LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 7, 196, 197, 1981, 1982 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 2703 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2015 m. birželio 11 d. Nr. XII-1777

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnio 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13) nusikaltimus aplinkai (270, 2701, 2702, 2703, 271, 272, 274 straipsniai).“

 

2 straipsnis. 196 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 196 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

196 straipsnis. Neteisėtas poveikis elektroniniams duomenims

1. Tas, kas neteisėtai sunaikino, sugadino, pašalino ar pakeitė elektroninius duomenis arba technine įranga, programine įranga ar kitais būdais apribojo naudojimąsi tokiais duomenimis padarydamas žalos,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

2. Tas, kas šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką padarė daugelio informacinių sistemų elektroniniams duomenims arba strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui ar didelę reikšmę valstybės valdymui, ūkiui ar finansų sistemai turinčios informacinės sistemos elektroniniams duomenims, arba pasinaudodamas svetimais asmens duomenimis, arba padarydamas didelės žalos,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.

3. Tas, kas padarė šiame straipsnyje numatytą veiką padarydamas nedidelės žalos, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.

4. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.“

 

3 straipsnis. 197 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 197 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

197 straipsnis. Neteisėtas poveikis informacinei sistemai

1. Tas, kas neteisėtai sutrikdė ar nutraukė informacinės sistemos darbą padarydamas žalos,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

2. Tas, kas šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką padarė daugeliui informacinių sistemų arba strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui ar didelę reikšmę valstybės valdymui, ūkiui ar finansų sistemai turinčiai informacinei sistemai, arba pasinaudodamas svetimais asmens duomenimis, arba padarydamas didelės žalos,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.

3. Tas, kas padarė šiame straipsnyje numatytą veiką padarydamas nedidelės žalos, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.

4. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.“

 

4 straipsnis. 1981 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1981 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

1981 straipsnis. Neteisėtas prisijungimas prie informacinės sistemos

1. Tas, kas neteisėtai prisijungė prie informacinės sistemos ar jos dalies pažeisdamas informacinės sistemos apsaugos priemones,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

2. Tas, kas neteisėtai prisijungė prie strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui ar didelę reikšmę valstybės valdymui, ūkiui ar finansų sistemai turinčios informacinės sistemos ar jos dalies,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

3. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.“

 

5 straipsnis. 1982 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1982 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

1982 straipsnis. Neteisėtas disponavimas įrenginiais, programine įranga, slaptažodžiais, kodais ir kitokiais duomenimis

1. Tas, kas nusikalstamais tikslais ar kitaip neteisėtai gamino, gabeno, importavo, pardavė, suteikė prieigą ar kitaip platino, įgijo ar laikė įrenginius ar programinę įrangą, tiesiogiai skirtus ar pritaikytus daryti nusikalstamas veikas, taip pat slaptažodžius, kodus ar kitokius panašius duomenis, skirtus prisijungti prie informacinės sistemos ar jos dalies,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

2. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.“

 

6 straipsnis. Kodekso papildymas 2703 straipsniu

Papildyti Kodeksą 2703 straipsniu:

2703 straipsnis. Jūros teršimas iš laivų

1. Tas, kas pažeisdamas Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos (MARPOL 73/78) I ir II prieduose nustatytus reikalavimus teršė iš laivų atvirą jūrą arba kitą teritoriją, kurioje negalioja jokios valstybės jurisdikcija, Lietuvos Respublikos ar kitų Europos Sąjungos valstybių narių išskirtinę ekonominę zoną, teritorinę jūrą, tarptautinei laivybai naudojamus sąsiaurius, kuriuose galioja šių valstybių jurisdikcija, vidaus vandenis, įskaitant uostus, jeigu dėl to pablogėjo vandens kokybė,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta veika yra nusikalstama ir tais atvejais, kai ji padaryta dėl neatsargumo.

3. Už šiame straipsnyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.“

 

7 straipsnis. Kodekso priedo pakeitimas

1. Pripažinti netekusiu galios Kodekso priedo 16 punktą.

2. Buvusius Kodekso priedo 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 punktus laikyti atitinkamai 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 punktais.

3. Pakeisti Kodekso priedo 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

16. 2005 m. liepos 12 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2005/667/TVR dėl baudžiamosios teisės sistemos stiprinimo įgyvendinant teršimui iš laivų taikomą teisę (OL 2005 L 255, p. 164).“

4. Papildyti Kodekso priedą 30 punktu:

„30. 2013 m. rugpjūčio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/40/ES dėl atakų prieš informacines sistemas, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2005/222/TVR (OL 2013 L 218, p. 8).“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė