lietuvos respublikos krašto apsaugos

ministras

 

ĮSAKYMAS

DĖL KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO 2011 M. RUGSĖJO 19 D. ĮSAKYMO NR. V-1069 „DĖL KARO PRIEVOLĘ ADMINISTRUOJANČIOS KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS INSTITUCIJOS PRIIMTŲ SPRENDIMŲ APSKUNDIMO IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015  m. gruodžio 21 d. Nr. V-1324

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos priimtų sprendimų apskundimo ir skundų nagrinėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2011 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. V-1069 „Dėl Karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos priimtų sprendimų apskundimo ir skundų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 4  punktą ir jį išdėstau taip:

„4. Karo prievolininkas, gavęs karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos sprendimą, turi teisę pateikti krašto apsaugos ministrui skundą per 10 dienų nuo sprendimo gavimo dienos.“

2. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

„9. Skundas turi būti baigtas nagrinėti ir suformuluoti siūlymai krašto apsaugos ministrui ar jo įgaliotam asmeniui pateikti per 12 dienų nuo skundo gavimo Krašto apsaugos ministerijoje dienos.“

3. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

„11. Krašto apsaugos ministras ar jo įgaliotas asmuo įvertina Komisijos pateiktus siūlymus ir priima sprendimą, apie kurį per 2 dienas nuo sprendimo priėmimo dienos Krašto apsaugos ministerijos raštu informuojamas skundą pateikęs asmuo ir karo prievolę administruojanti krašto apsaugos sistemos institucija. Asmens pageidavimu, jeigu toks pageidavimas buvo skunde nurodytas, nuskenuotas raštas gali būti pateikiamas tik elektroniniu paštu.“

4. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

„12. Krašto apsaugos ministro ar jo įgalioto asmens sprendimas dėl skundo priimamas per 14 dienų nuo skundo gavimo Krašto apsaugos ministerijoje dienos.“

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                                           Juozas Olekas