LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo nr. 3d-245 „dėl lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „IŠMOKOS UŽ VIETOVES, KURIOSE ESAMA GAMTINIŲ AR KITŲ SPECIFINIŲ KLIŪČIŲ“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo

 

2021 m. balandžio 9 d. Nr. 3D-225

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 3.2.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.2.8. Neteisingas deklaravimas – didesnio žemės ūkio paskirties žemės ploto, negu pareiškėjas valdo, ir (arba) didesnio ploto, negu jame užsiima žemės ūkio veikla, deklaravimas.

Neteisingo deklaravimo atvejais yra laikomi visi didesnio žemės ūkio paskirties žemės ploto deklaravimo atvejai, kurie yra apibrėžti TI taisyklių 4.11.1–4.11.3 papunkčiuose.

Neteisingo deklaravimo sąvoka taikoma ir tada, kai pareiškėjas vietoj ganyklų arba pievų iki 5 metų ar daugiamečių ganyklų arba pievų, daugiamečių žolių 5 metų ir daugiau deklaruoja kitas TI taisyklių 2 priedo Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriuje nurodytas naudmenas. Šiuo atveju parama už laukus, kuriuose nustatytas pažeidimas, nemokama ir laikoma, kad tai yra neteisingo deklaravimo atvejis: pažeidimo plotui papildomai taikoma neteisingo deklaravimo sankcija.“

2. Pakeičiu 19.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.3. vietovėse, kurios neteko mažiau palankių ūkininkauti vietovių statuso, patvirtinus naująsias vietovių, kuriose esama didelių gamtinių kliūčių, ribas, kompensacinė metinė išmoka už einamaisiais metais deklaruotą plotą – 25 Eur už ha pereinamuoju (angl. phasing out scheme) laikotarpiu 2021 m.:“.

3. Pakeičiu 33.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

33.9. jei pareiškėjai nesilaiko žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijų (bent vieno iš jų), nustatytų TI taisyklių III skyriuje, išskyrus 7.1, 7.5 ir 7.6 papunkčius, laikoma, kad paramai netinkamame plote (lauke ar lauko dalyje su nustatytu pažeidimu) yra neteisingo deklaravimo atvejis. Nustačius neatitiktį bent vienam iš TI taisyklių III skyriaus 7.1, 7.5 ir 7.6 papunkčiuose nustatytų reikalavimų, parama neskiriama už lauką, kuriame nustatyti neatitikimai. Pastaroji nuostata netaikoma potvynių užliejamų pievų teritorijoms (Kintų, Lumpėnų, Rusnės, Stoniškių seniūnijose);“.

4. Pakeičiu 39.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

39.1. valdos perėmėjas nuo einamųjų metų liepos 3 d. iki lėšų pervedimo pareiškėjui dienos praneša Agentūrai apie valdos perėmimą, pateikdamas pranešimą apie valdos perėmimą, prašymą skirti paramą. Valdos perdavimo atveju, kai valdos perdavėjas yra miręs, valdos perėmėjas pateikia valdos perėmimo fakto patvirtinimo dokumentus (žemės, kito nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo, nuomos, panaudos ar kitos sutarties kopiją, paveldėjimo teisės liudijimo kopiją ar pan.);‘‘.

5. Pakeičiu 4 priedo lentelės pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„VIETOVĖS, KURIOMS TAIKOMAS PEREINAMASIS LAIKOTARPIS 2021 M.“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                Kęstutis Navickas