VADOVYBĖS APSAUGOS DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ELEKTROS IMPULSINIŲ PRIETAISŲ TASER NAUDOJIMO VADOVYBĖS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VEIKLOJE TAISYKLIŲ IR  VADOVYBĖS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSŲ ELEKTROS IMPULSINIO PRIETAISO TASER NAUDOTOJO MOKYMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2015 m. gegužės 27 d. Nr. V-221

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Aktyvios ir pasyvios gynybos priemonių sąrašo, patvirtinto Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. gegužės 11 d. Nr. V-191, 9 punktą,

t v i r t i n u pridedamas:

1. Elektros impulsinių prietaisų TASER naudojimo Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos veikloje taisykles.

2. Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Elektros impulsinių prietaisų TASER naudotojo mokymo programą.

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Rymantas Mockevičius


 

PATVIRTINTA

Vadovybės apsaugos departamento

prie Vidaus reikalų ministerijos

direktoriaus

2015 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-221

 

ELEKTROS IMPULSINIŲ PRIETAISŲ TASER NAUDOJIMO VADOVYBĖS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VEIKLOJE

TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Elektros impulsinių prietaisų TASER naudojimo Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) veikloje taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato saugaus elgesio su elektros impulsiniais prietaisais TASER (toliau – prietaisas TASER), prietaiso TASER naudojimo Departamento veikloje, naudotojų ir instruktorių rengimo tvarką.

 

2.  Pagrindinės vartojamos sąvokos:

 

Prietaisas TASER – Departamento specialioji priemonė, kurios naudojimo pagrindus ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

 

Prietaiso TASER naudotojas – Departamento pareigūnas, išmokytas naudoti Departamento veikloje prietaisą TASER ir turintis tai patvirtinantį galiojantį pažymėjimą.

 

Prietaiso TASER instruktorius – Departamento pareigūnas, baigęs TASER gamintojo (ar jo įgalioto atstovo) ar Lietuvos policijos mokykloje (toliau – LPM) vykdomus mokymus pagal prietaiso TASER instruktorių programą ir išlaikęs žinių bei praktinių įgūdžių egzaminą, kuriam suteikta prietaiso TASER instruktoriaus kvalifikacija, suteikianti teisę rengti prietaiso TASER naudotojus. Prietaiso TASER instruktorius yra ir prietaiso TASER naudotojas.

 

Prietaiso TASER instruktoriaus pažymėjimas – nustatyta tvarka išduodamas dokumentas, kuris patvirtina, kad Departamento pareigūnui suteikta prietaiso TASER instruktoriaus kvalifikacija, suteikianti teisę rengti prietaiso TASER naudotojus.

 

Prietaiso TASER naudotojo pažymėjimas – nustatyta tvarka Departamento, LPM ar kitos policijos įstaigos išduodamas dokumentas, kuris patvirtina, kad Departamento pareigūnui suteikta teisė naudoti prietaisą TASER.

 

3. Prietaisas TASER Departamento pareigūnų gali būti naudojamas teisėtų reikalavimų nevykdantiems, agresyviems, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar kitų psichotropinių medžiagų, nestabilios psichikos, neprognozuojamiems, pavojingai besielgiantiems ir kitiems - pavojų sau, Departamento pareigūnams ar tretiesiems asmenims keliantiems pažeidėjams sutramdyti ir sulaikyti, apsiginti ar kitus apginti nuo agresyvių gyvūnų.

 

II. INFORMACIJA APIE PRIETAISĄ TASER

 

4. Kiekvienas prietaisas TASER ir prietaiso TASER užtaisai turi nesikartojantį serijos numerį.

 

5. Prietaisai TASER Departamento veikloje naudojami tiesiogiai priglaudžiant prie žmogaus kūno kaip įprastą elektros šoką be užtaiso arba per atstumą su iššaunamais kontaktais. Esant pavojingai situacijai, kai nėra laiko pakeisti panaudoto užtaiso, prietaisai TASER gali būti naudojami tiesiogiai priglaudžiant prie žmogaus kūno ir nenuėmus panaudoto užtaiso, tai nesukels didesnio sužalojimo negu iššaunant per atstumą, tik poveikis bus silpnesnis.

 

6. Prietaisas TASER modifikacijos gali būti skaidrus geltonos, juodos, mėlynos ar kitokios spalvos.

 

7. Prietaiso TASER užtaisas – vienkartinis užtaisas, kurį paveikus prietaiso TASER siunčiamais elektros impulsais iššaunami du kontaktai su laidais. Prietaiso TASER užtaisą sudaro konteineris, suspausto azoto dujų kapsulė su daužikliu, plieniniai izoliuoti laidai (jų ilgis priklauso nuo užtaiso modifikacijos) su pritvirtintais dviem kontaktais bei adatomis su užkartomis, apsauginės plokštelės, žymekliai. Užtaisai gali būti pilkos, žalios, raudonos, geltonos mokomieji ir mėlynos spalvos (jų spalva priklauso nuo užtaiso modifikacijos) užtaisų naudojimo rekomendacijos pateikiamos Taisyklių 1 priede.

 

8. Prietaiso TASER užtaiso žymekliai – prietaiso TASER užtaiso viduje esantys įvairių spalvų (gali būti ir permatomi) popierėliai su juose atspausdintais prietaiso TASER užtaiso identifikaciniais numeriais. Šie žymekliai pasklinda įvykio vietoje, kur buvo naudotas prietaisas TASER.

 

9. Prie prietaiso TASER gali būti prijungta vaizdo įrašymo kamera:

 

9.1. išjungus prietaiso TASER saugiklį, įjungiama ir vaizdo įrašymo kamera (vaizdo įrašas su garsu įrašomas net nespaudžiant gaiduko svirtelės);

 

9.2. vaizdo įrašymo kamera naudojama su bet kuriuo prietaisu TASER.

 

10. Prietaise TASER įmontuotas išorinis ir lazerinis taikikliai, žibintuvėlis, kurie padeda nusitaikyti.

 

 

III. PRIETAISO TASER INSTRUKTORIŲ KVALIFIKACIJOS IR

NAUDOTOJŲ TEISĖS SUTEIKIMAS

 

 

11. Prietaiso TASER instruktorius rengia TASER gamintojas (ar jo įgaliotas atstovas) ir LPM pagal 2011 m. birželio 2 d Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakyme. Nr. 5-V-499 „Dėl mokymo programos „Elektros impulsinių prietaisų TASER naudojimas policijos veikloje“ patvirtintą mokymo programą. Sėkmingai baigusiems mokymus ir išlaikiusiems egzaminus, išduodamas prietaiso TASER instruktoriaus pažymėjimas, kuris patvirtina, kad Departamento pareigūnui suteikta prietaiso TASER instruktoriaus kvalifikacija. Pažymėjimas galioja 5 metus.

 

12. Prietaiso TASER instruktorius ne rečiau kaip vieną kartą per 5 metus tobulina savo kvalifikaciją.

 

13. Prietaiso TASER instruktoriaus pažymėjimų kopijos saugomos Departamento Teisės ir vidaus tyrimų  skyriaus Personalo poskyryje (toliau – Personalo poskyryje) pareigūnų asmens bylose.

 

14. Prietaiso TASER naudotojų mokymus pagal Departamento direktoriaus patvirtintą prietaiso TASER naudotojų mokymo programą organizuoja Profesinio parengimo skyriaus pareigūnai, turintys galiojančius TASER instruktoriaus pažymėjimus. Prietaiso TASER naudotojų mokymus gali vesti tik prietaiso TASER instruktoriai. Departamento pareigūnams, išklausiusiems ir baigusiems prietaiso TASER naudotojo mokymus bei išlaikiusiems žinių ir praktinių įgūdžių patikrinimą, surašomas protokolas (Taisyklių 2 priedas), suteikiama teisė Departamento veikloje naudoti prietaisą TASER ir išduodamas tai patvirtinantis prietaiso TASER naudotojo pažymėjimas (Taisyklių 3 priedas). Pažymėjimas galioja 5 metus. Prietaiso TASER naudotojo pažymėjimą išduoda Departamentas. Prietaiso TASER naudotojo pažymėjimą pasirašo Departamento direktorius arba jo įgaliotas asmuo. Prietaiso TASER naudotojo pažymėjimo kopijos saugomos  Personalo poskyryje pareigūno asmens byloje.

 

15. Prietaiso TASER naudotojų mokymai pagal Departamento direktoriaus patvirtintą prietaiso TASER naudotojo mokymo programą gali būti organizuojami Įvadinių mokymų kursuose asmenims, pretenduojantiems užimti statutinio valstybės tarnautojo pareigas (toliau – pretendentas) Departamente, tačiau pretendentui teisė Departamento veikloje naudoti prietaisą TASER suteikiama tik paskyrus į Departamento pareigūno pareigas ir įgijusiems Departamento pareigūno statusą. Prietaiso TASER naudotojo pažymėjimo kopijos saugomos Personalo poskyryje pretendento asmens byloje.

 

16.  Prietaiso TASER naudotoju gali tapti departamento pareigūnas, turintis tai patvirtinantį galiojantį prietaiso TASER naudotojo pažymėjimą, išduotą Departamento, LPM ar policijos įstaigos, kurioje buvo organizuojami mokymai.

 

 

IV. PRIETAISO TASER SKYRIMO, IŠDAVIMO IR PAĖMIMO TVARKA

 

 

17. Prietaisas TASER skiriamas Departamento pareigūnams, turintiems galiojantį prietaiso TASER naudotojo ar instruktoriaus pažymėjimą, išduodamas – laikyti, nešioti ir naudoti tik tarnybos metu.

 

18. Departamento pareigūnui, turinčiam teisę tarnyboje naudoti prietaisą TASER, Departamento direktoriaus arba jo įgalioto asmens įsakymu gali būti skiriamas bet kuris prietaisas TASER, esantis Departamento ginkluotėje.

 

19. Prietaisas TASER Departamento pareigūnams išduodamas tik tarnybai. Departamento pareigūnas, gaudamas ir priduodamas prietaisą TASER, kuris priskirtas saugomam objektui, pasirašo prietaiso TASER priėmimo ir perdavimo apskaitos žurnale, nurodant pridavimo ir išdavimo datą bei laiką, prietaiso TASER, užtaiso (-ų) numerius.

 

 

 

V. PRIETAISO TASER NAUDOJIMO TEISINIAI PAGRINDAI

 

 

20. Naudojant prietaisą TASER tarnyboje, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatyme nustatytomis psichinės ir fizinės prievartos panaudojimo sąlygomis ir pagrindais bei kitais galiojančiais teisės aktais.

 

21. Prieš panaudodamas prietaisą TASER Vadovybės apsaugos departamento pareigūnas privalo įspėti teisės pažeidėją apie tokį ketinimą, išskyrus atvejus, kai bet koks delsimas kelia grėsmę saugomo asmens, pareigūno ar kito asmens gyvybei ir (ar) sveikatai arba įspėti neįmanoma dėl kitų priežasčių.

 

 

VI. REIKALAVIMAI PRIETAISO TASER NAUDOTOJUI

 

 

22. Prietaisas TASER visada laikomas su įdėta baterija. Bateriją būtina pakeisti, kai prietaisas rodo įkrovos likutį 20 ar mažiau procentų.

 

23. Prietaisas TASER tarnybos metu nešiojamas specialiame dėkle ant diržo ir tik silpnosios rankos pusėje (priešingoje ginklui pusėje), išskyrus atvejus, kai dėklas tvirtinamas ir nešiojamas ant taktinės liemenės.

 

24. Departamento pareigūnai, dirbdami neviešai, prietaisą TASER gali nešioti slaptai, tačiau tik specialiame dėkle.

 

25. Departamento pareigūnas, gaudamas (priduodamas) tarnybai prietaisą TASER, privalo atlikti vienos sekundės kibirkšties testą, kad įsitikintų, jog prietaisas TASER veikia tinkamai. Vienos sekundės kibirkšties testas atliekamas, kai prietaisas yra be užtaiso, baterija turi būti įstatyta, kibirkštis turi būti stebima.

 

26. Departamento pareigūnas, pastebėjęs netinkamą prietaiso TASER veikimą ar kitas priežastis, dėl kurių prietaiso TASER naudojimas gali būti netinkamas ar nesaugus, privalo apie tai informuoti Departamento Asmenų apsaugos valdybos Apsaugos planavimo skyriaus Operatyvaus valdymo poskyrio (toliau – Operatyvaus valdymo poskyris) budėtoją, o šis – atsakingą už ginkluotę asmenį. Atsakingas už Departamento ginkluotę asmuo tokį prietaisą ar užtaisą privalo sutvarkyti ar pakeisti.

 

27. Prietaiso saugiklis neišjungiamas, kol neketinama panaudoti prietaiso TASER, išskyrus atvejus, kai naudojama psichinė prievarta.

 

28. Draudžiama prietaisą TASER naudoti prieš asmenis, jei yra tikimybė, kad asmuo gali nukristi iš pavojingo sveikatai ar gyvybei aukščio, kelio važiuojamojoje dalyje ar kitoje vietoje, kurioje gali kilti pavojus asmens gyvybei ar sveikatai, taip pat jei yra tikimybė, jog asmuo paskęs.

 

29. Draudžiama prietaisą TASER naudoti šalia lengvai užsiliepsnojančių skysčių ar garų (pvz., benzinas ar jo garai, gamtinės dujos ir pan.) ir sprogstamųjų medžiagų. Taip pat draudžiama prietaisą TASER naudoti kartu su pipirinėmis, ašarinėmis dujomis.

 

30. Departamento pareigūnas, panaudojęs prietaisą TASER, privalo surašyti išsamų tarnybinį pranešimą (nurodoma data, laikas, vieta ar adresas, kas dalyvavo, koks įvykis, kaip buvo naudojamas prietaisas TASER, kas nutiko asmeniui, kokių priemonių imtasi pasibaigus situacijai ir pan.) ir pridėti užpildytą prietaiso TASER panaudojimo ataskaitą (Taisyklių 4 priedas).

 

31. Panaudotą prietaiso TASER užtaisą su įstatytais kontaktais (kontaktų adatos su užkartomis dedamos į panaudoto užtaiso – konteinerio vidų), įpakuotą į gumines pirštines, tarnybinį pranešimą apie įvykį ir prietaiso TASER panaudojimo ataskaitą Departamento pareigūnas privalo perduoti Operatyvaus valdymo poskyrio budėtojui, o šis panaudotą užtaisą su kontaktais privalo perduoti saugoti Departamento Organizacinio skyriaus Turto valdymo poskyriui (toliau – Turto valdymo poskyris).

 

32. Departamento pareigūnai, perduodami vienas kitam asmenį, kuriam buvo panaudotas prietaisas TASER, privalo vienas kitą informuoti apie tai, kad prieš asmenį buvo panaudotas prietaisas TASER.

 

33. Pastebėjus, kad asmeniui, kuriam buvo panaudotas prietaisas TASER, sutriko sveikata, ar jeigu jis pats skundžiasi sveikatos sutrikimu, nedelsiant turi būti iškviečiami medikai, kad įvertintų asmens sveikatos būklę ir, jei reikia, suteiktų medicinos pagalbą.

 

34. Atvykusius medikus būtina informuoti apie prietaiso TASER panaudojimą ir pareikalauti parašyti medicininės apžiūros išvadą prietaiso TASER panaudojimo ataskaitoje. Jei po medikų apžiūros asmuo, kuriam buvo panaudotas prietaisas TASER, vežamas į medicinos įstaigą ar ten paliekamas, Departamento Operatyvaus valdymo poskyrio budėtojas privalo skubiai organizuoti būtinų procesinių veiksmų atlikimą.

 

35. Prietaisui TASER sušlapus dėl priežasčių, nepriklausančių nuo pareigūno:

 

35.1. prietaisas TASER nedelsiant išjungiamas;

 

35.2. apie sušlapusį prietaisą TASER informuojamas Operatyvaus valdymo poskyrio  budėtojas – surašomas tarnybinis pranešimas. Tarnybiniame pranešime išsamiai nurodomos prietaiso sušlapimo priežastys ir kad prietaisas 24 valandoms paliekamas išdžiūti bei iš jo privalomai išimama baterija. Prietaisui TASER išdžiūvus, vėl įdedama baterija ir laukiama, kol prietaisas TASER persiprogramuos. Persiprogramavęs prietaisas TASER įjungiamas, kad būtų įsitikinta, jog prietaisas veikia ir atliekami 3–5 sekundžių elektros impulsai be užtaiso. Apie tai surašomas tarnybinis pranešimas.

 

 

VII. SAUGAUS ELGESIO SU PRIETAISU TASER REIKALAVIMAI

 

 

36. Su prietaisu TASER visada elgtis taip, lyg prietaisas TASER būtų parengtas iššauti kontaktus, negalima prietaiso kreipti į veidą ar kitas jautrias kūno vietas, lytinius organus.

 

37. Neleidžiama šviesti sau ar kitiems į akis lazeriniu taikikliu. Nors prietaise esantis lazeris laikomas saugiu, bet teoriškai gali pakenkti regėjimui.

 

38. Kol neketinama iššauti prietaiso TASER užtaiso kontaktų, piršto ant gaiduko svirtelės laikyti negalima. Pirštas laikomas ant gaiduko svirtelės skliautelio arba ant rėmo.

 

39. Įstatant užtaisą į prietaisą TASER, nepatariama rankos laikyti priešais užtaisą, prietaisas TASER turi būti išjungtas.

 

40. Departamento pareigūnas, dėdamas antrankius ar rišdamas elektros impulsais veikiamą asmenį, turėtų vengti prisilietimo prie kontaktų ir laidų.

 

41. Ištraukiant kontaktus iš asmens, kuriam buvo panaudotas prietaisas TASER su iššaunamais kontaktais, kūno, visuomet turi būti mūvimos guminės pirštinės.

 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

42. Prietaiso TASER viduje įmontuotame įtaise kaupiamų duomenų (toliau – duomenys) apskaita:

 

42.1. duomenis gali tikrinti Operatyvaus valdymo poskyrio viršininkas ar kiti Departamento direktoriaus įgalioti asmenys;

 

42.2. duomenys tikrinami ne rečiau kaip 2 kartus per metus;

 

42.3. esant skundui, pareiškimui ar kitokiam pagrindui dėl galimo neteisėto prietaiso TASER naudojimo, duomenys tikrinami nedelsiant.

 

43. Už prietaiso TASER saugojimą atsakingas Turto valdymo poskyris.

 

44. Už prietaiso TASER panaudojimo apskaitą atsakingas Operatyvaus valdymo poskyrio viršininkas ar kitas Departamento direktoriaus įgaliotas asmuo.

 

45. Prietaiso TASER panaudojimo ataskaita teikiama Departamento direktoriui.

 

46. Turto valdymo poskyris privalo saugoti panaudotą užtaisą su kontaktais vienus metus, pažymėdamas juos biologinio pavojaus ženklu. Užtaisas nurašomas vadovaujantis galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka, nurodant kiekvieno užtaiso numerį.

_____________________________


 

Elektros impulsinių prietaisų TASER

naudojimo Departamento veikloje taisyklių

1 priedas

 

PRIETAISO TASER UŽTAISŲ NAUDOJIMO TAKTINĖS REKOMENDACIJOS

 

1. Prietaiso TASER užtaisų naudojimo rekomendacijos:

2. Prietaisai TASER užprogramuoti veikti elektros iškrovos režimu 5 sekundes nuspaudus ir atleidus gaiduko svirtelę. Neatleidus nuspaustos gaiduko svirtelės – elektros impulsai tęsiasi nepertraukiamai, kol gaiduko svirtelė nebus atleista. Besipriešinančiam ir (ar) aktyviu veikimu ar neveikimu Departamento pareigūno teisėtų reikalavimų nevykdančiam asmeniui gali būti panaudotos kelios prietaiso TASER elektros iškrovos, bet kiekviena iš jų neturėtų būti ilgesnė kaip 5 sekundės.

3. Rekomenduojama, jei tai įmanoma, šauti iš nugaros, prieš tai įvertinus galimą asmens kritimo kryptį ir vietą.

4. Prietaiso TASER kontaktai ištraukiami stipriai suėmus pirštais ir staigiu judesiu traukiant į save, kontaktai supakuojami, sustabdomas kapiliarinis kraujavimas, žaizda dezinfekuojama ir užklijuojama pleistru.

5. Prietaiso TASER efektyvumas dėl įvairių veiksnių gali būti skirtingas, užtaisas gali sugesti ar nesuveikti. Todėl Departamento pareigūnas, naudodamas prietaisą TASER prieš asmenį, ginkluotą šaltuoju, šaunamuoju ginklu ar kitu daiktu, galinčiu pakenkti jo ar kitų sveikatai ar gyvybei, taip pat kiti Departamento pareigūnai visada turi būti pasirengę papildomai panaudoti kitas specialiąsias priemones ar šaunamąjį ginklą kaip kraštutinę poveikio priemonę.

 

_____________________


 

Elektros impulsinių prietaisų TASER

naudojimo Departamento veikloje taisyklių

2 priedas

 

(Prietaiso TASER naudotojo žinių ir įgūdžių patikrinimo protokolo forma)

 

VADOVYBĖS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

PRIETAISO TASER NAUDOTOJO ŽINIŲ IR ĮGŪDŽIŲ PATIKRINIMO PROTOKOLAS

 

________________ Nr.____________

(data)

_______________________

(vieta)

 

Mokoma naudotis prietaisu TASER:   X26P

 

Vardas_________________________________Pavardė____________________________________

Pareigos___________________________________________________________________________

 

Teisingų teorinio testo atsakymų skaičius: __ iš 20 klausimų teorinių žinių testo (mažiausias teisingų atsakymų kiekis 16 (80 proc.)).

 

Instruktorius patvirtina, kad mokymų dalyvis sėkmingai atliko visas praktines užduotis:

 Taip  Ne: Prietaisas TASER tinkamai paruošiamas tarnybai (nuimami, uždedami užtaisai, atliekamas kibirkšties testas)

 

 Taip  Ne: Sugeba veikti esant komandoms: „Užtaisyk!“, „Kibirkštis!“, „Kontrolė!“

 

 Taip  Ne: Sugeba pakeisti užtaisus esant stresinei situacijai nepažeisdamas saugumo reikalavimų.

 

 Taip  Ne: Sugeba greitai paruošti naudoti prietaisą TASER, bei pakeisti užtaisą. Visam pratimui skiriamas laikas – 10 sek.

 

 Taip  Ne: bandymas su savimi. (Mokymų metu buvo išbandytas prietaiso TASER poveikis asmeniškai).

 

Aš patvirtinu (nepatvirtinu*), kad protokole minimas mokymų dalyvis sėkmingai baigė mokymus, teigiamai išlaikė teorijos testą raštu, surinkęs 80 proc. ar daugiau teigiamų atsakymų, atliko pateiktas praktines užduotis ir yra patvirtinamas kaip prietaiso TASER naudotojas.

 

Instruktorius:             ________________         __________________________

(parašas)                 (vardas, pavardė)

 

Pastabos:

1. * - nereikalingą žodį išbraukti.

2. Šis protokolas saugomas pareigūno asmens byloje.


 

Elektros impulsinių prietaisų TASER

naudojimo Departamento veikloje taisyklių

3 priedas

 

(Elektros impulsinio prietaiso TASER naudotojo pažymėjimo forma)

 

VADOVYBĖS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

ELEKTROS IMPULSINIO PRIETAISO TASER

NAUDOTOJO PAŽYMĖJIMAS

 

 

Nr.

 

(data)

 

 

______________________

(vieta)

 

 

 

 

 

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

(asmens kodas)

 

 

 

išklausė Elektros impulsinių prietaisų TASER naudotojų mokymo programą, sėkmingai išlaikė teorinio ir praktinio patikrinimo egzaminą.

 

Elektros impulsinių prietaisų TASER naudotojo teisė suteikiama iki  20    m.                          d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pareigos)

 

(parašas)          

 

(vardas ir pavardė)

 

 

A. V.


 

Elektros impulsinių prietaisų TASER

naudojimo Departamento veikloje taisyklių

4 priedas

 

 

(Prietaiso TASER panaudojimo ataskaitos forma)

 

VADOVYBĖS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

 

PRIETAISO TASER  NR. ________________PANAUDOJIMO ATASKAITA

 

 

 

_____________ Nr.__________

(data)

_______________________

(vieta)

 

Prietaiso TASER panaudojimo laikas: apie : val., rytas , diena , vakaras , naktis 

 

Departamento pareigūno pareigos, vardas, pavardė:_________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________

 

Kartu buvusio Departamento pareigūno pareigos, vardas, pavardė: ____________________________________

 

__________________________________________________________________________________________

 

Įvykio vietos adresas:                                                                                                                                   _______

 

Pažeidėjo (-os), vardas, pavardė:________________________________________________________________

 

Gimimo data --, pilietybė _________________________________________________________

 

Naudotas prietaisas TASER:  X26P, kita

 

Ar prietaisas TASER  X26P buvo naudotas kaip įprastas elektros šokas .......................................... Taip  Ne

 

Ar prietaisas TASER  X26P buvo naudojamas su prietaiso TASER vaizdo įrašymo kamera ............... Taip  Ne

 

Ar kontaktų adatos įsmigo į sulaikomojo kūną ................................................................................ Taip  Ne

 

Ar prietaiso TASER panaudojimas sukėlė kitokių sužeidimų.............................................................. Taip  Ne

 

Jei taip, ar buvo būtina medicininė pagalba....................................................................................... Taip  Ne

 

Ar reikėjo pakartotinai naudoti prietaisą TASER.................................................................................. Taip  Ne

 

Jei taip, kiek kartų................................................................................................................... iš viso: ___________

 

Prietaisas TASER naudotas prieš gyvūną: rūšis___________________________________________ Taip   Ne

 

Ženklu X pažymimos vietos, kur pataikė prietaiso TASER kontaktai.

 

Ženklu O pažymimos vietos, kur prietaisas TASER buvo naudotas kaip įprastas elektros šokas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prietaiso TASER naudotojas ____________________________________________________

(parašas)                                                  (vardas, pavardė)

 

 

 

Jei buvo iškviestas medikas, jo išvada ___________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________

 

Sulaikytąjį apžiūrėjęs medikas    _____________________________________________________

(parašas)                                     (pareigos, vardas, pavardė)

 

Elektros impulsinių prietaisų TASER

naudojimo Departamento veikloje taisyklių

5 priedas

 

(Prietaiso TASER panaudojimo metinės ataskaitos forma)

 

VADOVYBĖS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

PRIETAISO TASER PANAUDOJIMO METINĖ ATASKAITA

 

__________________ Nr. _____________

(data)

 

_________________

(vieta)

 

20___ metai

Eilės Nr.

Mėnuo

Prietaiso

 

TASER naudojimo paros laikas

 

(rytas, diena, vakaras, naktis)

 

 

 

 

Prieš ką naudotas prietaisas TASER

 

 

Prietaisas TASER naudotas kaip

Panaudojimo pagrindas

Panaudojimo padariniai

Psichinė prievarta

Fizinė prievarta

 

 

ATP

 

 

BK

Prieš gyvūną

Lengvi sužalojimai (nudeginimo, adatų, nubrozdinimo žymės

ir pan.)

Traumos

(kaulų lūžiai ir pan.)

Mirtis

 

Vyras

Moteris

Amžius

Įprastas elektros šokas

 

 

Su iššaunamais kontaktais

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

 

1. Ataskaita pildoma analizuojant tarnybinius pranešimus ir prietaiso TASER panaudojimo ataskaitas.

 

2. Sutrumpinimai: ATP – administracinis teisės pažeidimas; BK – nusikalstama veika.

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Vadovybės apsaugos departamento

prie Vidaus reikalų ministerijos

direktoriaus

2015 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-221

 

 

VADOVYBĖS APSAUGOS DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

ELEKTROS IMPULSINIŲ PRIETAISŲ TASER NAUDOTOJO

MOKYMO PROGRAMA

 

 

 

I. MOKYMŲ PASKIRTIS

 

1. Elektros impulsinių prietaisų TASER naudotojo mokymo programa skirta Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) pareigūnams, savo veikloje naudojantiems specialiąsias priemones.

 

II. MOKYMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

2. Mokymų tikslas – suteikti teorinių ir praktinių įgūdžių, reikalingų efektyviai ir saugiai naudoti tarnybos specialiąją priemonę – elektros impulsinius prietaisus TASER (toliau – TASER) ir TASER užtaisus (toliau – užtaisas).

3. Mokymų uždaviniai:

3.1. supažindinti su TASER ir užtaisų paskirtimi, sandara ir tinkama eksploatacija;

3.2. išmokyti efektyviai ir saugiai naudoti TASER ir užtaisus;

3.3. išmokyti veiksmų po TASER panaudojimo.

 

III. BENDRIEJI ORGANIZACINIAI IR METODINIAI NURODYMAI

 

4. Mokymų trukmė – 8 akad. val.

5. Mokymo metu laikomasi šių mokymo principų:

5.1. nuoseklumo;

5.2. vientisumo;

5.3. sistemingumo;

5.4. teorijos ir praktikos vientisumo.

6. Išklausius mokymo programą ir išlaikius žinių patikrinimo testą, kursų dalyviams suteikiama Elektros impulsinio prietaiso TASER naudotojo kvalifikacija, gauna kvalifikacijos tobulinimo kursų baigimo pažymėjimą.

 

 

IV. PROGRAMOS TURINYS IR TRUKMĖ

 

 

Nr.

Tema

Trukmė (akad. val.)

Paskaitos

Pratybos

Iš viso

1.

Elektros impulsinių prietaisų TASER naudojimo tvarka

2

-

2

2.

Elektros impulsinių prietaisų TASER naudojimo taktika. Saugus elgesys

2

-

2

3.

Elektros impulsinių prietaisų TASER naudojimo įgūdžių tobulinimas

-

3

3

4.

Žinių įvertinimo testas

-

1

1

Iš viso:

4

4

8

 

 

 

 

V. TEMINIS PLANAS

 

1 TEMA.

ELEKTROS IMPULSINIŲ PRIETAISŲ TASER NAUDOJIMO TVARKA (2 AKAD. VAL.)

 

 

 

1. Paskaita (1 akad. val.)

TASER paskirtis ir teisiniai panaudojimo aspektai. TASER poveikis žmogaus organizmui.

 

 

2. Paskaita (1 akad. val.)

Elektros impulsinio prietaiso TASER X-26P ir užtaisų sandara ir eksploatacija. TASER ir jų užtaisų modifikacijos, sudedamosios dalys, techninė charakteristika.

 

2 TEMA.

ELEKTROS IMPULSINIŲ PRIETAISŲ TASER NAUDOJIMO TAKTIKA. SAUGUS ELGESYS (2 AKAD. VAL.)

 

 

 

1. Paskaita (1 akad. val.)

Saugaus elgesio reikalavimai  naudojantis TASER.

 

 

2. Paskaita (1 akad. val.)

TASER X-26P (ir kitų modelių) ir užtaisų naudojimo taktika bei veiksmai panaudojus įtaisą.

 

3 TEMA.

ELEKTROS IMPULSINIŲ PRIETAISŲ TASER NAUDOJIMO ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS (3 AKAD. VAL.)

 

 

 

1. Pratybos (3 val.)

Saugus elgesys su elektros impulsiniais prietaisais TASER. Prietaiso TASER parengimo naudoti (prietaiso TASER laikymas, užtaisymas, taikymas ) įgūdžių tobulinimas. Taktinis prietaiso TASER naudojimas (šūvio atlikimas iš įvairių atstumų ir padėčių, judėjimas su prietaisu TASER, šaudymas esant už priedangos, šaudymas poroje). Prietaiso TASER naudojimas ekstremaliose situacijose.

 

 

4 TEMA.

ŽINIŲ ĮVERTINIMO TESTAS (1 AKAD. VAL.)

 

 

 

1. Pratybos (1 val.)

Žinių įvertinimo testas.

__________________________