KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. LAPKRIČIO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-370 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. balandžio 28 d. Nr. T2-121

Klaipėda

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 31 straipsnio 1 dalimi ir Minimaliais komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857 „Dėl Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų patvirtinimo“, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T2-370 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3. Šios Taisyklės yra privalomos visiems savivaldybės teritorijoje esantiems ir (ar) veikiantiems fiziniams ir juridiniams asmenims, išskyrus įmones, turinčias Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotus taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus ar taršos leidimus, kuriuose nustatyti atliekų tvarkymo reikalavimai negali būti įvykdyti savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. Šių Taisyklių reikalavimai, nustatyti juridiniams asmenims, taikomi ir jų filialams, atstovybėms bei bet kokio tipo atskirai esantiems struktūriniams ar ūkiniams padaliniams, esantiems savivaldybės teritorijoje.“;

1.2. pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

„24. Atliekų turėtojai į savivaldybės biudžetą moka nustatyto dydžio metinę Vietinę rinkliavą, į kurią įskaičiuotas mišrių komunalinių atliekų, antrinių žaliavų, didžiųjų, biologiškai skaidžių, buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimas ir tvarkymas, regioninio sąvartyno eksploatavimas, uždarymas ir vėlesnė jo priežiūra, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės eksploatavimas, netinkančių eksploatuoti sąvartynų uždarymas bei priežiūra po uždarymo, Vietinės rinkliavos rinkimo organizavimas ir vykdymas. Pakuočių atliekų surinkimo ir jų tolesni tvarkymo kaštai, kuriuos kompensuoja gamintojai ir importuotojai, nėra įtraukiami į Vietinę rinkliavą.“;

1.3. pakeisti 26 punktą ir jį išdėstyti taip:

„26. Savivaldybės administracija ir administratorius turi teisę gauti apibendrintus komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo apskaitos duomenis iš savivaldybės teritorijoje veikiančių atliekas surenkančių, vežančių ar apdorojančių įmonių.“;

1.4. pakeisti 31 punktą ir jį išdėstyti taip:

„31. Individualiais mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteineriais naudojasi įmonės, įstaigos, organizacijos, individualiame gyvenamajame name gyvenantys asmenys bei kiti atliekų turėtojai, turintys galimybę kaupti komunalines atliekas atskirai. Atliekų turėtojai individualius mišrių komunalinių atliekų ir (ar) antrinių žaliavų surinkimo konteinerius šių atliekų išvežimo dieną ne vėliau nei 7.00 val. turi išridenti į suderintas su atliekų surinkėju vietas, prie kurių šiukšliavežis gali laisvai privažiuoti. Tie atliekų turėtojai, kurie neturi galimybės išsiridenti konteinerių dėl didelio atstumo nuo atliekų susidarymo vietos iki konteinerio ištuštinimo vietos, naudojasi kolektyviniais konteineriais kartu su kitais atliekų turėtojais.“;

1.5. pakeisti 35 punktą ir jį išdėstyti taip:

„35. Komunalinių atliekų surinkimo kolektyvinių konteinerių stovėjimo vietos nustatomos ir aikštelės įrengiamos tokiu principu: ne arčiau kaip 10 m nuo pastato langų ir durų bei ne tolimesniu nei 300 m atstumu iki atliekų turėtojo. Šio principo galima nesilaikyti senamiesčio teritorijoje tarp Danės upės, Jono kalnelio, Turgaus aikštės ir Pilies gatvės, Žardupės ir Arimų gatvėse, Laistų sodybos gyvenamajame rajone bei rengiant pusiau požeminių ar požeminių konteinerių aikšteles.“;

1.6. pakeisti 57.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„57.8. užtikrinti, kad atliekų surinkėjas netrukdomai galėtų privažiuoti prie atliekų konteinerių. Atliekų turėtojai, naudojantys individualius konteinerius ar kolektyvinius konteinerius, esančius patalpose ar uždarose teritorijose, konteinerių ištuštinimo dieną ne vėliau kaip 7.00 val. konteinerius turi išridenti į suderintas su atliekų surinkėju vietas, prie kurių gali laisvai privažiuoti šiukšliavežis. Vykstant kelio remontui, individualius atliekų konteinerius atliekų turėtojai turi išridenti į artimiausią šiukšliavežiui privažiuojamą vietą.“;

1.7. pakeisti 60 punktą ir jį išdėstyti taip:

„60. Už aplinkos prie konteinerių aikštelės ar stovėjimo vietos nuolatinę priežiūrą bei švarą ir tvarką, taip pat už neteisėtai padėtų atliekų sutvarkymą atsako atliekų turėtojai (naudojamo nekilnojamojo turto objekto savininkas arba nekilnojamojo turto objekto savininko atstovas pagal įstatymą, arba nekilnojamojo turto objekto savininko įgaliotas asmuo, arba daugiabučio namo savininkų bendrija, individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrija, garažų savininkų bendrija, sodininkų bendrija ar kita bendrija, arba bendrojo naudojimo objektų administratorius, arba asmenys, sudarę jungtinės veiklos sutartis bendrosios dalinės nuosavybės teisei įgyvendinti) ir (ar) teritorijų valymo paslaugų teikėjai. Atliekų turėtojų kolektyvinių konteinerių aikštelės ar stovėjimo vietos yra nurodomos Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių stovėjimo vietų ir aikštelių išdėstymo schemoje.“;

1.8. pakeisti 68.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„68.5. konteinerių ištuštinimo metu užtikrinti konteinerių aikštelės ar konteinerių stovėjimo vietos tvarką ir švarią aplinką, 3 m atstumu aplink konteinerių aikštelę ar stovėjimo vietą, t. y. surinkti, sušluoti tuo metu esančias smulkias komunalines atliekas;“;

1.9. pakeisti 68.6.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„68.6.3. žaliąsias atliekas, nepriklausomai nuo jų dydžio, – ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę (išskyrus žiemos laikotarpiu – pagal poreikį, ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį);“;

1.10. papildyti 68.22 papunkčiu:

68.22. Savivaldybės administracijai ir administratoriui per nurodytą terminą teikti visą prašomą informaciją, susijusią su komunalinių atliekų surinkimu ir tvarkymu Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje;“;

1.11. pakeisti 69.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„69.1. jei atliekų turėtojai neišridena individualių konteinerių ar patalpose bei uždarose teritorijose esančių kolektyvinių konteinerių jų ištuštinimo dieną į suderintas vietas arba juos išridena pavėluotai;“.

2. Skelbti šį sprendimą vietinėje spaudoje, Teisės aktų registre ir Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

pavaduojantis savivaldybės merą                                                                             Artūras Šulcas