Autentiškas vertimas

Vyriausybės kanceliarijos

Administracinis departamentas

2014 04 16

 

 

 

ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

 

ISLANDIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

 

LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

 

LENKIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

 

NORVEGIJOS KARALYSTĖS VYRIAUSYBĖS,

 

RUSIJOS FEDERACIJOS VYRIAUSYBĖS,

 

SUOMIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

 

ŠVEDIJOS KARALYSTĖS VYRIAUSYBĖS IR

 

VOKIETIJOS FEDERACINĖS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

 

 

 

SUSITARIMAS

 

 

 

DĖL ŠIAURĖS MATMENS PARTNERYSTĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS IR SOCIALINĖS GEROVĖS SRITYJE (NDPHS) SEKRETORIATO ĮSTEIGIMO

 

 

 

Estijos Respublikos Vyriausybė, Islandijos Respublikos Vyriausybė, Latvijos Respublikos Vyriausybė, Lenkijos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Norvegijos Karalystės Vyriausybė, Rusijos Federacijos Vyriausybė, Suomijos Respublikos Vyriausybė, Švedijos Karalystės Vyriausybė ir Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybė (toliau – Šalys),

 

atsižvelgdamos į tai, kad NDPHS, kurios veikla apibrėžta 2003 m. spalio 27 d. Osle vykusiame ministrų susitikime priimtoje Deklaracijoje dėl Šiaurės matmens partnerystės visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės srityje įsteigimo (Oslo deklaracija), nuo 2004 metų paslaugas teikė labai vertinama Baltijos jūros valstybių tarybos sekretoriate veikianti sekretoriato tarnyba;

 

atsižvelgdamos į 2003 m. Oslo deklaraciją ir 2009 m. lapkričio 25 d. Osle vykusioje metinėje ministrų lygio partnerystės konferencijoje pasirašytą Ketinimų protokolą dėl Šiaurės matmens partnerystės visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės srityje sekretoriato įsteigimo, t. y. į dokumentus, kuriuose partneriai išreiškė ketinimus ir suinteresuotumą įsteigti nuolatinį sekretoriatą;

 

patvirtindamos, kad visos nurodytos Partnerystės struktūros ir procedūros aiškinamos pagal Oslo deklaraciją, ir visų pirma, kad žodis „partneriai“ reiškia tinkamus partnerius, kaip apibrėžta Oslo deklaracijos 2 straipsnyje, o VAK reiškia Vyresniųjų atstovų komitetą, nuolatinį partnerystės koordinavimo mechanizmą, į kurį įeina kiekvieno partnerio paskirti vyresnieji atstovai,

 

susitarė:

 

 

 

1 straipsnis

 

Įsteigimas

 

Šiuo Susitarimu Šalys įsteigia Šiaurės matmens partnerystės visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės srityje sekretoriatą (toliau – Sekretoriatas), turintį tarptautinio juridinio asmens statusą.

 

 

 

2 straipsnis

 

Juridinio asmens statusas

 

Priimančiojoje šalyje Sekretoriatas turi visas juridinio asmens savybes ir naudojasi visomis galiomis, kurių jam gali prireikti savo funkcijoms atlikti ir nustatytiems tikslams pasiekti, įskaitant galią sudaryti sutartis, įgyti ir disponuoti kilnojamuoju ir nekilnojamuoju turtu bei iškelti bylą teisme ir dalyvauti ją nagrinėjant.

 

 

 

3 straipsnis

 

Sprendimų priėmimas

 

Visus sprendimus Šalys priima bendru sutarimu, jei šiame Susitarime nenustatyta kitaip.

 

 

 

4 straipsnis

 

Buveinė

 

Sekretoriato buveinė yra Švedijoje.

 

 

 

5 straipsnis

 

Susitarimas su priimančiąja šalimi

 

Su priimančiąja šalimi Sekretoriatas pasirašo atskirą susitarimą (toliau – susitarimas su priimančiąja šalimi). Susitarime su priimančiąja šalimi nustatoma Sekretoriato privilegijos ir imunitetai, būtini jo funkcijoms vykdyti.

 

 

 


6 straipsnis

 

Sekretoriato tikslai ir funkcijos

 

1.       Pagrindinė Sekretoriato funkcija – teikti NDPHS Vyresniųjų atstovų komitetui (toliau – VAK) administracinę, analitinę ir kitokią pagalbą bei užtikrinti Šiaurės matmens partnerystės visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės srityje veiklos tęstinumą ir koordinavimą. Be to, prireikus Šalys gali pavesti Sekretoriatui atlikti ir kitas užduotis.

 

2.       Sekretoriato tikslai ir funkcijos išsamiai aprašoma Sekretoriato nuostatuose.

 

 

 

7 straipsnis

 

Darbuotojai

 

1.       Sekretoriatą sudaro direktorius ir, atsižvelgiant į turimus finansinius išteklius, tiek kitų darbuotojų, kiek jų gali prireikti numatytoms užduotims sėkmingai atlikti.

 

2.       Sekretoriato direktorių skiria Šalys. VAK pirmininkas įgaliojamas Šalių vardu pasirašyti darbo sutartį su Sekretoriato direktoriumi. Kitus Sekretoriato darbuotojus, Šalims pritarus, skiria Sekretoriato direktorius.

 

3.       Sekretoriato direktorius ir kiti jo darbuotojai į pareigas skiriami pagal jų gebėjimus, atsižvelgiant į geografinį ir lyčių proporcingumą bei laikantis rotacijos principo.

 

4.       Sekretoriato direktorius parengia, o Šalys patvirtina Sekretoriato personalo vadovą, kuriame išsamiai pateikiamos darbuotojų darbo tvarkos taisyklės, administracijos darbo instrukcijos ir reglamentas.

 

 

 

8 straipsnis

 

Finansinės įmokos

 

1.       Sekretoriato finansinės veiklos metai yra kalendoriniai metai.

 

2.       Kiekvienais biudžetiniais metais Sekretoriato direktorius parengia finansinę ataskaitą ir biudžeto projektą, kurį tvirtina Šalys.

 

3.       Sekretoriato veiklos auditą atlieka VAK paskirtas nepriklausomas auditorius.

 

4.       Išsamios finansinių reikalų tvarkymo taisyklės nustatomos Sekretoriato direktoriaus parengtame ir Šalių patvirtintame Sekretoriato finansinės veiklos apraše.

 

5.       Sekretoriato veiklai užtikrinti Šalys moka metines finansines įmokas, kurios apskaičiuojamos pagal tokią formulę: didesnioji įmoka yra 2,6 karto didesnė už mažesniąją. Didesniųjų įmokų mokėtojai yra Lenkija, Norvegija, Rusijos Federacija, Suomija, Švedija ir Vokietija, o mažesniųjų įmokų mokėtojai – Estija, Islandija, Latvija ir Lietuva. Prieš patvirtindamos naują Susitarimo Šalį, dabartinės Šalys su naująja Šalimi susitaria dėl jos įmokų dydžio.

 

 

 

9 straipsnis

 

Ginčų sprendimas

 

Visi ginčai dėl šio Susitarimo aiškinimo ar jo taikymo sprendžiami Šalių konsultacijomis.

 

 

 

10 straipsnis

 

Pakeitimai

 

1.       Šalys gali keisti šį Susitarimą. Pasiūlymas dėl Susitarimo pakeitimo parengiamas raštu ir pateikiamas Depozitarui, kuris apie siūlomą pakeitimą praneša visoms Šalims.

 

2.       Pakeitimas priimamas bendru Šalių sutarimu ir įsigalioja šešiasdešimtą dieną nuo tos dienos, kurią visos Šalys praneša Depozitarui apie tai, jog užbaigė visas pakeitimui įsigalioti būtinas nacionalines teisines procedūras. 

 

 

 

11 straipsnis

 

Prisijungimas

 

Įsigaliojus šiam Susitarimui, bet kuri NDPHS Šalis gali bet kada pateikti Depozitarui prašymą prisijungti prie šio Susitarimo. Depozitaras apie tokį prašymą praneša visoms Šalims. Jei Šalys pritaria tokiam prašymui, šis Susitarimas partneriui įsigalioja 12 straipsnio 1 punkte nustatyta tvarka.

 

 

 

12 straipsnis

 

Įsigaliojimas

 

1.       Šalys raštu praneša Depozitarui apie nacionalinių teisinių procedūrų, būtinų šiam Susitarimui įsigalioti, užbaigimą. Susitarimas įsigalioja šešiasdešimtą dieną nuo tos dienos, kurią Susitarimo depozitaras gauna šeštąjį tokį pranešimą. Kiekvienai Šaliai, kuri savo norą prisijungti prie šio Susitarimo pareiškia jau po šeštojo pranešimo gavimo dienos, Susitarimas įsigalioja šešiasdešimtą dieną nuo tos dienos, kurią tokia Šalis įteikia pranešimą apie nacionalinių teisinių procedūrų užbaigimą.

 

2.       Depozitaras praneša Šalims Susitarimo įsigaliojimo datą.

 

 

 

13 straipsnis

 

Pasitraukimas iš Susitarimo

 

1.       Bet kuri Šalis gali pasitraukti iš šio Susitarimo pateikusi rašytinį pranešimą Depozitarui. Pasitraukimas iš NDPHS reiškia pasitraukimą iš šio Susitarimo. Pasitraukimas įsigalioja pasibaigus finansiniams metams, einantiems po tų metų, kuriais Depozitaras gavo tokį pranešimą.

 

2.       Likusios Šalys konsultuojasi dėl būsimos Sekretoriato veiklos ir struktūros.

 

 

 

14 straipsnis

 

Depozitaras

 

Šio Susitarimo depozitaras yra Rusijos Federacija.

 

 

 

 

 

Tai patvirtindami, atitinkamų Vyriausybių tinkamai įgalioti asmenys pasirašė šį Susitarimą.

 

 

 

Pasirašyta 2011 m. lapkričio 25 d. Sankt Peterburge vienu egzemplioriumi anglų kalba, kurį saugo Depozitaras. Visoms Šalims Depozitaras išduoda autentiškus šio Susitarimo nuorašus.

 

 

 

 

 

Estijos Respublikos Vyriausybė

 

Islandijos Respublikos Vyriausybė

 

Latvijos Respublikos Vyriausybė

 

Lenkijos Respublikos Vyriausybė

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

Norvegijos Karalystės Vyriausybė

 

Rusijos Federacijos Vyriausybė

 

Suomijos Respublikos Vyriausybė

 

Švedijos Karalystės Vyriausybė

 

Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybė