Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

Sprendimas

Dėl pasvalio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo

 

2019 m. vasario 20 d. Nr. T1-9

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 9 punktu, Pasvalio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1.         Patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisykles (pridedama).

2.         Pripažinti netekusiu galios Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 1 d. sprendimą Nr. T1-32 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“.

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Gintautas Gegužinskas

 

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2019 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T1-9

 

 

pasvalio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pasvalio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės (toliau – Taisyklės)  nustato Pasvalio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje ne miškų ūkio paskirties žemėje esančių želdynų ir želdinių apsaugos, kūrimo bei tvarkymo principus, saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejus ir šių darbų vykdymo, leidimų saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarką, fizinių ir juridinių asmenų teises ir pareigas.

2. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu (toliau – Įstatymas), šio Įstatymo įgyvendinamaisiais teisės aktais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais želdynų ir želdinių tvarkymą ir apsaugą.

3. Fiziniai ir juridiniai asmenys želdynus ir želdinius saugo, tvarko ir prižiūri patys arba sudaro sutartis su asmenimis, turinčiais atitinkamą kvalifikaciją ir kuriems Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka yra suteikta teisė vykdyti šiuos darbus, vadovaudamiesi Įstatymu, šio Įstatymo įgyvendinamaisiais teisės aktais, kitais teisės aktais bei šiomis Taisyklėmis.

4. Už želdinių išsaugojimą, tinkamą jų priežiūrą ir tvarkymą atsako žemės sklypo savininkai ir valdytojai.

5. Taisyklių privalo laikytis visi Savivaldybės teritorijoje ne miškų ūkio paskirties žemėje augančių želdynų ir želdinių savininkai, valdytojai ar naudotojai, želdynus ir želdinius projektuojančios, įrengiančios ir prižiūrinčios organizacijos, kiti juridiniai ar fiziniai asmenys.

6. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Įstatyme, šio Įstatymo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiais želdynų ir želdinių tvarkymą ir apsaugą, vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, KŪRIMO BEI TVARKYMO PRINCIPAI

 

 

7. Pagrindiniai želdynų, želdinių apsaugos, kūrimo bei tvarkymo principai nustatyti Įstatyme.

8. Nesaugotinus medžius, jų grupes, krūmus, vijoklinius augalus, taip pat vaismedžius ir vaiskrūmius žemės savininkai tvarko savo nuožiūra.

9. Žemės valdoje želdinius saugo, prižiūri, pertvarko žemės, želdynų ir želdinių savininkai, valdytojai ir naudotojai savo nuožiūra, nepažeisdami kaimyninių žemės valdų ir kitų žemės valdų savininkų, valdytojų ar naudotojų interesų.

10. Želdinius, kurie teisės aktais nėra priskirti saugotiniems ir yra miestų, miestelių ir kaimų bendrojo naudojimo teritorijose, tvarko Savivaldybės administracijos seniūnijos.

11. Želdinių, augančių žemės valdose, šakos negali išsikišti iš už sklypo ribos, jeigu jos trukdo kaimynams, kelia pavojų statiniams, pastatams, saugiam eismui gatvėse. Jei išsikišusias šakas reikia nukirsti, tai atlieka žemės, želdynų ir želdinių savininkai, valdytojai ir naudotojai, kurių valdose auga želdiniai.

12. Želdynų tvarkytojai Savivaldybės bendrojo naudojimo teritorijoje sodinti želdinius gali tik suderinę apželdinimo projektą arba schemą su Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir plėtros skyriumi.

13. Bendrojo naudojimo atskiruosiuose (parkuose, miesto soduose, skveruose, žaliosiose jungtyse, kituose poilsiui skirtuose, mokslinės, kultūrinės, memorialinės, apsauginės ir ekologinės paskirties) ir priklausomuosiuose (gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, pramonės, sandėliavimo ir komercinės paskirties objektų, inžinerinės infrastruktūros, rekreacinių ir kitų teritorijų) želdynuose draudžiama:

13.1. sodinti invazinius augalus, medžius ir krūmus, teršiančius aplinką žiedadulkėmis, žiedynais bei vaisiais, intensyviai plintančius šaknų atžalomis augalus, išskyrus apsauginės ir ekologinės paskirties atskiruosius ir mokslinės paskirties želdynus;

13.2. vykdyti želdinių kirtimą ar kitokį pašalinimą, persodinimą jų vegetacijos metu, išskyrus atvejus, kai želdiniai yra avarinės būklės ir kelia grėsmę žmonėms, statiniams ar eismui;

13.3. savavališkai sodinti, persodinti, genėti, kirsti ar kitaip šalinti želdinius;

13.4. kirsti, laužyti ar kitaip žaloti (kalti vinis, tvirtinti reklaminius skydus ir kt.) medžius, krūmus, jų šakas, skinti lapus, žiedus, vaisius, pažeisti šaknis, trypti pomedį;

13.5. leisti iš medžio sulą, pjaustyti medžio žievę, daryti kitus mechaninius medžio pažeidimus;

13.6. kabinti ant medžių elektros laidus, elektros lempučių girliandas (išskyrus šventinį laikotarpį), sūpuokles, virves ir kita;

13.7. mindžioti gėlynus, vejas, skinti ir rauti gėles;

13.8. važinėti sportinėmis ir be variklio transporto priemonėmis, išskyrus takais;

13.9. be leidimo važiuoti motorinėmis transporto priemonėmis, kur neįrengta kieta danga;

13.10. statyti motorines transporto priemones ne tam skirtose vietose, ant neuždengtų specialiomis grotelėmis vietų po medžiais;

13.11. plauti visų rūšių transporto priemones;

13.12. deginti atliekas, lapus, šakas, žolę, kūrenti laužus ne tam skirtose vietose;

13.13. be leidimo statyti palapines, kioskus ar kitokius laikinus statinius, reklaminius skydus;

13.14. ganyti gyvulius;

13.15. gaudyti ir naikinti paukščius, žvėris, smulkiąją fauną, ardyti skruzdėlynus, paukščių lizdus;

13.16. pilti šiukšles, buitines atliekas, pakuotes, sugrėbtus lapus, sniegą (išskyrus neužterštą druskomis ir nukastą nuo želdyne esančių takų) ir kt.;

13.17. valyti sniegą nuo stogų, neapsaugojus želdinių;

13.18. sandėliuoti statybines ir kitas medžiagas, prekių atsargas ir tarą;

13.19. žaisti sportinius žaidimus tam nepritaikytose vietose.

14. Kapinėse (individualiose kapavietėse) draudžiama sodinti:

14.1. plačiomis lajomis, teršiančius žiedynais ar vaisiais aplinką medžius ir krūmus;

14.2. plintančių šaknų atžalomis rūšių augalus;

14.3. plačią paviršinę šaknų sistemą turinčių, neatsparių vėjovartai rūšių (eglių ir kt.) medžius, neskaitant žemaūgių formų;

14.4. greitai augančių, trumpaamžių, brandžiame amžiuje keliančių pavojų rūšių medžius.

15. Atskirieji ir priklausomieji želdynai kuriami ir pertvarkomi pagal projektavimo dokumentus, želdynų tvarkymo ir kūrimo projektus, želdinių inventorizacijos duomenis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintu Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašu ir atsižvelgiant į Savivaldybės tvarkomų objektų prioritetus.

16. Želdinius, augančius po elektros ir ryšių linijomis, prižiūri ir tvarko želdinius prižiūrinčios organizacijos arba želdinių savininkai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavirtintomis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis ir raštu suderinę su elektros ir ryšių tinklus eksploatuojančiais asmenimis.

17. Savivaldybės teritorijoje medžiai ir krūmai veisiami, vejos ir gėlynai įrengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintomis Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis.

18. Sodinamiems medžių ir krūmų sodmenims taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtinti Sodmenų kokybės reikalavimai.

19. Želdynai ir želdiniai nuo ligų ir kenkėjų saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintomis Želdynų ir želdinių sanitarinės apsaugos taisyklėmis.

20. Fiziniai ir juridiniai asmenys, vykdantys medžių ir krūmų (išskyrus augančius privačioje žemėje) genėjimą ir kitus priežiūros darbus, turi vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintomis Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklėmis.

21. Vykdant statybos darbus valstybinėje ir privačioje žemėje, fiziniai ir juridiniai asmenys turi laikytis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintomis Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis.

 

III SKYRIUS

SAUGOTINŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ KIRTIMO, PERSODINIMO AR KITOKIO PAŠALINIMO ATVEJAI IR ŠIŲ DARBŲ VYKDYMO TVARKA

 

22. Saugotinų medžių ir krūmų, augančių ne miškų ūkio paskirties žemėje, kriterijus nustato ir pagal juos saugotiniems priskiria Vyriausybė.

23. Saugotini medžiai ir krūmai neatlyginamai gali būti kertami (šalinami) šiais atvejais, kai:

23.1. nudžiūvę;

23.2. vėjo, sniego, žaibo ar dėl kitų priežasčių išversti, nulaužti, apdegę gaisro metu;

23.3. išpuvę (išskyrus atvejus, kai nėra pavojingi žmonėms, pastatams, eismui ir labai svarbūs biologinės įvairovės požiūriu);

23.4. pasvirę didesniu negu 45o kampu ir pasvirimas kasmet didėja (nustatoma stebėsenos metu);

23.5. pažeisti stiebo ir šaknų puviniu;

23.6. apipulti vabzdžių, kenkėjų ir grybinių ligų;

23.7. pažeistos medžių ir krūmų gyvybinės funkcijos. Želdinių sužalojimas, pažeidžiant gyvybines funkcijas, yra apibrėžtas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtinta Žalos aplinkai, sunaikinus arba sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus bei objektus, skaičiavimo metodika;

23.8. vykdomi kraštovaizdžio formavimo ar kiti medžių ir krūmų kokybę gerinantys kirtimai;

23.9. auga ant pastatų stogų, pamatų ar kitų jų dalių;

23.10. auga pylimo (polderių) šlaituose, melioracijos griovių (išskyrus sureguliuotas upes ir upelius) šlaituose ir jų apsaugos juostose;

23.11. auga kapinėse ir gadina paminklus, antkapius, kapinių tvorą;

23.12. auga ant piliakalnių, pilkapių;

23.13. auga parkuose, skveruose ir kitose urbanizuotose teritorijose kaip nepageidaujamos rūšys;

23.14. auga arti pastatų ir tamsina langus (vasaros metu kambariuose apšvietimas neatitinka galiojančių normų), gadina pamatus, kelia grėsmę pastatui;

23.15. auga apsaugos zonose, kuriose pagal Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės, neturi augti;

23.16. auga teritorijoje, kuri numatoma naudoti valstybiniams geležinkeliams, magistraliniams vamzdynams, aukštos įtampos elektros linijoms, valstybinės reikšmės keliams, gatvėms tiesti, rekonstruoti, svarbioms valstybinės reikšmės statyboms;

23.17. numatyti kirsti, atlikus želdynų ir želdinių inventorizavimą;

23.18. yra nustatyta tvarka parengti saugomų teritorijų planavimo dokumentai, kuriuose nurodyti kertami ar kitaip pertvarkomi medžiai ir krūmai;

23.19. šalinamos saugotinų medžių, pasvirusių didesniu kaip 45o kampu, storosios šakos.

24. Saugotini medžiai ir krūmai 23 punkte išvardintais atvejais gali būti kertami tik įvertinus jų būklę natūroje, išskyrus 23.15–23.18 punktus.

25. Saugotini medžiai ir krūmai persodinami išimtiniais atvejais: platinant gatves, vykdant statybos ir kitus darbus:

25.1. medžiai persodinami su žemės gumulu, kurio skersmuo 2,0 x 2,0 m ir 2,4 x 2,4 m;

25.2. saugotinų medžių ir krūmų persodinimo darbai vykdomi pagal nustatytąja tvarka parengtą ir patvirtintą želdinių pertvarkymo projektą ar schemą;

25.3. persodinami sveiki, gerai išsivystę, be mechaninių pažeidimų, šalčio plyšių ir persodinimą pakeliantys medžiai, ne storesni kaip 25 cm skersmens (1,3 m aukštyje). Ypač vertingi medžiai gali būti ir didesnio skersmens, prieš tai paruošti persodinimui;

25.4. persodinant laja apipjaustoma, sutrumpinant šonines šakas (išskyrus ąžuolą, beržą ir spygliuočius). Persodinamų medžių apatinės skeletinės šakos turi būti išsidėsčiusios ne aukščiau kaip 3–4 m;

25.5. dėl sumažėjusio medžių dekoratyvumo ir jų virtimo grėsmės esant stipriam vėjui, medžiai persodinami į atokesnes nuo žmonių ir transporto judėjimo vietas ar į medelynus tolesniam auginimui (formuojant juose medžių lają ir šaknų sistemą). Persodintus medžius privaloma 3 metus prižiūrėti.

26. Draudžiama persodinti medžius su sausa viršūne, vidaus puviniu, vienašone, nesusiformavusia laja.

 

IV SKYRIUS

LEIDIMŲ SAUGOTINŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ KIRTIMO, PERSODINIMO AR KITOKIO PAŠALINIMO, GENĖJIMO DARBAMS IŠDAVIMO, MEDŽIŲ IR KRŪMŲ VERTĖS ATLYGINIMO TVARKA

 

27. Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbai turi būti vykdomi turint Savivaldybės administracijos išduotą, išskyrus Taisyklių 28 punkte nurodytus atvejus, leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo darbams, genėjimui (toliau – Leidimas) (1 priedas) ir atlyginus, išskyrus Taisyklių 30 punkte nurodytus atvejus, medžių ir krūmų vertę, nurodytą leidime.

28. Leidimo medžių ir krūmų kirtimui ar kitokiam pašalinimui, genėjimui nereikia:

28.1. kai jie auga:

28.1.1. vandens telkiniuose, grioviuose, pylimų (polderių) ir griovių (išskyrus sureguliuotas upes ir upelius) šlaituose;

28.1.2. ant pastatų stogų, pamatų ar kitų jo dalių;

28.1.3. ant įrašytų į melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitą: slenksčių, greitviečių, vandens pralaidų, drenažo rinktuvų ir sausintuvų, siurblinių, tvenkinių žemės užtvankų, pylimų, drėkinimo vamzdynų, šulinių, vandens nuleistuvų, siurblinių ir 15 m atstumu nuo jų pakraščio, grioviuose ir jų šlaituose (išskyrus sureguliuotas upių vagas), griovio priežiūros juostoje;

28.1.4. kapavietėse (suderinus su kapinių priežiūrą vykdančia organizacija ar atsakingu asmeniu), išskyrus kultūros paveldo objektų teritorijas.

28.2. invazinėms medžių rūšims, įrašytoms į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintą Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą;

28.3. formuojant gyvatvores ir karpant medžių šakas kelio ženklų veikimo zonose.

29. Neturint leidimo (jis išduodamas per 5 darbo dienas, įvykdžius darbus), galima šalinti (kirsti) vėjo, sniego, žaibo ar dėl kitų priežasčių išverstus, nulaužtus medžius, genėti medžius, kai kelia pavojų žmonėms, pastatams ir statiniams ar eismui.

30. Saugotinų medžių ir krūmų vertė neatlyginama, kai:

30.1. Taisyklių 23 punkte nurodytais atvejais darbus vykdo žemės ar želdynų ir želdinių savininkas ir valdytojas ar jo įgaliotas asmuo;

30.2. želdiniai auga naudingųjų iškasenų telkiniuose;

30.3. pareiškėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per metus pasodinti Leidime  nurodytoje vietoje kertamų ar kitokiu būdu pašalinamų medžių ir krūmų atkuriamąją vertę atitinkantį nurodytų rūšių ir matmenų medžių ir krūmų kiekį ir juos prižiūrėti 3 metus.

31. Leidimų išdavimo tvarka:

31.1. želdynų ar želdinių savininkas, valdytojas ar naudotojas pateikia Savivaldybės administracijai argumentuotą nustatytos formos prašymą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo darbams (2 priedas);

31.2. Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka per 30 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos (išskyrus atvejus, kai atliekama želdinių būklės ekspertizė arba Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijai nusprendus Leidimo neišduoti), yra išduodamas Leidimas, kuris galioja vienus metus nuo jo išdavimo.

31.3. esant neaiškiai argumentacijai, iš želdynų ar želdinių savininko, valdytojo ar naudotojo gali būti paprašyta papildomos informacijos ar sukviesta Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija.

31.4. Komisija, apžiūrėjusi prašomus kirsti, genėti ar persodinti ar kitaip tvarkyti želdinius, surašo Želdinių apžiūros ir vertinimo aktą (toliau – Aktas), kuriame pateikia rekomendacijas dėl Leidimo išdavimo arba neišdavimo.

31.5. saugotinų medžių ir krūmų vertė nustatoma, vadovaujantis Aplinkos ministerijos patvirtinta Želdinių atkuriamosios vertės nustatymo metodika. Medžio vertė gali būti patikslinta jį nukirtus (dėl puvinio);

31.6. prireikus atliekama želdinių būklės ekspertizė, vadovaujantis Aplinkos ministerijos patvirtinta želdinių būklės ekspertizės tvarka;

31.7. Savivaldybės administracija Leidimą derina su:

31.7.1. Aplinkos apsaugos departamento prie aplinkos ministerijos Panevėžio valdybos Biržų aplinkos apsaugos inspekcija, išskyrus Taisyklių 23 punkte nurodytus atvejus ir atvejus, kai saugotini medžiai ir krūmai auga, Biržų regioninio parko teritorijoje. Pastaruoju atveju Leidimas derinamas su parko direkcija;

31.7.2. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio skyriumi, kai medžiai ir krūmai kertami, genimi ar pertvarkomi nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje ir jos apsaugos zonoje;

31.7.3. želdynų ir želdinių savininku ar valdytoju, kai prašymą pateikė ne jis (išskyrus Savivaldybę);

31.8. Leidimo nereikia derinti, jei nustatyta tvarka parengtuose ir patvirtintuose detaliuosiuose ir specialiuosiuose planuose, atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektuose, saugomų teritorijų planavimo dokumentuose yra pateikti duomenys apie kertamų ar pertvarkomų medžių ir krūmų rūšinę sudėtį, skaičių bei jų augimo vietas ir šie dokumentai yra nustatyta tvarka suderinti su Panevėžio valdybos Biržų aplinkos apsaugos inspekcija ir saugomos teritorijos direkcija, kai kertami ar pertvarkomi saugomoje teritorijoje, turinčioje direkciją, augantys medžiai ir krūmai;

31.9. prašymą parašę asmenys Leidime įpareigojami atlyginti numatomų kirsti ar pertvarkyti medžių ir krūmų vertę (išskyrus Taisyklių30.1-30.3 punktuose nurodytus atvejus);

32. Numatyti kirsti medžiai pažymimi dažais, kirtimui – raudonai, persodinimui – geltonai.

33. Lėšos, gautos atlyginant iškirstų želdinių vertę, turint savivaldybės institucijos Leidimą, pervedamos į Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sąskaitą ir naudojamos želdiniams veisti ir prižiūrėti.

34. Iškirstų želdinių, kurie augo bendrojo naudojimo teritorijose, mediena želdynų ir želdinių savininko ar valdytojo sprendimu gali būti neatlygintinai perduodama: teritorijos, kurioje augo iškirsti želdiniai, naudotojui; gyvenamųjų namų savininkų bendrijoms; įmonėms, įstaigoms, jei iškirsti želdiniai augo joms priskirtose teritorijose; miestelių ir kaimų bendruomenėms.

 

V SKYRIUS

FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

35. Želdynų ir želdinių valdytojai ir savininkai privalo:

35.1. išsaugoti želdynus ir želdinius, tinkamai juos tvarkyti, iškirsti pavojingus žmonėms ir pastatams bei trukdančius saugiam eismui, atkurti ir veisti naujus, vadovaudamiesi šių Taisyklių reikalavimais;

35.2. taikyti kovos su kenkėjais ir ligomis priemones.

36. Želdynų ir želdinių savininkai ir valdytojai turi teisę:

36.1. privačioje žemės valdoje esančius želdynus ir želdinius, kurie teisės aktais nėra priskirti saugotiniems, tvarkyti savo nuožiūra, nepažeisdami kaimyninių žemės sklypų ir namų valdų savininkų, valdytojų ar naudotojų interesų;

36.2. sudaryti sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis dėl želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros, kovos su augalų ligomis ir kenkėjais.

37. Atskirieji želdynai, esantys valstybinėje ir Savivaldybei patikėjimo teise priklausančioje žemėje, turi būti atviri lankymui, jeigu juose nevyksta uždaro pobūdžio renginiai, nevykdomi priežiūros ir kiti darbai.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

38. Taisyklėse nustatytų reikalavimų laikymosi kontrolę užtikrina Savivaldybės administracijos, Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariato pareigūnai pagal savo kompetenciją. Valstybinę Želdynų ir želdinių apsaugos kontrolę vykdo Aplinkos apsaugos departamento prie aplinkos ministerijos Panevėžio valdybos Biržų aplinkos apsaugos inspekcija.

39. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

40. Fiziniai ir juridiniai asmenys, padarę žalą želdynų ir želdinių savininkų ar valdytojų želdynams ir želdiniams, teisėtiems interesams ar želdynams ir želdiniams, kaip aplinkos objektams, privalo visiškai ją atlyginti pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintą Žalos aplinkai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus ir objektus, skaičiavimo metodiką, arba, jeigu yra galimybė, atkurti iki pažeidimo buvusią būklę.

41. Šios Taisyklės gali būti keičiamos ir pripažįstamos netekusios galios Savivaldybės tarybos sprendimu.

______________________________

 

 

Pasvalio rajono savivaldybės želdynų ir

želdinių apsaugos taisyklių

1 priedas

 

(Leidimo saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams forma)

_________________________________________________________________

(savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio pavadinimas)

 

LEIDIMAS SAUGOTINŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ KIRTIMO, PERSODINIMO AR KITOKIO PAŠALINIMO, GENĖJIMO DARBAMS

__________________ Nr. _________

(data)

_____________________

(sudarymo vieta)

Leidžiama pagal pateiktą prašymą ___________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas (fizinio asmens

______________________________________________________________________________

vardas, pavardė), juridinio ar fizinio asmens kodas, adresas, telefono numeris)

žemės sklype ___________________________________________________________________

(sklypo, kuriame vykdomi saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar

______________________________________________________________________________

kitokio pašalinimo darbai, vieta)

______________________________________________________________________________

(vykdomi darbai)

 

________________              ___________________ ____________________

(saugotinų medžių ir krūmų rūšys,                          medžio diametras(1,3 m aukštyje),       medžių ir krūmų kiekis)

 

 

Medžių ir krūmų vertė ____________________________________ (žodžiais)  _____ eur ___ ct; atlyginta, neatlyginta   (kas reikalinga, pabraukti).

Vietoj kertamų medžių, krūmų pasodinami nauji ir prižiūrimi trejus metus:

__________________ ________ __________ ___________________________

(medžių ir krūmų rūšys,                       matmenys medžių ir krūmų kiekis ,sodinimo vieta*

 

 

Leidimas galioja 1 metus nuo jo išdavimo datos.

_______________________________ ______________ ________________________

(Leidimą išdavusio pareigūno (parašas) (vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)

 

A.V.

SUDERINTA                      SUDERINTA                       SUDERINTA

_______________________ ______________________ ___________________

(Aplinkos apsaugos departamento prie              (Kultūros paveldo depar-                            (fizinio ar juridinio

Aplinkos ministerijos Panevėžio valdybos       tamento prie Kultūros mi-                         asmens, nurodyto 

Biržų aplinkos apsaugos inspekcija (jei                nisterijos teritorinio pada-                        35.7.3 punkte, parašas

derina) ar saugomos teritorijos                               linio įgalioto asmens

direkcijos atstovo pareigų                                        pareigų pavadinimas

pavadinimas)

 

 

*įterpiama eilučių tiek, kiek reikalinga išvardinti visas rūšis.

 

 

 

Pasvalio rajono savivaldybės želdynų ir

želdinių apsaugos taisyklių

2 priedas

 

 

(Prašymo forma)

 

(prašymą pateikiančio fizinio asmens vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas ir kodas)

 

(adresas)

 

(telefono numeris)

 

________________________________ savivaldybei1

(savivaldybės pavadinimas)

 

PRAŠYMAS

 

_______________________________________

(data)

_______________________________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

Prašau leisti kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus žemės sklype ___________________________________________________________________

(adresas)

 

(numatomi atlikti darbai, medžių ir krūmų rūšys bei kiekis)

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ ,

______________________________________________________________________________

(saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo priežastis)

_____________________________________________________________________________ .

Įsipareigoju atlyginti numatomų kirsti želdinių vertę arba pasodinti savivaldybės nurodytoje vietoje kertamų ar kitokiu būdu pašalinamų medžių ir krūmų atkuriamąją vertę atitinkantį nurodytų rūšių ir matmenų medžių ir krūmų kiekį ir juos prižiūrėti 3 metus (kas reikalinga, pabraukti).

Darbus numatoma pradėti ___________________________________________________.

(numatoma darbų atlikimo data)

Pateikiu šiuos dokumentus:

1. Žemės sklypo __________________________________________________________

(dokumento pavadinimas, Nr., data, žemės sklypo planas)

______________________________________________________________________________.

2. Patvirtintą (suderintą) želdinių pertvarkymo projektą, schemą, detalųjį bei specialųjį planus (kas reikalinga, pabraukti) ___________________________________________________

(projekto pavadinimas, patvirtinimo (suderinimo) data)

______________________________________________________________________________

_________________________ ___________________________

(parašas)                              (vardas ir pavardė)

______

[1]Jūsų asmens duomenų valdytojas: Pasvalio rajono savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188753657, adresas: Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys, tel. 8 541 54101, el. p. rastine@pasvalys.lt

Asmens duomenų tvarkymo tikslas: nustatyti Jūsų asmens tapatybę ir gauti papildomą informaciją, reikalingą paslaugų teikimui. Netvarkant Jūsų duomenų negalėsime gauti reikalingos informacijos, todėl neturėsime teisinio pagrindo Jums suteikti prašomų paslaugų. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tik esant teisiniam pagrindui. Jūsų asmens duomenys bus saugomi Pasvalio rajono savivaldybės administracijos nustatyta tvarka ir terminais.

Kreipiantis raštu turite teisę prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir kad duomenų valdytojas juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat turite teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę perkelti duomenis bei teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. p. ada@ada.lt).

_____________