LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. RUGPJŪČIO 6 D. ĮSAKYMO NR. V-653 „DĖL PAKAITINIO GYDYMO SKYRIMO IR TAIKYMO PRIKLAUSOMYBEI NUO OPIOIDŲ GYDYTI IR PAKAITINIŲ OPIOIDINIŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IŠRAŠYMO, IŠDAVIMO, LAIKYMO IR APSKAITOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. kovo 9 d. Nr. V- 263

Vilnius

 

 

Pakeičiu Pakaitinio gydymo skyrimo ir taikymo priklausomybei nuo opioidų gydyti tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. V-653 „Dėl Pakaitinio gydymo skyrimo ir taikymo priklausomybei nuo opioidų gydyti ir Pakaitinių opioidinių vaistinių preparatų išrašymo, išdavimo, laikymo ir apskaitos asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Pakaitinis palaikomasis gydymas ASPĮ organizuojamas vadovaujantis šiuo aprašu ir ASPĮ vadovo ar jo įgalioto asmens nustatyta tvarka. Visi teisės aktai, reglamentuojantys pakaitinio gydymo organizavimo ir teikimo tvarką, turi būti viešai skelbiami pacientams prieinamoje vietoje ASPĮ ir ASPĮ interneto svetainėje.“

2. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Pakaitiniai opioidiniai vaistiniai preparatai vartojami medicinos personalo akivaizdoje. ASPĮ vadovo ar jo įgalioto asmens nustatyta tvarka galima išduoti pacientams išsinešti pakaitinius opioidinius vaistinius preparatus, skirtus ne daugiau kaip 6 dienoms tik šiais atvejais:

16.1. jeigu paciento darbinė ir socialinė situacija stabili, šlapimo testo rezultatai dėl nelegalių narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo neigiami, gydymo planas sėkmingai įgyvendinamas;

16.2. jeigu pacientas suserga, susidaro sunki somatinė situacija;

16.3. jeigu vaistiniai preparatai skirti vartoti įstaigos nedarbo dienoms;

16.4. nėščiai moteriai nuo 36 nėštumo savaičių, jeigu neatitinka 16.1 papunktyje nustatytų sąlygų;

16.5. pacientui, vienam auginančiam ikimokyklinio ar priešmokyklinio amžiaus vaiką, nelankantį ugdymo įstaigos, arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų.“

3. Papildau 161punktu:

161. ASPĮ vadovo ar jo įgalioto asmens nustatyta tvarka pacientų atstovams pagal Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymą (toliau – atstovas) leidžiama paimti ir perduoti pakaitinius opioidinius vaistinius preparatus, skirtus ne daugiau kaip 3 dienoms, pacientui tokiais atvejais:

161.1. pacientui susirgus ir ambulatoriškai gydantis namie, atstovams pristačius tai patvirtinantį gydytojo pasirašytą dokumentą, kuriame nurodyta paciento ligos diagnozė ir ambulatorinio gydymo trukmė;

161.2. esant ūmiems sveikatos sutrikimams (ūmios infekcijos, aukšta temperatūra, pykinimas, viduriavimas ir kt.), kuriuos įtaria arba nustato pakaitinį gydymą skiriantis gydytojas, informuojant pacientą ir atstovą, kad sveikatos priežiūros specialistas gali atvykti patikrinti paciento sveikatos būklės į namus ASPĮ vadovo ar jo įgalioto asmens nustatyta tvarka.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Aurelijus Veryga