LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2015 M.  GEGUŽĖS 26 D. ĮSAKYMO NR. V-657 „DĖL ELEKTRONINĖS   SVEIKATOS PASLAUGŲ   IR  BENDRADARBIAVIMO  INFRASTRUKTŪROS INFORMACINĖS SISTEMOS  NAUDOJIMO  TVARKOS  APRAŠO  PATVIRTINIMO“

PAKEITIMO

 

2018 m. vasario 6 d. Nr. V-142

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl Elektroninės   sveikatos paslaugų ir  bendradarbiavimo  infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo  tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. E. sveikatos paslaugos ESPBI IS priemonėmis teikiamos vadovaujantis šiuo Aprašu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu, Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymu, Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymu, Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatais,  patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimu Nr. 1057 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“, Elektroninių   dokumentų  valdymo  taisyklėmis,  patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-158 „Dėl Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių  patvirtinimo“, Elektroninės   sveikatos  paslaugų   ir     bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos duomenų saugos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-889 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“, Sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų susiejimo su e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūra reikalavimais ir techninėmis sąlygomis, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-1079 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų susiejimo su e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūra reikalavimų ir techninių sąlygų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“,   Būtinosios  medicinos  pagalbos  ir    būtinosios medicinos   pagalbos paslaugų  teikimo  tvarka   bei     mastu, patvirtintais  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004  m.  balandžio  8  d. įsakymu  Nr.  V-208  „Dėl   Būtinosios medicinos  pagalbos  ir Būtinosios medicinos  pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais e. sveikatos sistemą, sveikatos paslaugų teikimą ir duomenų tvarkymą.“

1.2. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Gavus prieigos prie paciento ESI teisę, galima peržiūrėti ir pildyti paciento ESI, sudaryti e. receptą, išduoti siuntimą, pildyti paciento skiepų kalendorių, paciento duomenų santrauką, tvarkyti Aprašo priede nurodytus dokumentus ir duomenis. ESI duomenų, susijusių su paciento psichikos sveikatos priežiūra, peržiūrėjimas reglamentuojamas Aprašo XI skyriuje.“

1.3. Pakeičiu 54 punktą ir jį išdėstau taip:

54. Pacientas  e. sveikatos portale turi  teisę   peržiūrėti savo,  vaiko  (įvaikio), globotinio ESI įrašus ir atsisiųsti  su savo ESI įrašais susijusius medicininius  vaizdus,   peržiūrėti išduotus siuntimus, sudarytus e. receptus ir skiepų kalendoriaus įrašus,  pateikti  savo  komentarą apie atitinkamą  ESI   įrašą, išduotą siuntimą ar sudarytą e. receptą arba pateikti su sveikata susijusius pastebėjimus  bei pasirinkti, ar ši paciento įvesta informacija  bus matoma tik jam, ar visiems prieigą prie  paciento ESI turintiems asmenims. Ši teisė gali būti ribojama teisės  aktų nustatyta tvarka. Paciento  teisės  peržiūrėti savo ESI įrašus, susijusius su paciento psichikos sveikatos priežiūra e. sveikatos portale, ribojimo tvarka nustatyta Aprašo XI skyriuje.“

1.4. Papildau 541 punktu:

541. Registrų centras e. sveikatos portale privalo pateikti informaciją apie duomenų valdytoją, duomenų tvarkytojus, duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų asmens duomenų kategorijas, duomenų saugojimo laikotarpį, pacientų teisę susipažinti su tvarkomais duomenimis, teisę prašyti, kad duomenų tvarkytojas ištaisytų netikslius duomenis arba apribotų duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, nurodyti, iš kokių šaltinių gauti paciento duomenys ir kokiems duomenų gavėjams jie teikiami.“

1.5. Pakeičiu 57 punktą ir jį išdėstau taip:

57. Teikiant pacientui būtinąją medicinos pagalbą, atliekant paciento medicinos ekspertizę (teismo, specializuotąją, psichiatrinę, psichologinę ar kitokią) ar teikiant išvadas dėl paciento darbo profesinės rizikos sąlygomis ir karinės medicinos ekspertizės komisijai, kai šių duomenų reikia paciento (tikrosios karo tarnybos kario ar civilinės krašto apsaugos tarnybos statutinio tarnautojo) karinei medicinos ekspertizei atlikti, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakyme Nr. 65 „Dėl Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos patvirtinimo“ nurodytiems subjektams prieigos teisė prie visų paciento ESI duomenų, nepriklausomai  nuo paciento  nustatytos  prieigos prie jo ESI duomenų, apribojimo, neribojama.“

1.6. Pakeičiu 58 punktą ir jį išdėstau taip:

58. Specialistui, sukūrusiam paciento ESI įrašus, nepriklausomai nuo paciento nustatytos prieigos prie jo ESI duomenų apribojimo, prieigos teisė nėra ribojama, išskyrus Aprašo XI skyriuje numatytas išimtis.“

1.7. Pakeičiu XI skyrių ir jį išdėstau taip:

XI SKYRIUS

ESI DUOMENŲ, SUSIJUSIŲ SU PACIENTO PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪRA, TVARKYMAS

 

66. ASPĮ IS ar e. sveikatos portale daromi paciento ESI įrašai, susiję su paciento psichikos sveikatos priežiūra.

67. Paciento ESI įrašus, susijusius su jo psichikos sveikatos priežiūra, Apraše nustatytais būdais turi teisę peržiūrėti:

67.1. pacientą gydantys psichikos sveikatos priežiūros specialistas, šeimos gydytojas, kurį pacientas yra pasirinkęs prisirašydamas prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, – visus paciento ESI esančius duomenis, susijusius su paciento psichikos sveikatos priežiūra;

67.2. Aprašo 57 punkte nurodyti subjektai – visus paciento ESI esančius duomenis, susijusius su paciento psichikos sveikatos priežiūra;

67.3. pacientai (ar jų atstovai) – visus paciento ESI esančius duomenis, susijusius su paciento psichikos sveikatos priežiūra, išskyrus duomenis, su kuriais pacientui negalima susipažinti (peržiūrėti) pagal Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymo 15 straipsnį (ESPBI IS tokį ribojimą pacientui nustato gydantis psichiatras);

67.4. sveikatinimo specialistai (išskyrus subjektus, nurodytus Aprašo 67.1 papunktyje) – su paciento psichikos sveikatos priežiūra susijusius paciento ESI esančius duomenis, kurie gali turėti įtakos kitų ligų eigai ir gydymui (psichiatrinė diagnozė, gydymo laikotarpiai ir gydymo įstaigos bei skiriamas medikamentinis ar nemedikamentinis gydymas ir pan.).

68. Aprašo 57 punkte ir 67.4 papunktyje nurodyti subjektai per ESPBI IS turi priėjimą prie duomenų apie paciento psichikos sveikatos priežiūrą (ar pacientas gydėsi dėl psichikos sutrikimo, kokiais laikotarpiais ir kokiose įstaigose). Aprašo 57 punkte ir 67.4 papunktyje nurodyti subjektai papildomus paciento ESI duomenis apie paciento psichikos sveikatos priežiūrą per ESPBI IS gali gauti kreipdamiesi į pacientui psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią įstaigą ar šeimos gydytoją, kurį pacientas yra pasirinkęs prisirašydamas prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, su motyvuotu prašymu, kuriame turi būti nurodytas šių duomenų gavimo tikslas, ar pateikdami kitą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  2001 m. vasario 1 d. įsakyme Nr. 65 „Dėl Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos patvirtinimo“ numatytą valstybės institucijos dokumentą, pagrindžiantį duomenų apie paciento psichikos sveikatos būklę reikalingumą.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas, išskyrus 1.4 papunktį, įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Aurelijus Veryga