LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. D1-1050 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugpjūčio 1 d. Nr. D1-454

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. D1-1050 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“, ir papildau II skyriaus keturioliktąjį skirsnį 1.5.9 papunkčiu:

1.5.9. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.“.

 

 

 

Laikinai einantis aplinkos ministro pareigas                                        Kęstutis Mažeika

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2019-07-17 raštu Nr. ((24.37E)-5K-1911155)-6K-1903777