MUITINĖS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2017 M. KOVO 24 D. ĮSAKYMO
NR. 1B-234 „DĖL MUITINĖS ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2020 m. liepos 28 d. Nr. 1B-596

Vilnius

 

 

1.    Pakeičiu Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisykles, patvirtintas Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1B-234 „Dėl Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklės), ir 1 priedą išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2.    Nustatau, kad:

2.1. paslaugų gavėjams, iki 2020 m. rugsėjo 1 d. turėjusiems prieigą prie muitinės elektroninių paslaugų, papildomai suteikiamos teisės gauti Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklių 1 priedo 6 punkte nurodytas paslaugas;

2.2. paslaugų gavėjams, iki 2020 m. rugsėjo 29 d. turėjusiems prieigą prie muitinės elektroninių paslaugų, papildomai suteikiamos teisės gauti Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklių 1 priedo 7 punkte nurodytas paslaugas;

2.3. šio įsakymo 2.1 papunktis įsigalioja 2020 m. rugsėjo 1 d.;

2.4. šio įsakymo 2.2 papunktis įsigalioja 2020 m. rugsėjo 29 d.

 

 

 

Generalinio direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis generalinio direktoriaus funkcijas                                                                   Jonas Miškinis

 

 

 

Muitinės elektroninių paslaugų

portalo taisyklių

1 priedas

 

 

MUITINĖS ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ IR JOMS TAIKOMŲ VEIKLOS PROFILIŲ SĄRAŠAS

 

1. Intrastato ataskaitų priėmimas ir patvirtinimas

Paslaugos teikimo adresas

https://intrastat.lrmuitine.lt/

Specifinės sąlygos paslaugai gauti

nėra

Informacinė sistema

Veiklos profilis

Suteikiamos teisės

Numatytasis

Duomenų apie Lietuvos Respublikos prekybos srautus su Europos Sąjungos šalimis narėmis surinkimo ir apdorojimo sistema (IDAIS)

INTRASTAT_PRIEVOLININKAS

Intrastato ataskaitų teikimas ir valdymas, skirtas Intrastato prievolininkui

Taip

INTRASTAT_TARPININKAS

Intrastato ataskaitų teikimas ir valdymas, skirtas tarpininkui, kurį Intrastato prievolininkas įgaliojo jas teikti

Taip

2. Prašymų išduoti muitinės leidimus, įtrauktus į Muitinės sprendimų sistemą, teikimas, prašymų ir leidimų valdymas

Paslaugos teikimo adresas

https://customs.ec.europa.eu/tpui-cdms-web/

Specifinės sąlygos paslaugai gauti

nėra

Informacinė sistema

Veiklos profilis

Suteikiamos teisės

Numatytasis

Muitinės sprendimų valdymo sistema (MSVS)

CUST_CONSULTATIVE

Prašymų ir leidimų duomenų peržiūra

Taip

CUST_ADMINISTRATIVE

Prašymų ir leidimų duomenų tvarkymas

Taip

CUST_EXECUTIVE

Prašymų ir leidimų duomenų tvarkymas ir valdymas

Taip

3. Prašymų priimti Privalomosios tarifinės informacijos (PTI) sprendimus teikimas ir su PTI sprendimais susijusių duomenų valdymas

Paslaugos teikimo adresas

https:// customs.ec.europa.eu/gtp/

Specifinės sąlygos paslaugai gauti

nėra

Informacinė sistema

Veiklos profilis

Suteikiamos teisės

Numatytasis

Europos privalomosios tarifinės informacijos (EBTI) sistema

EBTISTP_CONSULTATIVE

Duomenų peržiūra

Taip

EBTISTP_EXECUTIVE

Duomenų peržiūra, įvedimas ir informacijos teikimas

Taip

4. Prašymų išduoti AEO muitinės leidimus, teikimas, prašymų ir leidimų valdymas

Paslaugos teikimo adresas

https://customs.ec.europa.eu/gtp/

Specifinės sąlygos paslaugai gauti

nėra

Informacinė sistema

Veiklos profilis

Suteikiamos teisės

Numatytasis

Ekonominės veiklos vykdytojų registravimo ir identifikavimo sistema EOS-AEO

AEO_MANAGE_SUBM_APPL

Prašymų AEO leidimui gauti teikimas

Taip

AEO_MANAGE_APPL

Prašymų AEO leidimui gauti valdymas

Taip

AEO_MANAGE_AUTH

AEO leidimų valdymas

Taip

5. SMK informacinių lapų (INF) specialiosioms procedūroms duomenų valdymas

Paslaugos teikimo adresas

https://customs.ec.europa.eu/gtp/

Specifinės sąlygos paslaugai gauti

nėra

Informacinė sistema

Veiklos profilis

Suteikiamos teisės

Numatytasis

SMK informacinių lapų (INF) specialiosioms procedūroms sistema

INFSTP_EXECUTIVE

Informacinių lapų (INF) duomenų teikimas, tvarkymas ir valdymas, skirtas leidimo taikyti atitinkamą specialiąją procedūrą turėtojui arba jo įgaliotam asmeniui

Taip

6. Užklausų ir prašymų, susijusių su LR muitinės administruojamais mokesčiais, teikimas ir mokesčių sumokėjimas

Paslaugos teikimo adresas

https://makis.lrmuitine.lt

Specifinės sąlygos paslaugai gauti

nėra

Informacinė sistema

Veiklos profilis

Suteikiamos teisės

Numatytasis

Muitinės mokesčių apskaitos ir kontrolės informacinė sistema (MAKIS)

MAKIS

Užklausų ir prašymų dėl mokesčių teikimas ir mokesčių sumokėjimas

 

Taip

7. Tranzito e-paslaugos

Paslaugos teikimo adresas

https://ntks.lrmuitine.lt/

Specifinės sąlygos paslaugai gauti

nėra

Informacinė sistema

Veiklos profilis

Suteikiamos teisės

Numatytasis

Nacionalinė tranzito kontrolės sistema (NTKS)

TRANSIT

Elektroninių tranzito deklaracijų (įskaitant TIR procedūras) duomenų mainai su Lietuvos muitine. Tranzito deklaracijų muitinio įforminimo eigos stebėsena.

Taip