CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL EUROPOS KOMISIJOS 2012 m. spalio 5 d. REGLAMENTO (ES) NR. 965/2012 REIKALAVIMŲ TAIKYMO

 

2016 m. rugpjūčio 12 d. Nr.4R-158

Vilnius

 

Vadovaudamasis Europos Komisijos 2012 m. spalio 5 d. reglamento (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL. 2012 L 296, p. 1-148), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. liepos 22 d. Europos Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2016/1199 (OL. 2016, L 198, p. 13-37), (toliau – Reglamentas), 10 straipsniu:

1.  N u s t a t a u, kad:

1.1.    Reglamento II ir VII priedų reikalavimai nekomerciniams skrydžiams oro balionais taikomi nuo 2018 m. balandžio 8 d., o nekomerciniams skrydžiams sklandytuvais – nuo 2019 m. balandžio 8 d.

1.2.    Reglamento II, III, VII ir VIII priedų reikalavimai specialiesiems skrydžiams oro balionais taikomi nuo 2018 m. balandžio 8 d., o specialiesiems skrydžiams sklandytuvais – nuo 2019 m. balandžio 8 d.

1.3.    Reglamento II, III ir IV priedų reikalavimai taikomi:

1.3.1. komerciniams skrydžiams, kurie pradedami ir baigiami tame pačiame aerodrome ar skrydžių erdvės dalyje, B klasės lėktuvais arba nesudėtingais sraigtasparniais – nuo                        2017 m. balandžio 21 d.

1.3.2. komerciniams skrydžiams oro balionais – nuo 2018 m. balandžio 8 d., o komerciniams skrydžiams sklandytuvais – nuo 2019 m. balandžio 8 d.

2.  Šis įsakymas įsigalioja nuo 2016 m. rugpjūčio 25 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                      Joris Gintilas