LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2018 M. GRUODŽIO 21 D. ĮSAKYMO NR. 3D-942DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ, SKIRIAMŲ SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KURUOJAMAI VALSTYBINEI (VALSTYBĖS PERDUOTAI SAVIVALDYBĖMS) SAVIVALDYBĖS ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINIO TVARKYMO FUNKCIJAI ATLIKTIPRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2023 m. sausio 18 d. Nr. 3D-26

Vilnius

 

 

1. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymą Nr. 3D-942 „Dėl valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams Žemės ūkio ministerijos kuruojamai valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti“ su visais pakeitimais ir papildymais.

2. N u s t a t a u, kad 2022 m. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skirtų savivaldybių biudžetams Žemės ūkio ministerijos kuruojamai valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti, ataskaitos teikiamos iki šio įsakymo galiojusia tvarka.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                Kęstutis Navickas