LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2006 M. SAUSIO 23 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-109 „DĖL INSTITUCIJŲ, VYKDANČIŲ MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, VEIKLOS VERTINIMO IR AKREDITACIJOS“ PAKEITIMO

 

2019 m. gegužės 28 d. Nr. V-648

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. sausio 23 d. įsakymą Nr. ISAK-109 „Dėl Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos“:

1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklės nauja redakcija nedėstomos):

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INSTITUCIJŲ, VYKDANČIŲ MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, VEIKLOS VERTINIMO IR AKREDITACIJOS TAISYKLIŲ PATVIRTININMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 23 straipsnio 6 dalimi:

1. Tvirtinu Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisykles (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavaldžių švietimo pagalbos įstaigų vertinimą ir akreditaciją vykdo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu sudaryta ekspertų grupė iš 3–5 asmenų: Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir kitų ekspertų.

3. Rekomenduoju siekdamas užtikrinti mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo paslaugų kokybę, mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai tobulinti mokymo lėšas skirti pedagogų rengimo centrams ir kitoms akredituotoms institucijoms, vykdančioms mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą.“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisykles:

2.1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“

 

2.2. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Vertinimą ir akreditaciją koordinuoja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – Ministerija), organizuoja Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra  (toliau – Centras).“

2.3. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatų patvirtinimo“, Profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-591„Dėl Profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo nuostatų“, vartojamas sąvokas.“

2.4. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

II SKYRIUS

INSTITUCIJŲ VEIKLOS VERTINIMO IR AKREDITACIJOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR PRINCIPAI“

 

2.5. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

III SKYRIUS

INSTITUCIJŲ VEIKLOS VERTINAMOSIOS SRITYS IR JŲ DALYS“

 

2.6. Pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

IV SKYRIUS

INSTITUCIJOS VEIKLOS VERTINIMAS IR AKREDITACIJA

 

2.7. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Apeliacijos dėl Ekspertų parengtų Institucijos veiklos išorinio vertinimo išvadų teikimo terminui pasibaigus Centras per 5 darbo dienas raštu teikia Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrui Ekspertų pasiūlymą dėl Institucijos akreditacijos.“

2.8. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras, atsižvelgdamas į Ekspertų pasiūlymą, priima sprendimą dėl Institucijos akreditacijos. Institucijos akreditacija įsigalioja nuo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymo įsigaliojimo dienos.“

2.9. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Centras išduoda Institucijai Centro direktoriaus pasirašytą Institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos pažymą, parengtą pagal Institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos pažymos formą (5 priedas).“

2.10. Pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

V SKYRIUS

REIKALAVIMAI EKSPERTAMS

 

2.11. Pripažįstu netekusiu galios 25 punktą.

2.12. Pripažįstu netekusiu galios 26 punktą.

2.13. Pakeičiu VII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VII SKYRIUS

APELIACIJŲ TEIKIMAS IR NAGRINĖJIMAS“

 

2.14. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31. Centras per 5 darbo dienas nuo Apeliacijos komisijos sprendimo priėmimo dienos raštu informuoja Instituciją apie Apeliacijos komisijos sprendimą. Apeliacijos komisijai pritarus Ekspertų parengtoms Institucijos veiklos išorinio vertinimo išvadoms, Centras per 5 darbo dienas nuo Apeliacijos komisijos sprendimo priėmimo dienos, raštu teikia Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrui Ekspertų komisijos pasiūlymą dėl Institucijos akreditacijos.“

2.15. Pakeičiu VIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“

 

2.16. Pripažįstu netekusiu galios 34 punktą.

 

 

2.17. Pakeičiu 1 priedo 10 punktą ir jį išdėstau taip:  

10. Mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo renginių programų vadyba.

 

Klausimai apie veiklos turinį

Klausimo numeris

Ar programų vertinimas institucijoje reglamentuotas dokumentais?

10.1

[] – taip (nurodykite dokumentus)

10.1.1

[] – ne

10.1.2

 

 

Kas inicijuoja mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginių programų kūrimą?

10.2

[] – pati institucija

10.2.1

[] – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

10.2.2

[] – savivaldybės administracijos švietimo padalinys

10.2.3

[] – mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai

10.2.4

[] – mokytojai

10.2.5

[] – kiti (įrašykite) .....................................

10.2.6

 

 

Kokiu skaičiumi mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginių (seminarų, kursų, paskaitų ir kitų renginių) programų disponuoja institucija? (įrašykite skaičių)

10.3

Iš viso

 

 

10.3.1

Iš jų:

 

 

 

Akredituotų

 

 

10.3.2

Prilygintų akredituotoms

 

 

10.3.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kas rengė institucijos įgyvendinamų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginių (seminarų, kursų, paskaitų, konferencijų ir kitų renginių) programas? (įrašykite skaičių)

10.4

 

 

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginių (seminarų, kursų, paskaitų, kitų renginių) programos

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginių (seminarų, kursų, paskaitų ir kitų renginių) nacionalinio lygmens programos

 

 

 

Institucijos darbuotojai

 

 

 

10.4.1

 

Mokytojai

 

 

 

10.4.2

 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai

 

 

 

10.4.3

 

Mokslininkai

 

 

 

10.4.4

 

Ministerijų, savivaldybių administracijų ir kitų valstybės institucijų darbuotojai

 

 

 

10.4.5

 

Komandos

 

 

 

10.4.6

 

Kiti (įrašykite) ...................

 

 

 

10.4.7

 

Iš viso

 

 

 

10.4.8

 

 

 

 

Kas ekspertuoja institucijos įgyvendinamas programas?

10.5

 

 

Įvertinkite balais nuo 0 iki 4 (4 – dažniausiai)

 

 

 

Institucijos darbuotojai

 

 

10.5.1

 

Mokytojai

 

 

10.5.2

 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai

 

 

10.5.3

 

Mokslininkai

 

 

10.5.4

 

Savivaldybių administracijų švietimo padalinių darbuotojai

 

 

10.5.5

 

Ekspertų grupė

 

 

10.5.6

 

Kita (įrašykite) .........................

 

 

10.5.7

 

 

 

 

Kaip institucija tiria realizuojamų programų efektyvumą?

10.6

[] – sprendžia pagal programoje dalyvavusių klientų skaičių

10.6.1

[] – atlieka klientų specialias apklausas apie konkrečios programos naudingumą

10.6.2

[] – analizuoja pateiktos programos turinį

10.6.3

[] – efektyvumo specialiai netiria

10.6.4

 

 

Ar dažnai turimos programos tobulinamos?

10.7

[] – reguliariai, tam skiriamas nuolatinis dėmesys

10.7.1

[] – tobulinamos tik tada, kai išaiškėja toks klientų poreikis

10.7.2

[] – tai nėra daroma, tik kuriamos naujos programos, o senų atsisakoma

10.7.3

 

 

Kas sąlygoja parengtų programų tobulinimą?

10.8

[] – klientų poreikių tyrimas

10.8.1

[] – siekis tobulinti savo veiklą

10.8.2

[] – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos specialistų rekomendacijos

10.8.3

[] – savivaldybės administracijos švietimo padalinio rekomendacijos

10.8.4

[] – nuolat kintanti aplinka

10.8.5

[] – kita (įrašykite) .......................................

10.8.6

 

 

Kaip institucija reklamuoja savo siūlomas programas?

10.9

[] – skelbimais savivaldybių švietimo padaliniams, mokykloms

10.9.1

[] – skelbimais pedagoginėje ir kitoje spaudoje

10.9.2

[] – skelbia informaciją savo interneto svetainėje

10.9.3

[] – specialios reklaminėmis akcijomis (lankstinukai, specialūs leidiniai)

10.9.4

[] – kita (įrašykite) .......................................

10.9.5

 

 

 

2.18. Pakeičiu 2 priedo 10 punktą ir jį išdėstau taip:

 

10. Mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo renginių programų vadyba. Vertinimo skalė.  

 

Kokybės lygis

Kokybės rodiklio lygio iliustracijos

Išvada

4

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginių programų vertinimas institucijoje reglamentuotas. Programų kūrimą inicijuoja pati institucija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, savivaldybės administracijos švietimo padalinio darbuotojai, mokyklų vadovai, mokytojai. Kvalifikacijos tobulinimo programas rengia mokslininkai, institucijos darbuotojai, mokytojai, mokyklų vadovai, ministerijų, savivaldybių administracijų ir kitų valstybės institucijų darbuotojai, komandos. Institucija reguliariai ir įvairiais būdais tiria įgyvendinamų programų efektyvumą, duomenis naudoja savo veiklai tobulinti. Programos sistemingai tobulinamos. Institucija aktyviai įvairiais būdais reklamuoja įgyvendinamas programas.

Institucija užsitikrinusi perspektyvą

3

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginių programų vertinimas institucijoje reglamentuotas. Programų kūrimą inicijuoja pati institucija, atsižvelgdama į savivaldybės administracijos švietimo padalinio darbuotojų, mokyklų vadovų bei mokytojų pageidavimus. Programas rengia institucijos darbuotojai, mokytojai, mokyklų vadovai, ministerijų, savivaldybių administracijų ir kitų valstybės institucijų darbuotojai. Programos tobulinamos, kai išaiškėja toks klientų poreikis. Institucija, tirdama programų efektyvumą, atlieka specialias klientų apklausas, analizuoja programų turinį. Institucija įvairiais būdais reklamuoja savo paslaugas.

Viskas gerai

2

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginių programų vertinimas nepakankamai reglamentuotas. Programų kūrimą inicijuoja tik pati institucija. Programas rengia institucijos darbuotojai, kartais pasitelkiami mokytojai. Programos tobulinamos retai, dažniausiai kuriamos naujos programos, o senų atsisakoma. Įgyvendinamų programų efektyvumas nustatomas pagal programoje dalyvaujančių klientų skaičių, programos turinys retai analizuojamas. Reklamuodama siūlomas programas institucija apsiriboja tik 1–2 formomis.

Galėtų būti geriau

1

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginių programų vertinimas nereglamentuotas. Programų kūrimą inicijuoja tik pati institucija. Kvalifikacijos tobulinimo programas rengia institucijos darbuotojai. Programų efektyvumas specialiai netiriamas. Institucija menkai reklamuoja  siūlomas programas.

Sunerimkite

 

2.19.  Pakeičiu 5 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                             Algirdas Monkevičius

 

Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo

pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos

tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos

taisyklių

5 priedas

 

(Institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos pažymos forma)

 

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ,
VEIKLOS VERTINIMO IR AKREDITACIJOS PAŽYMA

 

20__ m. _________ d. Nr. _______

(pažymos registracijos data ir Nr.)

Vilnius

_____________________________________________________________________________

(Institucijos pavadinimas)

vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir  sporto ministro _________  įsakymo

(data)

Nr. __________ yra _________________________________________________________ .

(akredituotas (-a) 5 (penkeriems) / 3 (trejiems) /1 (vieniems) metams / neakredituotas (-a)

Institucijos veiklos sritys ir jų dalys

Veikla vertinta/nevertinta

I. Veiklos sritis „Mokymosi aplinkos“

1 dalis. Biblioteka

 

2 dalis. Internetas

 

3 dalis. Seminarai, kursai, paskaitos ir kiti renginiai

 

4 dalis. Gerosios patirties sklaida ir edukacinės patirties bankas

 

5 dalis. Konsultavimas

 

6 dalis. Projektinė veikla ir partnerystės tinklai

 

7 dalis. Ekspertizė

 

II. Veiklos sritis „Vadyba ir administravimas“

1 dalis. Vadovavimas, personalo vadyba ir įvaizdžio kūrimas

 

2 dalis. Planavimas ir administravimas

 

3 dalis. Mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo renginių programų vadyba

 

 

Direktorius                                          ________________            __________________

(parašas)                          (vardas, pavardė)

A. V.

 

Pažyma galioja iki _______________

(data)

_________________