LIETUVOS RESPUBLIKOS

KARIUOMENĖS DRAUSMĖS STATUTO 8, 21, 23, 38, 58 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR STATUTO PAPILDYMO 21 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2019 m. gruodžio 12 d. Nr. XIII-2674

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Statuto papildymas 21 straipsniu

Papildyti Statutą 21 straipsniu:

21 straipsnis. Asmens duomenų tvarkymas

Renkamų asmens duomenų, nurodytų šiame statute, tvarkymo tikslai – drausmės pažeidimų ir skundų nagrinėjimas, drausminės nuobaudos skyrimas.

 

2 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

8 straipsnis. Drausminės atsakomybės subjektai

1. Drausminėn atsakomybėn traukiami profesinės karo tarnybos kariai, kariai savanoriai ir kiti savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kariai, privalomosios karo tarnybos kariai (privalomosios pradinės karo tarnybos ir aktyviojo kariuomenės personalo rezervo kariai, pašaukti į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių), taip pat kariūnai.

2. Kariai savanoriai ir kiti savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kariai, pagal vado (viršininko) įsakymą atvykę į tarnybos vietą, tiesiogiai vykdydami jiems pavestą užduotį, dalyvaudami karinėse operacijose, pratybose ir mokymuose, drausminėn atsakomybėn traukiami tokia pačia tvarka kaip ir profesinės karo tarnybos kariai, atsižvelgiant į turimą kario laipsnį. Kitais atvejais kariai savanoriai ir kiti savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kariai drausminėn atsakomybėn traukiami tokia pačia tvarka kaip ir atsargos kariai.

3. Atsargos arba dimisijos kariai drausminėn atsakomybėn traukiami tik tais atvejais, kai drausmės pažeidimus padaro dėvėdami kario uniformą arba kai pažeidžia Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme jiems nustatytus apribojimus.“

 

3 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 21 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) gauti duomenis ir dokumentus (jų nuorašus, išrašus), įskaitant asmens duomenis, rašytinius paaiškinimus ir pasitelkti specialistus, reikalingus tarnybiniam patikrinimui atlikti;“.

2. Pakeisti 21 straipsnio 2 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) saugoti valstybės ir tarnybos paslaptis, taip pat konfidencialias žinias apie asmenis, kurias sužinojo tarnybinio patikrinimo metu, įskaitant asmens duomenis.“

 

4 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 23 straipsnio 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) duomenys, apibūdinantys pažeidėją, reikalingi atliekant tarnybinį patikrinimą;“.

 

5 straipsnis. 38 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 38 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Atleidžiant iš tarnybos, nutraukiama profesinės karo tarnybos, kario savanorio ar kito savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kario sutartis.“

 

6 straipsnis. 58 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 58 straipsnio 6 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) duomenys apie asmenį (vardas, pavardė, karinis laipsnis, žinomi ryšių duomenys telefono ryšio numeris ir (ar) adresas), kurio veika skundžiama;“.

2. Pakeisti 58 straipsnio 6 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) aplinkybės, kuriomis grindžiamas skundas, ir tai patvirtinantys turimi įrodymai, liudytojų duomenys (vardas, pavardė, žinomi ryšių duomenys – telefono ryšio numeris ir (ar) adresas), kitų įrodymų buvimo vieta;“.

 

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda