LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. LAPKRIČIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-348 „DĖL PRISIJUNGIMO PRIE VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ SUTARTIES FORMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. vasario 13 d. Nr. V-36

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Prisijungimo prie valstybinės reikšmės kelių sutarties formą, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V-348 „Dėl Prisijungimo prie valstybinės reikšmės kelių sutarties formos patvirtinimo“, ir išdėstau ją nauja redakcija (pridedama).   

 

 

 

Laikinai einantis direktoriaus pareigas                                                               Vitalijus Andrejevas

 

Forma patvirtinta

Lietuvos automobilių kelių direkcijos

prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus

2010 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V-348

(Lietuvos automobilių kelių direkcijos

prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus

2018 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. V-36

redakcija) 

 

(Tipinės sutarties formos pavyzdys)

 

Prisijungimo prie valstybinės reikšmės kelių

SUTARTIS

 

20__ m. _____________ ____ d. Nr. _______

Vilnius

 

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama _________________________________, veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457 (toliau vadinama Kelio valdytoju),

 

ir

 

__________________________________, juridinio / fizinio asmens kodas _____________, kurios / kurio registruota buveinė / deklaruota gyvenamoji vieta yra __________________________, LT-___________________, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre [jeigu tai fizinis asmuo – šią sakinio dalį išbraukti] (toliau vadinama / vadinamas Nuovažos įrengėju), atstovaujama ____________________________________, veikiančio pagal bendrovės įstatus [jeigu tai fizinis asmuo – šią sakinio dalį išbraukti], (toliau kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, o abu kartu – Šalimis), vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsniu, sudarėme šią sutartį (toliau vadinama Sutartimi).

 

 

Sutartyje vartojamos sąvokos ir trumpiniai:

 

Darbai  –  nuovažos įrengimo darbai.

 

Objektas  –  valstybinės reikšmės kelias ir tam tikra jo vieta, nurodyta Sutarties priede.

 

Nuovaža – nustatytų matmenų ir konstrukcijos kelio juostoje esantis kelio elementas, vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis Nuovažos įrengėjo iniciatyva įrengtas tiesiant valstybinės reikšmės kelią, jį rekonstruojant arba kelio naudojimo metu.

 

Kelių techninis reglamentas – kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintas 2008 m. sausio 9 d. aplinkos ir susisiekimo ministrų įsakymu Nr. D1-11/3-3.

 

Kelių priežiūros tvarkos aprašas – Kelių priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

I SKYRIUS

SUTARTIES OBJEKTAS

 

 

1. Šia Sutartimi Kelio valdytojas suteikia teisę Nuovažos įrengėjui savo lėšomis, laikantis kelių techninio reglamento reikalavimų ir šios Sutarties sąlygų, suprojektuoti ir įrengti (pastatyti) nuovažą objekte. Nuovaža įrengiama tenkinant Nuovažos įrengėjo poreikius. Laikoma, kad suprojektavus ir įrengus nuovažą šioje Sutartyje numatyta tvarka Nuovažos įrengėjo lėšomis bus pagerintas Kelio valdytojo valdomas objektas.

 

2. Nuovažos įrengėjas, pasirašydamas šią Sutartį, patvirtina, kad sutinka, jog ateityje esant būtinumui Kelio valdytojas, įgyvendindamas objekto plėtrą, priežiūros ir rekonstravimo darbus ir (ar) įsigaliojus naujiems reikalavimams dėl saugaus eismo užtikrinimo valstybinės reikšmės keliuose, turi teisę panaikinti nuovažą objekte neatlyginant Nuovažos įrengėjui patirtų išlaidų, tačiau suteikiant kitą lygiavertę galimybę susisiekti su Nuovažos įrengėjo naudojamu objektu.

 

3. Nuovažos įrengėjas, pasirašydamas šią Sutartį, patvirtina, jog jam yra žinoma, kad nuovaža yra kelio sudėtinė dalis, priklausanti valstybei išimtine nuosavybės teise, kurią turto patikėjimo teise valdo Kelių direkcija, ir jokių teisių nei į nuovažą, nei į objektą (jo dalį) Nuovažos įrengėjas neįgis.

 

4. Nuovažos įrengėjas, pasirašydamas šią Sutartį, pareiškia, kad sutinka įrengti nuovažą savo lėšomis.

 

5. Nuovažos įrengėjas, pasirašydamas šią Sutartį, pareiškia, kad sutinka su savo žemės sklypo sumažėjimu dėl nuovažos įrengimo ir atitinkamos jo žemės sklypo dalies priskyrimo kelio juostai ir valstybės išimtinei nuosavybei ir nereikalauja bei ateityje nereikalaus jokio atlygio ar kompensacijos.

 

6. Tais atvejais, kai numatomas statyti objektas bus ne tik Nuovažos įrengėjo žemės sklype (teritorijoje), bet ir kito (-ų) žemės savininko (-ų) sklype (teritorijoje), taip pat jeigu kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti objekto statybos metu, Nuovažos įrengėjas įsipareigoja pateikti sutartį su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar naudotoju, kurioje bus šių asmenų Sutarties 2, 3 ir 5 punktuose numatyti pareiškimai ir sutikimai. Nesant sutarties ir šių žemės sklypų (teritorijos) savininkų, valdytojų ir naudotojų pareiškimų ir sutikimų ir dėl tos priežasties nesant galimybių projektuoti ar įrengti nuovažą, Kelio valdytojas turi teisę nutraukti šią Sutartį joje numatyta tvarka.

 

 

 

II SKYRIUS

TERITORIJOS PLANAVIMO DARBAI

 

 

7. Tais atvejais, kai šios Sutarties sudarymo dieną nėra parengtas atitinkamas teritorijų planavimo dokumentas, kuris teisės aktų nustatyta tvarka yra būtinas nuovažai įrengti, Nuovažos įrengėjas įsipareigoja savo lėšomis parengti tokį atitinkamą teritorijų planavimo dokumentą. Kelio valdytojas įsipareigoja išduoti Nuovažos įrengėjui reikiamus leidimus ar sutikimus, jei šie leidimai ir sutikimai neprieštarauja teisės aktams ir yra būtini minėtiems planavimo dokumentams parengti.

 

 

 

III SKYRIUS

NUOVAŽOS PROJEKTAVIMO DARBAI

 

 

8. Nuovažos įrengėjas įsipareigoja atlikti ir apmokėti visus nuovažos projektavimo, objekto statybinių tyrinėjimų ir kitų projektavimui būtinų tyrimų ir matavimų darbus.

 

9. Projektuotojas, kuriam pavesta parengti nuovažos projektą, privalo turėti visus pagal teisės aktų reikalavimus kvalifikaciją patvirtinančius atestatus, licencijas ar kitus dokumentus, reikalingus nuovažai objekte projektuoti. Kelio valdytojas turi teisę atsisakyti pritarti projektui, jei Kelio valdytojas turi pastabų dėl projekto, projektuotojo darbo ar pagrįstų abejonių dėl reikiamos projektuotojo kvalifikacijos ar organizacinių gebėjimų laiku įvykdyti nuovažos projektavimo darbus.

 

 

 

IV SKYRIUS

LEIDIMŲ ATLIKTI DARBUS IŠDAVIMAS

 

 

10. Jeigu dėl Nuovažos įrengėjo atliekamų Darbų Objekte yra ar turi būti uždaromas ar ribojamas eismas, Nuovažos įrengėjas, laikydamasis Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER 12, patvirtintų Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-87, ir suderinęs su Kelio valdytoju ir su Lietuvos kelių policijos tarnyba, privalo savo lėšomis aptverti Darbų atlikimo vietą. Nuovažos įrengėjas atsako už saugų eismą ir darbų saugą Objekte.

 

11. Kreipdamasis į Kelio valdytoją dėl leidimo pradėti darbus, Nuovažos įrengėjas privalo pateikti Kelio valdytojui teisės aktų nustatyta tvarka suderintą ir patvirtintą nuovažos projektą ir statybos leidimą (jei jis yra būtinas pagal atliekamų darbų pobūdį) bei suderintą su Kelio valdytoju Nuovažos įrengėjo ir jo pasirinkto rangovo pasirašytą statybos rangos darbų sutartį su visais priedais (ši Sutarties punkto dalis taikoma tuo atveju, jei Nuovažos įrengėjas šių darbų negali atlikti pats ir (arba) neturi reikiamos kvalifikacijos šiems darbams atlikti). 

 

12. Nuovažos įrengėjas taip pat privalo nurodyti darbų pradžios ir pabaigos terminus. Jeigu nustatytu terminu darbai nėra užbaigiami, Kelio valdytojas teisės aktų nustatyta tvarka gali priskaičiuoti ir pareikalauti iš Nuovažos įrengėjo sumokėti papildomus mokesčius už eismo ribojimą.

 

13. Kelio valdytojas, vadovaudamasis Kelių techniniu reglamentu ir laikydamasis šioje Sutartyje nustatytos tvarkos, išduoda Nuovažos įrengėjui raštišką leidimą atlikti darbus objekte tik po to, kai įsitikina, jog yra gauti visi dokumentai, leidžiantys atlikti darbus Objekte.

 

14. Kelio valdytojo sprendimas dėl leidimo atlikti darbus išdavimo priimamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Nuovažos įrengėjo mokesčio už eismo ribojimą sumokėjimo dienos. Esant motyvuotam atsisakymui išduoti leidimą, mokestis grąžinamas.

 

 

 

V SKYRIUS

NUOVAŽOS ĮRENGIMO DARBAI

 

 

15. Nuovažos įrengėjas įsipareigoja įrengti nuovažą savo lėšomis laikantis Sutartyje nustatytų terminų, nuovažos projekto techninių sąlygų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, kelių techninio reglamento ir kitų teisės aktų reikalavimų.

 

16. Nuovažos įrengėjas įsipareigoja savarankiškai apsirūpinti nuovažai įrengti reikalingais materialiniais ištekliais. Nuovažos įrengėjas įsipareigoja užtikrinti, kad nuovažai įrengti būtų naudojamos tik kokybiškos medžiagos, konstrukcijos ir įrenginiai (turėti jų techninius pasus ar sertifikatus).

 

17. Nuovažos įrengėjas įsipareigoja apmokėti visus nuovažos įrengimo darbus ir už visas nuovažai įrengti reikalingas medžiagas, konstrukcijas ir įrenginius.

 

18. Kelio valdytojas turi teisę atsisakyti pritarti projektui, taip pat stabdyti nuovažos įrengimo darbus, jei Kelio valdytojas turi pagrįstų abejonių dėl reikiamos rangovo kvalifikacijos ar organizacinių gebėjimų laiku įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus dėl nuovažos įrengimo ar pagrįstų pastabų dėl rangovo darbo.

 

19. Rangovas, su kuriuo Nuovažos įrengėjas sudaro statybos rangos darbų sutartį dėl nuovažos įrengimo, privalo turėti visus teisės aktų reikalaujamus reikiamą kvalifikaciją patvirtinančius atestatus, licencijas ar kitus dokumentus, reikalingus darbams objekte atlikti (ši Sutarties punkto dalis taikoma tuo atveju, jei Nuovažos įrengėjas šių darbų negali atlikti pats ir (arba) neturi reikiamos kvalifikacijos šiems darbams atlikti).

 

20. Jeigu dėl Nuovažos įrengėjo atliekamų darbų objekte yra ar turi būti uždaromas ar ribojamas eismas, Nuovažos įrengėjas, laikydamasis galiojančių teisės aktų reikalavimų ir suderinęs su Kelio valdytoju bei Lietuvos kelių policijos tarnyba, privalo savo lėšomis aptverti darbų atlikimo vietą. Nuovažos įrengėjas atsako už saugaus eismo ir darbų saugos reikalavimų laikymąsi objekte.

 

21. Kelio valdytojas turi teisę paskirti savo atstovą, kuris prižiūri ir kontroliuoja šioje Sutartyje numatytų darbų atlikimą. Nuovažos įrengėjas įsipareigoja vykdyti visus teisėtus Kelio valdytojo nurodymus.

 

22. Nuovažos įrengėjas, užbaigęs darbus, savo lėšomis ir prisiimdamas atsakomybę privalo visiškai ir tinkamai sutvarkyti darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudojamos Nuovažos įrengėjo reikmėms, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių ir pan. išgabenimą. Šie darbai privalo būti suderinti su Kelio valdytoju ir atlikti per įmanomai trumpiausią tokiems darbams atlikti reikalingą terminą.

 

23. Nuovažos įrengėjui vėluojant atlikti nuovažos įrengimo darbus, nevisiškai ir (ar) netinkamai sutvarkius darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas, kaip numatyta šios Sutarties 22 punkte, Kelio valdytojas Nuovažos įrengėjui pateikia rašytinę pretenziją dėl nevisiško ir (ar) netinkamo objekto sutvarkymo bei nustato papildomą protingą terminą šiems darbams atlikti ar trūkumams pašalinti. Jeigu per Kelio valdytojo nustatytą papildomą terminą objekto sutvarkymo darbai nėra užbaigiami, Kelio valdytojas įgyja teisę šiuos darbus atlikti pats arba jiems atlikti savo nuožiūra pasitelkti trečiuosius asmenis. Tokiu atveju Nuovažos įrengėjas įsipareigoja atlyginti visas Kelio valdytojo su objekto sutvarkymu susijusias patirtas išlaidas bei visus Kelio valdytojo ir trečiųjų asmenų dėl to patirtus nuostolius.

 

24. Atliktų darbų kokybė privalo atitikti įprastus tokios rūšies darbams valstybinės reikšmės keliuose ir jų statiniuose keliamus reikalavimus. Kilus nesutarimų dėl darbų ar objekto sutvarkymo kokybės, juos sprendžia ekspertas (-ai), už kurio (-ių) darbą apmoka Šalis, kurios nenaudai yra priimta eksperto (-ų) išvada.

 

25. Nuovažos įrengėjas neturi teisės atlikti jokių šioje Sutartyje nenumatytų darbų objekte, o tokius darbus atlikęs, įsipareigoja Kelio valdytojo reikalavimu savo sąskaita nedelsdamas nugriauti ar išardyti pastatytus statinius ar kitą nenumatytų darbų rezultatą bei atlyginti visas Kelio valdytojo ar trečiųjų asmenų dėl to patirtas išlaidas ir nuostolius. Jeigu Nuovažos įrengėjas per Kelio valdytojo nurodytą terminą nepradeda ar neužbaigia griauti ar ardyti pažeidžiant šią Sutartį pastatytų statinių ar kito darbų rezultato, Kelio valdytojas turi teisę šiuos darbus atlikti pats arba jiems atlikti pasitelkti trečiuosius asmenis, o Nuovažos įrengėjas privalo atlyginti visas Kelio valdytojo su tokių darbų atlikimu susijusias išlaidas ir visus dėl to patirtus Kelio valdytojo bei trečiųjų asmenų nuostolius.

 

26. Jeigu Nuovažos įrengėjas nesilaiko Kelio valdytojo raštiškame leidime nurodytų sąlygų, nevykdo saugaus eismo reikalavimų ar neturi Kelio valdytojo leidimo atlikti darbus objekte, Kelio valdytojas turi teisę pareikalauti nedelsiant sustabdyti darbus tol, kol Nuovažos įrengėjo padaryti pažeidimai bus ištaisyti, o Nuovažos įrengėjas įsipareigoja besąlygiškai paklusti tokiam Kelio valdytojo reikalavimui ir nedelsiant sustabdyti darbus.

 

27. Nuovažos įrengėjas atlieka įrengtos Nuovažos kadastrinius matavimus.

 

28. Nuovažos įrengėjas privalo įregistruoti Nuovažą Nekilnojamo turto registre Kelio valdytojo vardu.

 

29. Nuovažos įrengėjas savo lėšomis ir prisiimdamas atsakomybę privalo gauti ne tik Kelio valdytojo leidimą įrengti Nuovažą (suderinti Objekto projektą), bet ir suderinti žemės paėmimo klausimą su asmenimis, kurie VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto duomenų registre yra nurodyti kaip Objekte esančių žemės sklypų savininkai.

 

30. Nuovažos įrengėjas savarankiškai apsirūpina Nuovažai įrengti reikalingais materialiniais ištekliais, atsako už netinkamą medžiagų kokybę (patikrinus sertifikuotose laboratorijose).

 

 

 

VI SKYRIUS

NUOVAŽOS ĮRENGIMO DARBŲ PABAIGA

 

 

31. Nuovažos įrengėjas įsipareigoja organizuoti nuovažos įrengimo užbaigimo procedūras.

 

32. Kelio valdytojas nuovažą priima naudoti tik atlikus visus projekte numatytus darbus, įvykdžius projektavimo technines sąlygas, užbaigus teritorijos sutvarkymo darbus, parengus ir suderinus objekto kadastrinių matavimų bylas, atnaujinus Nuovažos įrengėjo ir trečiųjų asmenų, jei jų žemė buvo užimta nuovažos ir prie jos esančios kelio juostos, sklypų kadastrinių matavimų bylas.

 

33. Nuovažos įrengėjas įsipareigoja savo lėšomis atlikti įrengtos nuovažos kadastrinius matavimus, parengti objekto kadastrinių matavimų bylas, kelio sklypo planą, suderinti jį galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir pateikti Kelio valdytojui.

 

 

 

VII SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

 

34. Už Sutarties įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą Šalys atsako pagal šios Sutarties sąlygas ir galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

 

35. Nuovažos įrengėjas atsako už tai, kad jo ir darbams atlikti pasitelktų trečiųjų asmenų darbuotojai laikytųsi Lietuvos Respublikoje galiojančių darbų saugos taisyklių reikalavimų. Nuovažos įrengėjo ir trečiųjų asmenų sudarytų sutarčių sąlygos, prieštaraujančios šiai Sutarčiai, nesukuria Kelio valdytojui jokių prievolių ir nesukelia jokių teisinių pasekmių. Nuovažos įrengėjas visais atvejais atsako už trečiųjų asmenų veiksmus (neveikimą) atliekant Darbus Objekte. Nuovažos įrengėjas taip pat atsako už saugaus eismo ir darbų saugos reikalavimų laikymąsi objekte ar jo dalyje, kurioje vyksta darbai.

 

36. Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma Sutarties įvykdyti, laikina, tai Šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką Sutarties įvykdymui.

 

37. Sutarties neįvykdžiusi Šalis privalo nedelsdama pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimą bei jos įtaką Sutarties įvykdymui.

 

 

 

VIII SKYRIUS

NENUGALIMA JĖGA (force majeure)

 

 

38.  Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti Šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

 

39.  Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

 

40.  Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena Šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

 

41.  Nenugalimos jėgos atveju Šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir Darbų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu susitarimu.

 

 

 

IX SKYRIUS

SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

 

42. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

 

43. Jei viena Šalis pažeidžia šią Sutartį, tai nukentėjusioji Šalis įsipareigoja pareikšti kitai Šaliai pretenziją raštu, nurodydama protingą terminą, per kurį toji Šalis turi imtis priemonių pašalinti Sutarties pažeidimą.

 

44. Kelio valdytojas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį esant Sutarties 6 punkte numatytoms aplinkybėms arba dėl esminio Sutarties pažeidimo, pranešdamas apie tai Nuovažos įrengėjui raštu. Sutartis laikoma nutraukta pranešime nurodytą dieną, o jei tokia diena nebus nurodyta – nuo pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo dienos. Esminiu Sutarties pažeidimu yra laikoma tai, kad Nuovažos įrengėjas, nepaisydamas Kelio valdytojo pretenzijos, pažeidžia kelių techniniame reglamente nustatytus reikalavimus darbams atlikti, vėluoja atlikti darbus ar jų etapą, atlieka šioje Sutartyje nenumatytus darbus objekte, Kelio valdytojui pareikalavus savo sąskaita nedelsdamas nenugriauna ar neišardo pastatytų statinių ar kito nenumatyto darbų rezultato bei neatlygina visų Kelio valdytojo ar trečiųjų asmenų dėl to patirtų išlaidų ir nuostolių, be pateisinamos priežasties nebendrauja su Kelio valdytoju Sutarties vykdymo klausimais arba kitaip iš esmės pažeidžia šią Sutartį.

 

 

 

X SKYRIUS

GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

 

 

45. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties, turi būti sprendžiami derybų būdu, vadovaujantis gera Šalių valia. Nepavykus pasiekti susitarimo per 30 kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Kelio valdytojo registruotos buveinės vietą.

 

 

 

XI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

46. Šioje Sutartyje vartojamos, tačiau konkrečiai neapibrėžtos sąvokos turi būti suprantamos ir aiškinamos atsižvelgiant į kelių techniniame reglamente naudojamą atitinkamų sąvokų apibrėžimą.

 

47. Šalys įsipareigoja per 10 kalendorinių dienų pranešti viena kitai apie savo rekvizitų ar įgaliotų asmenų pasikeitimus.

 

48. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

 

49. Ši Sutartis galioja tik Šalims pasirašius kiekviename Sutarties lape. Sutarties pakeitimai ar papildymai įforminami atskiru rašytiniu Šalių susitarimu ir tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi.

 

50. Šalys vykdo šią Sutartį pasitikėdamos viena kita ir vadovaudamosi gera valia.

 

51. Nuovažos įrengėjo atsakingo atstovo kontaktiniai duomenys:

 

Gamybos vadovas-darbų vadovas ________________________________,

 

El. p.: ___________________________, tel.: _________________; mob.: _____________.

 

Kelio valdytojo atsakingo atstovo kontaktiniai duomenys:

 

_________________skyrius, el. p. ___________, tel. _____________, mob.:  __________.

 

 

 

52. Sutarties priedas – Informacija (duomenys) apie objektą, kuriame bus atliekami darbai ir prisijungiama prie valstybinės reikšmės kelio (-ių).

 

 

 

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

 

 

 

Kelio valdytojas:

 

 

 

 

 

 

 

A. V.

Nuovažos įrengėjas:

 

 

 

 

 

 

 

A. V.

__________________________                            

 

 

2___ m. ______________ ___ d.

Prisijungimo prie valstybinės

reikšmės  kelių sutarties Nr. ___

priedas

 

 

 

INFORMACIJA (DUOMENYS) APIE OBJEKTĄ, KURIAME BUS ATLIEKAMI DARBAI IR PRISIJUNGIAMA PRIE VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIO (-IŲ)

 

 

 

Kelio Nr. ir pavadinimas

Kelio ruožas,

 

km

Kelio pusė

Ataskaitos duomenys ašyje

Centro koordinatės

Nuovažos duomenys

Nuovažos įrengėjo sklypo duomenys

Nuo

Iki

 

Taško Nr.

Km

X

Y

 

Kadastrinis Nr.

Unikalus Nr.

Adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

 

 

 

 

 

Kelio valdytojas:                                                Nuovažos įrengėjas:

 

 

 

 

 

A.  V.                                     A. V.

_________________________