HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2021 M. LIEPOS 1 D. ĮSAKYMO NR. D1-398 „DĖL LIETUVOS APLINKOS APSAUGOS INVESTICIJŲ FONDO PROGRAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ GYVENAMŲ BŪSTŲ PRIJUNGIMO PRIE ESAMŲ CENTRALIZUOTŲ NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ INVESTICINIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO IR PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. rugpjūčio 5 d. Nr. D1-256

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų gyvenamų būstų prijungimo prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų investicinių projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-398 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų gyvenamų būstų prijungimo prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų investicinių projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Įgyvendinant projektus turi būti laikomasi šių sąlygų:

10.1. nuotekų surinkimo tinklai tiesiami nuo centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos, esančios valstybės ar savivaldybės teisėtais pagrindais naudojamoje teritorijoje, iki gyvenamo būsto per gyventojo sklypą ir (arba) valstybinę žemę;

10.2. nuotekų surinkimo tinklai tiesiami ir prijungiami prie nutiestų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų, kurių tiesimo darbai baigti iki projekto įgyvendinimo pabaigos;

10.3. nuotekų surinkimo tinklai iki gyvenamo būsto tiesiami tik Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planuose apibrėžtose aglomeracijose, didesnėse kaip 2000 gyventojų ekvivalento, kurios paminėtos Europos Komisijos pagrįstoje nuomonėje (2019 m. sausio 25 d. EK pagrįsta nuomonė dėl pažeidimo Nr. 2016/2193 dėl įsipareigojimų pagal 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo 3, 4, 5, 10 ir 15 str. ir I priedo A, B ir D dalis nevykdymo);

10.4. negali būti finansuojami su gyvenamojo sektoriaus plėtra susiję projektai.“

2. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Su paraiška turi būti pateiktas gyvenamų būstų, kuriuos numatoma prijungti prie nuotekų surinkimo tinklų, sąrašas. Sąraše turi būti nurodomas centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos, prie kurios prijungiami gyvenami būstai, finansavimo šaltinis ir projekto numeris (jeigu finansuota įgyvendinant investicinį projektą su daliniu Europos Sąjungos ar valstybės biudžeto finansavimu).“

3Pripažįstu netekusiais galios 12 ir 13 punktus.

4Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Projekto vykdytojas iki gyventojo sklypo nutiestą nuotekų surinkimo tinklų dalį įregistruoja Nekilnojamo turto registre kaip savo turtą, gyventojo sklype nutiestą nuotekų surinkimo tinklų dalį perduoda gyventojui pasirašius nuotekų surinkimo tinklų perdavimo‑priėmimo aktą, kurio pavyzdinė forma pateikta Tvarkos aprašo 3 priede.“

5.   Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Maksimali subsidijos suma vienam projekto vykdytojui yra 300 000 eurų. Vidutiniškai vienam gyvenamam būstui prijungti skiriama maksimali subsidijų suma negali viršyti 3000 eurų. Jeigu vidutinės vieno gyvenamo būsto prijungimo išlaidos viršija 3000 eurų, skirtumą turi padengti projekto vykdytojas. Šis vidurkis skaičiuojamas svertiniu būdu.“

6Pakeičiu 17 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

17. Projekto vykdytojo indėlis įgyvendinant projektą ar jo dalis turi būti aiškiai apibrėžtas, patikimas. Tokiu projekto vykdytojo indėliu gali būti laikoma:“.

7Pakeičiu 17.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.3. savivaldybės piniginės lėšos. Iki subsidijos teikimo sutarties pasirašymo pateikiamas savivaldybės tarybos sprendimas skirti savivaldybės biudžeto lėšų projektui.“

8Pakeičiu 21.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

21.5. projektinių pasiūlymų, nustatytų statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, statinio projekto rengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros ir ekspertizių atlikimo išlaidos.“

9Pripažįstu netekusiu galios 21.8 papunktį.

10. Pakeičiu 46.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

46.6. projekto vykdytojas informaciją apie projektą paskelbė savo interneto svetainėje nurodydamas, kad projektas finansuojamas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo lėšomis;“.

11. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                 Simonas Gentvilas


 

Lietuvos aplinkos apsaugos

investicijų fondo programos lėšomis

finansuojamų gyvenamų būstų

prijungimo prie esamų centralizuotų

nuotekų tvarkymo sistemų

investicinių projektų įgyvendinimo

ir priežiūros tvarkos aprašo

1 priedas

 

Pareiškėjo (juridinio asmens pavadinimas) Vandenų apsaugos projekto „Projekto pavadinimas“ naudos ir kokybės vertinimo balų lentelė

 

1. Pareiškėjo pateiktas projektas vertinamas pagal šiuos kriterijus:

Kriterijaus pavadinimas

Kriterijaus reikšmė

Maksimalus vertinimas balais

Projekto vertinimas

Balai

Vertinimo pagrindimas

1.1.    Investicijų dalis, tenkanti 1 gyvenamajam būstui prijungti prie nuotekų surinkimo tinklo

≤1500 Eur

50

 

Skaičiuojama nuo visų būtinų (planuojamų) investicijų (Eur be PVM)

 

 

 

>1500 Eur, bet

1800 Eur

45

 

>1800 Eur, bet

2100 Eur

40

 

>2100 Eur, bet ≤2400 Eur

30

 

>2400 Eur, bet ≤2700 Eur

20

 

>2700 Eur, bet ≤3000 Eur

10

 

>3000 Eur

0

 

1.2.    Gyvenamųjų būstų skaičius, kiek bus prijungta

>250

50

 

Gyvenamų būstų, kuriuos numatoma prijungti prie nuotekų surinkimo tinklų, sąrašas

250, bet > 150

45

 

150, bet > 100

35

 

100, bet > 50

25

 

50, bet > 10

15

 

10, bet > 5

5

 

5

0

 

Bendras balų skaičius

 

∑ 100

 

 

 

 

2. Jeigu įvertinus pagal vertinimo kriterijus, projektai surenka vienodą balų skaičių, eilė sudaroma pagal subsidijos aplinkosauginį efektą, prioritetą teikiant didesnį aplinkosauginį efektą numatančiam projektui:

 

Subsidijos aplinkosauginis efektas

Balai apskaičiuojami pagal formulę:

Ei = (Ri/Rmax)×10,

kur:

Ei – vertinamo Projekto subsidijos aplinkosauginio efekto balai;

Ri – vertinamo Projekto subsidijos aplinkosauginio efekto reikšmė, kg/Eur;

Rmax – didžiausia visų vertinamų Projektų paraiškose nustatyta subsidijos aplinkosauginio efekto reikšmė, kg/Eur

 

 

Vertintojas (vardas, pavardė, parašas, data)

 

__________________

part_d603e77a8df64369bb994e2552464fb9_end