herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

Įsakymas

 

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. A-1230 „DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS INTERNETO SVETAINĖS ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO PAKEITIMO

 

2017 m. lapkričio 30 d. Nr. A-1092

Joniškis

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1721 redakcija),

p a k e i č i u Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainės administravimo tvarkos aprašą, patvirtintą Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. A-1230 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainės administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                             Aivaras Rudnickas

 

PATVIRTINTA

Joniškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. A-1230

(Joniškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. A-1092

redakcija)

 

 

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS INTERNETO SVETAINĖS ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainės administravimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) interneto svetainės www.joniskis.lt struktūrą, administravimo tvarką.

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymuose vartojamas sąvokas.

3. Savivaldybės interneto svetainė yra savivaldybės administracijos informacinės sistemos posistemė, skirta visai viešai informacijai apie savivaldybės institucijų funkcijas, struktūrą, veiklą skelbti, savivaldybės institucijų veiklos skaidrumui užtikrinti, viešosioms ir (arba) administracinėms paslaugoms teikti elektroninėmis ryšio priemonėmis, skatinti visuomenę aktyviai dalyvauti savivaldybės valdymo procese.

4. Savivaldybės interneto svetainė sukurta ir tobulinama atsižvelgiant į Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1721 redakcija )(toliau – bendrieji reikalavimai).

5. Savivaldybės interneto svetainė laikoma savivaldybės serveryje, bet esant reikalui gali būti perkelta į interneto svetainių talpinimo paslaugas teikiančių tiekėjų serverius.

6. Svetainėje yra numatytas registruotas svetainės vartotojų jungimasis prie svetainės (mygtukas „Prisijungimas“). Pirmą kartą jungdamasis vartotojas identifikuojasi Elektroninių valdžios vartų portale. Registruoti vartotojai gali naudotis papildomomis paslaugomis: teikti peticijas, skundus (skyriai „E. peticijos“, „E. skundai“), pasiūlymus, išsisaugoti ir komentuoti teisės aktų projektus, dalyvauti savivaldybės forumuose (skyrius „E. forumas“), apklausose, diskutuoti svarbiomis temomis, užduoti rūpimus klausimus savivaldybės atstovams. Pateiktos el. peticijos nagrinėjamos vadovaujantis Joniškio rajono savivaldybės peticijų komisijos nuostatais, patvirtintais Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-78, gauti el. skundai nukreipiami savivaldybės vadovams.

 

II SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS INTERNETO SVETAINĖS ADMINISTRAVIMAS

 

7. Savivaldybės interneto svetainę tvarko, skelbia ir atnaujina informaciją joje savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas (toliau – savivaldybės interneto svetainės administratorius), išskyrus viešųjų pirkimų informaciją, kurią administruoja savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyrius, ir santuokų grafikus, kuriuos rengia ir publikuoja Teisės ir metrikacijos skyrius.

8. Savivaldybės interneto svetainės dizainą, struktūrą, naujas svetainės sritis nustato, paskelbtą informaciją vertina ir analizuoja savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainės priežiūros komisija (toliau – Komisija).

9. Savivaldybės interneto svetainės techninį aptarnavimą, svetainės turinio valdymo sistemos atnaujinimo darbus atlieka konkurso būdu parinktas šių paslaugų teikėjas.

10. Savivaldybės interneto svetainės privalomi skyriai ir jų sritys kuriami vadovaujantis bendraisiais reikalavimais.

11. Savivaldybės interneto svetainės struktūra gali būti papildyta Komisijos sprendimu.

12. Esant būtinybei skubiai sukurti svetainės skyrių ar sritį, savivaldybės interneto svetainės administratorius konsultuojasi su Komisijos nariais elektroninėmis ryšio priemonėmis.

13. Savivaldybės administracijos skyriai gali siūlyti sukurti ar pakeisti esamą svetainės struktūrą. Pasiūlymai paprastai pateikiami savivaldybės interneto svetainės administratoriui raštu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis. Skyriaus ar srities pavadinimas neturi viršyti 30 simbolių (įskaitant tarpus).

 

III SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS INTERNETO SVETAINĖJE SKELBIAMA INFORMACIJA

 

14. Informacija savivaldybės interneto svetainėje skelbiama vadovaujantis bendraisiais reikalavimais.

15. Savivaldybės interneto svetainės pradiniame puslapyje yra išdėstytas horizontalusis meniu, kurį sudaro 5 pagrindiniai skyriai „Savivaldybė“, „Gyventojams“, „Kultūra“, „Verslas“, „Turizmas“. Kiekvienas skyrius turi susijusį meniu bloką, atsidarantį kairėje pusėje.

16. Savivaldybės interneto svetainės pradinio puslapio skyriuose „Naujienos“, „Skelbimai“, „Kita informacija“ skelbiamos savivaldybės institucijų reguliavimo srities naujienos, pranešimai, skelbimai ir kita gyventojams aktuali informacija.

17. Skyriuje „Naujienos“ skelbiama reprezentacinė, aktualiausia, labiausiai akcentuotina informacija, atspindinti savivaldybės veiklą, savivaldybės vadovų sveikinimai, taip pat Lietuvos Respublikos Seimo narių pranešimai ir sveikinimai.

18. Skyriuje „Skelbimai“ publikuojami pranešimai apie planuojamus renginius ir konkursus. Kultūros renginių anonsai šiame skyriuje publikuojami likus ne mažiau kaip savaitei iki renginio. Esant reikalui paskelbti apie renginius anksčiau, tai daroma Renginių kalendoriuje. Jei pateikiama renginio afiša grafiniu failo formatu, be platesnio renginio aprašymo, ji publikuojama tik Renginių kalendoriuje.

19. Skyriuje „Kita informacija“ skelbiami viešojo sektoriaus (savivaldybės ir jos institucijų, valstybės įstaigų ir institucijų) parengti ir gyventojams aktualūs straipsniai ir pranešimai.

20. Nevyriausybinių organizacijų pranešimai skelbiami skyriaus „NVO ir jaunimas“ srityje „Aktualijos“, pranešimai apie korupcijos prevenciją skelbiami skyriuje „Korupcijos prevencija“, pranešimai apie savivaldybės tarptautinius ryšius skelbiami skyriuje „Naujienos“ ir skyriaus „Tarptautiniai ryšiai“ srityje „Aktualijos“.

21. Meniu bloką „Veiklos sritys“ sudaro pagal savivaldybės veiklos sritis suskirstyti skyriai. Pagal informacijos pobūdį meniu bloko „Veiklos sritys“ skyriai gali turėti atskirą sritį „Aktualijos“, kurioje skelbiami tik tai veiklos sričiai aktualūs straipsniai.

22. Savivaldybės interneto svetainėje yra sudaryta galimybė užsisakyti skelbiamus straipsnius elektroniniu paštu ar RSS sistema ir patogiai sekti informacijos interneto svetainėje pasikeitimus joje neapsilankius.

23. Savivaldybės interneto svetainės skyriaus „Paslaugos“ srityje „Administracinės paslaugos“ pateiktos nuorodos į Lietuvos paslaugų kataloge (lietuva.gov.lt) esančius savivaldybėje teikiamų administracinių paslaugų aprašymus, taip pat nuorodos į elektroninių paslaugų aprašymus, publikuojamus portale www.epaslaugos.lt.

24. Savivaldybės interneto svetainės skyriuje „E. konsultavimas“ garantuojamas abipusis ryšys tarp interneto vartotojo ir savivaldybės. Interneto vartotojas gali kreiptis į savivaldybės specialistus, pateikti jų kompetencijai priskirtų klausimų ar pasiūlymų ir gauti teisės aktų nustatyta tvarka į juos atsakymus elektroniniu paštu ar savivaldybės interneto svetainėje:

24.1. Gautą klausimą savivaldybės interneto svetainės administratorius pagal pobūdį nukreipia savivaldybės administracijos darbuotojui arba įstaigai pagal veiklos sritį ir kompetenciją. Savivaldybės interneto svetainės administratorius gali nukreipti klausimą savivaldybės administracijos direktoriui rezoliucijai užrašyti.

24.2. Į klausimą atsakoma per 3 darbo dienas, jei prašoma daug ar sudėtingos informacijos, atsakymas gali būti rengiamas iki 5 darbo dienų.

24.3. Atsakymas klausimą pateikusiam asmeniui išsiunčiamas elektroniniu paštu. Dažniau pasitaikančius, aktualesnius klausimus ir atsakymus savivaldybės interneto svetainės administratorius publikuoja skyriuje „Klausimai ir atsakymai“.

24.4. Anoniminių klausimų autoriams atsakymas elektroniniu paštu nėra siunčiamas ir nepublikuojamas.

24.5. Atsakymai į grasinančius, įžeidžiančius ir necenzūrine kalba parašytus klausimus nėra teikiami ir šie klausimai nepublikuojami.

24.6. Į to paties asmens pateiktą klausimą, į kurį jau buvo atsakyta anksčiau, taip pat į klausimą, kuris nėra savivaldybės kompetencija, atsakymas nėra teikiamas.

25. Skyriuje „E. apklausos“ skelbiamos nuorodos į svetainės turinio valdymo sistemos priemonėmis suformuotas arba kituose portaluose paskelbtas apklausas. Užpildytų apklausų duomenys naudojami apibendrinimams ir išvadoms rengti.

26. Savivaldybės interneto svetainėje yra žodinės paieškos sistema, kuri sudaro sąlygas ieškoti reikiamos informacijos pagal reikšminius žodžius visoje interneto svetainėje.

27. Savivaldybės interneto svetainėje skelbiami savivaldybės teisės aktai ir jų projektai, savivaldybės tarybos ir jos komitetų posėdžių darbotvarkės:

27.1. Aktuali informacija apie savivaldybės tarybos ir jos komitetų posėdžius ir komitetų posėdžių darbotvarkės skelbiamos savivaldybės interneto svetainės skyriuje „Tarybos ir jos komitetų posėdžiai“.

27.2. Savivaldybės tarybos sprendimų projektai kartu su būsimo tarybos posėdžio darbotvarke (merui priėmus potvarkį dėl tarybos posėdžio sušaukimo) skelbiami savivaldybės interneto svetainės skyriuje „Posėdžių klausimai“.

27.3. Skelbtini teisės aktai ir jų projektai, priimti iki 2014 metų, skelbiami vidinėje savivaldybės interneto svetainės dokumentų paieškos sistemoje. Paieška gali būti vykdoma pagal datą, dokumento numerį, pavadinimą arba reikšminius žodžius.

27.4. Nuo 2014 metų skelbtini individualūs teisės aktai ir (ar) jų projektai skelbiami Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje (toliau – TAIS), norminiai teisės aktai skelbiami Teisės aktų registre (toliau – TAR). Savivaldybės interneto svetainės skyriuose „Teisės aktų projektai“ ir „Teisės aktai“ pateikiamos nuorodos į TAIS ir TAR paieškos formas. Norminių teisės aktų paieška taip pat gali būti vykdoma naudojantis TAIS paieškos forma.

28. Savivaldybės interneto svetainės apatinėje dalyje esančioje slankjuostėje skelbiami statiški ir (ar) dinamiški reklaminiai skydeliai, kurie yra savivaldybės savireklama arba nuorodos į kitų įstaigų, jų veiklos, užsienio valstybių įstaigų ar kartu su jomis organizuojamų renginių interneto svetaines. Skydelių dydis – 160 x 80 pikselių.

 

IV SKYRIUS

INFORMACIJOS PATEIKIMAS SAVIVALDYBĖS INTERNETO SVETAINĖS ADMINISTRATORIUI

 

29. Informaciją skelbti savivaldybės interneto svetainėje rengia Aprašo priede nurodyti rengėjai ir ją teikia savivaldybės interneto svetainės administratoriui elektroninėmis ryšio priemonėmis arba kompiuterinėse duomenų laikmenose. Savivaldybės vadovų, administracijos skyrių informacija, skelbtina savivaldybės interneto svetainės skyriuje „Naujienos“, turi būti suderinta su Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus viešųjų ryšių specialistu.

30. Rengėjų teikiama informacija turi atitikti šiuos reikalavimus:

30.1. turi būti aktuali, atitikti tikrus faktus, Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nuostatas;

30.2. dėstomas tekstas turi būti rišlus ir aiškus, atitikti publicistinio stiliaus informacinį postilį, teksto ilgis neturėtų viršyti 3000 simbolių (įskaitant tarpus), publikacijos pavadinimo ilgis neturėtų viršyti 75 simbolių (įskaitant tarpus), pirmosios pastraipos ilgis neturėtų viršyti 400 simbolių (įskaitant tarpus); 

30.3. prie pateiktos informacijos turi būti nurodyta: padalinys, darbuotojo, rengusio informaciją, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, informacijos paskelbimo, panaikinimo arba atnaujinimo data ir savivaldybės interneto svetainės skyrius, kuriame informacija turi būti skelbiama;

30.4. prie straipsnio galima pridėti 6 nuotraukas: 1 pagrindinę, matomą straipsnių rubrikų sąrašuose, ir 5 po straipsniu. Nuotraukų raiška 800 x 600 pikselių. Pateikiant nuotraukas būtina pridėti jų trumpus aprašymus ir nurodyti pagrindinę nuotrauką. Pagrindinė nuotrauka privalo būti gulsčia. Esant didesniam nuotraukų kiekiui, jos publikuojamos interneto svetainės fotogalerijoje, o po straipsniu įkeliama nuoroda į svetainės fotogaleriją.

31. Ilgesnė nei šio Aprašo 30.2 papunktyje nurodyta informacija gali būti išdėstoma įvadine pastraipa su nuoroda į platesnę informaciją kitoje interneto svetainėje arba pridedamame faile.

32. Informacijos rengėjas ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki informacijos galiojimo termino

pabaigos turi pranešti savivaldybės interneto svetainės administratoriui apie informacijos keitimą arba pildymą, jei informacija nesikeičia, – apie informacijos galiojimo termino pratęsimą.

33. Informacija, gauta iki 16.30 val., paskelbiama tą pačią dieną. Informacija, gauta po 16.30 val., paskelbiama kitą darbo dieną. Informacija apie renginį, vykusį prieš savaitę ar anksčiau, interneto svetainėje skelbiama tos dienos data.

34. Savivaldybės interneto svetainės administratorius:

34.1. tikrina, ar informacija atitinka šio Aprašo 30 punkte išvardytus reikalavimus;

34.2. grąžina netinkamai parengtą informaciją ją pateikusiam rengėjui ir nurodo trūkumus;

34.3. suderinęs su informacijos rengėju gali keisti informaciją savo nuožiūra;

34.4. konsultuojasi su kalbos tvarkytoju, kai publikuojamą tekstą reikia redaguoti;

34.5. atnaujina aktualią informaciją savivaldybės interneto svetainėje kasdien, kitą informaciją – kartą per savaitę;

34.6. publikuoja pirmąjį gautą pranešimą, jei gaunamas kitas pranešimas tuo pačiu klausimu;

34.7. priima sprendimą dėl informacijos pildymo, galiojimo termino pratęsimo ar jos panaikinimo ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki informacijos galiojimo termino pabaigos;

34.8. kuria Komisijos sprendimu patvirtintus naujus savivaldybės interneto svetainės skyrius, sritis, o vadovaujantis šio Aprašo 12 punktu sukurtus skubiai pristato Komisijos nariams artimiausiame Komisijos posėdyje ar elektroninėmis ryšio priemonėmis;

34.9. nedelsdamas informuoja informacijos rengėjus ir interneto svetainės priežiūros paslaugų teikėją apie savivaldybės interneto svetainės darbo trikdžius.

 

V SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

35. Už bendrųjų reikalavimų taikymą savivaldybės interneto svetainėje atsako savivaldybės administracijos direktorius ir savivaldybės interneto svetainės administratorius.

36. Už savivaldybės interneto svetainėje skelbiamos informacijos aktualumą, turinį, šio Aprašo 30 punkte išvardytų reikalavimų laikymąsi atsako informacijos rengėjas. Už savivaldybės įstaigų (įmonių) ir kitų biudžetinių įstaigų informaciją, pateiktą savivaldybės interneto svetainėje, atsako įstaigų (įmonių) vadovai arba juos kuruojantys savivaldybės administracijos padaliniai.

37. Už informacijos savivaldybės interneto svetainėje paskelbimą laiku ir kokybiškai,

komercinių paslaugų ir įmonių reklamos neviešinimą atsako savivaldybės interneto svetainės administratorius.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

38. Šio Aprašo reikalavimų laikymosi kontrolę vykdo Kanceliarijos skyrius.

39. Aprašas gali būti pildomas, keičiamas ar naikinamas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

40. Pasikeitus Apraše nurodytų teisės aktų nuostatoms, teisės aktams netekus galios ar įsigaliojus naujiems teisės aktams, kurie kitaip reguliuoja Apraše aptariamus aspektus, Aprašu vadovaujamasi tiek, kiek jis neprieštarauja teisės aktams, kartu atsižvelgiant į pasikeitusį teisės aktuose įtvirtintą teisinį reguliavimą.

41. Su šiuo Aprašu el. paštu ar savivaldybės dokumentų valdymo sistemos priemonėmis supažindinami savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, specialistai ir seniūnai, savivaldybės įstaigos, teikiančios skelbtiną informaciją.

 

________________________