LIETUVOS RESPUBLIKOS

PAPILDOMO SAVANORIŠKO PENSIJŲ KAUPIMO ĮSTATYMO NR. VIII-1212 2, 6, 34, 45, 47, 48, 49, 50 IR 55 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. gruodžio 20 d. Nr. XIII-1875

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Papildyti 2 straipsnį 241 dalimi:

241. Rizikos kapitalo, privataus kapitalo ir kitų alternatyvių turto klasių rinka (toliau – alternatyvių turto klasių rinka) – rinka, kurioje investuojama į subjektus, įskaitant kolektyvinio investavimo subjektus, atitinkančius bent vieną iš šių sąlygų:

1) per juos yra investuota dalis verslo plėtrai skatinti skirtų Europos Sąjungos ir (arba) Lietuvos Respublikos lėšų, kurių panaudojimas administruojamas Europos Sąjungos ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

2) jų valdytojas yra licencijuotas pagal 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES)
Nr. 1095/2010 (OL 2011 L 174, p. 1) (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES (OL 2014 L 173, p. 349), įskaitant subjektų valdytojus, veikiančius pagal 2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų (OL 2013 L 115, p. 1) ar 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/760 dėl Europos ilgalaikių investicijų fondų (OL 2015 L 123, p. 98).“

 

2 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 6 straipsnio 1 dalį nauju 13 punktu:

13) patvirtinti kredito ir investicinių reitingų, numatytų šio įstatymo 47 straipsnyje, vertinimo tvarkos aprašą ir reitingų kolizijos sprendimo taisykles;“.

2. Buvusius 6 straipsnio 1 dalies 13 ir 14 punktus laikyti atitinkamai 14 ir 15 punktais.

 

3 straipsnis. 34 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 34 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Mokamos pensijų įmokos, taip pat lėšos, pervestos į kitą pensijų fondą, į kurį pereina dalyvis, turi būti konvertuojamos į pensijų fondo vienetus, o pensijų fondo vienetai įrašomi į pensijų sąskaitą. Kai dalyvis pereina į kitos valdymo įmonės valdomą pensijų fondą, pinigai į pensijų fondo vienetus konvertuojami ne vėliau kaip kitą darbo dieną po lėšų gavimo į pensijų fondą dienos. Pinigai turi būti konvertuoti į pensijų fondo vienetus tokia atitinkamo pensijų fondo vienetų verte, kokia ji yra pinigų gavimo į pensijų fondą dieną. Kai dalyvis pereina į tos pačios valdymo įmonės valdomą kitą pensijų fondą, vieno pensijų fondo vienetai konvertuojami į kito pensijų fondo vienetus ne ankstesnės negu naujos pensijų kaupimo sutarties pasirašymo ir ne vėlesnės negu naujos pensijų kaupimo sutarties įsigaliojimo dienos pensijų fondų vienetų vertėmis. Lėšos iš vieno pensijų fondo į kitą pensijų fondą pervedamos valdymo įmonės valdymo procedūrų apraše nustatyta tvarka.“

 

4 straipsnis. 45 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 45 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Pensijų turtas gali būti investuojamas alternatyvių turto klasių rinkose, jeigu subjektas, įskaitant kolektyvinio investavimo subjektus, per kurį investuojama, atitinka šias sąlygas:

1) vykdoma subjekto ir (ar) jo valdytojo priežiūra, įskaitant ir kitą negu valdymo įmonių licencijavimo ir veiklos priežiūrą, arba yra nustatytos kitos priežiūros institucijai priimtinos subjekto kontrolės užtikrinimo priemonės;

2) nuostoliai, kuriuos pensijų fondas gali patirti turėdamas subjekto finansines priemones, yra ne didesni negu už juos sumokėta pinigų suma;

3) jeigu užsienio subjektas yra prižiūrimas užsienio priežiūros institucijos, priežiūros institucija dvišalio ar daugiašalio susitarimo, paskelbto priežiūros institucijos interneto svetainėje, pagrindu bendradarbiauja su atitinkama užsienio valstybės priežiūros institucija, kai ši valstybė nėra valstybė narė arba Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos narė.“

 

5 straipsnis. 47 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 47 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Alternatyvių turto klasių rinkose per šio įstatymo 45 straipsnio 6 dalyje numatytus subjektus gali būti investuota ne daugiau kaip 30 procentų pensijų fondo grynųjų aktyvų. Subjektai, per kuriuos pensijų turtas investuojamas į alternatyvių turto klasių rinkas ir kurie nėra laikomi kolektyvinio investavimo subjektais, laikytini emitentais finansinių priemonių portfelio diversifikavimui taikomų reikalavimų prasme.“

2. Pakeisti 47 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

11. Iš viso alternatyvių turto klasių rinkose per šio įstatymo 45 straipsnio 6 dalyje numatytus subjektus ir 49 straipsnio 3 dalyje numatytus kolektyvinio investavimo subjektus gali būti investuota ne daugiau kaip 30 procentų pensijų fondo grynųjų aktyvų.“

 

6 straipsnis. 48 straipsnio pakeitimas

Papildyti 48 straipsnį 5 dalimi:

5. Šiame straipsnyje nustatyti apribojimai netaikomi investicijoms alternatyvių turto klasių rinkose.“

 

7 straipsnis. 49 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 49 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) yra licencijuoti valstybėje narėje arba Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos narėje ar tokioje valstybėje, kurioje priežiūra yra ne mažiau griežta, negu numatyta pagal 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL 2009 L 302, p. 32) (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/91/ES (OL 2014 L 257, p. 186) (toliau – Direktyva 2009/65/EB) nustatytas taisykles, o priežiūros institucija bendradarbiauja su atitinkama užsienio priežiūros institucija. Tuo atveju, kai valstybė, kurioje kolektyvinio investavimo subjektas yra licencijuotas, nėra valstybė narė arba Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos narė, būtinas priežiūros institucijos ir tokios valstybės atitinkamos priežiūros institucijos bendradarbiavimas dvišalių ar daugiašalių susitarimų, paskelbtų priežiūros institucijos interneto svetainėje, pagrindais;“.

2. Pakeisti 49 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Į šio straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų neatitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcijas gali būti investuojama iki 30 procentų pensijų fondo grynųjų aktyvų, jeigu tokie kolektyvinio investavimo subjektai atitinka šias sąlygas:

1) kolektyvinio investavimo subjektas ir (ar) jo valdytojas yra autorizuotas (licencijuotas, jam suteiktas leidimas veikti ar dėl jo atliktas analogiškas veiksmas), o jo priežiūrą, kuri turi būti ne mažiau griežta negu priežiūros institucijos vykdoma specialiųjų kolektyvinio investavimo subjektų ir (ar) jų valdytojų priežiūra, vykdo atitinkamos valstybės priežiūros institucija;

2) priežiūros institucija dvišalio ar daugiašalio susitarimo, paskelbto priežiūros institucijos interneto svetainėje, pagrindu bendradarbiauja su atitinkama užsienio valstybės priežiūros institucija, jeigu ši valstybė nėra valstybė narė arba Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos narė.“

3. Pakeisti 49 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Šio straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktuose nustatyti reikalavimai alternatyvių turto klasių rinkose investuojantiems kolektyvinio investavimo subjektams netaikomi.“

 

8 straipsnis. 50 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 50 straipsnį 4 dalimi:

4. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyto termino, per kurį turi būti pašalintas neatitikimas, atsiradęs dėl priežasčių, nepriklausančių nuo valdymo įmonės, gali būti nesilaikoma, kai yra visos šios sąlygos:

1) investuojama alternatyvių turto klasių rinkoje;

2) subjektas, įskaitant kolektyvinio investavimo subjektus, per kurį investuojama, yra uždarojo tipo;

3) nesilaikant šio termino pensijų fondo dalyvių interesai geriau tenkinami negu jo laikantis.“

2. Papildyti 50 straipsnį 5 dalimi:

5. Šio straipsnio 4 dalyje nustatytu atveju šiame skirsnyje nustatytų investavimo apribojimų neatitikimas privalo būti pašalintas ne vėliau, negu nustatyta investicijos išpirkimo data arba numatyta subjekto veiklos pabaigos data, kai konkreti išpirkimo data nėra nustatyta.“

 

9 straipsnis. 55 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 55 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Pensijų fondo metinių finansinių ataskaitų duomenys turi būti audituoti Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo nustatyta tvarka. Audito įmonė, atlikusi pensijų fondo metinių finansinių ataskaitų auditą, turi pateikti auditoriaus išvadą dėl šių ataskaitų ir audito ataskaitą. Audito ataskaitoje auditorius turi pateikti informaciją apie tai, ar teisingai skaičiuojama grynųjų aktyvų vertė, ar turtas investuotas pagal pensijų fondo taisykles, ar įvertintas su pensijų fondo valdymu susijusių valdymo įmonės vidaus kontrolės bei rizikos valdymo sistemų ir priemonių efektyvumas, taip pat nurodyti visus šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytus pažeidimus.“

 

10 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2019 m. vasario 1 d.

2. Lietuvos bankas iki 2019 m. sausio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė