LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ 04.1.1-LVPA-V-114 PRIEMONĖS „ELEKTROS ENERGIJOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ GAMYBOS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMAS NAMŲ ŪKIUOSE“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 2 PATVIRTINIMO

 

2020 m. rugpjūčio 12 d. Nr. 1-250

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.7 papunkčiu,

t v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2 (pridedama).

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministras,

pavaduojantis energetikos ministrą                                                                   Rimantas Sinkevičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros

2020 m. liepos 21 d. raštu Nr. R4-3060                 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2020 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 1-250

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ 04.1.1-LVPA-V-114 PRIEMONĖS „ELEKTROS ENERGIJOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ GAMYBOS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMAS NAMŲ ŪKIUOSE“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 2

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2 (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos (toliau - EK) 2014 m. rugsėjo 8  d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą EK pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397) (toliau – Veiksmų programa), 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategija);

2.2. Nacionalinę aplinkos apsaugos strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. XII-1626 „Dėl Nacionalinės aplinkos apsaugos strategijos patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija);

2.3. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“;

2.4. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.5. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.6. Energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2017-2019 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 1-181 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2017-2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – Energijos vartojimo efektyvumo veiksmų planas);

2.7. Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1-21 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Atrankos tvarkos aprašas);

2.8. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.9. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 (su vėlesniais pakeitimais) ir paskelbtas Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams).

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Apraše vartojamos kitos sąvokos:

4.1. Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos – suprantamos kaip technologijos, generuojančios elektros energiją iš saulės šviesos;

4.2. Elektrinės įrengimo objektas –  suprantamas kaip  bet kokiais teisėtais pagrindais (pvz. nuosavybės teisė, nuoma, panauda) valdomas žemės sklypas arba pastatas, kurių valdymo juridinis faktas turi būti įregistruotas Valstybės Įmonės Registrų centro (toliau – VĮ Registrų centras) Nekilnojamojo turto registre, ir kuriame įrengiamos atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtos elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms. Nuomos ar panaudos sutartis turi galioti ne mažiau kaip 6 metus nuo projekto registracijos formos pateikimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai dienos;

4.3. Elektros vartojimo objektas – suprantamas kaip fizinio asmens, nuosavybės teise valdomas gyvenamosios paskirties vieno buto pastatas, butas gyvenamosios paskirties pastate arba sodų paskirties pastatas (sodo namas), kurie yra įregistruoti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre,  ir į kurį bus nukreipiama atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra;

4.4. Fizinis asmuo - suprantamas, kaip fizinis asmuo nuosavybės teise valdantis elektros vartojimo objektą ir bet kokiais teisėtais pagrindais elektrinės įrengimo objektą;

4.5. Įtampos keitiklis (toliau – inverteris) – elektrinis įtaisas su valdomais ventiliais (tiratronais, eksitronais, tiristoriais), keičiantis nuolatinę elektros srovę ar įtampą kintamąją srovę ar įtampą;

4.6. Namų ūkis – atskirai gyvenantis vienas asmuo arba grupė viename būste gyvenančių asmenų, kurie dalijasi išlaidas ir bendrai apsirūpina gyventi būtinomis priemonėmis. Namų ūkiai nėra laikomi kolektyviniai namų ūkiai arba instituciniai namų ūkiai, pavyzdžiui, ligoninės, senelių namai, kalėjimai, kariniai barakai, religinės bendruomenės, darbuotojų bendrabučiai ir pan.;

4.7. Saulės modulis – į vieningą sistemą sujungtos ir įrėmintos saulės baterijos, generuojančios elektros energiją saulės šviesos pagalba. Moduliai gali būti naudojami tiek pavieniai, tiek ir jungiami su kitais į galingesnę fotovoltinę sistemą, įrengiamą ant namų stogų, žemės arba kitų paviršių.

5. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Ministerija) ir viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija).

6. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

7. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama valstybės projektų planavimo būdu.

8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 9 000 000 (devynių milijonų) eurų, iš ES struktūrinių fondų lėšų (Sanglaudos fondo) lėšų ir iki 13 000 000 (trylikos milijonų) eurų, iš Ateities ekonomikos DNR plano lėšų.

9. Priemonės tikslas – padidinti vietinės elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių gamybos pajėgumus ir naudojimą.

10. Pagal Aprašą remiama ši veikla – mažos galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkių reikmėms, įrengimas:

10.1vartojimo vietoje;

10.2geografiškai nutolusiuose nuo elektros energijos vartojimo vietose;

10.3elektros energijos vartojimo vietoje daugiabučiame pastate ar jo teritorijoje.

11. Pagal Apraše nurodytą remiamą veiklą valstybės projektų sąrašą numatoma sudaryti 2020 m. III ketvirtį. Informacija apie planuojamą sudaryti valstybės projektų sąrašą taip pat pateikiama kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių plane, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

12. Pagal Aprašą galimas pareiškėjas yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

13. Partneriai nėra galimi.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

14. Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

15. Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2018 m. lapkričio 29 d. posėdžio protokoliniu sprendimu Nr. 44P-5(35) ir 2019 m. rugsėjo 12 d. posėdžio protokoliniu sprendimu Nr. 44P-9(45):

15.1. projektas turi atitikti Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją. Laikoma, kad projektas atitinka šį kriterijų, jei jis prisideda prie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos 25.1.2 papunktyje nurodyto tikslo įgyvendinimo;

15.2. projektas turi atitikti Energijos vartojimo efektyvumo veiksmų plano nuostatas. Laikoma, kad projektas atitinka šį kriterijų, jeigu projektas, projekto veiklos ir projekto vykdytojas atitinka Energijos vartojimo efektyvumo veiksmų plano III skyriaus aštuntame skirsnyje „Mažos galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkių reikmėms, įrengimas“ numatytą priemonę ir 54 punkte numatytą projekto vykdytoją.

16. Projektu turi būti prisidedama prie bent vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, patvirtintos EK 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM(2012) 128, tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną ES Baltijos jūros regiono strategijos veiksmų plane, patvirtintame EK 2017 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. SWD(2017)118, numatytą politinę sritį „Energetika“. Dokumentai skelbiami EK svetainėje adresu http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/cooperation/macro-regional-strategies/baltic-sea/library/#1.

17. Fizinių asmenų atranka vykdoma vadovaujantis specialiuoju projektų atrankos kriterijumi „Diegiama technologija turi atitikti atsinaujinančių išteklių rūšį“ ir prioritetiniais projektų atrankos kriterijais, nurodytais Aprašo 2 priede. Už atitiktį prioritetiniams projektų atrankos kriterijams projektams skiriami balai (maksimalus galimas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų nurodytas Aprašo 2 priede). Minimali privaloma surinkti balų suma nenustatoma.

18. Pagal Aprašą nefinansuojami didelės apimties projektai.

19. Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklos turi būti baigtos ne vėliau nei iki 2023 m. rugsėjo 1 d. ir nepažeidžiant Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų. Prireikus pratęsti projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpį ilgiau, nei nurodyta šiame punkte, projekto sutarties keitimas turi būti derinamas su Ministerija.

20. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

21. Projektu turi būti siekiama visų toliau išvardytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių:

21.1. P.B.230 „Papildomi atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumai“;

21.2. P.B.234 „Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažėjimas“.

22. Aprašo 21 punkte nurodytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimui taikomas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas, kuris taip pat yra paskelbtas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

23. Projekto parengtumo reikalavimai nėra taikomi.

24. Negali būti numatyti projekto apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

25. Neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui. Nepažeidžiant Aprašo 10 punkto nuostatų dėl tinkamos finansuoti veiklos, projektu turi būti prisidedama prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo aplinkosaugos ir ekonomikos srityse, t. y. įgyvendinant projekto veiklas turi būti prisidedama prie Nacionalinės darnaus vystymosi strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 „Dėl Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos patvirtinimo ir įgyvendinimo“, aprašytų ilgalaikių ir trumpalaikių energetikos tikslų, jų uždavinių įgyvendinimo.

26. Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. EK reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai nuostatas, neteikiama.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

27. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

28. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

29. Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo.

30. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų.

31. Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos nurodytos lentelėje:

 

Išlaidų katego-rijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Netinkama finansuoti

2.

Nekilnojamasis turtas

Netinkama finansuoti

 

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Netinkama finansuoti

 

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Tinkamos finansuoti Aprašo 2 priedo II skyriuje nurodytos įrangos išlaidos.

 

5.

Projekto vykdymas

Tinkamos finansuoti projekto Registracijos formų administravimo informacinės sistemos išlaidos, kurioms gali būti skiriama ne daugiau nei 6000,00 eurų. 

6.

Informavimas apie projektą

Tinkamos finansuoti privalomos informavimo apie projektą priemonės pagal Projektų taisyklių 37 skirsnio 450.1 (pagal 450.1 papunktį tinkamos finansuoti tik teksto parengimo išlaidos) ir 450.4 papunkčius.

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Projektui taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma netiesioginėms išlaidoms skaičiuojama vadovaujantis Projektų taisyklių 10 priedu.

Pastaba: Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis instrukcija Projekto biudžeto formos pildymas, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

32. Pagal Aprašą kryžminis finansavimas netaikomas.

33. Aprašo 31 punkto  lentelės Išlaidų kategorijoje Nr. 4 nurodytos išlaidos laikomos patirtomis projekto vykdytojo, kai yra įvykdyti Aprašo 2 priedo 43–46 punktuose nustatyti reikalavimai ir fiziniam asmeniui yra išmokėtos finansavimo lėšos, paskaičiuotos taikant Saulės elektrinių įrengimo namų ūkiuose fiksuotąjį įkainį ir Aprašo 2 priedo 26 ar 27 punkte nustatytą finansuojamų tinkamų išlaidų dalį (procentais). Saulės elektrinių įrengimo namų ūkiuose fiksuotasis įkainis nustatytas vadovaujantis Saulės elektrinių įrengimo namų ūkiuose išlaidų fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimu, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/saules-elektriniu-irengimo-namu-ukiuose-fiksuoto-ikainio-nustatymo-tyrimas.

34. Finansavimo fiziniams asmenims skyrimo tvarkos aprašas pateiktas Aprašo 2 priede.

35. Išlaidos, apmokamos taikant Aprašo 31 punkto lentelės Išlaidų kategorijoje Nr. 4 nurodytus fiksuotuosius įkainius bei Aprašo 31 punkto lentelės Išlaidų kategorijoje Nr. 7 nurodytą fiksuotąją normą, turi atitikti šias nuostatas:

35.1. pagal fiksuotuosius įkainius ir fiksuotąją normą apmokamos išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriaus 35 skirsnį;

35.2. pareiškėjas turi teisę paraiškoje numatyti mažesnius fiksuotųjų įkainių dydžius, nei jam taikomi Apraše nustatyti dydžiai;

35.3. projekto išlaidos, kurias numatyta apmokėti taikant fiksuotuosius įkainius, apmokamos atsižvelgiant į projekto sutartyje nustatytus fiksuotuosius įkainius ir projekto vykdytojo pateiktus dokumentus, kuriais įrodomas pasiektas rezultatas. Įrodant pagal fiksuotuosius įkainius apmokamų rezultatų pasiekimą, turi būti pateikiama Pažyma dėl saulės elektrinių įrengimo namų ūkiuose išlaidų apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius (Pažymos forma nustatyta Aprašo 3 priede);

35.4. Aprašo 31 punkto lentelės Išlaidų kategorijoje Nr. 7 nurodytoms išlaidoms taikoma fiksuotoji norma pagal Projektų taisyklių 10 priedo 4 punktą.

36. Projekto įgyvendinimo metu vadovaujančiajai ar audito institucijoms nustačius, kad Aprašo 33 punkte nurodyti fiksuotieji įkainiai buvo netinkamai nustatyti, patikslintas dydis ar jo taikymo sąlygos taikomi projekto veiksmų, vykdomų nuo dydžio ar jo taikymo sąlygų patikslinimo įsigaliojimo dienos, išlaidoms apmokėti.

37. Projektinio pasiūlymo ir paraiškos parengimo išlaidos yra netinkamos finansuoti.

38. Pajamoms iš projekto veiklų, gautoms projekto įgyvendinimo metu ir po projekto finansavimo pabaigos, taikomi reikalavimai nustatyti Projektų taisyklių 36 skirsnyje.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

39. Aprašo 12 punkte nurodytas pareiškėjas iki Ministerijos kvietime teikti projektinį pasiūlymą nurodyto termino pabaigos turi Ministerijai pateikti:

39.1. projektinį pasiūlymą dėl valstybės projekto įgyvendinimo, parengtą pagal formą, numatytą Atrankos tvarkos aprašo 1 priede;

39.2. patvirtinto darbo procedūrų aprašo, kuriame būtų numatyta fizinių asmenų atrankos tvarka, vadovaujantis Stebėsenos komiteto patvirtintais projektų atrankos kriterijais (taikomais namų ūkiams, gausiantiems finansavimą, atrinkti), fizinių asmenų patirtų išlaidų deklaravimo projekto vykdytojui tvarka, šių išlaidų vertinimo bei pripažinimo tinkamomis finansuoti tvarka, išlaidų deklaravimo Įgyvendinančiajai institucijai tvarka, kopiją.

40. Pareiškėjas dokumentus, nurodytus Aprašo 39.1 ir 39.2 papunkčiuose, turi pateikti vienu iš šių būdų:

40.1. raštu ir elektroninėje laikmenoje (atsiųsti registruotu paštu, įteikti asmeniškai pareiškėjo ar jam atstovaujančio asmens arba pristatyti pašto kurjerio);

40.2. raštu, dalį lydraštyje nurodytų priedų, pasirašytų elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais, teikiant elektroninėje laikmenoje, dalį kaip popierines laikmenas (atsiųsti registruotu paštu, įteikti asmeniškai pareiškėjo ar jam atstovaujančio asmens arba pristatyti pašto kurjerio);

40.3. E. pristatymo informacine sistema arba elektroniniu paštu info@enmin.lt tik tuo atveju, kai siunčiami elektroniniai dokumentai, pasirašyti elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais. Šiuo atveju projektinis pasiūlymas ir kartu su juo teikiami priedai turi būti pasirašyti elektroniniu sertifikuotu parašu (elektroninio dokumento pakuotės rinkmenos arba elektroninio dokumento turinį sudarančių rinkmenų dydis neturi viršyti 4 GB).

41. Ministerija, vadovaudamasi Atrankos tvarkos aprašu įvertinusi projektinį pasiūlymą, priima sprendimą dėl valstybės projektų sąrašo sudarymo. Į valstybės projektų sąrašą gali būti įtrauktas tik Projektų taisyklių 37 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantis projektas. Pareiškėjas, kurio projektas įtrauktas į valstybės projektų sąrašą, įgis teisę teikti paraišką finansuoti projektą.

42. Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas/Planuojami valstybės (regionų) projektai“ prie konkretaus planuojamo projekto „Susijusių dokumentų“. Paraiška ir jos priedai pildomi lietuvių kalba.

43. Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 46 punkte nurodytais priedais iki valstybės projektų sąraše nustatyto termino pabaigos ir teikia ją per iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS).

44. Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

45. Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškos pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškos pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu bei apie tai informuoja pareiškėjus raštu/per DMS.

46. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus (Aprašo 46.1 ir 46.2 papunkčiuose nurodytų paraiškos priedų formos skelbiamos ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant dokumento tipo „paraiškų priedų formos“):

46.1. klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jei pareiškėjas prašo PVM išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą;

46.2. informaciją apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas;

46.3. pareiškėjo įsipareigojimo padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas, pagrindimo dokumentus;

46.4. įsakymo (-ų), kuriuo (-iais) pareiškėjo darbuotojai, atsakingi už projekto įgyvendinimą, paskirti projekto vadovu projekto finansininku ir atsakingu už projekto veiklų vykdymo priežiūrą, kopiją (-as);

46.5. pažymą, kurioje turi būti nurodyta projekto išlaidų suvestinė bei nurodyta ar šios išlaidos patiriamos pagal prekių/paslaugų sutartis, ar šios išlaidos yra tų veiklų, kurias visiškai įgyvena pats projekto vykdytojas.

47. Jei priedai teikiami ne kartu su paraiška, jie turi būti pateikti iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės dienos.

48. Paraiškos pateikimo paskutinė diena nustatoma valstybės projektų sąraše, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

49. Pareiškėjas informuojamas ir konsultuojamas Projektų taisyklių 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta kvietimo teikti paraiškas skelbime, paskelbtame pagal Aprašą ES struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.

50. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ nustatytus reikalavimus.

51. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

52. Paraiška vertinama ne ilgiau kaip 60 dienų nuo valstybės projekto paraiškos gavimo dienos.

53. Nepavykus paraiškos įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškos vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje, vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškos vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėją per DMS, taip pat Ministeriją ir vadovaujančiąją instituciją raštu, nurodydama termino pratęsimo priežastis.

54. Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Apraše ir (arba) Projektų taisyklių 14–15 skirsniuose, juose nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

55. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

56. Įgyvendinančiajai institucijai baigus paraiškų vertinimą sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų taisyklių 17 skirsnyje nustatyta tvarka.

57. Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per DMS pateikia šį sprendimą pareiškėjui.

58. Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos dvišalės projektų sutartys tarp pareiškėjų, įgyvendinančiosios institucijos.

59. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą.

60. Projekto sutarties originalas gali būti teikiamas:

60.1. arba pasirašytas raštu popierinėje laikmenoje;

60.2. arba pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (tik elektroninėje laikmenoje).

 

VI SKYRIUS

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

61. Aprašo 8 p. numatytiems projektų finansavimo šaltiniams sudaromos atskiros projektų sutartys.

62. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

63. Projekto vykdytojas turi rinkti informaciją apie fizinių asmenų ketinamos įdiegti ir įdiegtos įrangos galingumą ir Ministerijai paprašius tokią informaciją pateikti.

64. Projekto vykdytojas privalo tikslines grupes (fizinius asmenis) informuoti apie įgyvendinamą ar įgyvendintą projektą, jo eigą, rezultatus ir naudą Projektų taisyklių VII skyriaus 37 skirsnyje nustatyta tvarka.

65. Projekto užbaigimo ir investicijų tęstinumo reikalavimai nustatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus 27 skirsnyje.

66. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi Projektų taisyklių VII skyriaus 42 skirsnyje nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

67. Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.

68. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamam projektui Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

____________________

part_908414c2e66046858fa27a94c3107d8b_end


 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų

veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo

ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir

naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos

įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2

2 priedas

 

 

FINANSAVIMO FIZINIAMS ASMENIMS SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

REIKALAVIMAI FIZINIAMS ASMENIMS

 

1.       Finansavimo fiziniams asmenims skyrimo tvarkos aprašas (toliau – ši tvarka) nustato pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ (toliau – Priemonė) projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2 finansavimo skyrimo fiziniams asmenims tvarką.

2. Pagal šią tvarką finansavimas skiriamas fiziniam asmeniui nuosavybės teise valdančiam elektros vartojimo objektą (kaip šios tvarkos 2 ir 3 punktuose) ir bet kokiais teisėtais pagrindais elektrinės įrengimo objektą (kaip apibrėžta šios tvarkos 2 ir 4 punktuose) (toliau – fizinis asmuo). Šios tvarkos 3 punkto reikalavimus atitinkantis pastatas (butas), kuriame vartojama elektrinės įrengimo objekte pagaminta elektros energija, toliau vadinamas vartojimo objektu. Šios tvarkos 4 punkto reikalavimus atitinkantis pastatas (butas) ar žemės sklypas, kuriame įrengiamos atsinaujinančių išteklių energiją naudojančias technologijos, generuojančias elektros energiją iš saulės šviesos (toliau taip pat vadinama įranga arba elektrine), skirtas elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, toliau vadinamas elektrinės įrengimo objektu.

3. Pagal šią tvarką elektros vartojimo objektas yra fizinio asmens, nuosavybės teise valdomas gyvenamosios paskirties vieno buto pastatas, gyvenamosios paskirties butas arba sodų paskirties pastatas (sodo namas), kurie yra įregistruoti Valstybės Įmonės Registrų centro(toliau – VĮ Registrų centras) Nekilnojamojo turto registre, į kurį bus nukreipiama atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra.

4. Pagal šią tvarką elektrinės įrengimo objektas yra  fizinio asmens bet kokiais teisėtais pagrindais (pvz. nuosavybės teisė, nuoma, panauda) valdomas žemės sklypas arba pastatas, ir kuriame įrengiamos atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtos elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms. Bet kokiais kitais teisėtais pagrindais (pvz. nuosavybės teisė, nuoma, panauda) valdomo žemės sklypo ar pastato valdymo juridinis faktas turi būti įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre. Nuomos ar panaudos sutartis turi galioti ne mažiau kaip 6 metus nuo projekto registracijos formos pateikimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai (toliau – APVA) dienos.

5. Elektrinės įrengimo objektas gali būti:

5.1 vartojimo vietoje

5.2. geografiškai nutolusiuose nuo elektros energijos vartojimo vietose;

5.3 elektros energijos vartojimo vietoje daugiabučiame pastate ar jo teritorijoje.

6. Jei fizinis asmuo vykdo ūkinę – komercinę veiklą, finansavimas neskiriamas, išskyrus atvejus, kai fizinis asmuo gali pateikti įrodymus, kad ūkinė – komercinė veikla nėra vykdoma  šios tvarkos 3 ir 4  punkte nurodytuose pastatuose (butuose). Jeigu elektros energija, pagaminta elektrinės įrengimo objekte, nukreipta į vieną ar kelis vartojimo objektus ir viename iš jų yra vykdoma ūkinė – komercinė veikla, finansavimas skiriamas tik už objektą (-us), kuriame (-iuose) ūkinė – komercinė veikla nevykdoma.

7Fizinis asmuo turi įrengti šios tvarkos II skyriuje nurodytą įrangą, tapti gaminančiu vartotoju teisės aktų nustatyta tvarka (įskaitant, bet neapsiribojant sudaryti atitinkamas sutartis su elektros energijos tiekėju ir (ar) energetikos tinklų operatoriumi, įsirengti apskaitos prietaisą (išskyrus atvejus, kai fizinis asmuo jau yra tapęs gaminančiu vartotoju ir (ar) atlikęs dalį ar visus reikiamus veiksmus) ir pateikti išlaidų kompensavimo prašymą APVA ne vėliau kaip per 9 mėnesius nuo APVA kvietimo teikti registracijos formas galiojimo pabaigos dienos.

8Fizinis asmuo 5 metus nuo išlaidų kompensavimo prašymo apmokėjimo dienos be APVA rašytinio sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijas, kurioms įsigyti ar sukurti skirtos projekto finansavimo lėšos. Gaminančio vartotojo sutartyse su elektros energijos tiekėju ir (ar) energetikos tinklų operatoriumi nurodyti vartojimo objektai 5 metus negali būti keičiami be išankstinio rašytinio APVA sutikimo.

9. Fiziniam asmeniui pagal Priemonę įgyvendinusiam finansuojamas veiklas (įdiegusiam atsinaujinančių išteklių energiją naudojančias technologijas, skirtas elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms) draudžiama parduoti elektros energiją ar naudoti ją ūkinei komercinei veiklai 5 metus nuo išlaidų kompensavimo prašymo apmokėjimo dienos. APVA patikros projekto įgyvendinimo vietoje (elektrinės įrengimo objekte ir vartojimo objekte kaip apibrėžta šios tvarkos 2 punkte) metu nustačius ir užfiksavus, kad fizinis asmuo faktiškai nesilaiko šio punkto reikalavimo, finansavimo lėšos neišmokamos, arba, jei APVA jau išmokėtos finansavimo lėšos, jas fizinis asmuo turės sugrąžinti.

10. Fizinis asmuo elektros energiją, pagamintą elektrinės įrengimo objekte, gali nukreipti į vieną ar kelis vartojimo objektus.

 

II SKYRIUS

FINANSUOJAMA ĮRANGA IR REIKALAVIMAI ĮRANGAI

 

11Pagal Priemonę remiami fiziniai asmenys, kurie įrengia atsinaujinančių išteklių energiją naudojančias technologijas, generuojančias elektros energiją iš saulės šviesos, skirtas elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms ir sudaro gaminančio vartotojo sutartis su elektros energijos tiekėju ir (ar) energetikos tinklų operatoriumi. 

12. Fizinis asmuo gali įsirengti šios tvarkos 13.1 ir 13.2 papunkčiuose nurodytus reikalavimus atitinkančias atsinaujinančių išteklių energiją naudojančias technologijas, arba tik šios tvarkos 13.1 papunktyje nurodytus reikalavimus atitinkančias atsinaujinančių išteklių energiją naudojančias technologijas.

13.     Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijos ir jų minimalūs techniniai reikalavimai:

13.1. saulės moduliai turi atitikti Europos Sąjungos standartus įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas Europos Sąjungos standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jiems turi būti suteikta 10 metų produkto garantija ir 25 metų 80 proc. efektyvumo garantija. Moduliai privalo turėti CE ženklą ir turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65);

13.2. įtampos keitiklis (toliau – inverteris) turi būti tinkamas saulės elektrinių įrengimui ir atitikti Europos Sąjungos standartus įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas Europos Sąjungos standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jam turi būti suteikta 5 metų produkto garantija. Įtampos keitiklis turi turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65).

14. Atsinaujinančių išteklių energiją naudojanti technologija turi būti nauja (nenaudota), atitikti įprastai tokiai įrangai taikomas normas ir standartus. APVA pareikalavus, fizinis asmuo privalo pateikti įrangos atitikties sertifikatus.

 

III SKYRIUS

FIZINIO ASMENS REGISTRACIJOS FORMŲ TEIKIMAS

 

15. APVA, suderinusi su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija kvietimų fiziniams asmenims planą, kvietimų teikti registracijos formas trukmę ir kvietimui numatytų lėšų sumą, skelbia kvietimą fiziniams asmenims teikti registracijos formas (Tipinė registracijos forma tvirtinama APVA darbo procedūrų apraše). Informacija apie kvietimus skelbiama interneto svetainėse www.apva.lt ir http://enmin..lrv.lt/. APVA, suderinusi su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, turės teisę padidinti kvietimui numatytų lėšų sumą.

16. Siekdamas gauti finansavimą, kvietimo teikti registracijos formas metu, fizinis asmuo arba jo įgaliotas asmuo turi užpildyti registracijos formą, kuri patvirtinta APVA darbo procedūrų apraše ir integruota aplinkos projektų valdymo informacinėje sistemoje (toliau – APVIS). Prisijungimo nuoroda prie APVIS skelbiama APVA interneto svetainėje www.apva.lt. Vienam kvietimui fizinis asmuo gali pateikti vieną registracijos formą.

17. Fizinis asmuo arba jo įgaliotas asmuo pildo registracijos formą, kurioje be kitos informacijos turi:

17.1. nurodyti šios tvarkos 1 punkte numatyto pastato (buto) unikalų numerį (vartojimo objekto) ir bet kokiais teisėtais pagrindais (pvz. nuosavybės teisė, nuoma, panauda) valdomo pastato ar žemės sklypo unikalų numerį (elektrinės įrengimo objekto);

17.2. nurodyti ketinamos įsigyti įrangos galingumą (elektrinės įrengtąją galią);

17.3. nurodyti ketinamos įsigyti įrangos įrengimo būdą;

17.4. nurodyti kokią šios tvarkos 13 punkte išvardintą įrangą įsirengs;

17.5. įsipareigoti pirkti naują (nenaudotą) įrangą;

17.6. įsipareigoti neparduoti elektros energijos ir (ar) nenaudoti elektros energijos ūkinei komercinei veiklai 5 metus nuo išlaidų kompensavimo prašymo apmokėjimo dienos;

17.7 pateikti laisvos formos elektrinės įrengimo objekto bendrasavininkų (bendraturčių) sutikimą įgyvendinti projektą, jei jų yra. Daugiabučio namo daugumos butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą arba daugiabučio žemės sklypo bendraturčių sutikimą pateikti privaloma kartu su išlaidų kompensavimo prašymu.

18. Fizinis asmuo arba jo įgaliotas asmuo iki kvietime teikti registracijos formas nustatyto termino paskutinės dienos nustatytos valandos teikia registracijos formą APVA.

19. Registracijos formos teikiamos per APVIS. Gali būti nustatyti kiti registracijos formų pateikimo būdai ir tvarka APVA patvirtintame darbo procedūrų apraše, jei APVIS funkcinės galimybės nerealizuotos.

20. Jei Fizinio asmens registracijos forma pateikta po šios tvarkos 35 punkte nustatytos fizinio asmens projekto veiklos pabaigos, finansavimas pagal Priemonę neskiriamas ir neišmokamas.

 

IV SKYRIUS

FIZINIŲ ASMENŲ REGISTRACIJOS FORMŲ VERTINIMAS IR ATRANKA

 

21. APVA, patikrinusi fizinio asmens atitiktį šios tvarkos 1 punkto reikalavimams, vykdo fizinių asmenų registracijos formų vertinimą, vadovaudamasi šios tvarkos 17.2 ir 17.3 papunkčiuose nurodytais duomenimis ir prioritetiniais atrankos kriterijais, nurodytais kriterijų lentelėje. Už atitiktį šiems prioritetiniams projektų atrankos kriterijams skiriami balai.

lentelė. Prioritetiniai atrankos kriterijai

 

Prioritetinis projektų atrankos kriterijaus (toliau – kriterijus) pavadinimas

Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Didžiausias galimas kriterijaus balas

Kriterijaus svorio koeficientas

Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų įrengimo būdas

Vertinama, ar namų ūkyje įgyvendinamo projekto metu elektros energijai gaminti diegiamos technologijos įrengiamos ant žemės, ar įrengiamos ant pastato (arba integruojamos į pastatą). Pagal šį atrankos kriterijų vertinami naujai diegiamų technologijų įrengimo būdai:

- aukštesnis balas skiriamas projektams, kuriais atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtos elektros energijos gamybai, bus įrengiamos ant ar integruojamos į pastato sieną ar stogą (ar jų dalį);

- žemesnis balas skiriamas projektams, kuriais atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtos elektros energijos gamybai, bus įrengiamos ant žemės.

Balų skaičiavimas:

1)      jei atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos bus įrengiamos ant ar integruojamos į pastato sieną ar stogą (ar jų dalį), skiriami 5 balai;

2)      jei atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos bus įrengiamos ant žemės, skiriamas 1 balas.

50

10

Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų galia

Vertinama namų ūkyje elektros energijai gaminti diegiamos technologijos galia, tarpusavyje lyginant diegiamų technologijų galingumą:

- aukštesnis balas skiriamas projektams, kuriais bus įdiegtos iki 5 kW galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtos elektros energijos gamybai;

- žemesnis balas skiriamas projektams, kuriais bus įdiegtos didesnės kaip 5 kW bet ne daugiau kaip 10 kW galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtos elektros energijos gamybai.

Balų skaičiavimas:

1)   jei bus įdiegtos iki 5 kW galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skiriami daugiausiai 5 balai;

Balų skaičiavimas:

1) kai galia  iki 2 kW imtinai (5 balai);

2) kai galia  nuo 2,01 kW iki 3 kW imtinai (4,5 balo);

3) kai galia  nuo 3,01 kW iki 4 kW imtinai (4 balai);

4) kai galia  nuo 4,01 kW iki 5 kW imtinai (3,5 balo);

 

2) jei bus įdiegtos didesnės kaip 5 kW bet ne daugiau kaip 10 kW galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skiriamas daugiausiai 2,5  balo.

Balų skaičiavimas:

1) kai galia  nuo 5,01 kW iki 6 kW imtinai (2,5 balo);

2) kai galia  nuo 6,01 kW iki 7 kW imtinai (2 balai);

3) kai galia  nuo 7,01 kW iki 8 kW imtinai (1,5 balo);

4) kai galia  nuo 8,01 kW iki 9 kW imtinai (1 balas);

5) kai galia  nuo 9,01 kW iki 10 kW imtinai (0,5 balo);

6) kai galia virš 10,01 kW (0 balų).

50

10

100

 

22. Minimali privaloma surinkti balų suma nenustatoma.

23. APVA, per 30 dienų nuo kvietimo teikti registracijos formas nustatyto termino paskutinės dienos, įvertinusi pateiktas registracijos formas, sudaro teigiamai įvertintų registracijos formų sąrašą, kuriame registracijos formos išdėstomos pagal bendrą (suminį) suteiktų balų skaičių (nuo didžiausio iki mažiausio), taip pat nurodant pagal kiekvieną prioritetinį projektų atrankos kriterijų registracijos formai suteiktą balų skaičių bei nurodant galimą skirti projektui finansavimo lėšų dydį.

24. Jei registracijos formos surenka vienodą balų skaičių ir joms finansuoti nepakanka kvietimui skirtos lėšų sumos, tuomet pirmenybė suteikiama registracijos formoms, surinkusioms daugiau balų pagal pirmąjį prioritetinį projektų atrankos kriterijų.

 

 

V SKYRIUS

FIZINIŲ ASMENŲ TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

25. Tinkamos finansuoti išlaidos apskaičiuojamos ne pagal fizinio asmens faktiškai patirtas elektrinės įsirengimo išlaidas, bet Saulės elektrinių įrengimo namų ūkiuose išlaidų fiksuotojo įkainio nustatymo tyrime (skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/saules-elektriniu-irengimo-namu-ukiuose-fiksuoto-ikainio-nustatymo-tyrimas) nustatytą 1 kW įrangos fiksuotąjį įkainį (Eur/kW) padauginus iš registracijos formoje nurodyto planuojamo įrengti įrenginio galingumo (kW). 1 kW įrangos fiksuotasis įkainis nurodytas Saulės elektrinių įrengimo namų ūkiuose išlaidų fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo 9 lentelės „Saulės elektrinių įrengimo namų ūkiuose fiksuotojo įkainio kintamosios dalies apskaičiavimas“ 4 stulpelyje.

26. Fiziniam asmeniui, kuris įsirengia šios tvarkos 13.1 ir 13.2 papunkčiuose nurodytas atsinaujinančių išteklių energiją naudojančias technologijas, projekto finansuojamoji dalis sudaro 22 proc. tinkamų išlaidų, paskaičiuotų pagal šios tvarkos 25 punktą.

27. Fiziniam asmeniui, kuris įsirengia tik šios tvarkos 13.1 papunktyje nurodytas atsinaujinančių išteklių energiją naudojančias technologijas projekto finansuojamoji dalis sudaro 16,55 proc. tinkamų išlaidų, paskaičiuotų pagal šios tvarkos 25 punktą.

28. Išlaidos yra tinkamos finansuoti, kai jos patirtos fizinio asmens (t. y. šios tvarkos 13 punkte nustatytus reikalavimus atitinkančios įrangos įsigijimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai išrašomi registracijos formoje nurodytam arba įgaliotam asmeniui) arba registracijos formoje nurodyto vartojimo objekto bendraturčio, nuo kvietimo teikti registracijos formas paskelbimo datos.

29. Išlaidas pagrindžiančiuose dokumentuose, be kitų teisės aktais nustatytų privalomų rekvizitų, turi būti nurodyta elektrinės įrengtoji galia.

30. Išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei įsigyjama įranga atitinka šios tvarkos II skyriuje nustatytus reikalavimus ir įsigyjama iš tiekėjo:

30.1. juridinio asmens;

30.2. fizinio asmens, kuris turi teisę verstis įrangos pardavimo veikla pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą.

31. Fizinių asmenų, vykdančių savarankišką pardavimo veiklą pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, pardavimo sau ar sutuoktiniui išlaidos nėra tinkamos finansuoti išlaidos.

32. Fizinis asmuo gali įsirengti ir didesnės nei 10 kW galios elektrinę, tačiau finansavimas, tuo atveju, bus išmokamas tik už 10 kW. Jei pagal Klimato kaitos programą, 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr.1, 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“ finansavimas buvo išmokėtas 10 kW saulės elektrinei įrengti, ar pagal šios Priemonės veiklas finansavimas buvo išmokėtas 10 kW įrangos įsigijimui, tam pačiam įrengimo ar vartojimo objektui finansavimas pagal Priemonę daugiau neišmokamas. Jei pagal Klimato kaitos programą, 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr.1, 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams ar šią Priemonę finansavimas buvo išmokėtas iki 10 kW saulės elektrinei įrengti finansavimas, tam pačiam  įrengimo ar vartojimo objektui gali būti išmokėtas, tačiau ne didesnei nei 10 kW suminei galiai pasiekti. Suminis elektrinės galingumas vertinamas pagal gaminančio vartotojo sutartį.

33. Finansavimas neskiriamas, jei įrangos įsigijimo išlaidas pagrindžiančiuose dokumentuose nurodytas fizinio asmens, pateikusio registracijos formą (arba jei išlaidas pagrindžiantys dokumentai išrašyti pastato (buto) bendraturčio vardu, bendraturčio), PVM mokėtojo kodas. Visais atvejais, jei įrangos įsigijimo išlaidas pagrindžiančiuose dokumentuose nurodyto fizinio asmens pateikusio registracijos formą (arba jei išlaidas pagrindžiantys dokumentai išrašyti pastato (buto) bendraturčio vardu, bendraturčio) PVM traukiamas į atskaitą, finansavimas neskiriamas.

 

 

VI SKYRIUS

FINANSAVIMO SKYRIMAS, IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO PRAŠYMŲ TEIKIMAS IR APMOKĖJIMAS

 

34. APVA, pagal šios tvarkos 23 punkte nustatyta tvarka teigiamai įvertintų registracijos formų sudarytą sąrašą nedelsiant (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas) raštu arba elektroninėmis priemonėmis informuoja fizinius asmenis apie jiems skirtą finansavimą.

35. Fizinio asmens projekto veiklos pabaiga yra gaminančio vartotojo sutarčių su elektros energijos tiekėju ir (ar) energetikos tinklų operatoriumi sudarymo data arba elektrinę įrengusio rangovo, teisės aktų nustatyta tvarka atestuoto eksploatuoti ir (ar) įrengti elektros įrenginius, deklaracijos data (deklaracijos forma nustatyta Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 priede), kai fizinis asmuo jau yra tapęs gaminančiu vartotoju ir (ar) atlikęs dalį ar visus reikiamus veiksmus.

36. Fizinis asmuo projekto veiklą turi įgyvendinti ir APVA pateikti išlaidų kompensavimo prašymą ne vėliau kaip per 9 mėnesius nuo APVA kvietimo teikti registracijos formas galiojimo pabaigos dienos.

37. Fizinis asmuo turi užpildyti išlaidų kompensavimo prašymą, kurio forma patvirtinta APVA darbo procedūrų apraše ir integruota APVIS. Prisijungimo nuoroda prie APVIS skelbiama APVA internetinėje svetainėje www.apva.lt.

38. Išlaidų kompensavimo prašyme fizinis asmuo deklaruoja, kad:

38.1. išlaidų kompensavimo prašyme pateikta informacija ir dokumentai (ir/ar jų kopijos) yra teisingi ir atitinkantys Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus;

38.2. elektrinės įsigijimo išlaidos nebuvo ir nebus finansuojamos iš kitų nacionalinių programų ir Europos Sąjungos fondų;

38.3. fiziniam asmeniui yra žinoma, kad, jeigu pateiktas išlaidų kompensavimo prašymas, išlaidas pagrindžiantys bei elektrinės nuosavybę įrodantys dokumentai yra melagingi, pateiktas Išlaidų kompensavimo prašymas nebus nagrinėjamas ir bus atmestas, o tuo atveju, jeigu buvo priimtas sprendimas teikti finansavimą, finansavimo teikimas bus nutrauktas, sumokėtos lėšos turės būti grąžintos, taip pat kad įstatymų nustatyta tvarka gali būti kreipiamasi į teismą dėl žalos atlyginimo;

38.4. elektrinės įrengimo projektas atitinka visus reikiamus statybos procesą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus (jei elektrinė įrengiama elektros energijos vartojimo vietoje daugiabučiame pastate ar jo teritorijoje);

38.5. nurodyta atsiskaitomoji sąskaita priklauso fiziniam asmeniui arba jo įgaliotam asmeniui ir jis prisiima visą atsakomybę dėl nuostolių, kurie gali atsirasti klaidingai nurodžius atsiskaitomosios sąskaitos numerį.

39. Išlaidų kompensavimo prašyme fizinis asmuo įsipareigoja:

39.1. ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų pranešti APVA apie bet kurių duomenų, pateiktų registracijos formoje, taip pat apie savo rekvizitų pasikeitimus penkerių metų nuo Fizinio asmens išlaidų kompensavimo prašymo apmokėjimo dienos laikotarpiu;

39.2. už suteiktas finansavimo lėšas savo nuosavybėn įsigytą materialųjį turtą naudoti ne mažiau kaip penkerius metus nuo finansavimo išmokėjimo dienos; anksčiau nei per 5 metus nuo Fizinio asmens išlaidų kompensavimo prašymo apmokėjimo dienos be rašytinio APVA sutikimo neįkeisti, neperleisti už finansavimo lėšas įsigyto turto;

39.3. neperleisti jokių savo teisių ir įsipareigojimų, prisiimtų įgyvendinant fizinio asmens projektą, tretiesiems asmenims be rašytinio APVA sutikimo;

39.4. bendradarbiauti su APVA, sudaryti sąlygas atlikti patikrą projekto įgyvendinimo vietoje (elektrinės įrengimo objekte ir vartojimo objekte), tikrinti savo veiklą, susipažinti su dokumentais, susijusiais su fizinio asmens projekto vykdymu per visą 5 metų laikotarpį nuo išlaidų kompensavimo prašymo apmokėjimo dienos;

39.5. APVA nustatytais terminais teikti papildomą informaciją, pagrindimo dokumentus, šalinti nustatytus neatitikimus;

39.6. šios tvarkos 13 punkte nurodyta įranga pagaminta elektros energija bus naudojama namų ūkio reikmėms, nebus parduodama ar naudojama ūkinei komercinei veiklai 5 metus nuo išlaidų kompensavimo prašymo apmokėjimo dienos. Patikros projekto įgyvendinimo vietoje metu nustačius, kad nesilaikoma šio punkto reikalavimo, finansavimo lėšos neišmokamos, arba jei APVA jau išmokėjo finansavimo lėšas, jos turės būti sugrąžintos;

39.7. be išankstinio rašytinio APVA sutikimo, įrengus šios tvarkos II skyriuje nurodytą įrangą, nekeisti gaminančio vartotojo sutartyse su elektros energijos tiekėju ir (ar) energetikos tinklų operatoriumi nurodytų vartojimo objektų 5 metus.

40. Kartu su išlaidų kompensavimo prašymu turi pateikti:

40.1. įrangos, atitinkančios šios tvarkos 13 punkte nustatytus reikalavimus, įsigijimą pagrindžiančių bei perėmimo fizinio asmens nuosavybėn (įrangos perdavimo – priėmimo aktas) įrodančių dokumentų kopijas;

40.2. įrangos, atitinkančios šios tvarkos 13 punkte, techninius duomenis patvirtinančių dokumentų kopijas (įrenginio pasas ir/ar techninė specifikacija) ir nuotraukas (įrengimo objekto, saulės elektrinės modulių, inverterio (jei taikoma), inverterio parametrų lentelės (jei taikoma));

40.3. gaminančio vartotojo sutarčių su elektros energijos tiekėju ir (ar) energetikos tinklų operatoriumi kopijas;

40.4. elektrinę įrengusio rangovo, teisės aktų nustatyta tvarka atestuoto eksploatuoti ir (ar) įrengti elektros įrenginius, deklaraciją;

40.5. pateikti daugiabučio namo daugumos (jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip) butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą (jei elektrinė bus įrengiama ant daugiabučio stogo arba integruojama į pastatą) arba daugiabučio žemės sklypo bendraturčių sutikimą (jei elektrinė bus įrengiama daugiabučio teritorijoje ir daugiabučio žemės sklypas priklauso bendra jungtine nuosavybės teise);

40.6. kitus APVA prašytus būtinus dokumentus, jų nuorašus arba kopijas arba informaciją, reikalingą išlaidų tinkamumui įvertinti.

41. Išlaidų kompensavimo prašyme nustačius trūkumų, fizinis asmuo arba jo įgaliotas asmuo per APVA nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų, turi patikslinti išlaidų kompensavimo prašymą ir (ar) pateikti trūkstamus dokumentus.

42. Jei fizinis asmuo faktiškai įdiegė ne tokios galios įrangą, kaip buvo nurodęs registracijos formoje, ir pagal šios tvarkos 23 punkte nustatyta tvarka sudarytą teigiamai įvertintų registracijos formų sąrašą jo surinktas suminis balų skaičius yra žemesnis nei priešpaskutinis suminis balas sąraše, visos tokio fizinio asmens išlaidos yra netinkamos finansuoti. Šis reikalavimas netaikomas ir balai neperskaičiuojami, jei visoms teigiamai įvertintoms registracijos formoms pakako kvietime skirto finansavimo.

43. APVA faktinį finansavimą apskaičiuoja elektrinių įrengimo namų ūkiuose išlaidų fiksuotojo įkainio nustatymo tyrime nustatytą 1 kW įrangos fiksuotąjį įkainį (Eur/kW) padauginus iš faktiškai įdiegtos įrangos galingumo (pagal fizinio asmens pateiktus šios tvarkos 40.1–40.4 papunkčiuose nurodytus dokumentus) bei pagal šios tvarkos 26 (ar 27) ir 32 punktus, tačiau neviršijant projektui skirto finansavimo lėšų dydžio (apie kurį fizinis asmuo informuotas pagal šios tvarkos 34 punktą).

44. APVA, vadovaudamasi darbo procedūrų aprašu, įvertina pateiktą išlaidų kompensavimo prašymą ir, jei registracijos forma patenka į atrinktų projektų patikrai vietoje sąrašą, atlieka patikrą projekto įgyvendinimo vietoje.

45. Patvirtinus išlaidų kompensavimo prašymą, fiziniam asmeniui arba jo įgaliotam asmeniui išmokamos finansavimo lėšos.

46. Finansavimo lėšos išmokamos ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo fizinio asmens arba jo įgalioto asmens tinkamai įforminto išlaidų kompensavimo prašymo ir visų privalomų pateikti dokumentų registravimo dienos, taip pat jei APVA atlikusi patikrą projekto įgyvendinimo vietoje neranda trūkumų.

47. APVA per 5 metų laikotarpį nuo išlaidų kompensavimo prašymo apmokėjimo dienos turi teisę bet kada atlikti patikras projekto įgyvendinimo vietoje ir paprašyti pateikti su projekto veikla susijusius dokumentus.

48. Fizinių asmenų, kurių pagal Priemonę pateiktos registracijos formos elektrinėms įsirengti buvo patvirtintos, duomenys (elektrinės įrengimo objekto adresas bei planuojamos statyti elektrinės galia) teikiami AB „Energijos skirstymo operatorius“, kuris juos naudoja Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo ir Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatytoms ir skirstymo operatoriui pavestoms užduotims atlikti: vertinti tinklo pajėgumus tose vietose, kur pareiškėjai planuoja įsirengti elektrines, ir jeigu tinklų pralaidumai yra nepakankami, suplanuoti lėšas ir planuojamus skirstomųjų tinklų pralaidumo padidinimo darbus Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatytais terminais.

 

 

_______________________

part_1d0ff31adbda4b8292b1563d918c756b_end