Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

Sprendimas

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-19 „Dėl pasvalio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

2019 m. birželio 26 d. Nr. T1-141

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto  ministro 2019 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-200 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti, 2019 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-66 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės viešiesiems ir vidaus keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti paskirstymo 2019 metais“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. A1-161 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. A1-741 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2019 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, atsižvelgdama į gautus prašymus, Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia

pakeisti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimą Nr. T1-19 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“:

1. Sprendimo 1.1 punktą išdėstyti taip:

1.1. Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto pajamas: 28140,7 tūkst. Eur (1 priedas)“.

2. Sprendimo 1.2 punktą išdėstyti taip:

1.2. Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto asignavimus 28684,3 Eur, iš jų:“

1.2.1. 16172,3 tūkst. Eur darbo užmokesčiui“

1.2.2. 3153,1 tūkst. Eur turtui įsigyti “

1.2.3. 718,9 tūkst. Eur paskolų lėšos investiciniams projektams finansuoti“.

3. Pakeisti sprendimo 1.3 punktu patvirtintus asignavimus pagal asignavimų valdytojus ir juos išdėstyti nauja redakcija (2 priedas).

4. Pakeisti sprendimo 1.4 punktu patvirtintus asignavimus iš specialiųjų tikslinių dotacijų pagal asignavimų valdytojus ir juos išdėstyti nauja redakcija (3 priedas).

5. Pakeisti sprendimo 1.5 punktu patvirtintus asignavimus pagal programas ir juos išdėstyti nauja redakcija (4 priedas).

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gintautas Gegužinskas