ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PARAMOS IŠ EUROPOS PAGALBOS LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS FONDO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. lapkričio 23 d. Nr. A-1945

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m gegužės 22 d. įsakymu Nr. A1-288 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.4, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. A1-503 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“, 26 punktu:

1Tvirtinu Paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams tvarkos aprašą (pridedama).

2Laikau netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 21 d. įsakymą Nr. A-1717 „Dėl paramos maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo” su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Nurodau,  kad šis įsakymas  įsigalioja 2018 m. gruodžio 1 d.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                    Antanas Bartulis

 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2018 m. lapkričio 23 d.

įsakymu Nr. A-1945

 

 

PARAMOS IŠ EUROPOS PAGALBOS LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS FONDO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmenų kreipimosi dėl  paramos maisto produktais ir asmens higienos prekių tvarką, jos skyrimo organizavimą, asmenų atsakomybę.

2. Paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams (toliau – Parama)  tikslas – sudaryti sąlygas labiausiai skurstantiems Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams gauti paramą maisto produktais ir higienos prekėmis Aprašo 4, 5, 9 punktuose numatytais atvejais ir prisidėti prie šių žmonių skurdo ir (ar) socialinės atskirties mažinimo.

3.  Aprašas parengtas vadovaujantis Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. A1-503 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“ (toliau – Sąlygų aprašas).

 

II SKYRIUS

TIKSLINĖ GRUPĖ

 

4. Teisę gauti Paramą turi asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio per mėnesį.

5. Išimties tvarka Parama skiriama, kai bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) viršija 1,5 VRP dydį, bet neviršija 2,2 VRP dydžių per mėnesį, kai:

5.1. asmuo yra sukakęs pensinį amžių ir gyvena vienas;

5.2. asmuo yra neįgalus ir gyvena vienas;

5.3. šeimai, auginančiai 3 ir daugiau vaikų;

5.4. šeimoms, patiriančioms socialinę riziką, ir kai joms yra teikiamos socialinės priežiūros paslaugos;

5.5. asmenys, nurodyti Sąlygų aprašo 28 punkte.

6. Bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamos per mėnesį apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, išskyrus pajamas, gaunamas iš žemės ūkio veiklos, kurios skaičiuojamos tik pagal šios veiklos apskaitos dokumentus, netaikant pajamų nustatymo pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus žemės ūkio veiklos pajamų, įvertintų pagal sąlygines išlaidas, normatyvus arba pajamų normą hektarui žemės ūkio naudmenų.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI PARAMAI GAUTI

 

7. Dėl Paramos gali kreiptis asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą arba faktiškai gyvenantys Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje.

8. Kreipdamasis dėl Paramos asmuo užpildo Prašymą gauti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramą (toliau – Prašymas) (Sąlygų aprašo 1 priedas).

9.  Asmenys, gaunantys socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, nemokamą maitinimą pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą ir atitinkantys sąlygas gauti piniginę socialinę paramą, taip pat globojami šeimose vaikai ir asmenys nuo 18 metų, kuriems paskirta globos (rūpybos) išmoka pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą, į Paramos gavėjų sąrašus įrašomi jiems pateikus užpildytą Prašymą.

10. Prašymus priima Socialinių paslaugų skyrius, Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrius (asmenų nurodytų Aprašo 9 punkte), Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai (šeimų nurodytų Aprašo 5.4 papunktyje), VšĮ SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija (šeimų nurodytų Aprašo 5.4 papunktyje), Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras (asmenų, esančių jų klientais ir šeimų nurodytų 5.4 papunktyje), Šiaulių miesto savivaldybės globos namai (asmenų, esančių jų klientais) (toliau – atsakingi darbuotojai).

11. Asmens Prašymas galioja iki vienų kalendorinių metų (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.), jeigu nepasikeitė gyventojo ir (ar) su juo kartu gyvenančių asmenų padėtis pagal Apraše 9 punkte nurodytus teisės aktus.

12. Asmenys Prašymus ateinantiems metams turi teisę pateikti nuo einamųjų metų gruodžio 1 d.

13. Einamaisiais metais Prašymai gali būti teikiami bet kuriuo metu.

14Asmenys, kurie 2 kartus iš eilės neatsiėmė Paramos ir nenurodė objektyvių priežasčių, gali būti neįtraukiami į vėliau sudaromus Paramos gavėjų sąrašus ir dėl Paramos turi kreiptis iš naujo.

15. Pasikeitus asmens pajamoms, apie tai jis per 10 darbo dienų privalo informuoti atsakingus darbuotojus. Atsakingi darbuotojai turi iš anksto įspėti būsimą Paramos gavėją dėl šio reikalavimo vykdymo.

 

IV SKYRIUS

PARAMOS TEIKIMO ORGANIZAVIMAS

 

16.  Atsakingas darbuotojas, priimdamas asmens Prašymą, informaciją apie asmenį įtraukia į Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (toliau – SPIS)  bei patikrina ar asmuo nėra įtrauktas į labiausiai skurstančiųjų asmenų sąrašus kitoje Savivaldybėje.

17. Asmenis, pateikusius Prašymus ir atitinkančius Aprašo 4, 5, 9 punktuose nustatytus kriterijus, atsakingas darbuotojas įtraukia į Paramos gavėjų sąrašą.

18. Atsakingi darbuotojai turi teisę gauti papildomus dokumentus, kurių nėra SPIS, ar kitoje jiems prieinamoje duomenų bazėje.

19. Atsakingas darbuotojas, priėmęs naujus asmenų Prašymus, papildo sudarytą Paramos gavėjų sąrašą, o pasikeitus šeimos (vieno gyvenančio asmens) pajamoms jį koreguoja bei atnaujina.

20. Atsakingas darbuotojas pirmąją informaciją apie Paramos gavėjus surenka iki pirmojo Paramos dalijimo. Paramos gavėjų sąrašai gali būti pildomi ir (ar) atnaujinami per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Asmuo, pasirašydamas užpildytą Prašymą, užtikrina pateiktos informacijos teisingumą.

22. Už teisingą tikslinės grupės asmenų įtraukimą į paramos gavėjų sąrašus atsako atsakingi darbuotojai.

_____________________________