LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2016 M. BALANDŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 1V-326 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 7 PRIORITETO „KOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR DALYVAVIMO DARBO RINKOJE SKATINIMAS“ NR. 07.1.1-CPVA-V-906 PRIEMONĖS „KOMPLEKSINĖ PASLAUGŲ PLĖTRA INTEGRUOTŲ TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMŲ TIKSLINĖSE TERITORIJOSE“ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI VALSTYBĖS PROJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gruodžio 9 d. Nr. 1V-1282

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-906 priemonės „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 1V-326 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-906 priemonės „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“, ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

L. e. vidaus reikalų ministro pareigas                                                                          Rita Tamašunienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2016 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 1V-326

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2020 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 1V-1282

redakcija)

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

2014−2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 7 PRIORITETO „KOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR DALYVAVIMO DARBO RINKOJE SKATINIMAS“ NR. 07.1.1-CPVA-V-906 PRIEMONĖS „KOMPLEKSINĖ PASLAUGŲ PLĖTRA INTEGRUOTŲ TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMŲ TIKSLINĖSE TERITORIJOSE“ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI VALSTYBĖS PROJEKTŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Pareiškėjas

Iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų siūlomo bendrai finansuoti projekto (toliau – projektas) preliminarus pavadinimas

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais)

Paraiškos finansuoti projektą pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas

Reikalavimai projektų parengtumui ir kita reikalinga informacija (jei taikoma)

Iš viso

Projektui numatomas skirti finansavimas

Kiti projekto finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų lėšos

Nacionalinės projekto lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Klaipėdos daugiafunkcinio sveikatingumo centro statyba

14 623 855,65

11 564 519,00

1 020 399,00

0,00

2 038 937,65

0,00

0,00

2016-06-06

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7  prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-906 priemonės „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo[1] (toliau – PFSA) 24.2 papunktyje.

2.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro įkūrimas

21 167 931,37

14 792 769,89

1 305 244,11

945 000,00

2 985 673,85

0,00

1 139 243,52

2016-09-30

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 24.2 papunktyje.

3.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Lazdynų sveikatinimo centro prieigų aplinkos sutvarkymas

1 201 388,33

1 021 180,08

90 104,12

0,00

90 104,13

0,00

0,00

2020-03-31

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 24.2 papunktyje.

4.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Neries krantinių dviračių ir pėsčiųjų takų rekonstrukcija

2 503 678,74

2 128 126,92

187 775,91

0,00

187 775,91

0,00

0,00

2020-03-31

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 24.2 papunktyje.

5.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Dviračių takų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Algirdo, V. Mykolaičio-Putino, Geležinkelio, Dariaus ir Girėno gatvėse Pietinėje tikslinėje teritorijoje

7 010 000,00

5 166 253,00

455 846,00

0,00

1 387 901,00

0,00

0,00

2020-03-31

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 24.2 papunktyje.

6.

Visagino savivaldybės administracija

Visagino inovacijų klasterio įkūrimas

250 000,00

181 250,00

15 992,65

0,00

52 757,35

0,00

0,00

2020-09-25

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 24.2 papunktyje.

7.

Visagino savivaldybės administracija

Sedulinos alėjos atkarpos nuo Parko g. iki Visagino g. rekonstrukcija

2 380 961,19

1 740 000

153 529,42

0,00

487 431,77

0,00

0,00

2020-09-15

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 24.2 papunktyje.

8.

Visagino savivaldybės administracija

Jungties nuo geležinkelio stoties iki Visagino miesto centro kartu su etnokultūrų parku įrengimas

475 506,61

253 750,00

22 389,71

0,00

199 366,90

0,00

0,00

2020-10-01

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 24.2 papunktyje.

9.

Visagino savivaldybės administracija

Autobusų stoties su turizmo informacijos centru statyba Visagino savivaldybėje

413 744,08

290 000,00

25 588,24

0,00

98 155,84

0,00

0,00

2020-10-15

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 24.2 papunktyje.

10.

Varėnos rajono savivaldybės administracija

Pramonės zonos, esančios Varėnos miesto rytinėje dalyje, sutvarkymas ir pritaikymas verslui

1 517 990,94

1 274 490,00

112 455,00

0,00

131 045,94

0,00

0,00

2020-12-28

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 24.2 papunktyje.

11.

Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Investicinės aplinkos gerinimas Šiaulių laisvojoje ekonominėje zonoje ir jos prieigose

6 188 254,05

5 260 015,94

464 119,06

0,00

464 119,05

0,00

0,00

2020-12-28

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 24.2 papunktyje.

IŠ VISO:

57 733 310,96

43 672 354,83

3 853 443,22

945 000,00

8 123 269,39

0,00

1 139 243,52

 

 

 

 

______________________________[1] 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-906 priemonės „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1V-991 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-906 priemonės „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“.