LIETUVOS RESPUBLIKOS

LOTERIJŲ IR LOŠIMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-326 4 IR 5 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2015 m. gegužės 21 d. Nr. XII-1735

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) organizuojant bingą, totalizatorių, lažybas ir nuotolinius lošimus – suma, gauta iš lošėjų statomų sumų, atėmus lošėjams faktiškai išmokėtų laimėjimų sumą;“.

 

2 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 5 straipsnį 21 dalimi:

21. Organizuojant nuotolinius lošimus, loterijų ir lošimų mokesčio bazei taikomas 10 procentų mokesčio tarifas.“

2. Pakeisti 5 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Organizuojant lošimus lošimo automatais ir stalo lošimus, nustatomas fiksuotas loterijų ir lošimų mokesčio dydis už kiekvieną lošimų veiklos leidime nurodytą lošimo įrenginį:

1) už A kategorijos lošimo automatą – 232 eurai per kalendorinių metų mėnesį (toliau – mėnuo);

2) už B kategorijos lošimo automatą – 87 eurai per mėnesį;

3) už ruletės, kortų arba kauliukų stalą – 1 738 eurai per mėnesį.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė