ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GEGUŽĖS 15 D. SPRENDIMO NR. T-99 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 7 PROCENTŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gegužės 19 d. Nr. T-162

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 303 redakcija), 9.4 papunkčiu, Šiaulių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. T-99 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 7 procentų mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.4. Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti.

4.4.1. Lėšos apskaičiuojamos pagal Metodikos 2 priede nurodytus mokymo reikmių koeficientus ir rekomenduojamas MK lėšų sumas.

4.4.2. Neformaliojo ugdymo įstaigas lankančių mokinių mokymo reikmėms tenkinti, darbo užmokesčiui, teisės aktų nustatytoms privalomoms su pedagogų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių darbuotojų darbo santykiais susijusioms valstybinio socialinio draudimo, sveikatos draudimo įmokoms ir išmokoms šiems darbuotojams skiriama ne mažiau kaip 100 procentų mokymo reikmėms nurodytų rekomenduojamų MK lėšų sumų.

4.4.3. Lėšos paskirstomos Savivaldybės tarybos sprendimu pagal neformaliojo ugdymo įstaigų direktorių prašymus Savivaldybės administracijos direktoriui, suderinus su Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriumi neformaliojo ugdymo įstaigas lankančių mokinių skaičių einamųjų metų spalio 1 d.“.

2. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimą Nr. T-173 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. T-99 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 7 procentų mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Antanas Bezaras