LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2013 M. SAUSIO 4 D. ĮSAKYMO NR. D1-14 „DĖL MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugpjūčio 31 d. Nr. D1-505

Vilnius

 

P a k e i č i u Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. D1-14 „Dėl Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 10.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.7. žuvų praplaukimo takuose (specialiuose įrenginiuose žuvims migruoti per užtvanką) ir arčiau kaip 100 m žemiau tvenkinių vandens nuleistuvų (užtvankų), išskyrus vėžių, įrašytų į Invazinių rūšių sąrašą, gaudymą;“.

2. Pakeičiu 10.17 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.17. nuo liepos 1 d. iki gruodžio 1 d. taisyklių 6 priede nurodytuose upių ruožuose;“.

3. Pakeičiu 6 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                      Kęstutis Mažeika

 

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių

6 priedas

 

 

UPIŲ RUOŽAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA NUO  liepos 1 D. IKI  GRUODŽIO 1 D.

 

Eil. Nr.

Upė

Vieta

1.

Nemunas

Jūros upės žiotyse ir 100 m žemiau palei dešinįjį krantą

150 m aukščiau Dubysos upės žiočių iki Meškupio žiočių

Nuo Piliakalnio upelio žiočių iki Upesnio žiočių

Nevėžio upės žiotyse ir 100 m žemiau palei dešinįjį krantą

nuo Kauno žiemos uosto iki Neries žiočių

 

_________________