eurai)

1.

Tiesioginis socialinių paslaugų įstaigų finansavimas (Savivaldybės įstaigos)

1 137 300

1 291 900

113,6

 

Iš jų:

 

 

 

Plungės socialinių paslaugų centras

705 200

849 100

120,4

Plungės krizių centras

166 600

180 000

108,0

 

 

Plungės visuomenės sveikatos centro Priklausomybių mažinimo programa

40 900

45 800

11,9

Plungės savivaldybės ligoninės saugios nakvynės programa

41 000

37 000

90,2

Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos seniems ir neįgaliems asmenims

183 600

180 000

98,0

2.

Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos nevyriausybinėms organizacijoms

137 500

200 000

145,4

2.1

Neįgaliųjų organizacijų teikiamos paslaugos ir kultūrinė veikla

30 000

30 000

100,0

2.2.

VšĮ Plungės bendruomenės centro programa

55 400

40 000

72,2

2.2

Vaikų dienos užimtumo centrai (vaikų globos agentūra „Cyrulis“, Žemaičių Kalvarijos „Vilties vėrinėliai“, Šateikių vaikų dienos centras).

52 100

70 000

134,3

2.3.

Bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtros Plungės rajono savivaldybėje projektas

x

60 000

x

3.

Kitos socialinės paslaugos (ES maisto produktai, būsto pritaikymas, pagalbos pinigai ir kt.)

137 000

170 000

124,1

 

IŠ VISO

1 411 800

1 661 900

117,7

 

14. Lėšos, reikalingos žmogiškųjų išteklių plėtrai.

Siekiant efektyvinti socialinių paslaugų organizavimą, būtina investuoti į specialistų kvalifikacijos kėlimą. Įvertinus socialinių darbuotojų poreikį ir jų kvalifikaciją, numatoma sudaryti sąlygas tolesniam profesiniam tobulėjimui. 2020 metais atvejo vadybininkų ir socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, supervizijoms ir profesinės kompetencijos tobulinimui skiriama 8 000 eurų valstybės biudžeto lėšų (2,5 proc. nuo socialinių darbuotojų darbo užmokesčiui patvirtintų asignavimų). Siekiant gerinti socialinių darbuotojų darbo efektyvumą su šeimomis ir tolygiai paskirstyti darbo krūvius seniūnijose ir Plungės mieste, planuojama apjungti visus darbuotojus, kurie būtų pavaldūs Plungės socialinių paslaugų centrui. Tuo tikslu būtina darbuotojus aprūpinti transporto priemonėmis arba skirti kompensacijas už nuosavo transporto naudojimą.

Socialinius darbuotojus ir individualios priežiūros darbuotojus (socialinių darbuotojų padėjėjus, lankomosios priežiūros darbuotojus, asmeninius asistentus), tiesiogiai dirbančius su klientais, būtina aprūpinti reikalingomis saugos priemonėmis (pirštinės, dezinfekcinės priemonės ir kt.), apdrausti nuo galimo smurto ir nelaimingų atsitikimų darbe.  

 

15. Savivaldybės finansinių galimybių palyginimas su numatytų priemonių finansavimu.

2020 metais Plungės rajono savivaldybė iš savo biudžeto lėšų socialinėms paslaugoms teikti planuoja skirti 1 661 900 eurų, arba 3,6 procento visų planuojamų Savivaldybės biudžeto lėšų. Ši suma tik minimaliai patenkina socialinių paslaugų poreikį, nes auga paslaugų poreikis.

Sėkmingai savivaldybės gyventojams teikiamos šios socialinės paslaugos:

·  bendrosios socialinės paslaugos (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, maitinimo organizavimas, specialaus transporto organizavimas);

·  socialinės priežiūros paslaugos (pagalbos namuose, dienos užimtumo paslaugos proto negalią turintiems asmenims, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos socialinės rizikos šeimoms, apgyvendinimo nakvynės namuose ir Krizių centre paslaugos);

·  senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims socialinės globos paslaugos  globos namuose;

Įgyvendinant Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimos ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014-2020 metų veiksmų planą, taip pat didėjant socialinių paslaugų poreikiui bei siekiant geresnės teikiamų paslaugų kokybės, planuojama plėsti socialinių paslaugų tinklą, kurio veiklos užtikrinimui reikės skirti papildomą finansavimą iš Savivaldybės biudžeto lėšų:

·  Socialinės globos paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams bus pradėtos teikti dviejuosebendruomeninių vaikų globos namuose paslaugos, juose gyvens 14 įvairaus amžiaus vaikų.

·  Numatoma sutartis sudaryti su 3 budinčiais globotojai, kuriems už vaikų priežiūrą bus mokamos lėšos.

·  Planuojama statyti 3 grupinio gyvenimo namus, kuriuose gyvens 30 proto ir psichinę negalią turinčių asmenų. Šių paslaugų kaina, planuojama, išaugs apie 60 procentų.

·  Plungės rajono savivaldybėje trūksta arba visai neteikiamos šios socialinės paslaugos:

·  apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos vienišiems socialinę riziką patiriantiems asmenims ;

·  palydimosios globos paslaugos jaunuoliams, paliekantiems globos namus ar globėjus;

·  asmens higienos paslaugos socialinės rizikos asmenims.

Rajone veikiančios nevyriausybinės organizacijos į socialinių paslaugų teikimą įsitraukia aktyviau, tačiau organizacijų iniciatyvos dar labai trūksta kaimiškose rajono vietovėse. Šiuo metu kaimo ir mažų miestelių gyventojai turi mažiau galimybių gauti reikiamas socialines paslaugas, šiose vietovėse trūksta įvairesnių visų socialinių grupių poreikius atitinkančių socialinių paslaugų, trūksta aktyviai veikiančių NVO, teikiančių bendruomenines paslaugas gyventojams.   

 

15.1. Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų įvertinimas     

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-23 (ir vėlesni pakeitimai) patvirtinti Socialinių paslaugų išvystymo normatyvai. Vertinant pagal normatyvuose nustatytus socialinių paslaugų poreikius, 2020 metais Plungės rajono savivaldybės gyventojams tenka:

 

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų rūšys

NORMATYVAS

 

2020 m. esama situacija

Skirtumas („+“ trūksta iki normatyvo, „-“, viršija normatyvą)

10 000 gyventojų tenka

10 000 gyventojų tenka

vietų

gavėjų

vietų

gavėjų

1.

Senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos bei suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos

1.1.

Pagalba į namus

x

40

x

69,7

-29,7

1.2.

Dienos socialinė globa / integrali pagalba į namus

x

7

x

10,0

-3,0

1.3.

Dienos socialinė globa ir socialinė priežiūra įstaigoje (socialinių paslaugų centre, dienos centre, šeimos paramos centre, paramos šeimai tarnyboje, krizių centre ir kt.)

x

60

x

10,0

+50,0

1.4.

Trumpalaikė socialinė globa

1.2

x

5,7

x

-4,5

1.5.

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

6

x

x

x

x

1.6.

Ilgalaikė socialinė globa socialinės globos namuose

20

x

38,5

x

-18,5

1.8.

Ilgalaikė socialinė globa grupiniuose gyvenimo namuose

7

x

x

x

x

2.

Šeimos ir vaikai

2.1.

Šeimos socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas jos namuose

x

43

x

53,1

-10,1

2.2.

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas socialinės priežiūros centre (dienos centre, socialinių paslaugų centre, vaikų dienos centre, paramos šeimai centre ir kt.):

 

 

 

 

 

2.2.1.

vaikų

x

30

x

46,9

-16,9

2.2.2.

šeimų

x

26

x

x

x

2.3.

Šeimos apgyvendinimas laikino gyvenimo namuose

3,5

x

4,5

x

-1,0

2.4.

Pagalba globėjui (rūpintojui), įvaikintojui

x

4,5

x

11,2

-6,7

2.5.

Dienos socialinė globa/integrali pagalba

x

1

x

0,6

+0,4

2.6.

Dienos socialinė globa ir socialinė priežiūra įstaigoje

11

x

33,3

x

-22,3

2.7.

Trumpalaikė socialinė globa vaikui su negalia

2

x

x

x

x

2.8.

Ilgalaikė socialinė globa vaikui su negalia:

 

 

 

 

 

2.8.1.

grupinio gyvenimo namuose

0,3

x

x

x

x

2.8.2.

socialinės globos namuose

0,2

x

0,3

x

-0,1

2.9.

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa likusiam be tėvų globos vaikui:

 

 

 

 

 

2.9.1.

šeimynoje

2

x

x

x

x

2.9.2.

bendruomeniniuose vaikų globos namuose

4

x

1,8

x

+2,2

2.9.3.

vaikų socialinės globos namuose

2

x

3,3

 

-1,3

2.10.

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose be tėvų globos likusiems jaunuoliams, paliekantiems institucinę globą

0,2

x

x

x

x

3.

Socialinės rizikos suaugę asmenys

3.1.

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas asmens namuose, socialinės priežiūros centruose (dienos centre, socialinių paslaugų centre, krizių centre, paramos šeimai centre ir kt.)

x

8

x

x

x

3.2.

Asmens apgyvendinimas laikino gyvenimo namuose (įstaigoje motinoms ir vaikams, krizių centre ir kt.), savarankiško gyvenimo namuose

3,5

 

x

4,5

x

-1,0

3.3.

Apgyvendinimas nakvynės namuose ir laikino apnakvindinimo vietose

5,5

x

19,1

x

-13,6

 

V SKYRIUS

PLĖTROS VIZIJA IR PROGNOZĖS

 

16. Socialinių paslaugų plėtros vizija.

Plungės rajono savivaldybės ateinančių 3 metų socialinių paslaugų plėtros vizija – sukurti gyventojų poreikius atitinkantį socialinių paslaugų įstaigų tinklą, siekti socialinių paslaugų teikimo optimizavimo bendruomenėje ir šeimose, užtikrinti reikalingų socialinių paslaugų teikimo tęstinumą. Sukurti paslaugų tinklą, kad neįgalieji, turintys proto ir (ar) psichinę negalią ir tėvų globos netekę vaikai gyventų bendruomenėje.

 

17. Prognozuojamos socialinės paslaugos.

Per ateinančius 3 metus numatoma plėtoti šias socialines paslaugas:

·  sukurti ir kompleksiškai teikti paslaugas socialinę riziką patiriančioms šeimoms ir jose augantiems vaikams, kad kuo mažiau vaikų liktų be tėvų globos; organizuoti tėvų mokymus, padedančius nepatekti į socialinės rizikos šeimų gretas; siekti, kad visoms socialinę riziką patiriančioms šeimoms būtų teikiamos kokybiškos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos taikant atvejo vadybos organizavimo formą. Prevencinį darbą su šeimomis įgyvendina VšĮ „Edukacija kitaip“, vykdydama projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai“;

·  aktyvinti PSPC Globos centro veiklą, stiprinti globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, atrankos ir rengimo paslaugų teikimą, siekiant vaikus globoti (rūpinti) šeimos aplinkoje ar juos įvaikinti, skatinti globėjus ir budinčius globotojus periodinėmis piniginėmis išmokomis bei teikti jiems profesionalią pagalbą;

·  vykdant perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų pertvarką, savivaldybėje būtina plėtoti ir remti nestacionarias bendruomenines paslaugas;  be tėvų globos likusiems vaikams teikti paslaugas tik bendruomeniniuose globos namuose, skatinti globą šeimoje; labiau rūpintis pilnametystės sulaukusiais  globotiniais – organizuoti palydimosios globos paslaugas, ruošti juos savarankiškam gyvenimui;

·  pradėti teikti  apgyvendinimo krizių centre paslaugas  Šeimos paramos tarnybos patalpose (V. Mačernio g. 31, Plungėje) krizę patiriantiems asmenims (šeimoms) ir jų vaikams, siekiant atkurti jų savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę;

·  teikti socialines paslaugas pagal poreikį visiems socialiai pažeidžiamiems savivaldybės gyventojams arčiausiai gyvenamosios vietos, teikti negalią turintiems asmenims integralios      (slaugos ir socialinės globos) pagalbos paslaugas jų namuose;

·  sukurti kompleksinių paslaugų teikimo sistemą psichinę negalią turintiems asmenims - įrengti grupinio gyvenimo namus psichinę negalią turintiems asmenims (SADM planuoja Plungės rajono savivaldybėje 3 grupinių gyvenimo namų statybą ir paslaugų teikimą 23      Dūseikių socialinės globos namų  ir 7 Plungės rajono gyventojams iš ES fondo lėšų) ir organizuoti       dienos  užimtumo paslaugas Plungės parapijos namuose įrengtame dienos užimtumo centre;

·  skatinti VšĮ Plungės bendruomenės centro veiklą ir bendradarbiavimą su nevyriausybinių organizacijų ir seniūnijų bendruomenėmis, suteikti socialines paslaugas teikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms pritaikytas patalpas, sukurti  gerą materialinę bazę;

·  organizuoti kompleksinę ir gerai veikiančią asmenų išblaivinimo ir jų gydymo nuo priklausomybių sistemą;

·  skatinti socialinius darbuotojus kelti savo kvalifikaciją, semtis naudingų darbo žinių ir įgūdžių bei kvalifikuotai atlikti socialinį darbą.

Teikiant socialines paslaugas, svarbu bendradarbiauti ir dirbti komandoje. Socialinės paslaugos turėtų būti teikiamos kompleksiškai bei derinamos su kitomis socialinės ir sveikatos apsaugos formomis. Todėl viena prioritetinių socialinių paslaugų plėtros krypčių yra ilgalaikės priežiūros paslaugų (kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrų bendru įsakymu patvirtintame Slaugos ir socialinių paslaugų bendro teikimo tvarkos apraše) teikimo sistemos plėtojimas bei šių paslaugų teikimas rajono gyventojams, kuriems nustatytas šios paslaugos poreikis.

 

18. Savivaldybės biudžeto augimo perspektyva ir numatomas pokytis.

Plečiantis socialinių paslaugų infrastruktūrai ir didėjant paslaugų kainai socialinėms paslaugoms skiriamų lėšų dalis kiekvienais metais turėtų didėti. Pertvarkant institucinę socialinės globos sistemą ir Plungėje plečiant socialinės globos paslaugas  proto ir/ar psichinę negalią turintiems asmenims grupinio gyvenimo  namuose, taip pat socialinės globos paslaugas tėvų globos netekusiems vaikams bendruomeniniuose globos namuose reikalauja didesnio finansavimo iš Savivaldybės biudžeto.

 

19. Išteklių prognozė ateinantiems 3 metams.

Reikalingi materialiniai, finansiniai, žmogiškieji ištekliai ir politiniai sprendimai, norint teikti savivaldybės gyventojų poreikius atitinkančias ir kokybiškas socialines paslaugas:

·  vaikų globos institucijos pertvarkai vykdyti ir vaikams, netekusiems tėvų globos,  teikti  paslaugas bendruomenėje, apmokėti globėjų ir budinčių globotojų  paslaugas lėšos skiriamos iš      Savivaldybės biudžeto bus žymiai didesnės, nes brangs Bendruomeninių vaikų globos namų       išlaikymo išlaidos, be to, mažės ir visiškai neliks valstybės biudžeto tikslinės dotacijos;

·  paslaugų plėtrai ir kokybės gerinimui reikalingi didesni žmogiškieji ištekliai; priimamų socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų darbo užmokesčiui ir kvalifikacijos kėlimui reikalingos papildomos   Savivaldybės biudžeto lėšos;

·  kasmet didėja institucijose teikiamų ilgalaikės socialinės globos paslaugų kainos, daugėja paslaugų gavėjų skaičius (apie 30 naujų GGN gyventojų), todėl nuolatos didėja išlaidos;

·  reikalingos didelės investicijos siekiant įkurti vaikų bendruomeninius namus, grupinio gyvenimo namus neįgaliems asmenims bei neįgaliųjų dienos užimtumo centro įrengimui.

 

20.  Siūlomos plėsti regioninės socialinės paslaugos, jų rūšys ir prognozuojamas mastas

Socialinių paslaugų rūšys:

Mastas (vietų skaičius)

Socialinės globos paslaugos suaugusiems asmenims su proto ir psichine negalia

10

Laikino atokvėpio paslaugos  neįgaliems asmenims

10

Socialinės globos paslaugos senyvo amžiaus ir negalią turintiems asmenims

10

 

VI SKYRIUS

PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA

 

21. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo ir priežiūros vykdytojai.

Plungės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plano vykdytojai: Socialinės paramos skyrius, kaimiškosios seniūnijos, Plungės socialinių paslaugų centras, Plungės krizių centras, Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos centras,  socialines paslaugas teikiančios nevyriausybinės organizacijos. Socialinės paramos skyrius renka, sistemina ir analizuoja informaciją apie teikiamas socialines paslaugas savivaldybės teritorijoje. Plungės socialinių paslaugų centras atsakingas už integralios pagalbos, dienos socialinės globos bei socialinės priežiūros paslaugų teikimą gyventojams, taip pat už bendruomeninių vaikų globos namų plėtrą, tinkamai organizuotą Globos centro veiklą bei atvejo vadybos organizavimą pereinamuoju laikotarpiu. VšĮ Plungės bendruomenės centras koordinuos neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų bendruomenėje veiklas, bus atliekamos socialinių paslaugų poreikio, jų teikimo kokybės apklausos. Plano įgyvendinimą kontroliuoja Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo.

 

22. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros etapai ir įvertinimo rezultatai.

Plungės rajono savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų planas bus vertinamas metams pasibaigus. Plano vertinimo metu pasiekti rezultatai bus aptariami su socialines paslaugas teikiančių įstaigų vadovais, socialiniais darbuotojais bei Plungės rajono savivaldybės administracijos vadovais.

Siekiant sėkmingo socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo, būtina:

·          visas savivaldybėje teikiamas bendrąsias, socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugas registruoti Socialinės paramos informacinėje duomenų bazėje (SPIS). Vadovaujantis LR teisės aktais už socialinių paslaugų skyrimo asmenims duomenų suvedimo į duomenų bazę atsakingas Socialinės paramos skyrius, o už suteiktų socialinių paslaugų asmenims duomenų suvedimą - Plungės socialinių paslaugų centras ir Plungės krizių centras;

·          bendradarbiauti su įvairiomis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, siekiant gerinti socialines paslaugas gaunančių asmenų gyvenimo kokybę;

·          2020 m. Socialinių paslaugų planą skelbti Plungės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.plunge.lt  

 

23. Pasiektų rezultatų, tikslų ir uždavinių analizė, numatytų vykdyti priemonių efektyvumas.

Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros metu turi būti reguliariai atliekama pasiektų rezultatų, tikslų bei uždavinių analizė. Atsižvelgiant į kintančias aplinkybes, atliekamas numatytų vykdyti priemonių efektyvumo vertinimas. Vertinant plane numatytas įgyvendinamas priemones, vadovaujamasi socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintais Socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijais. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūra bei kontrolė derinama su savivaldybės strateginio plano įgyvendinimo priežiūros procedūra ir tvarka.

Plungės rajono savivaldybės socialinių paslaugų efektyvumo vertinimas

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo rodikliai

2019 m.

2020 m.

1.  

Savivaldybės biudžeto išlaidos per metus socialinėms paslaugoms, tenkančios vienam Savivaldybės gyventojui, Eur.

38,4

50,4

2.  

Valstybės skirtų dotacijų santykis su Savivaldybės biudžeto lėšomis, skiriamomis socialinėms paslaugoms, proc.

74,7

62,1

3.  

Vietų skaičiaus stacionariose socialinių paslaugų įstaigose santykis su vietų skaičiumi (maksimaliu lankytojų skaičiumi per dieną) nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose (laikino gyvenimo namuose, dienos socialinės globos centruose, savarankiško gyvenimo namuose, socialinės priežiūros centruose)

0,28

0,30

4.  

Socialinių paslaugų (įskaitant bendrąsias socialines paslaugas) gavėjų skaičiaus santykis su bendru savivaldybės gyventojų skaičiumi, proc.

9,1

5,3

5.  

Socialinės globos ir socialinės priežiūros gavėjų skaičiaus santykis su bendru savivaldybės gyventojų skaičiumi, proc.

3,3

3,2

6.  

Regioninių socialinių paslaugų gavėjų skaičiaus santykis su kitų socialinių paslaugų (išskyrus bendrąsias socialines paslaugas) gavėjais

0,3

0,06

7.

Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius savivaldybėje, tenkantis 10 tūkst. savivaldybės gyventojų

29,7

27,9

8.

Socialinių paslaugų poreikio patenkinimo procentas (asmenų (šeimų), kuriems patenkintas socialinių paslaugų poreikis, santykis su asmenų (šeimų), skaičiumi, kuriems įvertintas socialinių paslaugų poreikis

99,9

99,9

 

 

_________________________________________

 

 

 

 [1] Lentelė užpildoma pagal Socialinių paslaugų kataloge (Žin., 2006, Nr. 43-1570) numatytus socialinių paslaugų įstaigų tipus.

[2] Apskrities, savivaldybės, nevyriausybinių organizacijų, privačios ir kt.

 

[3] Lentelė užpildoma pagal Socialinių paslaugų kataloge (Žin., 2006, Nr. 43-1570) žmonių socialinėms grupėms numatytas socialinių paslaugų rūšis.