LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ŠVIETIMO PORTALO INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. Gegužės 27 d. d. Nr. V-499

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 8 straipsniu ir 30 straipsnio 2 dalimi, Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo ir modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11 punktu:

1. T v i r t i n u Švietimo portalo informacinės sistemos nuostatus (pridedama).

2. P a v e d u Švietimo informacinių technologijų centrui per 1 mėnesį nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos:

2.1. paskirti Švietimo portalo informacinės sistemos duomenų valdymo įgaliotinį;

2.2. parengti ir pateikti švietimo ir mokslo ministrui tvirtinti šio įsakymo 1 punktu patvirtintiems Švietimo portalo informacinės sistemos nuostatams įgyvendinti reikalingų teisės aktų projektus.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                                     Audronė Pitrėnienė

 

 

 

SUDERINTA                                                             SUDERINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų                          Valstybinės duomenų apsaugos

ministerijos 2016 m. gegužės 6 d. raštu                      inspekcijos 2016 m. gegužės 23 d. raštu

Nr. 1D-2879                                                                 Nr. 2R-3496 (3.33.)

 

 

 

SUDERINTA

Informacinės visuomenės plėtros komiteto

prie Susisiekimo ministerijos

2016 m. gegužės 2 d. raštu Nr. S-431

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo

ir mokslo ministro 2016 m gegužės 27 d.

įsakymu Nr. V-

 

ŠVIETIMO PORTALO INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATAI

 

i SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Švietimo portalo informacinės sistemos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Švietimo portalo informacinės sistemos (toliau – Švietimo portalas) steigimo pagrindą, tikslus, uždavinius, funkcijas, organizacinę, informacinę ir funkcinę struktūras, duomenų teikimą ir naudojimą, Švietimo portalo duomenų saugą, Švietimo portalo finansavimą, modernizavimą ir likvidavimą ir kitą Švietimo portalą apibūdinančią informaciją.

2. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų apraše, Saugos dokumentų turinio gairių apraše, Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių apraše, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo, Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“, vartojamas sąvokas.

3. Švietimo portalo steigimo pagrindas:

3.1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 18 straipsnio 4 dalis ir 56 straipsnio 4 punktas;

3.2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 914 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 8.44 papunktis.

4. Švietimo portalas tvarkomas vadovaujantis šiais teisės aktais:

4.1. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu;

4.2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;

4.3. Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu;

4.4. Bendraisiais elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo, Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“.

5. Švietimo portalo tikslas – informacinių technologijų priemonėmis valdyti su ugdymo procesu susijusios ir kitos švietimo informacijos rinkimą ir skelbimą.

6. Asmens duomenų Švietimo portale tvarkymo tikslas – Švietimo portalą naudojančių asmenų ir renginių organizatorių identifikavimas.

7. Švietimo portalo uždaviniai:

7.1. rinkti ir skelbti informaciją apie renginius, švietimo naujienas, leidinius švietimo dokumentus;

7.2. publikuoti ugdymo turinį: bendrąsias ugdymo programas, vadovėlius, skaitmeninius mokymosi išteklius;

7.3. sudaryti galimybę Švietimo portalo naudotojams (toliau – Naudotojai) telktis į grupes virtualioje erdvėje su bendra darbo aplinka ir komunikacijos priemonėmis.

8. Švietimo portalo funkcijos:

8.1. rinkti ir teikti informaciją apie švietimo naujienas, apie nacionalinio bei regioninio lygmens švietimo renginius, apie elektroninius leidinius, apie aktualius dokumentus;

8.2. rinkti, kaupti ir kurti skaitmeninius mokymosi išteklius bei jų aprašus, skelbti bendrąsias ugdymo programas;

8.3. valdyti bendradarbiavimo aplinkų veikimą.

 

II SKYRIUS

ŠVIETIMO PORTALO ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

 

9. Švietimo portalo valdytojas yra Švietimo ir mokslo ministerija. Švietimo portalo valdytojas yra ir asmens duomenų valdytojas. Asmens duomenų valdytojo atliekamas funkcijas, turimas teises ir pareigas, susijusias su asmens duomenų tvarkymu, reglamentuoja Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.

10. Švietimo portalo valdytojas turi ir vykdo Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 34 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytas teises ir pareigas.

11. Švietimo portalo valdytojo funkcijos:

11.1. inicijuoti Švietimo portalo programinės įrangos kūrimą, tobulinimą;

11.2. organizuoti ir koordinuoti Švietimo portalo programinės įrangos kūrimą, diegimą, palaikymą, tobulinimą;

11.3. koordinuoti Švietimo portalo funkcionavimą.

12. Švietimo portalo tvarkytojas ir asmens duomenų tvarkytojas yra Švietimo informacinių technologijų centras. Asmens duomenų tvarkytojo atliekamas funkcijas, turimas teises ir pareigas, susijusias su asmens duomenų tvarkymu, reglamentuoja Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.

13. Švietimo portalo tvarkytojas, turi ir vykdo Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 34 straipsnio 4, 5 ir 6 dalyse nustatytas teises ir pareigas.

14. Švietimo portalo tvarkytojo funkcijos:

14.1. bendrauti su Švietimo portalo naudotojais, tikslingai teikti jiems aktualią informaciją;

14.2. pagal kompetenciją inicijuoti Švietimo portalo programinės įrangos kūrimą, tobulinimą;

14.3. pagal kompetenciją užtikrinti Švietimo portalo funkcionavimą.

15. Švietimo portalo duomenų teikėjai:

15.1. Švietimo ir mokslo ministerija, kuri teikia duomenis iš šių registrų:

15.1.1. Pedagogų registro;

15.1.2. Mokinių registro;

15.1.3. Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registro.

15.2. Teikėjai, kurie teikia pirminius duomenis:

15.2.1. Nacionalinis egzaminų centras;

15.2.2. Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra;

15.2.3. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras;

15.2.4. Ugdymo plėtotės centras;

15.2.5. Švietimo aprūpinimo centras;

15.2.6. Bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų mokytojai, vadovai, mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai).

16. Švietimo portalą naudojantys asmenys yra bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų mokytojai, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigų vadovai, bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai), Nacionalinio egzaminų centro, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Ugdymo plėtotės centro, Švietimo aprūpinimo centro darbuotojai.

17. Bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų mokytojai Švietimo portale turi teisę:

17.1. dalyvauti bendradarbiavimo grupėse;

17.2. kurti savo mokymosi išteklių aprašus;

17.3. publikuoti savo tinklaraščius;

17.4. teikti klausimus ir pasiūlymus.

18. Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigų vadovai, bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų mokiniai, tėvai (globėjai, rūpintojai), Nacionalinio egzaminų centro, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Ugdymo plėtotės centro, Švietimo aprūpinimo centro darbuotojai Švietimo portale turi teisę:

18.1. dalyvauti bendradarbiavimo grupėse;

18.2. teikti klausimus ir pasiūlymus.

19. Švietimo portalą naudojantys asmenys įsipareigoja:

19.1. teikti Švietimo portalui tik teisingus ir aktualius duomenis;

19.2. neperduoti teisės jungtis prie Švietimo portalo tretiesiems asmenims;

19.3. savarankiškai ir visiškai atsakyti už Švietimo portalui pateiktų duomenų ir pranešimų turinį.

 

III SKYRIUS

ŠVIETIMO PORTALO INFORMACINĖ STRUKTŪRA

 

20. Švietimo portalo duomenų bazėje saugomi ir tvarkomi duomenys apie naudotojus:

20.1. naudotojo vardas;

20.2. naudotojo pavardė;

20.3. naudotojo identifikatorius, kuris nėra asmens kodas;

20.4. naudotojo slaptažodis;

20.5. naudotojo elektroninio pašto adresas;

20.6. Švietimo portalo naudotojo teisės;

20.7. papildomai apie mokinį:

20.7.1. mokyklos, kurioje mokosi mokinys, duomenys: pavadinimas;

20.7.2. gimimo metai;

20.7.3. mokymo sutarties nutraukimo data, nutraukimo priežastis, Švietimo teikėjo vadovo įsakymo, nurodančio mokymo sutarties nutraukimo priežastį, numeris;

20.8. papildomai apie mokytoją:

20.8.1. priėmimo į darbą ir atleidimo iš jo datos (metai, mėnuo, diena).

21. Švietimo portalo duomenų bazėje kaupiami duomenys ir dokumentai apie švietimo naujienas:

21.1. naujienos paskelbimo data;

21.2. naujienos pavadinimas;

21.3. naujienos turinys (pridedama rinkmena, jei yra);

21.4. naujienos paveikslėlis;

21.5. naujienos kategorija;

21.6. naujienos skelbėjo vardas, pavardė.

22. Švietimo portalo duomenų bazėje kaupiami duomenys ir dokumentai apie renginius:

22.1. renginio programos pavadinimas lietuvių kalba (jei yra – ir anglų kalba);

22.2. renginio programos aprašymas (pridedama rinkmena, jei yra);

22.3. duomenys apie renginio programą vykdantį asmenį (vardas, pavardė);

22.4. renginio vykdymo vieta (adresas);

22.5. kontaktinio asmens telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas;

22.6. renginio pradžios ir pabaigos data ir laikas;

22.7. nuoroda į renginio registraciją.

23. Švietimo portalo duomenų bazėje kaupiami duomenys ir dokumentai apie elektroninius leidinius:

23.1. leidinio pavadinimas;

23.2. straipsnio pavadinimas;

23.3. straipsnio paskelbimo data;

23.4. straipsnio turinys (pridedama rinkmena, jei yra).

24. Švietimo portalo duomenų bazėje kaupiami duomenys apie dokumentus:

24.1. dokumento paskelbimo data;

24.2. dokumento pavadinimas;

24.3. dokumento numeris;

24.4. dokumentų grupės, kuriai priskirtas dokumentas, pavadinimas.

25. Švietimo portalo duomenų bazėje kaupiami duomenys apie internetines nuorodas:

25.1. nuorodos paveikslėlis;

25.2. nuorodos pavadinimas;

25.3. nuorodos trumpas aprašymas.

26. Švietimo portalo duomenų bazėje kaupiami duomenys ir dokumentai apie bendrąsias ugdymo programas:

26.1. ugdymo pakopos pavadinimas;

26.2. ugdymo srities pavadinimas;

26.3. dalyko pavadinimas;

26.4. ugdymo programos modulio pavadinimas;

26.5. dalyko ar ugdymo programos modulio turinys (pridedama rinkmena).

27. Švietimo portalo duomenų bazėje kaupiami duomenys ir dokumentai apie skaitmeninių mokymo priemonių aprašus:

27.1 mokymosi objektų tipai;

27.2. mokymosi objekto kūrėjo vaidmuo;

27.3. mokymosi objekto duomenų failų formatai;

27.4. mokymosi objekto naudotojo vaidmuo;

27.5. mokymosi objekto švietimo kontekstas;

27.6. mokymosi objekto pavadinimas;

27.7. mokymosi objekto kalba;

27.8. mokymosi objekto trumpas aprašymas;

27.9. mokymosi objekto platintojas (vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas);

27.10. mokymosi objekto sukūrimo data;

27.11. nuoroda į mokymosi objektą (pridedama rinkmena, jei yra);

27.12. autorių teisės bei kiti mokymosi objekto ribojimai;

27.13. mokymosi objekto sąsaja su bendrosiomis ugdymo programomis.

28. Švietimo portalo duomenų bazėje kaupiami duomenys ir dokumentai apie skaitmenines mokymo priemones:

28.1. ugdymo srities ar dalyko pavadinimas;

28.2. skaitmeninės mokymo priemonės paveikslėlis;

28.3. skaitmeninės mokymo priemonės pavadinimas;

28.4. skaitmeninės mokymo priemonės failas;

28.5. skaitmeninės mokymo priemonės trumpas aprašymas.

29. Švietimo portalo duomenų bazėje kaupiami duomenys apie vadovėlius:

29.1. vadovėlio autoriaus vardas, pavardė;

29.2. vadovėlio pritaikytojo vardas, pavardė;

29.3. vadovėlio vertėjo vardas, pavardė;

29.4. vadovėlio pavadinimas;

29.5. klasė;

29.6. mokymo metai;

29.7. lygis;

29.8. vadovėlio tinkamumas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo poreikių;

29.9. kalba, kuria parengtas vadovėlis;

29.10. ugdymo sritis;

29.11. dalykas;

29.12. viršelio vaizdas / nuotrauka;

29.13. vadovėlio skyriaus vaizdai (1–4 paveikslėlių miniatiūros);

29.14. puslapių skaičius;

29.15. pirmojo leidimo metai;

29.16. unikalus vadovėlio, skirto naudoti komerciniais tikslais, numeris;

29.17. vadovėlio patvirtinimo žyma;

29.18. data (įrašo kūrėjo nurodoma data);

29.19. registravimo numeris;

29.20. anotacija;

29.21. įrašo kūrėjo vardas, pavardė;

29.22. skaitmeninis vadovėlis (reikšmė; Taip / Ne);

29.23. leidėjo pavadinimas;

29.24. informacija apie leidėją: buveinės adresas, telefonas, svetainės adresas, kontaktinio asmens elektroninis paštas.

30. Švietimo portalo duomenų bazėje kaupiami duomenys apie nuotolines mokymosi aplinkas:

30.1. nuotolinio mokymosi aplinkos dalyko kurso pavadinimas;

30.2. nuotolinio mokymosi aplinkos trumpasis dalyko kurso pavadinimas;

30.3. nuotolinio mokymosi aplinkos dalyko kurso identifikatoriaus numeris;

30.4. nuotolinio mokymosi aplinkos dalyko kurso suvestinė;

30.5. nuotolinio mokymosi aplinkos dalyko kurso formatas.

31. Bendradarbiavimo grupių duomenų bazėje kaupiami duomenys:

31.1. bendradarbiavimo grupės pavadinimas;

31.2. bendradarbiavimo grupės narys (vardas, pavardė).

32. Švietimo portalo duomenų bazėje kaupiami duomenys apie klausimus–atsakymus:

32.1. klausimo turinys;

32.2. klausimo pateikimo data;

32.3. atsakymo turinys (pridedama rinkmena, jei yra);

32.4. atsakymo pateikimo data;

32.5. klausimų grupės pavadinimas.

33. Švietimo portalo duomenų bazėje kaupiami duomenys apie tinklaraščius:

33.1. tinklaraščio straipsnio paskelbimo data;

33.2. tinklaraščio straipsnio pavadinimas;

33.3. tinklaraščio autorius (vardas, pavardė);

33.4. nuoroda į tinklaraštį.

34. Iš bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų mokytojų, vadovų, mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) gaunami pirminiai duomenys, nurodyti Nuostatų 20.1, 20.2, 20.5, 27, 30, 31.2, 32.1–32.2, 33.2–33.3 papunkčiuose.

35. Iš Nacionalinio egzaminų centro gaunami pirminiai duomenys, nurodyti Nuostatų 21, 22, 25, 33.3–32.4 punktuose ir papunkčiuose.

36. Iš Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros gaunami pirminiai duomenys, nurodyti Nuostatų 21, 22, 24, 32.3–32.4 punktuose ir papunkčiuose.

37. Iš Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro gaunami pirminiai duomenys, nurodyti Nuostatų 21, 22, 25, 32.3–32.4 punktuose ir papunkčiuose.

38. Iš Ugdymo plėtotės centro gaunami pirminiai duomenys, nurodyti Nuostatų 21, 22, 25–28, 31, 32.3–32.4. punktuose ir papunkčiuose;

39. Iš Švietimo aprūpinimo centro gaunami pirminiai duomenys, nurodyti Nuostatų 21, 22, 23, 29, 32, 32.3–32.4 punktuose ir papunkčiuose.

40. Iš Mokinių registro gaunami duomenys nurodyti Nuostatų 20.1, 20.2, 20.7 papunkčiuose.

41. Iš Pedagogų registro gaunami duomenys nurodyti Nuostatų 20.1, 20.2, 20.8 papunkčiuose.

42. Iš Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registro gaunami duomenys nurodyti Nuostatų 22 punkte.

 

iv SKYRIUS

ŠVIETIMO PORTALO funkcinė STRUKTŪRA

 

43. Švietimo portalo funkcinę struktūrą sudaro: Švietimo portalo naudotojų administravimo, informavimo, ugdymo turinio, bendravimo ir bendradarbiavimo posistemės.

44. Švietimo portalo naudotojų administravimo posistemės funkcijos:

44.1. archyvuoti ir atstatyti duomenis;

44.2. užtikrinti duomenų saugą;

44.3. administruoti sisteminę ir taikomąją programinę įrangą;

44.4. kaupti ir saugoti registruotų naudotojų duomenis;

44.5. identifikuoti ir administruoti registruotų naudotojų prieigos teises;

44.6. stebėti ir vesti Švietimo portalo lankomumo apskaitą.

45. Informavimo posistemės funkcijos:

45.1. vykdyti švietimo naujienų paiešką internete ir atvaizduoti duomenis portale;

45.2. sisteminti švietimo naujienų duomenis ir teikti švietimo naujienų bendros paieškos įrankį portale;

45.3. vykdyti nacionalinio bei regioninio lygmens švietimo renginių paiešką ir atvaizduoti informaciją portale;

45.4. importuoti duomenis iš Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registro apie kvalifikacijos tobulinimo renginius ir atvaizduoti juos pagal teritoriją ir laiką;

45.5. rinkti ir kaupti elektroninių leidinių straipsnius švietimo tematika ir juos atvaizduoti;

45.6. atlikti atranką, sisteminti ir teikti duomenis apie teisinius dokumentus;

45.7. kaupti, sisteminti ir pateikti nuorodas apie švietimo paslaugas teikiančių institucijų interneto svetaines.

46. Ugdymo turinio posistemės funkcijos:

46.1. atnaujinti ir atvaizduoti bendrąsias ugdymo programas;

46.2. tvarkyti, kaupti ir atvaizduoti skaitmenines mokymo priemones skirtas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;

46.3. organizuoti skaitmeninių mokymo priemonių paiešką ir atranką, kaupti, sisteminti ir teikti skaitmeninių mokymo priemonių aprašus;

46.4. įkelti mokytojų pateikiamus bei redaguojamus savo sukurtų skaitmeninių mokymosi priemonių aprašus;

46.5. kaupti ir atvaizduoti skaitmenines mokymo priemones, įsigytas už valstybės lėšas;

46.6. įkelti skaitmeninių mokymosi priemonių ir vadovėlių įvertinimus ir komentarus;

46.7. kaupti ir tvarkyti duomenis apie vadovėlius ir juos atvaizduoti;

46.8. atlikti vadovėlių paiešką;

46.9. administruoti virtualios mokymosi aplinkos kursus;

46.10. suteikti prieigą švietimo įstaigoms prie virtualios mokymosi aplinkos.

47. Bendravimo ir bendradarbiavimo posistemės funkcijos:

47.1. formuoti naudotojų grupes virtualioje erdvėje su bendra darbo aplinka;

47.2. administruoti naudotojų grupių bendradarbiavimo aplinkas;

47.4. administruoti užduodamus klausimus ir atsakymus;

47.5. priimti paklausimus ir švietimo specialistų konsultacijas;

47. 6. vykdyti tinklaraščių švietimo temomis paiešką ir atvaizduoti jų duomenis Švietimo portale.

 

V skyrius

ŠVIETIMO PORTALO DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

48. Švietimo portalo duomenys yra vieši ir teikiami juridiniams ir fiziniams asmenims. Asmens duomenys teikiami ir naudojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

49. Švietimo portalo tvarkytojas teikia Švietimo portalo duomenų išrašus, pagal Švietimo portalo duomenis parengtas ataskaitas, apibendrintą, susistemintą ar kitaip apdorotą informaciją, duomenų teikėjų pateiktus dokumentus ir (arba) jų kopijas.

50. Švietimo portalo duomenys gali būti:

50.1. pateikiami peržiūrėti leidžiamosios kreipties būdu internetu ar kitais elektroninių ryšių tinklais;

50.2. perduodami automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais;

50.3. teikiami raštu, žodžiu ir (arba) elektroninių ryšių priemonėmis.

51. Nuostatų 21–33 punktuose nurodyti duomenys skelbiami internete (http://portalas.emokykla.lt/).

52. Daugkartinio teikimo atveju duomenys teikiami pagal Švietimo portalo valdytojo ir duomenų gavėjo sudarytą duomenų teikimo sutartį, kurioje turi būti nurodyta teiktinų duomenų apimtis, duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, naudojimo tikslas, duomenų teikimo būdas, teikiamų duomenų formatas, teikimo terminai, informavimo apie klaidų ištaisymą tvarka ir terminai, duomenų teikimo sutarties keitimo tvarka.

53. Vienkartinio teikimo atveju duomenys teikiami pagal duomenų gavėjo prašymą, kuriame nurodomas prašomų duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, jų naudojimo tikslas, teikimo būdas, apimtis, gavimo būdai, teikiamų duomenų formatas.

54. Švietimo portalo duomenys duomenų gavėjams teikiami neatlygintinai. Duomenų gavėjai, kurie mano, kad pažeista jų teisė gauti duomenis, turi teisę pateikti raštišką skundą asmens duomenų tvarkytojui (Švietimo informacinių technologijų centras, adresas: Suvalkų g. 1, Vilnius) per 5 darbo dienas nuo atsisakymo teikti duomenis. Skundas išnagrinėjamas ir raštu duomenų gavėjui pateikiamas atsakymas per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos.

55. Duomenys Europos Sąjungos valstybių narių ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybių, trečiųjų šalių fiziniams ir juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

56. Duomenų gavėjas, registro ar kitos valstybės informacinės sistemos tvarkytojas, duomenų subjektas ir kiti suinteresuoti asmenys turi teisę reikalauti ištaisyti klaidingus, netikslius, papildyti neišsamius duomenis. Apie pastebėtus netikslumus Švietimo portalo tvarkytojas informuojamas raštu (motyvuotu prašymu), nurodant duomenų netikslumus ir pateikiant aplinkybių paaiškinimus.

57. Švietimo portalo tvarkytojas, nustatęs pats ar gavęs informacijos apie duomenų netikslumus ir aplinkybių paaiškinimus, privalo per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo, patikrinti pateiktą informaciją ir jai pasitvirtinus ištaisyti netikslumus. Ištaisęs duomenų netikslumus, Švietimo portalo tvarkytojas apie tai nedelsdamas raštu informuoja duomenų gavėjus, kuriems buvo perduoti klaidingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys, taip pat asmenį, kuris informavo Švietimo portalo tvarkytoją apie duomenų netikslumus.

 

VI skyrius

ŠVIETIMO PORTALO DUOMENŲ SAUGA

 

58. Tvarkant Švietimo portalo duomenis turi būti įgyvendintos duomenų saugos organizacinės, programinės, techninės, patalpų apsaugos ir administracinės priemonės, skirtos Švietimo portalo duomenų ir informacijos konfidencialumui, prieinamumui teisėtiems tvarkytojams, vientisumui ir autentiškumui užtikrinti bei apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, naudojimo, atskleidimo, taip pat bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Minėtos priemonės turi užtikrinti tokio lygio saugumą, kuris atitiktų saugotinų Švietimo portalo duomenų pobūdį. Švietimo portalo duomenų saugaus tvarkymo reikalavimų įgyvendinimas užtikrinamas vadovaujantis:

58.1. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;

58.2. Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, Saugos dokumentų turinio gairių aprašu, Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašu, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo, Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“;

58.3. Techniniais valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1V-832 „Dėl Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų patvirtinimo“;

58.4. Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“;

58.5. Lietuvos standartais LST ISO/IEC 27001, LST ISO/IEC 27002 ir kitais Lietuvos ir tarptautiniais „Informacijos technologija. Saugumo metodai“ grupės standartais;

58.6. Švietimo portalo valdytojo patvirtintais Švietimo portalo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatais ir kitais saugos politiką įgyvendinančiais dokumentais.

59. Už Švietimo portalo duomenų saugą teisės aktų nustatyta tvarka atsako Švietimo portalo valdytojas ir Švietimo portalo tvarkytojas.

60. Švietimo portalo tvarkytojas užtikrina Švietimo portalo saugos dokumentuose (Švietimo portalo duomenų saugos nuostatuose, Švietimo portalo saugaus elektronines informacijos tvarkymo taisyklėse, Švietimo portalo veiklos tęstinumo valdymo plane ir Švietimo portalo naudotojų administravimo taisyklėse) (toliau Švietimo portalo saugos dokumentai) nustatytų administracinių, techninių ir organizacinių priemonių, skirtų duomenų patikimumui ir saugai nuo jų atsitiktinio ar neteisėto naudojimo, sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo kito neteisėto tvarkymo užtikrinti, vykdymą.

61. Švietimo portalo naudotojai, pažeidę Švietimo portalo saugos dokumentuose nustatytus reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

62. Duomenų valdytojo, duomenų tvarkytojo darbuotojai, kurie tvarko asmens duomenis, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

63. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Asmens duomenys Švietimo portalo naudotojų duomenų bazėje tvarkomi, kol duomenų subjektai turi mokinio ar mokytojo statusą, netekus mokinio ar mokytojo statuso, duomenys perkeliami į Švietimo portalo duomenų archyvą ir saugomi 3 kalendorinius metus nuo duomenų perkėlimo datos. Praėjus nurodytam terminui duomenys yra sunaikinami.

 

VII skyrius

ŠVIETIMO PORTALO FINANSAVIMAS

 

64. Švietimo portalo kūrimas ir tvarkymas finansuojami Lietuvos Respublikos biudžeto, įskaitant ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų, lėšomis. Švietimo portalo priežiūra finansuojama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

 

 

VIII SKYRIUS

ŠVIETIMO PORTALO MODERNIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

65. Švietimo portalas likviduojamas ar modernizuojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

66. Likviduojant Švietimo portalą, duomenys perduodami kitai informacinei sistemai arba perduodami valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

67. Duomenų subjekto teisės, susijusios su informavimu apie jo asmens duomenų tvarkymą, susipažinimu su tvarkomais savo asmens duomenimis ir reikalavimu ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, įgyvendinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

___________________