LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS,

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugpjūčio 28 d. Nr. V-651/A1-455/V-1004

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi, 8 straipsnio 4 dalimi, 9 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsnio 5 dalimi, 11 straipsnio 6 dalimi, 12 straipsnio 7 dalimi, 14 straipsnio 8 dalimi ir 23 straipsnio 3 dalimi:

1T v i r t i n a m e Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašą (pridedama).

2N u s t a t o m e, kad  tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybė 2017 m. rugsėjo–gruodžio mėnesiais finansuojama lygiomis dalimis iš Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

3Šis įsakymas įsigalioja 2017 m. rugsėjo 1 dieną.

4P r i p a ž į s t a m e netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 4 d. įsakymą Nr. V-2068/A1-467/V-946 „Dėl Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                      Jurgita Petrauskienė

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                     Linas Kukuraitis

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                     Aurelijus Veryga


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro, Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos

Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2017 m. rugpjūčio 28 d.

įsakymu Nr. V-651/A1-455/V-1004

 

 

 

koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų TVARKOS APRAŠAS

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų (toliau – Vaikas), ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – Koordinuotai teikiamos paslaugos) teikimo tikslą, principus, organizavimą ir finansavimą, kvalifikacinius reikalavimus tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui.

2.  Aprašas skirtas savivaldybių administracijoms, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriams (toliau – Koordinatorius), savivaldybių administracijų Vaiko gerovės komisijoms (toliau – Komisija), švietimo pagalbos, socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms savivaldybių ir valstybės institucijoms, įstaigoms, organizacijoms ar asmenims, veikiantiems Vaiko gerovės užtikrinimo srityje.

3.  Koordinuotai teikiamų paslaugų tikslas – sudaryti palankias sąlygas Vaiko gerovei, padedant jo tėvams (globėjams, rūpintojams) kurti saugią aplinką, užtikrinti gyvenimo, asmeninių bei socialinių ryšių kokybę.

4.  Koordinuotai teikiamos paslaugos teikiamos vadovaujantis šiais principais:

4.1. individualizavimo – priimant su Vaiku ir jo tėvais (globėjais, rūpintojais) susijusius sprendimus, atsižvelgiama į vaikų brandą, jų psichikos ir fizines savybes, šeimos poreikius;

4.2. Vaiko interesų ir gerovės pirmumo – imantis bet kokių veiksmų, svarbiausia – Vaiko interesai. Koordinuotai teikiamos paslaugos turi būti tik tokios, kokių reikia jo gerovei, ir tam tikslui turi būti imamasi visų reikiamų priemonių;

4.3. lygybės ir nediskriminavimo – visiems Vaikams garantuojamos Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje, Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijoje, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme įtvirtintos teisės;

4.4. kompleksiškumo – visapusiškai įvertinus Vaikų ir  jų tėvų (globėjų, rūpintojų) poreikius, Vaiko gerovei užtikrinti teikiamos ne pavienės, bet tarpusavyje suderintos švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos;

4.5. veiksmų suderinamumo – Koordinuotai teikiamos paslaugos teikiamos derinant Vaiko gerovės užtikrinimo srityje savivaldybėje veikiančių institucijų, įstaigų, organizacijų veiksmus;

4.6. optimalaus išteklių valdymo ir panaudojimo – teikiant Koordinuotai teikiamas paslaugas, siekiama racionaliai naudoti paslaugas teikiančių įstaigų ir organizacijų žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius, Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimui skiriamą laiką ir finansus;

4.7. prieinamumo – Koordinuotos teikiamos paslaugos Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) teikiamos kuo arčiau jų gyvenamosios vietos.

5.  Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

KOORDINUOTAI TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS

 

6.  Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) poreikis atsiranda, kai pavienės, atskirai teiktos ar teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ar sveikatos priežiūros paslaugos yra neveiksmingos, neefektyvios ir neužtikrina Vaiko gerovės.

7Koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo ir teikimo klausimai svarstomi, kai:

7.1. gautas Vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymas kartu su pavienes švietimo pagalbos, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas teikusios ar teikiančios institucijos, įstaigos ar organizacijos siūlymu dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo;

7.2. su prašymu kreipiasi institucijos, įstaigos, organizacijos, teikusios ar teikiančios pavienes švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros, socialines ar viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas, nustačiusios, kad jų teiktų ar teikiamų paslaugų Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) nepakanka;

7.3. gautas minimalios priežiūros priemonės vykdytojo (-ų) ir kitų, Vaikui teikiančių švietimo, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas specialistų pranešimas, kad Vaikui taikoma (-os) minimalios priežiūros priemonė (-ės) yra neveiksminga (-os);

7.4. priimamas sprendimas Vaikui skirti vidutinės priežiūros priemonę. Tokiu atveju svarstomas Koordinuotai teikiamų paslaugų poreikis tik Vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams);

7.5. gauta vaikų socializacijos centro informacija apie Vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo pabaigą (tokiu atveju Koordinuotai teikiamos paslaugos gali būti teikiamos Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams).

8.    Gavęs Aprašo 7.1–7.2 papunkčiuose nurodytą prašymą, jį pagrindžiančią informaciją / pranešimą ir Aprašo 7.3–7.5 papunkčiuose nustatytais atvejais, Koordinatorius priima sprendimą dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo klausimo svarstymo Komisijos posėdyje. Koordinatorius, prieš priimdamas sprendimą svarstyti Koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo klausimą Komisijos posėdyje, gali kreiptis į pavienes švietimo pagalbos, socialinės ar sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią instituciją, įstaigą ar organizaciją, ir, esant poreikiui, inicijuoti su ja pasitarimą dėl jos teikiamos paslaugos veiksmingumo ir tęstinumo (išskyrus Aprašo 7.3–7.5 papunkčiuose nustatytais atvejais).

9.    Komisijos funkcijos, sprendžiant Koordinuotai teikiamų paslaugų klausimus: 

9.1. gavusi informaciją iš Koordinatoriaus, per 10 darbo dienų įvertina Koordinuotai teikiamų paslaugų Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimo poreikį, parengia sprendimo dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo projektą, kuriame siūlo konkrečią švietimo pagalbos ar socialines paslaugas teikiančią instituciją, įstaigą ar organizaciją Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo koordinavimui (toliau – Koordinuojanti institucija), institucijas, įstaigas ar organizacijas, kurios bendradarbiaudamos tarpusavyje, teiks Koordinuotai teikiamas paslaugas (toliau – Teikėjai) ir Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo trukmę;

9.2. ne rečiau kaip kartą per pusmetį svarsto klausimus dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų kokybės, jų poreikio atitikties pasiūlai ir plėtros savivaldybėje;

9.3. atlieka kitas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytas funkcijas.

10.     Koordinatorius, gavęs Komisijos parengtą sprendimo dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo projektą, teikia jį (kartu su jį pagrindžiančia informacija) savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti.

11Savivaldybės administracijos direktorius, įvertinęs gautą sprendimo dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo  projektą ir jį pagrindžiančią informaciją, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas priima sprendimą dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų, nustato Koordinuojančią instituciją, Teikėjus, Koordinuotai teikiamų paslaugų trukmę.

12Koordinuojančios institucijos vadovas, gavęs savivaldybės administracijos pavedimą koordinuoti konkretaus Vaiko ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimą, nedelsiant (ne vėliau kaip kitą darbo dieną) paskiria specialistą atlikti Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo atvejo vadybininko (toliau – Atvejo vadybininkas) funkcijas.

13Atvejo vadybininko funkcijos:

13.1gavęs tiesioginio vadovo pavedimą, per 10 darbo dienų organizuoja bendrą susitikimą su Vaiku, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), nustatytais Teikėjais, aptarti Vaiko, jo tėvų (globėjų, rūpintojų) poreikius, jų tenkinimo galimybes, susitarti dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų organizavimo (laiko, vietos, mobilumo ir kt.) ir parengia Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo planą (toliau – Planas), kuriame nurodomi Koordinuotai teikiamų paslaugų Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimo tikslai, siektini rezultatai, priemonės jiems pasiekti, Teikėjų paskirti specialistai, atsakingi už atskirų Plano priemonių vykdymą (toliau – atsakingi asmenys), ir Plano įgyvendinimo trukmė, jo veiksmingumo vertinimo etapai, būdai;

13.2Plano įgyvendinimo metu stebi atsakingų asmenų daromą poveikį Vaikui, jo tėvams (globėjams, rūpintojams): pagal Plane numatytus terminus renka informaciją iš atsakingų asmenų, Vaiko ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) apie Plano priemonių įgyvendinimo eigą ir rezultatus, vertina vykdomų priemonių veiksmingumą; derina visų atsakingų asmenų veiksmus, prireikus inicijuoja bendrus atsakingų asmenų, Vaiko ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pasitarimus dėl taikomų priemonių efektyvumo didinimo. Atsakingi asmenys, Vaikas ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo atvykti į Atvejo vadybininko organizuojamus pasitarimus;

13.3kreipiasi į Koordinatorių, kai atsakingi asmenys, Vaikas ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai) nebendradarbiauja, nedalyvauja Atvejo vadybininko organizuojamuose pasitarimuose, būtina keisti Koordinuotai teikiamų paslaugų turinį, trukmę, Teikėjus, ar atsiranda kitos priežastys, dėl kurių Planas negali būti įgyvendintas;

13.4likus mėnesiui iki Plano įgyvendinimo pabaigos, informuoja Koordinatorių apie Koordinuotai teikiamų paslaugų veiksmingumą pagal Plane numatytas priemones, prireikus teikia siūlymą dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo termino pratęsimo, nutraukimo.

 

iii SKYRIUS

KOORDINATORIAUS PAREIGYBĖ SAVIVALDYBĖJE

 

14.       Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, einantis Koordinatoriaus pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

14.1.    atitikti bendruosius reikalavimus, nustatytus Valstybės tarnybos įstatyme;

14.2.    atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

14.2.1. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį ir būti baigusiam magistro studijas vienoje iš studijų krypčių ir (arba) studijų krypčių grupėje:  sociologijos, socialinio darbo, socialinės politikos, visuomenės sveikatos, teisės, vadybos, žmonių išteklių vadybos, viešojo administravimo studijų kryptyse arba švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupėje arba turėti lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

14.2.2. išmanyti Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Vaiko gerovės užtikrinimą.

15.       Siekdamas įgyvendinti Apraše keliamus tikslus, Koordinatorius vykdo šias funkcijas:

15.1.    renka, kaupia ir analizuoja informaciją, susijusią su Vaiku ir jo aplinka, jos pagrindu priima sprendimą dėl prevencinių, tęstinių  priemonių taikymo, siekdamas konkrečios institucijos teikiamos pagalbos Vaikui ir / ar jo tėvams (globėjams, rūpintojams) efektyvesnio organizavimo arba nustato Koordinuotai teikiamų paslaugų poreikį;

15.2.    priima ir nagrinėja Vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų), institucijų, įstaigų, organizacijų, teikiančių švietimo, sveikatos priežiūros, socialines, viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas prašymus / informaciją dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų, inicijuoja jų teikimą;

15.3.    nagrinėja skundus ir pranešimus dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų ir pagal savo kompetenciją konsultuoja institucijas, įstaigas, organizacijas, asmenis;

15.4.    teikia  sprendimų dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo projektus savivaldybės administracijos direktoriui;

15.5.    bendradarbiauja ir pagal poreikį organizuoja bendrus pasitarimus su Teikėjais, Atvejo vadybininkais, atsakingais asmenimis rengiančiais ir įgyvendinančiais Planą Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams), kitais savivaldybės administracijos valstybės tarnautojais arba darbuotojais, atsakingais už Vaiko gerovės užtikrinimą;

15.6.    teikia informaciją savivaldybės administracijos direktoriui apie iškylančias problemas ir siūlymus dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų plėtros ar organizavimo tobulinimo, Koordinuotai teikiamas paslaugas teikiančių specialistų kompetencijos tobulinimo;

15.7.    organizuoja Komisijos posėdžius;

15.8.    atlieka Komisijos pirmininko funkcijas;

15.9.    atlieka kitas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymuose nustatytas funkcijas.

16.       Rekomenduojama, kad Koordinatorius būtų atskaitingas savivaldybės administracijos direktoriui.

 

IV SKYRIUS

KoordinuotAI TEIKIAMŲ PASlaugų FINANSAVIMAS

 

17. Koordinatoriaus pareigybė finansuojama valstybės Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

18. Koordinuotai teikiamos paslaugos finansuojamos iš Lietuvos Respublikos valstybės, savivaldybių biudžetų, Vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) ir kitų lėšų.

 

_____________________