LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL KANDIDATŲ GEBĖJIMŲ VERTINIMO REKOMENDACIJŲ, ORGANIZUOJANT ATRANKĄ Į SPECIALIZUOTO UGDYMO KRYPTIES PROGRAMAS (PRADINIO UGDYMO KARTU SU DAILĖS, MENINIU, MUZIKOS UGDYMU, PAGRINDINIO UGDYMO KARTU SU DAILĖS, MENINIU, MUZIKOS UGDYMU PROGRAMAS) VYKDANČIŲ MOKYKLŲ 1 KLASĘ, 5 KLASĘ IR I GIMNAZIJOS KLASĘ, PATVIRTINIMO

 

2020 m. gegužės 20 d. Nr. V-747

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 2 dalimi, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų aprašo patvirtinimo“, 10.1.1 papunkčiu ir siekdamas užtikrinti skaidrų priėmimą į specializuoto ugdymo krypties programas bei jų įgyvendinimo kokybę:

T v i r t i n u Kandidatų gebėjimų vertinimo rekomendacijas, organizuojant atranką į specializuoto ugdymo krypties programas (pradinio ugdymo kartu su dailės, meniniu, muzikos ugdymu, pagrindinio ugdymo kartu su dailės, meniniu, muzikos ugdymu programas) vykdančių mokyklų 1 klasę, 5 klasę ir I gimnazijos klasę (pridedama).

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                Algirdas Monkevičius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

švietimo, mokslo ir sporto ministro

2020 m. gegužės 20 d.

įsakymu Nr. V-747

 

KANDIDATŲ GEBĖJIMŲ VERTINIMO REKOMENDACIJOS, ORGANIZUOJANT ATRANKĄ Į SPECIALIZUOTO UGDYMO KRYPTIES PROGRAMAS (PRADINIO UGDYMO KARTU SU DAILĖS, MENINIU, MUZIKOS UGDYMU, PAGRINDINIO UGDYMO KARTU SU DAILĖS, MENINIU, MUZIKOS UGDYMU PROGRAMAS) VYKDANČIŲ MOKYKLŲ 1 KLASĘ, 5 KLASĘ IR I GIMNAZIJOS KLASĘ

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kandidatų gebėjimų vertinimo rekomendacijos, organizuojant atranką į specializuoto ugdymo krypties programas (pradinio ugdymo kartu su dailės, meniniu, muzikos ugdymu, pagrindinio ugdymo kartu su dailės, meniniu, muzikos ugdymu programas) vykdančių mokyklų 1 klasę, 5 klasę ir I gimnazijos klasę (toliau – Rekomendacijos) nustato atrankos į pradinio ugdymo kartu su dailės, meniniu, muzikos ugdymu, pagrindinio ugdymo kartu su dailės, meniniu, muzikos ugdymu programas vykdančių mokyklų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, 1 klasę, 5 klasę, I gimnazijos klasę tikslą, vertinamus dailės ir muzikos kandidatų gebėjimus, užduočių pobūdį ir vertinimą. Organizuodama kandidatų atranką, mokykla, vadovaudamasi Rekomendacijas, parengia užduotis.

2. Atrankos tikslas – įvertinti kandidatų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl išskirtinių gabumų dailei arba muzikai, tinkamumą mokytis pagal pradinio ugdymo kartu su dailės, meniniu, muzikos ugdymu programą, pagrindinio ugdymo kartu su dailės, meniniu, muzikos ugdymu programos pirmąją dalį, pagrindinio ugdymo kartu su dailės, meniniu, muzikos ugdymu programos antrąją dalį.

3. Organizuojant atranką į kitas specializuoto ugdymo krypties programas (pradinio ugdymo kartu su dailės, meniniu, muzikos ugdymu, pagrindinio ugdymo kartu su dailės, meniniu, muzikos ugdymu programas) vykdančios mokyklos klases, mokykloms rekomenduojama vadovautis Rekomendacijomis rengiant užduotis pagal atitinkamą specializuoto ugdymo krypties programos turinį atitinkamoje klasėje.

4. Užduotys vertinamos taškais, nustatant maksimalų galimų taškų skaičių ir minimalų taškų skaičių, parodantį kandidato tinkamą pasirengimą mokytis pagal pasirinktą specializuoto ugdymo krypties programą.

5. Informacija apie užduočių pobūdį ir vertinimo kriterijus skelbiama viešai mokyklos interneto svetainėje.

6. Kandidatų gebėjimus vertina mokyklos vadovo sudaryta komisija, kurią sudaro pirmininkas ir 4–6 nariai. Komisijos pirmininku skiriamas mokyklos vadovas arba jo pavaduotojas. Vieną komisijos narį deleguoja savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Į komisiją taip pat gali būti įtraukti mokyklos socialinių partnerių (meno ar kultūros srityse veikiančių juridinių asmenų, švietimo sistemoje veikiančių juridinių asmenų, miesto, kuriame veikia mokykla, bendruomenės ir kt.) atstovai. 

7. Rekomenduojama, kad skirtingų vertinamų sričių (pvz., muzikos teorija, solfedžio, specializacija) užduotys būtų vykdomos skirtingomis dienomis.

8. Programoje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programų) dailės dalyje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-656 „Dėl Specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programų) dailės ugdymo dalies patvirtinimo“, Specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programų) muzikos ugdymo dalyje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-655 „Dėl Specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programų) muzikos ugdymo dalies patvirtinimo“, Specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su meniniu ugdymu programų) meninio ugdymo dalyje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-733 „Dėl Specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su meniniu ugdymu programų) dailės ugdymo dalies patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

VERTINAMI KANDIDATŲ DAILĖS GEBĖJIMAI, UŽDUOČIŲ REIKALAVIMAI, VERTINIMO KRITERIJAI

 

9. Vertinami kandidatų dailės gebėjimai:

9.1. piešimo gebėjimai;

9.2. komponavimo gebėjimai;

9.3. spalvinės raiškos gebėjimai;

9.4. stojančiojo iš anksto parengtų darbų aplankas.

10. Vertinimo kriterijai stojantiesiems į pradinio ugdymo kartu su dailės arba meniniu ugdymu programos 1 klasę:

10.1. piešimo gebėjimai: įvairių piešiamų detalių gausa;

10.2. komponavimo gebėjimai: kūrybiškas temos perteikimas;

10.3. spalvinės raiškos gebėjimai: naudojamų spalvų įvairovė;

10.4. stojančiojo darbų aplankas, parodantis kandidato gabumų potencialą ir atskleidžiantis kandidato kūrybinį individualumą.

11. Vertinimo kriterijai stojantiesiems į pagrindinio ugdymo kartu su dailės arba meniniu ugdymu programos 5 klasę:

11.1. piešimo gebėjimai:

11.1.1. perteikti vaizduojamų objektų proporcijas, charakteringumą;

11.1.2. tikslingai naudoti linijas ir tonus;

11.2. komponavimo gebėjimai:

11.2.1. taikyti komponavimo principus;

11.2.2. naudoti plastinės raiškos priemones;

11.2.3. perteikti ir kūrybiškai interpretuoti temą;

11.3. spalvinės raiškos gebėjimai:

11.3.1. komponuoti spalvinius elementus plokštumoje;

11.3.2. perteikti spalvinius derinius;

11.4. stojančiojo darbų aplankas, parodantis kandidato gabumų potencialą, išsiugdytus gebėjimus ir atskleidžiantis kandidato kūrybingumą.

12. Vertinimo kriterijai stojantiesiems į pagrindinio ugdymo kartu su dailės arba meniniu ugdymu programos I gimnazijos klasę:

12.1. piešimo gebėjimai:

12.1.1. komponuoti piešiamus objektus lapo plokštumoje;

12.1.2. perteikti objektų proporcijas, konstrukciją perspektyvoje;

12.1.3. tikslingai naudoti linijas, tonus, perteikti šviesotamsą;

12.2. komponavimo gebėjimai:

12.2.1. taikyti įvairius komponavimo principus;

12.2.2. tikslingai naudoti plastinės raiškos priemones;

12.2.3. kūrybiškai, individualizuotai interpretuoti temą;

12.3. spalvinės raiškos gebėjimai:

12.3.1. perteikti vaizduojamo natiurmorto koloritą;

12.3.2. išgauti ir derinti spalvas bei atspalvius;

12.4. stojančiojo darbų aplankas, parodantis kandidato gabumų potencialą, išsiugdytus gebėjimus, atskleidžiantis kūrybinį potencialumą.

13. Užduočių reikalavimai stojantiesiems į pradinio ugdymo kartu su dailės arba meniniu ugdymu programos 1 klasę:

13.1. piešimo ir kompozicijos gebėjimų patikrinimo užduotis:

13.1.1. piešiama, komponuojama pagal nesudėtingo siužeto tekstą arba temą;

13.1.2. rekomenduojamos priemonės: įvairūs pieštukai ir A5 / A4 lapo formatas;

13.1.3. rekomenduojama užduočiai skirti iki 30 minučių;

13.2. spalvinės raiškos gebėjimų patikrinimo užduotis: pasirinktomis priemonėmis (pieštukais, kreidelėmis ar guašu) spalvinama kompozicija pagal temą;

13.3. stojančiojo aplanko apimtis – 8–10 skirtingų kūrinių.

14. Užduočių reikalavimai stojantiesiems į pradinio ugdymo kartu su dailės arba meniniu ugdymu programos 5 klasę:

14.1. piešimo gebėjimų patikrinimo užduotis:

14.1.1. piešiami iš natūros 2–3 nesudėtingi, aiškių formų objektai;

14.1.2. rekomenduojamos priemonės: A4 formato lapas, paprasti pieštukai;

14.2. komponavimo gebėjimų patikrinimo užduotis:

14.2.1. kuriama teminė figūrinė kompozicija;

14.2.2. rekomenduojamos priemonės: A4 formato lapas, pasirenkamos piešimo priemonės (spalvoti pieštukai, kreidelės, guašas);

14.3. spalvinės raiškos gebėjimų patikrinimo užduotis:

14.3.1. tapomas spalvotų objektų natiurmortas;

14.3.2. rekomenduojamos priemonės: A3 / A4 formato lapas, guašas;

14.4. stojančiojo aplanko apimtis – 10–15 skirtingų dailės kūrinių.

15. Užduočių reikalavimai stojantiesiems į pagrindinio ugdymo kartu su dailės arba meniniu ugdymu programos I gimnazijos klasę:

15.1. piešimo gebėjimų patikrinimo užduotis:

15.1.1. geometrinių figūrų ir / arba buitinių daiktų piešimas;

15.1.2. rekomenduojamos priemonės: A3 formato lapas, paprasti pieštukai;

15.2. komponavimo gebėjimų patikrinimo užduotis:

15.2.1. siužetinė kompozicija pagal pateiktą temą su žmonių figūromis;

15.2.2. rekomenduojamos priemonės: A3 formato lapas, pasirinktos vaizdavimo priemonės;

15.3. spalvinės raiškos gebėjimų patikrinimo užduotis:

15.3.1. tapomas skirtingų medžiagų, įvairių spalvų objektų natiurmortas;

15.3.2. rekomenduojamos priemonės: A3 formato lapas, guašas;

15.4. stojančiojo aplanko apimtis – 12–15 skirtingų dailės kūrinių.

16. Užduoties stojantiesiems į pradinio ugdymo kartu su dailės, meniniu ugdymu programos 1 klasę vertinimo kriterijai ir taškai:

16.1. piešimo, komponavimo ir spalvinės raiškos gebėjimų vertinimas:                  1 tašku vertinami silpni gebėjimai: popieriaus plokštumoje vaizduojami keli objektai, vizualinis sumanymas iš dalies atitinka temą, naudoja keletą pagrindinių spalvų; 2 taškais vertinami pakankami gebėjimai: vaizduojami įvairių formų ir dydžių objektai, sukuria vaizduojamus motyvus pagal temą, perteikia nuotaiką, naudoja pagrindines spalvas; 3 taškais vertinami tvirti gebėjimai: vaizduojami įvairių dydžių objektai, naudojama daug detalių bei faktūrų, sukuria individualizuotą kompozicinę schemą, dominuoja kompozicinių elementų gausa ir spalvų skalė;

16.2. stojančiojo darbų aplanko vertinimas: 1 tašku vertinami silpni gebėjimai: aplanke vyrauja viena technika atlikti darbai, vaizduojamų motyvų nedaug, pasikartojantys motyvai; 2 taškais vertinami pakankami gebėjimai: vaizduojami įvairūs motyvai, tačiau vyrauja stereotipiniai sprendimai; 3 taškais vertinami tvirti gebėjimai: darbai išraiškingi, saviti, atlikti įvairiomis technikomis ir priemonėmis;

16.3. maksimalus taškų skaičius už piešimo, komponavimo ir spalvinės raiškos gebėjimų vertinimą ir stojančiojo darbų aplanko vertinimą – 6.

17. Užduoties stojantiesiems į pagrindinio ugdymo kartu su dailės, meniniu ugdymu programos 5 klasę vertinimo kriterijai ir taškai:

17.1. piešimo gebėjimų vertinimas: 1 tašku vertinami silpni gebėjimai: piešiamų objektų proporcijos perteiktos iš dalies, linijos naudojamos kontūrams vaizduoti, nesudėtinga toninė skalė; 2 taškais vertinami pakankami gebėjimai: perteiktos objektų proporcijos, naudojamos skirtingo intensyvumo linijos bei tonai; 3 taškais vertinami tvirti gebėjimai: perteikiamos objektų proporcijos, naudojamos skirtingo pobūdžio linijos, plati tonų skalė, perteikta šviesotamsa;

17.2. komponavimo gebėjimų vertinimas: 1 tašku vertinami silpni gebėjimai: komponuojant dėmesys skiriamas atsitiktiniams elementams, vizualinis sumanymas iš dalies atspindi temą, ribotai taiko meninės raiškos priemones; 2 taškais vertinami pakankami gebėjimai: komponuojant išlaikomas geometrinis centras, vyrauja ramios plokštumos, stabiliai vaizduojami kūnai, naudojamos įvairios plastinės raiškos priemonės, pasirenka motyvą pagal temą; 3 taškais vertinami tvirti gebėjimai: objektai komponuojami atsižvelgiant į jų charakteristiką, harmoningai jungia formas į visumą, dėsningai išreiškia statikos / dinamikos, simetrijos / asimetrijos aspektus, perteikia judesį, naudoja dinamišką kompoziciją, interpretuoja temą;

17.3. spalvinės raiškos gebėjimų vertinimas: 1 tašku vertinami silpni gebėjimai: atsitiktinis spalvinių elementų išdėstymas, naudojamos grynos spalvos, neišgaunant atspalvių; 2 taškais vertinami pakankami gebėjimai: perteikiami natiurmorto spalviniai santykiai, naudojamos pagrindinės ir išvestinės spalvos, spalviniai deriniai sukuria kompozicinę visumą; 3 taškais vertinami tvirti gebėjimai: komponuojami objektų spalviniai deriniai, vyrauja spalvinių dėmių ir aplinkos santykis, tikslingai naudojamos pagrindinės ir išvestinės spalvos, spalviniais deriniais sukuriama kompozicinė visuma;

17.4. stojančiojo darbų aplanko vertinimas: 1 tašku vertinami silpni gebėjimai: aplanke vyrauja viena technika atlikti darbai, nedemonstruojami meninės raiškos elementai, vaizduojamų motyvų nedaug, pasikartojantys vizualiniai sprendimai; 2 taškais vertinami pakankami gebėjimai: pateikti įvairiomis technikomis atlikti darbai, tačiau trūksta įvairių kompozicinių motyvų, vyrauja stereotipiniai sprendimai; 3 taškais vertinami tvirti gebėjimai: darbai išraiškingi, atlikti įvairiomis technikomis, pasižymi meninių sprendimų savitumu, linijų bei spalvinių sprendimų įvairove, vaizduojamos įvairios temos, fantazuojama, improvizuojama;

17.5. maksimalus taškų skaičius už piešimo, komponavimo ir spalvinės raiškos gebėjimų vertinimą ir stojančiojo darbų aplanko vertinimą – 12.

18. Užduoties stojantiesiems į pagrindinio ugdymo kartu su dailės, meniniu ugdymu programos I gimnazijos klasę vertinimo kriterijai ir taškai:

18.1. piešimo gebėjimų vertinimas: 1 tašku vertinami silpni gebėjimai: piešiami objektai komponuojami nepaisant komponavimo principų, vaizduojami netikslūs objektų siluetai, proporcijos, tonų skalė ribota, minimaliai perteikia erdvės įspūdį; 2 taškais vertinami pakankami gebėjimai: piešiami objektai komponuojami išlaikant optimalų santykį, perteiktos objektų proporcijos, konstrukcija, naudojama pozicinė, linijinė ir erdvinė perspektyva, naudojant tonus sukuriamas erdvės įspūdis; 3 taškais vertinami tvirti gebėjimai: piešiami objektai komponuojami lapo plokštumoje, išlaikant kompozicinį centrą, tiksliai perteikia proporcijas ir dydžių santykį, naudoja pozicinę, linijinę ir erdvinę perspektyvą, naudoja konstruktyvų formos modeliavimą, perteikia objektų formą naudojant šviesos ir šešėlio tonus, sukuriant erdvės įspūdį;

18.2. komponavimo gebėjimų vertinimas: 1 tašku vertinami silpni gebėjimai: vaizduojamam motyvui trūksta komponuojamų formų darnumo, naudojamos atsitiktinės raiškos priemonės, neperteikiama pagrindinė kompozicijos idėja; 2 taškais vertinami pakankami gebėjimai: komponuoja pasirinktus temos elementus, naudoja komponavimo principus, pasirenkama piešinio stilistika, vizualinis sumanymas atspindi pateiktą temą; 3 taškais vertinami tvirti gebėjimai: objektus ir žmonių figūras grupuoja pagal prasminį ryšį, parenka ir naudoja įvairius komponavimo principus sumanymui perteikti, tikslingai naudoja plastinės raiškos priemones, originaliai perteikia personažų charakterius, naudoja įvairių dydžių kompozicinius elementus, interpretuoja temą;

18.3. spalvinės raiškos gebėjimų vertinimas: 1 tašku vertinami silpni gebėjimai: atkuria pagrindinius spalvinius derinius, naudoja ribotą spalvų skalę; 2 taškais vertinami pakankami gebėjimai: perteikia natiurmorto spalvinį koloritą, spalvinių dėmių santykius, sukuria spalvinės kompozicijos pusiausvyrą; 3 taškais vertinami tvirti gebėjimai: perteikia spalvines plokštumas, šviesą ir šešėlius, sukuria piešinio ir spalvinių tonų vienovę, išgauna pagrindines ir papildomas išvestines spalvas, derina tarpusavyje, formą modeliuoja spalvomis, perteikia erdvės įspūdį;

18.4. stojančiojo darbų aplanko vertinimas: 1 tašku vertinami silpni gebėjimai: vyrauja pasikartojantys vaizduojamų motyvų sprendimai, viena technika atlikti darbai, ribota plastinė raiška; 2 taškais vertinami pakankami gebėjimai: vaizduojami įvairūs aplinkos motyvai, vyrauja stereotipiniai sprendimai, naudojamos įvairios technikos, tačiau stinga originalių komponavimo sprendimų; 3 taškais vertinami tvirti gebėjimai: demonstruojama vaizduojamų motyvų įvairovė, perteikiami išraiškingi ir saviti charakteriai, gausu įvairių detalių, pasirenkamos įdomios temos, improvizuojama, fantazuojama, darbai atlikti įvairiomis technikomis, pasižymi meninių sprendimų savarankiškumu;

18.5. maksimalus taškų skaičius už piešimo, komponavimo ir spalvinės raiškos gebėjimų vertinimą ir stojančiojo darbų aplanko vertinimą – 12.

19. Gebėjimų įvertinimo taškais proporcijos:

19.1. stojantiesiems į 1–4 klases kompozicijos, piešimo ir spalvinės raiškos vertinimas sudaro 50 procentų, stojančiojo darbų aplanko vertinimas – 50 procentų galimų taškų sumos;

19.2. stojantiesiems į 5–8 ir I–IV gimnazijos klases kompozicijos, piešimo ir spalvinės raiškos vertinimas sudaro 75 procentus, stojančiojo darbų aplanko vertinimas – 25 procentus galimų taškų sumos.

20. Minimalus taškų skaičius, parodantis tinkamą kandidato pasirengimą mokytis specializuoto ugdymo krypties programas vykdančioje mokykloje, privalo sudaryti ne mažiau kaip 51 procentą galimo maksimalaus vertinimo taškais.

 

III SKYRIUS

VERTINAMI KANDIDATŲ MUZIKOS GEBĖJIMAI, UŽDUOČIŲ REIKALAVIMAI, VERTINIMO KRITERIJAI

 

 

21. Vertinami kandidatų muzikos gebėjimai:

21.1. ritmo pojūtis ir / ar ritmavimo gebėjimai (tik stojantiesiems į pradinio ugdymo kartu su muzikos, meniniu ugdymu programos 1 klasę);

21.2. muzikinė klausa;

21.3. muzikinis raštingumas (išskyrus stojančiuosius į pradinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programos 1 klasę);

21.4. muzikos atlikimo įgūdžiai.

22. Atrankos struktūra ir turinys:

22.1. muzikos teorija ir solfedžio:

22.1.1. ritmavimo užduotys (tik stojantiesiems į pradinio ugdymo kartu su muzikos, meniniu ugdymu programos 1 klasę);

22.1.2. dainavimo užduotys;

22.1.3. užduotys iš natų ar raštu (išskyrus stojančiuosius į pradinio ugdymo kartu su muzikos, meniniu ugdymu programos 1 klasę);

22.2. muzikos atlikimo įgūdžiai:

22.2.1. išmoktų muzikos kūrinių atlikimo užduotys;

22.2.2. kūryba (garso režisūra);

22.2.3. kalbėjimas nurodyta tema (muzikos teorijos pagrindinio branduolio dalyko kandidatams).

23. Užduočių reikalavimai stojantiesiems į pradinio ugdymo kartu su muzikos arba meniniu ugdymu programos 1 klasę:

23.1. muzikos teorija ir solfedžio:

23.1.1. trys motyvo-frazės apimties skirtingo ritmo dariniai, sudaryti iš pagrindinių ritminių verčių (pusinė, ketvirtinė, aštuntinė, šešioliktinė, ritminės vertės su tašku, sinkopė);

23.1.2. trys melodinės frazės su laipsniškomis slinktimis, šuoliu (-iais) iki grynosios kvintos pagrindinėmis ritmo vertėmis (pusinėmis, ketvirtinėmis, aštuntinėmis ir ketvirtinėmis su tašku); užduotys, nurodytos 23.1.1 papunktyje, pateikiamos sudėtingėjimo tvarka;

23.2. muzikos atlikimo įgūdžiai:

23.2.1. viena lietuvių liaudies arba kompozitoriaus sukurta daina.

24. Užduočių reikalavimai stojantiesiems į pagrindinio ugdymo kartu su muzikos arba meniniu ugdymu programos 5 klasę:

24.1. muzikos teorija ir solfedžio:

24.1.1. natūraliojo, harmoninio, melodinio mažoro ir minoro gamų iki 2 prieraktinių ženklų dainavimas;

24.1.2. pastoviųjų ir nepastoviųjų dermės laipsnių tonacijomis iki 2 prieraktinių ženklų dainavimas;

24.1.3. intervalų nuo gr. 1 iki m. 6 tonacijomis iki 2 prieraktinių ženklų dainavimas (be sprendimų);

24.1.4. periodo formos nesudėtingo nežinomo muzikinio pavyzdžio solfedžiavimas tonacijomis iki 2 prieraktinių ženklų;

24.1.5. vienbalsis sakinio formos melodinis diktantas tonacijomis iki 2 prieraktinių ženklų;

24.1.6. užduotys, nurodytos 24.1 papunktyje, pateikiamos sudėtingėjimo tvarka;

24.1.7. užduotys, nurodytos 24.1.1–24.1.4 papunkčiuose, atliekamos viena tonacija;

24.2. muzikos atlikimo įgūdžiai stojantiesiems į atlikėjo raiškos fortepijono arba styginių instrumentų, arba akordeono, arba gitaros, arba liaudies, arba mušamųjų, arba pučiamųjų instrumentų pagrindinį branduolio dalyką:

24.2.1. etiudas;

24.2.2.                     pjesė;

24.3. muzikos atlikimo įgūdžiai stojantiesiems į choro dainavimo ir dirigavimo arba dainavimo pagrindinį branduolio dalyką:

24.3.1. dviejų skirtingo charakteringumo dainų atlikimas;

24.3.2. vieno muzikos kūrinio skambinimas fortepijonu (jeigu mokėsi groti šiuo muzikos instrumentu) ar atlikimas kitu muzikos instrumentu.

25. Užduočių reikalavimai stojantiesiems į pagrindinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programos I gimnazijos klasę:

25.1. muzikos teorija ir solfedžio:

25.1.1. natūraliojo, harmoninio, melodinio mažoro ir minoro gamų iki 3 prieraktinių ženklų dainavimas;

25.1.2. paprastųjų intervalų su sprendimu nuo duoto garso tonacijomis iki 3 prieraktinių ženklų dainavimas;

25.1.3. T, S ir D kvintakordų ir jų apvertimų, dominantseptakordo ir jo apvertimų tonacijomis iki 3 prieraktinių ženklų dainavimas;

25.1.4. periodo formos vidutinio sudėtingumo nežinomo vienbalsio muzikinio pavyzdžio solfedžiavimas paprastaisiais ar sudėtiniais metrais tonacijomis iki 3 prieraktinių ženklų;

25.1.5. vienbalsis periodo formos melodinis diktantas paprastaisiais arba sudėtiniais metrais tonacijomis iki 3 prieraktinių ženklų;

25.1.6. užduotys, nurodytos 25.1 papunktyje, pateikiamos sudėtingėjimo tvarka;

25.1.7. užduotys, nurodytos 25.1.1–25.1.4 papunkčiuose, atliekamos viena tonacija;

25.2. muzikos atlikimo įgūdžiai stojantiesiems į fortepijono arba styginių instrumentų, arba vargonų, arba akordeono, arba gitaros, arba liaudies, arba mušamųjų, arba pučiamųjų instrumentų pagrindinį branduolio dalyką:

25.2.1. etiudas ar virtuozinė pjesė;

25.2.2. variacijos, rondo ar sonatos formos kūrinys, ciklas ar viena jo dalis;

25.2.3. stojantiesiems į atlikėjo raiškos mušamųjų instrumentų pagrindinį branduolio dalyką skiriama papildoma ritminių darinių pakartojimo muzikos instrumentu užduotis;

25.3. muzikos atlikimo įgūdžiai stojantiesiems į dainavimo pagrindinį branduolio dalyką:

25.3.1. viena liaudies daina;

25.3.2. viena laisvai pasirinkta daina;

25.4. muzikos atlikimo įgūdžiai stojantiesiems į choro dainavimo ir dirigavimo branduolio dalyką:

25.4.1. viena laisvai pasirinkta daina;

25.4.2. vieno kūrinio fortepijonu skambinimas (jeigu mokėsi groti šiuo muzikos instrumentu) ar atlikimas kitu muzikos instrumentu;

25.4.3. chorinės partitūros skambinimas fortepijonu (jei mokėsi groti šiuo muzikos instrumentu);

25.4.4. vieno muzikos kūrinio dirigavimas (jei mokėsi diriguoti);

25.5. muzikos atlikimo įgūdžiai stojantiesiems į populiariosios muzikos (ir / ar džiazo dainavimo) pagrindinį branduolio dalyką:

25.5.1. dvi laisvai pasirinktos populiariosios muzikos dainos ir / ar džiazo stiliumi. Atlikimas gali būti pateikiamas su fonograma;

25.6. muzikos atlikimo įgūdžiai stojantiesiems į estrados ir džiazo bei populiariosios muzikos fortepijono, akordeono, styginių instrumentų, pučiamųjų instrumentų, mušamųjų instrumentų pagrindinį branduolio dalyką:

25.6.1. etiudas ar virtuozinė pjesė (džiazo ir / ar populiariosios muzikos stiliumi);

25.6.2. ritmo darinių pakartojimas balsu ar muzikos instrumentu;

25.7. muzikos atlikimo įgūdžiai stojantiesiems į muzikos teorijos pagrindinį branduolio dalyką:

25.7.1. pristatyti pasirinktos muzikos epochos skiriamuosius bruožus, kompozitorius ir jų kūrybą;

25.7.2. laisvai pasirinkto muzikos kūrinio atlikimas;

25.8. muzikos atlikimo įgūdžiai stojantiesiems į garso režisūros pagrindinį branduolio dalyką:

25.8.1. savo kūrybos muzikos kūrinio atlikimas pasirinktu muzikos instrumentu ar iš garso įrašo;

25.8.2. vieno kūrinio atlikimas fortepijonu (jeigu mokėsi groti šiuo muzikos instrumentu) ar kitu muzikos instrumentu.

26. Egzamino vertinimas yra kriterinis. Gebėjimų vertinimo kriterijai:

26.1. muzikos teorija ir solfedžio:

26.1.1. ritmavimo užduočių tikslumas;

26.1.2. dainavimo užduočių tikslumas ritmo ir intonavimo atžvilgiais;    

26.1.3. užduočių raštu tikslumas garsų aukščio, ritmo ir natų rašybos atžvilgiais;

26.2. muzikos atlikimo įgūdžiai stojantiesiems į atlikėjo raiškos branduolio dalyką:

26.2.1. repertuaro sudėtingumo atitiktis reikalavimams;

26.2.2. instrumento / balso valdymo technika;

26.2.3. atliekamo muzikinio teksto tikslumas;

26.2.4. atlikimo išraiškingumas;

26.3. muzikos atlikimo įgūdžiai stojantiesiems į muzikos teorijos pagrindinį branduolio dalyką:

26.3.1. pateikiamų žinių tikslumas ir aprėptis;

26.3.2. muzikos instrumento valdymo gebėjimai atlikimo technikos požiūriu;

26.3.3. atliekamo muzikinio teksto tikslumas;

26.4. muzikos atlikimo įgūdžiai stojantiesiems į garso režisūros pagrindinį branduolio dalyką:

26.4.1. instrumento / balso valdymo technika;

26.4.2. atliekamo muzikinio teksto tikslumas;

26.4.3. kompozicinės medžiagos, pasirinktų techninių, kūrybinių aspektų vientisumas.

27. Egzamino užduočių atlikimo kokybė vertinama taškais:

27.1. muzikos teorijos ir solfedžio užduočių vertinimas:

27.1.1. ritmavimo, judesių koordinavimo ir dainavimo vertinimas (kiekviena ritmavimo, judesių koordinavimo ir dainavimo užduotis vertinama atskirai): 1 tašku vertinami silpni gebėjimai: teisingai atlikta mažiau nei 50 procentų užduoties, statiškas išraiškos požiūriu atlikimas; 4 taškais vertinami pakankami gebėjimai: kelios neesminės klaidos, formaliai išraiškingas atlikimas; 6 taškais vertinami tvirti gebėjimai: galimi smulkūs netikslumai, natūraliai išraiškingas atlikimas;

27.1.2. muzikinio diktanto vertinimas: 1 tašku vertinami silpni gebėjimai: teisingai parašyta mažiau nei 50 procentų diktanto (ritmo, garsų aukščio, natų rašybos atžvilgiais); 4 taškais vertinami pakankami gebėjimai: ne mažiau kaip 50 procentų diktanto parašyta teisingai (ritmo, garsų aukščio, natų rašybos atžvilgiais); 6 taškais vertinami tvirti gebėjimai: ne mažiau kaip 80 procentų diktanto parašyta teisingai (garsų aukščio, ritmo ir natų rašybos atžvilgiais);

27.2. muzikos atlikimo įgūdžių vertinimas (kiekvienas atliekamas kūrinys vertinamas atskirai) kandidatams į muzikos instrumento ar dainavimo branduolio dalykus: 1 tašku vertinama, kai atliekamas kūrinys atitinka egzamino užduotyse nurodytus reikalavimus (žr. Rekomendacijų 22.2, 23.2, 24.2, 25.2–25.8 papunkčius); 1 tašku vertinami silpni gebėjimai: kūrinys atliekamas su gausiomis muzikinio teksto klaidomis, statiškai (išraiškos požiūriu), muzikos instrumento valdymo technika silpna; 4 taškais vertinami pakankami gebėjimai: kelios muzikinio teksto klaidos, formaliai išraiškingas atlikimas, pakankama instrumento valdymo technika; 6 taškais vertinami tvirti gebėjimai: galimos kelios muzikinio teksto klaidos, natūraliai išraiškingas atlikimas, tvirta instrumento valdymo technika;

27.3. muzikos atlikimo įgūdžių vertinimas kandidatams į muzikos teorijos pagrindinį branduolio dalyką: 1 tašku vertinami silpni gebėjimai: negausios žinios, kalbėjimo sklandumo trūkumai; 4 taškais vertinai pakankami gebėjimai: pateikiamos pagrindinės žinios, gebėjimas pakankamai sklandžiai kalbėti; 6 taškais vertinami tvirti gebėjimai: pateikiamos išsamios žinios, sklandi ir taisyklinga kalba;

27.4. laisvai pasirinkto kūrinio atlikimas vertinamas atsižvelgiant į kriterijus, nurodytus 26.2.1–26.2.4 papunkčiuose;

27.5. muzikos atlikimo įgūdžių vertinimas kandidatams į garso režisūros pagrindinį branduolio dalyką: 1 tašku vertinami silpni gebėjimai: teisingai atlikta mažiau nei 50 procentų užduoties; 4 taškais vertinami pakankami gebėjimai: neesminės klaidos, teisingai atlikta ne mažiau kaip 50 procentų užduoties; 6 taškai vertinami tvirti gebėjimai: galimi smulkūs netikslumai. Teisingai atlikta ne mažiau kaip 80 procentų užduoties;

27.6. savo kūrybos muzikos kūrinio atlikimo pasirinktu muzikos instrumentu ar iš garso įrašo atlikimo vertinimas: 1 tašku vertinami silpni gebėjimai: muzikos kalbos elementai kompozicinėje medžiagoje naudojami eklektiškai, išlaikomas sąlyginis muzikos kūrinio formos vientisumas; 4 taškais vertinami pakankami gebėjimai: muzikos kalbos elementai kompozicinėje medžiagoje naudojami gana eklektiškai, išlaikomas muzikos kūrinio formos vientisumas ir aiškumas; 6 taškais vertinami tvirti gebėjimai: kompozicinės medžiagos, pasirinktų techninių, kūrybinių aspektų, muzikos kūrinio formos vientisumas.

28. Gebėjimų įvertinimo matrica:

Egzamino dalys

Vertinimo taškais proporcijos

Muzikos teorija ir solfedžio

35 procentų

Muzikos atlikimo įgūdžiai

65 procentų

 

29. Egzamino dalies – muzikos teorija ir solfedžio taškų suma (žr. Rekomendacijų 26.1 ir 27.1 papunkčius) dauginama iš koeficiento 0,35.

30. Egzamino dalies – muzikos atlikimo įgūdžiai taškų suma dauginama iš koeficiento 0,65.

31. Galutinį vertinimą sudaro abiejų egzamino dalių – muzikos teorija ir solfedžio ir muzikos atlikimo įgūdžiai įvertinimo taškais, padauginto iš atitinkamų koeficientų, suma.

32. Minimalus taškų skaičius, parodantis tinkamą kandidato pasirengimą mokytis specializuoto ugdymo krypties programas vykdančioje mokykloje, privalo sudaryti ne mažiau kaip 51 procentą galimo maksimalaus vertinimo taškais.

 

________________________