Pagėgių savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

dėl PAGĖGIŲ savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo
NR. t-56 „dėl PAGĖGIŲ savivaldybės SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS IR IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2021 m. kovo 25 d. Nr. T-48

Pagėgiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 35 ir 351 straipsniais, Pagėgių savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Pagėgių savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatus, patvirtintus Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-56 „Dėl Pagėgių savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“:

1.1. pripažinti netekusiais galios 10 punkto 10.1-10.3 ir 10.5 papunkčius;

1.2. buvusį 10.4 papunktį laikyti atitinkamai 10.1 papunkčiu ir buvusius 10.6-10.8 atitinkamai laikyti 10.2-10.4 papunkčiais;

1.3. papildyti 12.3 papunkčiu:

12.3. atstovų delegavimo į pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisijos narius;“

1.4. papildyti 12.4 papunkčiu:

12.4. atstovų delegavimo dalyvauti tarybos sudaromų komitetų darbe;“;

1.5. papildyti 12.5 papunkčiu:

12.5. atstovų delegavimo į tarybos sudaromų komisijų narius;“;

1.6. papildyti 12.6 papunkčiu:

12.6. bendruomeninės veiklos ir partnerystės su savivaldybės institucijomis stiprinimo;“

1.7. papildyti 12.7 papunkčiu:

12.7. viešųjų paslaugų, už kurių teikimą yra atsakinga Savivaldybė, teikimo perdavimu bendruomeninėms ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms;“;

1.8. papildyti 12.8 papunkčiu:

12.8. vietos verslumo skatinimo;“;

1.9. papildyti 12.9 papunkčiu:

12.9. seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos projekto svarstymo ir vertinimo.“;

1.10. papildyti 121 punktu:

121. Išplėstinės sueigos sprendimai yra rekomendaciniai, tačiau kompetentinga savivaldybės institucija privalo juos įvertinti. Jeigu Išplėstinės sueigos sprendimų vertinimas priklauso Tarybos kompetencijai, jie vertinami artimiausiame Tarybos posėdyje Pagėgių savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka; jeigu šių sprendimų vertinimas priklauso Savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencijai, jis įvertina šiuos sprendimus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Išplėstinės sueigos sprendimo gavimo dienos. Savivaldybės institucijos, laikydamosi LR vietos savivaldos įstatymo 37 straipsnyje nustatytų reikalavimų, privalo paskelbti savo vertinimus dėl Išplėstinės sueigos sprendimų, nurodydamos vertinimo motyvus ir numatomus veiksmus, jeigu tokių veiksmų bus imtasi.“.

2. Sprendimą paskelbti Teisės aktų registre ir Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje www.pagegiai.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotiems asmenims dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Vaidas Bendaravičius