Pasaulio turizmo organizacijos Generalinės asamblėjos septynioliktojoje sesijoje priimta Rezoliucija Nr. A/RES/521(XVII)

 

2007 m. lapkričio 23-29 d., Kartachena (Kolumbija)

 

Administraciniai ir finansiniai reikalai

 

c) Kalbų įvairovė

 

Darbotvarkės 5c punktas

(dokumentas Nr. A/1775(c)

 

Generalinė asamblėja,

 

susipažinusi su Kinijos prašymu dėl 38 straipsnio pakeitimo, kuriuo kinų kalba pripažįstama oficialia Organizacijos kalba;

 

atsižvelgdama į Įstatų 33 straipsnio nuostatas, kuriomis nurodoma, kad kiekvieną pakeitimą Generalinė asamblėja priima dviejų trečdalių dalyvaujančių ir balsuojančių tikrųjų narių balsų dauguma ir kad kiekvienas pakeitimas įsigalioja tada, kai du trečdaliai valstybių Organizacijos narių praneša apie tokio pakeitimo patvirtinimą;

 

pritaria generalinio sekretoriaus nuomonei, kad kinų kalbos pripažinimas oficialia kalba reikštų Organizacijos pažangą atsižvelgiant į didėjančią Kinijos svarbą tarptautinio turizmo mainams,

 

1. nusprendžia pripažinti kinų kalbą viena iš oficialių Pasaulio turizmo organizacijos kalbų;

 

2. nustato, kad Įstatų 38 straipsnio tekstas yra toks: „Oficialiosios kalbos yra arabų, kinų, anglų, prancūzų, rusų ir ispanų kalbos.“;

 

3. ragina narius ratifikuoti pakeitimą, kuriuo kinų kalba skelbiama viena iš oficialių kalbų;

 

4. pažymi, kad kinų kalba neįgis oficialios kalbos statuso tol, kol nebus ratifikuotas atitinkamas pakeitimas, nebent būtų surenkama papildomai lėšų iš savanoriškų įnašų;

 

5. taip pat pažymi, kad 38 straipsnio pakeitimas, kuriuo Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacijos oficialios kalbos statusas suteikiamas arabų kalbai, iki šiol nėra ratifikuotas, ir prašo narius ratifikuoti šį pakeitimą,

 

sužinojusi apie Kazachstano prašymą suteikti rusų kalbai Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos posėdžių oficialios kalbos statusą ir apie Ispanijos prašymą laikyti ispanų kalbą JT Europos ekonominės komisijos darbo kalba, jei minėtos komisijos darbe planuojama vartoti ir kitas kalbas;

 

6. paveda Jungtinių Tautų Europos ekonominei komisijai ir Biudžeto ir finansų komitetui išnagrinėti tokių pakeitimų galimą poveikį ir apie juos pranešti Vykdomajai tarybai, kad pastaroji galėtų pateikti savo nuomonę;

 

7. palankiai vertina pastangas, įdėtas palaikant ryšius kuo daugiau kalbų, nes taip sudaroma galimybė geriau skleisti informaciją apie JT pasaulio turizmo organizacijos darbus naudotojams viešajame ir privačiajame sektoriuose;

 

8. nusprendžia plačiau tokią praktiką taikyti taip, kad JT pasaulio turizmo organizacija neturėtų papildomų išlaidų.

 

Priimta 2009 m. sausio 23 d. Madride.