herbas-M_nespalvotas

 

STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL IŠSILAVINIMO IR KVALIFIKACIJŲ, SUSIJUSIŲ SU AUKŠTUOJU MOKSLU IR ĮGYTŲ PAGAL UŽSIENIO VALSTYBIŲ IR TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS, VERTINIMO METODIKOS, PATVIRTINTOS STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 M. GEGUŽĖS 28 D. ĮSAKYMU NR. V-48, PAKEITIMO

 

2020 m. vasario 14 d. Nr. V-23

Vilnius

 

 

Pakeičiu Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, vertinimo metodikos (toliau – Metodika):

1.   25 punktą ir išdėstau jį taip:

25. Sprendimas dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo negali būti priimamas dokumentų, liudijančių apie baigtą mokymosi programos dalį, ar dokumentų, liudijančių tik dalies baigimo reikalavimų išpildymą pagrindu.“;

2.   26 punktą ir išdėstau jį taip:

26. Nors, vadovaujantis Aprašo 8 punktu, atsakomybė už tikros, teisingos ir aiškios informacijos teikimą pirmiausia tenka pareiškėjui, dalis informacijos (kaip numatyta Metodikos 15.2 punkte) gali būti renkama ir sisteminama akademinį pripažinimą vykdančios institucijos, kai kvalifikacijos vertinimui reikalinga sisteminė informacija apie užsienio šalies švietimo sistemą, kvalifikacijas teikiančias institucijas, jų statusą ir išduodamus kvalifikacijos įgijimą liudijančius dokumentus bei jų autentiškumą.“;

3.   Papildau Metodiką 291 punktu:

291. Jei pateiktuose dokumentuose ir (arba) akademinį pripažinimą vykdančios institucijos surinktoje informacijoje yra prieštaravimų ir nėra objektyvių galimybių juos pagrįstai paaiškinti, kvalifikacijos vertinimas toliau neatliekamas ir apie tai raštu pranešama pareiškėjui.“.

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Almantas Šerpatauskas